Oznámenie č. 433/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

Čiastka 183/2004
Platnosť od 28.07.2004 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 44/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

433

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 23. júna 2004 č. 1685/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu, dovoz, manipuláciu a uvádzanie do obehu výrobkov z ovocia – džemy, extradžemy (výberové džemy), rôsoly (želé), extrarôsoly (extraželé), marmelády, sladené gaštanové pyré.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 20/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z augusta 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené