Oznámenie č. 644/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 273/2004
Platnosť od 03.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

644

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 19. novembra 2004 č. 4308/2004-II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 26. júna 2004 uzavretá medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu a v Asociácii textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené