Nariadenie vlády č. 637/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

(v znení č. 508/2005 Z. z., 80/2006 Z. z.)

Čiastka 272/2004
Platnosť od 01.12.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 15.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 650/2006 Z. z.

637

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. novembra 2004,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa § 9 zákona na jednotlivé účely podľa § 5 ods. 1 zákona.

§ 2

(1) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roka podania žiadosti podľa § 11 ods. 1 zákona (ďalej len „základná sadzba“), v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(2) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(3) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je fyzická osoba, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(4) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu, dostavbu alebo prestavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy.

(5) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(6) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) zákona, ak je žiadateľom obec a byt je určený na nájom v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 písm. b) zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt.

(7) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je fyzická osoba, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(8) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 8 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(9) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ktorý spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt.

(10) Ročná úroková sadzba vypočítaná podľa odsekov 1 až 9 sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor.

(11) Pri uplatnení § 11 ods. 6 druhej vety zákona môže Štátny fond rozvoja bývania upraviť lehotu splatnosti úveru tak, aby tento parameter zodpovedal podmienkam na účel kúpy bytu podľa odseku 5 platným v čase prevodu prislúchajúcej časti úveru na žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) zákona.

§ 3

Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac

a) 70 000 Sk na garsónku,

b) 85 000 Sk na jednoizbový byt,

c) 110 000 Sk na dvojizbový byt,

d) 140 000 Sk na trojizbový a viacizbový byt.

§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2004 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

§ 4a

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli Štátnemu fondu rozvoja bývania doručené pred účinnosťou tohto nariadenia a nebolo o nich rozhodnuté, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené