Zákon č. 536/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 150/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 225/2004
Platnosť od 13.10.2004
Účinnosť od 01.01.2014

536

ZÁKON

z 10. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. c) treťom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,“.

2. V § 5 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a kontrolu čerpania podpory podľa osobitného predpisu.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené