Oznámenie č. 376/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kakao a čokoládu

Čiastka 158/2004
Platnosť od 25.06.2004 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 40/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

376

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 2. júna 2004 č. 1397/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kakao a čokoládu.

Týmto výnosom sa upravuje výroba, dovoz, manipulácia a uvádzanie do obehu výrobkov z kakaa a čokolády.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 18/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 33/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené