Oznámenie č. 36/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk

Čiastka 16/2004
Platnosť od 24.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 676/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

36

Oznámenie

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5, § 33 ods. 3, § 39 ods. 13, § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

opatrenie zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk.

Toto opatrenie umožňuje vypočítať niektoré hodnoty rizikovo vážených aktív vlastnými modelmi, na použitie ktorých môže Národná banka Slovenska vydať predchádzajúci súhlas. Súčasťou opatrenia sú aj niektoré pravidlá, ktoré sa vzťahujú aj na pobočky zahraničných bánk.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené