Oznámenie č. 472/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Čiastka 201/2004
Platnosť od 14.08.2004 do14.07.2007
Zrušený 316/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

472

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 5 a podľa § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

výnos z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín (oznámenie č. 224/2002 Z. z.).

Týmto výnosom sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín a zabezpečuje sa umožnenie voľného pohybu tovaru v rámci prípravkov na ochranu rastlín na území Slovenskej republiky v súlade s článkom 28 Zmluvy o Európskom spoločenstve.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené