Oznámenie č. 621/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu

(v znení č. 264/2007 Z. z.)

Čiastka 266/2004
Platnosť od 26.11.2004
Účinnosť od 29.03.2007
Uzavretie zmluvy 19.07.1997
Ratifikácia zmluvy 28.05.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. júla 1999 na základe článku 15 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2004 na základe článku 16 ods. 4.

621

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1997 bol v Bruseli prijatý Protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 952 z 13. mája 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 28. mája 2004. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru, 31. mája 2004.

Protokol nadobudol platnosť 1. júla 1999 na základe článku 15 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2004 na základe článku 16 ods. 4.

K oznámeniu č. 621/2004 Z. z.

PROTOKOL

vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu

Vysoké zmluvné strany tohto protokolu, členské štáty Európskej únie,

odvolávajúc sa na akt rady z 19. júna 1997,

berúc do úvahy, že podľa článku 41 ods. 1 dohovoru, ktorý je založený na článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), Europol, členovia jeho orgánov, zástupcovia riaditeľa a zamestnanci Europolu majú výsady a imunity potrebné na vykonávanie svojich úloh v súlade s protokolom ustanovujúcim pravidlá, ktoré sa majú používať vo všetkých členských štátoch,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu

a) pojem „dohovor“ znamená dohovor založený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole),

b) pojem „Europol“ znamená Európsky policajný úrad,

c) pojem „orgány Europolu“ znamená správnu radu, ktorá je uvedená v článku 28 dohovoru, finančného kontrolóra, ktorý je uvedený v článku 35 ods. 7 dohovoru, finančný výbor, ktorý je uvedený v článku 35 ods. 8 dohovoru,

d) pojem „rada“ znamená správnu radu Europolu, ktorá je uvedená v článku 28 dohovoru,

e) pojem „riaditeľ“ znamená riaditeľa Europolu, ktorý je uvedený v článku 29 dohovoru,

f) pojem „zamestnanci“ znamená riaditeľa, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu, ktorí sú uvedení v článku 30 dohovoru, s výnimkou miestnych zamestnancov, ktorí sú uvedení v článku 3 Personálneho poriadku,

g) pojem „archívy Europolu“ znamená všetky záznamy, korešpondenciu, dokumenty, rukopisy, údaje v počítačoch a na médiách, fotografie, filmy, videozáznamy a zvukové záznamy, ktoré patria Europolu alebo ktorémukoľvek z jeho zamestnancov alebo ktoré sú v ich držbe, a všetky ďalšie podobné materiály, ktoré tvoria podľa jednomyseľného stanoviska správnej rady a riaditeľa súčasť archívov Europolu.

Článok 2

Imunita vo veci súdneho konania a imunita vo veci prehliadok, zabavenia, zhabania a konfiškácie majetku alebo vo veci akejkoľvek inej formy zasahovania

1. Europol má imunitu vo veci súdneho konania za zodpovednosť uvedenú v článku 38 ods. 1 dohovoru, ak ide o nepovolené alebo nesprávne spracovanie údajov.

2. Majetok, finančné prostriedky a aktíva Europolu nachádzajúce sa kdekoľvek na územiach členských štátov a v držbe kohokoľvek požívajú imunitu vo veci prehliadok, zabavenia, zhabania, konfiškácie a vo veci akejkoľvek inej forme zasahovania.

Článok 3

Nedotknuteľnosť archívov

Archívy Europolu nachádzajúce sa kdekoľvek na územiach členských štátov a v držbe kohokoľvek sú nedotknuteľné.

Článok 4

Oslobodenie od daní a poplatkov

1. V rozsahu svojich úradných činností je Europol, jeho aktíva, príjem a ostatný majetok oslobodený od všetkých priamych daní.

2. Europol je oslobodený od nepriamych daní a poplatkov zahrnutých v cene hnuteľného a nehnuteľného majetku a služieb nadobudnutých na úradné potreby a predstavujúcich značné výdavky. Oslobodenie môže byť udelené vo forme refundácie.

3. Tovary zakúpené podľa tohto článku s oslobodením od dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane nemôžu byť predané ani s nimi nemožno inak nakladať s výnimkou prípadov, ktoré sú v súlade s podmienkami dohodnutými s členským štátom, ktorý toto oslobodenie udelil.

4. Nie je možné udeliť oslobodenie od daní a poplatkov, ktoré predstavujú poplatky za poskytnutie zvláštnych služieb.

Článok 5

Oslobodenie finančných aktív od obmedzení

Bez podliehania finančným kontrolám, predpisom, nahlasovacej povinnosti v súvislosti s finančnými transakciami alebo moratóriám akéhokoľvek druhu Europol môže voľne

a) nakupovať oprávneným spôsobom akékoľvek meny a mať ich v držbe a nakladať s nimi,

b) nakladať s účtami v akejkoľvek mene.

Článok 6

Prostriedky a imunity v súvislosti s komunikáciou

1. Členské štáty povolia Europolu poskytovať oznámenia na všetky služobné účely slobodne a bez potreby získať zvláštne povolenie a toto právo Europolu chránia. Europol má právo využívať kódy a posielať a prijímať úradnú korešpondenciu a iné úradné správy prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatených schránkach, na ktoré sa vzťahujú rovnaké výsady a imunity ako na diplomatických kuriérov a schránky.

2. Členské štáty poskytnú Europolu v takom rozsahu, v akom je to zlučiteľné s Medzinárodným dohovorom o telekomunikáciách zo 6. novembra 1982, zaobchádzanie, ktoré nebude menej priaznivé, než členské štáty poskytujú medzinárodným organizáciám alebo vláde vrátane diplomatických misií takejto vlády, prednostne na komunikáciu poštou, prostredníctvom kábelogramov, telegraficky, telexom, rádiom, prostredníctvom televízie, telefonicky, faxom, prostredníctvom satelitu alebo iným spôsobom.

Článok 7

Vstup, pobyt a vycestovanie

Členské štáty v prípade potreby uľahčia vstup, pobyt a vycestovanie osôb uvedených v článku 8 na účely plnenia úradných záležitostí. To nebráni požiadavke na dostatočné preukázanie toho, že osoby dožadujúce sa zaobchádzania ustanoveného v tomto článku patria do tried uvedených v článku 8.

Článok 8

Výsady a imunity členov orgánov Europolu a zamestnancov Europolu

1. Členovia orgánov Europolu a zamestnanci Europolu musia mať možnosť využívať tieto imunity:

a) bez toho, aby bol dotknutý článok 32 a prípadne článok 40 ods. 3 dohovoru, imunitu vo veci súdneho konania akéhokoľvek druhu v súvislosti s hovoreným alebo písaným slovom a v súvislosti s činnosťami, ktoré vykonávajú pri výkone svojich služobných funkcií, táto imunita trvá bez ohľadu na to, či dotyčné osoby medzitým prestali byť členmi orgánu Europolu alebo zamestnancami Europolu,

b) nedotknuteľnosť všetkých ich úradných listín a dokumentov a ostatných úradných materiálov.

2. Zamestnanci Europolu, ktorých platy a služobné požitky podliehajú zdaneniu v prospech Europolu podľa článku 10, sú oslobodení od dane z príjmu, pokiaľ ide o platy a služobné požitky vyplácané Europolom. Tieto platy a služobné požitky však možno zohľadniť pri vymeriavaní výšky dane z príjmu pochádzajúceho z iných zdrojov. Tento odsek sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané bývalým zamestnancom Europolu a osobám, ku ktorým majú vyživovaciu povinnosť.

3. Na zamestnancov Europolu sa vzťahujú ustanovenia článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

4. V súlade s článkom 17 ods. 2 sa imunita uvedená v odseku 1 písm. a) neudelí vo vzťahu k úradným úkonom, ktorých výkon sa požaduje pri plnení úloh, ustanovených v článku 3a dohovoru, týkajúcich sa účasti úradníkov Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch.

Článok 9

Zbavenie imunity

Imunita, ktorú požívajú osoby uvedené v článku 8, sa nevzťahuje na žalobu tretej strany v občianskoprávnom konaní o náhradu škody vrátane zranenia alebo smrti vzniknutej v dôsledku dopravnej nehody zavinenej ktoroukoľvek takouto osobou.

Článok 10

Dane

1. V súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými Europolom a schválenými správnou radou podliehajú zamestnanci Europolu prijatí najmenej na obdobie jedného roka dani v prospech Europolu z platov a požitkov vyplácaných Europolom.

2. Členské štáty sú každý rok informované o menách a adresách zamestnancov Europolu uvedených v tomto článku, ako aj akéhokoľvek ďalšieho personálu, ktorí sú v Europole zamestnaní na základe uzatvorenej zmluvy. Europol zašle každému z nich ročné potvrdenie s uvedením celkovej výšky hrubého a čistého príjmu akéhokoľvek druhu vyplateného Europolom za príslušný rok vrátane podrobností a povahy platieb a výšky zrážok zo zdroja príjmu.

3. Tento článok sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané bývalým zamestnancom Europolu a osobám, ku ktorým majú vyživovaciu povinnosť.

Článok 11

Ochrana zamestnancov

V prípade, že o to riaditeľ požiada, členské štáty podniknú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi všetky primerané kroky na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany osôb uvedených v tomto protokole, ktorých bezpečnosť je v dôsledku ich služby v Europole ohrozená.

Článok 12

Zbavenie imunít

1. Výsady a imunity udelené na základe ustanovení tohto protokolu sú prepožičiavané v záujme Europolu, a nie na osobný prospech samotných jednotlivcov. Europol a všetky osoby, ktoré požívajú tieto výsady a imunity, sú povinné dodržiavať právne predpisy členských štátov vo všetkých ostatných ohľadoch.

2. Od riaditeľa sa vyžaduje, aby zbavil imunity Europol alebo ktoréhokoľvek zamestnanca Europolu v prípadoch, ak by imunita bránila výkonu spravodlivosti a môže byť zrušená bez toho, aby boli dotknuté záujmy Europolu. Ak ide o riaditeľa, finančného kontrolóra a členov finančného výboru, má podobnú povinnosť rada. Ak ide o členov správnej rady, je zbavenie imunity v právomoci príslušných členských štátov.

3. Ak je Europol zbavený imunity podľa článku 2 ods. 2, vykonávajú sa v prítomnosti riaditeľa alebo osoby ním poverenej v súlade s predpismi na ochranu utajovaných skutočností ustanovenými v dohovore alebo na základe dohovoru prehliadky a konfiškácia majetku nariadené súdnymi orgánmi členských štátov.

4. Europol vždy spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, aby bol uľahčený riadny výkon spravodlivosti a aby sa zabránilo akémukoľvek zneužitiu výsad a imunít udelených na základe ustanovení tohto protokolu.

5. Ak by sa príslušný orgán alebo súd členského štátu domnieval, že došlo k zneužitiu výsady alebo imunity udelenej týmto protokolom, musí orgán zodpovedný podľa odseku 2 za zbavenie imunity na požiadanie rokovať s príslušnými orgánmi, aby bolo možné stanoviť, či k takémuto zneužitiu došlo. Ak sa pri takýchto rokovaniach nepodarí dosiahnuť výsledok prijateľný pre obidve strany, vec sa rieši v súlade s postupom ustanoveným v článku 13.

Článok 13

Riešenie sporov

1. Spory týkajúce sa odmietnutia zbaviť imunity Europol alebo osobu, ktorá požíva z dôvodu svojej úradnej funkcie imunitu podľa článku 8 ods. 1, prerokuje rada v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii s cieľom nájsť riešenie.

2. Ak nedôjde k riešeniu takýchto sporov, rada jednomyseľne rozhodne o spôsoboch, podľa ktorých sa spory vyriešia.

Článok 14

Výhrady

K tomuto protokolu nie sú prípustné žiadne výhrady.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

1. Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

2. Členské štáty oznámia depozitárovi ukončenie konania, ktoré sú podľa ich ústavných predpisov na prijatie tohto protokolu nevyhnutné.

3. Tento protokol nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po oznámení uvedenom v bode 2 členským štátom, ktorý je členom Európskej únie ku dňu, keď rada prijala akt, ktorým sa vypracúva tento protokol, a ktorý splní túto formalitu ako posledný.

Článok 16

Pristúpenie

1. Tento protokol je otvorený na pristúpenie pre každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Listiny o pristúpení sa uložia u depozitára.

3. Text tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu, ktorý je vypracovaný Radou Európskej únie, má rovnocennú právnu platnosť.

4. Vo vzťahu k štátu, ktorý k nemu pristúpi, nadobudne tento protokol účinnosť 90 dní po dni uloženia jeho listiny o pristúpení alebo v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak ju v čase uplynutia uvedeného obdobia 90 dní ešte nenadobudol.

Článok 17

Hodnotenie

1. Tento protokol bude pod dohľadom správnej rady vyhodnotený do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti.

2. Imunita podľa článku 8 ods. 1 písm. a) sa udeľuje len v súvislosti s úradným úkonmi, ktoré musia byť vykonané pri plnení úloh ustanovených v článku 3 dohovoru v znení podpísanom 26. júla 1995. Pred každou zmenou alebo rozšírením úloh v článku 3 dohovoru dôjde k ich preskúmaniu v súlade s odsekom 1, najmä s prihliadnutím na článok 8 ods. 1 písm. a) a článok 13.

Článok 18

Zmeny a doplnky

1. Zmeny a doplnky k tomuto protokolu môže navrhnúť ktorýkoľvek členský štát, ktorý je vysokou zmluvnou stranou. Každý návrh na zmenu sa musí zaslať depozitárovi, ktorý ho odovzdá rade.

2. Zmeny a doplnky musí jednomyseľne ustanoviť rada, ktorá ich odporučí na prijatie členskými štátom v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

3. Takto ustanovené zmeny nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 15.

4. Generálny tajomník Rady Európskej únie oznámi členským štátom dátum nadobudnutia platnosti zmien.

Článok 19

Depozitár

1. Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2. Depozitár uverejní oznámenia, listiny o pristúpení alebo správy, ktoré sa týkajú tohto protokolu, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Anglické znenie protokolu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené