Vyhláška č. 569/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 240/2004
Platnosť od 28.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004

569

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. októbra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a na území iného členského štátu Európskej únie“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „jej identifikačné číslo, názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Slovenskej kancelárie poisťovateľov,“.

3. V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:

h) výkon a objem valcov motora a celkovú hmotnosť motorového vozidla,“.

4. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).

5. V § 2 ods. 1 písm. j) sa za slovom „poistného“ vypúšťa čiarka a slová „spôsob zaplatenia“.

6. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha

k vyhláške č. 569/2004 Z. z.

Vzor 02


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené