Oznámenie č. 422/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 179/2004
Platnosť od 24.07.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

422

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 13. júla 2004 č. 3049/2004-II/1 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 2 z 15. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska je záväzný aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a v Združení podnikateľov cestných stavieb Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené