Oznámenie č. 575/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia č. 504/2004-74

(v znení č. 111/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 242/2004
Platnosť od 30.10.2004
Účinnosť od 31.03.2005

575

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 19. októbra 2004 č. MF/6250/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia č. 504/2004-74.

Týmto opatrením sa dopĺňajú dôchodkové správcovské spoločnosti a dôchodkové fondy podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi účtovné jednotky, ktoré postupujú pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia.

Opatrenie obsahuje opravy chýb, prípadne nejasností textu opatrení, ktoré mení, spresnenia textu, zmeny poznámok pod čiarou v súvislosti s prijatím nových právnych predpisov alebo náhradou právnych predpisov novými právnymi predpismi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

66

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia č. 504/2004-74

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/59 58 34 84

Číslo: MF/6250/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.) a opatrenia č. 504/2004-74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

m) dôchodkové správcovské spoločnosti,

n) dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „§ 3 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 3 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a na konci sa pripája táto veta: „§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 1 tretej vete sa slovo „podstatný“ nahrádza slovom „významný“.

4. V § 5 ods. 4 prvej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

5. V § 7 ods. 3 štvrtej vete sa za slová „podľa trhov cenných papierov účtovej skupiny 37“ vkladá slovo „a“.

6. § 9 znie:

㤠9

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov podľa osobitného predpisu12) sa ako náklad účtovej jednotky účtuje na účtoch účtovej skupiny 68 Daň z príjmov.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za bežné účtovné a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných a zdaňovacích období.

(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom12) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 68 a v prospech účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34.

(4) Ak v bežnom účtovnom období vznikne z bežnej činnosti zisk a z mimoriadnej činnosti strata, alebo ak vznikne z bežnej činnosti strata a z mimoriadnej činnosti zisk, pričom za účtovnú jednotku je vytvorený zisk, účtuje sa splatná daň z príjmov za činnosť, v ktorej sa dosiahol zisk na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 68 a v prospech účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. Za činnosť, z ktorej sa dosiahla strata, sa účtuje daň z príjmov opačným účtovným zápisom, ako zníženie záväzku za splatné dane z príjmu.

(5) O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade

a) dočasných rozdielov medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami,

b) daňovej straty, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom12) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať; umorovaním daňovej straty sa rozumie postupné odpočítavanie častí daňovej straty od základov dane budúcich zdaňovacích období,

c) prevedenia nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(6) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota aktíva alebo hodnota pasíva podľa osobitného predpisu12).

(7) Dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia než je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu12),

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia než je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia než je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia než je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu12),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia než je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti znižovať základ dane,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia než jeho daňová základňa, napríklad záväzky znižujúce základ dane až po ich uhradení.

(8) Odložená daňová pohľadávka je

a) odpočítateľný dočasný rozdiel,

b) daňová strata, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom12) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať,

c) prevedenie nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(9) Odložený daňový záväzok je zdaniteľný dočasný rozdiel.

(10) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje v prospech analytického účtu Odložený daňový záväzok k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje na ťarchu analytického účtu Odložená daňová pohľadávka k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. Súvzťažne sa o odloženom daňovom záväzku a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad v súvislosti s ktorým vznikli. Ak sa účtuje ako náklad alebo výnos, odložený daňový záväzok sa účtuje na ťarchu účtu Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 68 a odložená daňová pohľadávka v prospech toho istého účtu. Ak sa účtovný prípad neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, aj odložená daň z príjmov sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech účtov vlastného imania.

(11) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 len vtedy, ak je pravdepodobné, že základ dane, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť je dosiahnuteľný, a ak existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré sa vzťahujú k rovnakým správcom daní a k tej zdaňovanej jednotke, pri ktorej sa očakáva vrátenie

a) v rovnakom období, v ktorom je očakávaný návrat odpočítateľných dočasných rozdielov,

b) v obdobiach, v ktorých daňová strata, ktorá vyplýva z odloženej daňovej pohľadávky, môže byť spätne uplatnená alebo prevedená do ďalších období.

(12) Odložená daňová pohľadávka pri splnení podmienok podľa odseku 11sa zúčtuje v období, v ktorom odpočítateľné dočasné rozdiely vznikajú.

(13) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške, v akej je pravdepodobné, že základ dane nebude dosiahnutý.

(14) Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla z prevedených nevyužitých daňových strát alebo prevedených nevyužitých daňových odpočtov, sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že budúcim základom dane bude možné kryť nevyužité daňové straty a nevyužité daňové odpočty.

(15) Odložená daň sa neúčtuje v prípade dočasných rozdielov vzniknutých z ocenenia dobrého mena (goodwill).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 14 ods.9 sa slová „dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“ nahrádzajú slovami „dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo záväzku zisťuje“.

8. V § 18 ods. 4 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou podľa § 16 ods. 15.“.

9. Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 19 znejú:

17) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie 696/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 1/2004 (oznámenie č. 33/2004 Z. z.).

18) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.

19) Zákon č. 594/2003 Z. z.
Zákon č. 43/2004 v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 25 písmeno c) znie:

c) Účtová trieda 2 - Účty klientov, poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky,“.

11. Nadpis nad § 29 znie:

„Účtová trieda 2 - Účty klientov, poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky“.

12. V § 29 písm. a) sa za slovo „úvery“ vkladajú slová „a pôžičky“.

13. V § 29 písm. b) sa slová „vklady a úvery“ nahrádzajú slovami „vklady, úvery a pôžičky“.

14. V § 30 odsek 2 znie:

(2) Na účtoch účtovej skupiny 21 - Poskytnuté úvery, pôžičky a ostatné pohľadávky sa účtujú

a) úvery, krátkodobé a dlhodobé vrátane úverov poskytnutých podľa osobitného predpisu21) a hypotekárne úvery a pôžičky,

b) ostatné pohľadávky, napríklad pohľadávky zo záruk, akreditívov a faktoringu.“.

15. V § 30 odsek 5 znie:

(5) Na účtoch účtovej skupiny 23 - Prijaté úvery a pôžičky sa účtujú prijaté úvery a pôžičky od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú bankami, vrátane repo obchodov.“.

16. V § 30 ods. 6 prvej vete sa slová „voči klientom sa účtujú“ nahrádzajú slovami „sa v účtovných jednotkách, ktorými sú banky, účtujú“.

17. V § 31 písm. c) sa vypúšťajú slová „Národným úradom práce,“.

18. V § 32 ods. 4 písm. d) sa za slovami „zdravotným poisťovniam“ vypúšťa čiarka a slová „Národnému úradu práce“.

19. V § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a príspevok do Národného úradu práce“.

20. Nadpis § 43 znie: „Osobitné ustanovenia pre podielové fondy a dôchodkové fondy“.

21. V § 43 odsek 1 znie:

(1) Na účtovanie činností ustanovených osobitnými predpismi19) účtovných jednotiek, ktorými sú podielové fondy alebo dôchodkové fondy sa vzťahujú postupy podľa § 2 až 42 s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 až 9.“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

34) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.“.

23. V prílohe názov účtovej triedy 2 znie: „Účty klientov, poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky“.

24. V prílohe účtovej triede 2 účtová skupina 21 znie:

„21 Poskytnuté úvery, pôžičky a ostatné pohľadávky

Krátkodobé úvery a pôžičky

Dlhodobé úvery a pôžičky

Ostatné pohľadávky“.

25. V prílohe účtovej triede 2 účtová skupina 23 znie:

„23 Prijaté úvery a pôžičky

Prijaté úvery a pôžičky“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.