Zákon č. 629/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

(v znení č. 530/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 269/2004
Platnosť od 01.12.2004 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH

629

ZÁKON

z 26. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

17. § 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ak predal zahraničnému zástupcovi víno oslobodené od dane nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo predal víno oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004 s výnimkou čl. I bodov 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.