Oznámenie č. 429/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Čiastka 182/2004
Platnosť od 28.07.2004 do30.09.2005
Zrušený 421/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

429

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 15. júla 2004 č. SELP/K-15/3-357 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje podmienky poskytovania dotácií občianskym združeniam a štátnemu podniku hospodáriacemu na území vojenského obvodu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Výnos bol uverejnený v čiastke 25/2004 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené