Zákon č. 445/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 190/2004
Platnosť od 30.07.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

445

ZÁKON

z 30. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z. a zákona č. 12/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 4 sa za slová „obchodnej verejnej súťaže22b)“ vkladajú slová „s výnimkou podľa odseku 6“.

2. § 9 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Obec nemôže previesť vlastnícke právo k majetku mimo obchodnej verejnej súťaže ani na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 4; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

(6) Obec môže na fyzickú osobu uvedenú v odseku 4 previesť mimo obchodnej verejnej súťaže

a) byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu,22a)

b) pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve,

c) podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,22d)

d) hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena je nižšia ako 50 000 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:

22d) Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.