Nález č. 514/2004 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. júna 2004 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava č. 26/2000 zo 6. júna 2000 o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach, o zabezpečení a ochrane zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce a o zabezpečení verejného poriadku, verejnej dopravy a čistoty na území mesta Rožňava s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a so zákonom č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 217/2004
Platnosť od 17.09.2004
Účinnosť od 17.09.2004

514

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 30. júna 2004

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Alexandra Bröstla, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Jána Mazáka na neverejnom zasadnutí 30. júna 2004 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava č. 26/2000 zo 6. júna 2000 o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach, o zabezpečení a ochrane zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce a o zabezpečení verejného poriadku, verejnej dopravy a čistoty na území mesta Rožňava s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1 druhou vetou, čl. 13 ods. 2 a 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 20 ods. 1, čl. 68 a s čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) a s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 29 a s § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a s § 4 ods. 2 a s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov takto

rozhodol:

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava č. 26/2000 zo 6. júna 2000 o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach, o zabezpečení a ochrane zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce a o zabezpečení verejného poriadku, verejnej dopravy a čistoty na území mesta Rožňava nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, s § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a so zákonom č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava č. 26/2000 zo 6. júna 2000 o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach, o zabezpečení a ochrane zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce a o zabezpečení verejného poriadku, verejnej dopravy a čistoty na území mesta Rožňava účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Alexander Bröstl v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené