Oznámenie č. 327/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca niektoré cukry

Čiastka 136/2004
Platnosť od 26.05.2004 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 37/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2004 okrem § 3 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

327

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 28. apríla 2004 č. 978/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca niektoré cukry.

Týmto výnosom sa upravuje výroba, dovoz, manipulácia a uvádzanie do obehu niektorých cukrov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2004 okrem § 3 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 15/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené