Oznámenie č. 559/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na použitie článku XIII Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu

Čiastka 235/2004
Platnosť od 23.10.2004

559

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na použitie článku XIII Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 (oznámenie č. 270/1997 Z. z.) aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore justičnej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené