Vyhláška č. 518/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu

Čiastka 218/2004
Platnosť od 24.09.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.10.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

518

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 9. septembra 2004

o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Dňa 15. októbra 2004 sa vydáva do obehu druhé vydanie bankovky po 20 Sk vzoru 1995.1)

(2) Druhé vydanie bankovky po 20 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 20 Sk vzoru 1995 líši tým, že na rube tejto bankovky namiesto názvu tlačiarne „BA BANKNOTE“ je vytlačený názov tlačiarne „BA INTERNATIONAL INC.“ .


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené