Nariadenie vlády č. 278/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

Čiastka 114/2004
Platnosť od 30.04.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

278

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) rody a druhy ovocných drevín a ich množiteľský materiál, ktorý musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením pri výrobe a uvádzaní do obehu,

b) požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotných stav množiteľského materiálu a ovocných drevín,

c) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu a ovocných drevín a podmienky pre dodávateľov podľa § 13 ods. 1 zákona na sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu,

d) podmienky uvádzania množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu,

e) podmienky výkonu kontroly množiteľského materiálu a ovocných drevín dovezeného podľa § 9,

f) podrobnosti o označovaní balení a uzatváraní množiteľského materiálu a ovocných drevín,

g) spôsob a rozsah kontroly kvality množiteľského materiálu a ovocných drevín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ovocné dreviny a množiteľský materiál, ktoré sú preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) a ktoré sú riadne označené, dostatočne izolované a ich zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 3; ich výroba a vývoz sa riadi podľa uzavretej zmluvy.

§ 2

Rody a druhy ovocných drevín

(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu musia spĺňať rody a druhy ovocných drevín uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „zoznam druhov ovocných drevín“).

(2) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu musia spĺňať aj

a) hybridy rodov a druhov ovocných drevín, ktoré sú uvedené v zozname druhov ovocných drevín,

b) podpníky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov alebo ich hybridov, ak sa do nich navrúbľoval alebo má sa navrúbľovať biologický materiál z niektorého rodu alebo druhu ovocných drevín uvedeného v zozname druhov ovocných drevín,

c) ovocné dreviny určené na výrobu ovocia.

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) množiteľským materiálom osivo, časti rastlín a biologický materiál celých rastlín vrátane podpníkov určený na množenie a výrobu ovocných drevín,

b) ovocnou drevinou drevina, ktorá je určená na výsadbu alebo presádzanie po uvedení do obehu,

c) množiteľským materiálom predstupňov ovocných drevín (SE) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený podľa všeobecne uznávaných metód s cieľom uchovania identity odrody vrátane príslušných vlastností jej pomologickej hodnoty s cieľom predchádzania chorobám,

2. je určený na výrobu základného množiteľského materiálu,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohe č. 2 pre množiteľský materiál predstupňov,

4. uznal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa § 15 ods. 3 zákona,

d) základným množiteľským materiálom ovocných drevín (E) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený buď priamo alebo počas známeho počtu generácií množenia vegetatívnym spôsobom z množiteľského materiálu predstupňov podľa písmena c),

2. je určený na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohe č. 2 pre základný množiteľský materiál,

4. uznal kontrolný ústav podľa § 15 ods. 3 zákona,

e) certifikovaným množiteľským materiálom ovocných drevín (C) ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený buď priamo alebo počas známeho počtu generácií množenia vegetatívnym spôsobom zo základného množiteľského materiálu podľa písmena d),

2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohe č. 2 pre certifikovaný množiteľský materiál,

3. uznal kontrolný ústav podľa § 15 ods. 3 zákona,

f) konformným množiteľským materiálom ovocných drevín (CAC) ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2,

g) množiteľským materiálom ovocných drevín bez výskytu vírusov (v. f.) množiteľský materiál, ktorý

1. bol skúšaný na prítomnosť chorôb uvedených v prílohe č. 2 a bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu infekcie v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými metódami,

2. bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe úradnej kontroly počas vegetačného obdobia,

3. sa množil podľa podmienok zabezpečujúcich neprítomnosť infekcie,

4. sa považuje za materiál zbavený všetkých vírusov a vírusom obdobných patogénov, ktoré sú známe pre príslušný druh ovocných drevín a ktoré sa vyskytujú v Európskom spoločenstve,

h) množiteľským materiálom ovocných drevín skúšaný na výskyt vírusov (v. t.) množiteľský materiál, ktorý

1. bol skúšaný na prítomnosť vírusov uvedených v prílohe č. 2 a bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu vírusov v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými metódami,

2. bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe úradnej kontroly počas vegetačného obdobia,

3. sa množil podľa podmienok zabezpečujúcich neprítomnosť infekcie,

4. sa považuje za materiál zbavený určitých nebezpečných vírusov a vírusom obdobných patogénov, ktoré sú známe pre príslušný druh ovocných drevín a ktoré sa vyskytujú v Európskom spoločenstve,

i) uvádzaním do obehu skladovanie na obchodné účely, vystavovanie alebo ponuka na predaj, predaj alebo akýkoľvek iný spôsob prevodu ovocných drevín a množiteľského materiálu na inú osobu.

(2) Za množiteľský materiál ovocných drevín bez výskytu vírusov sa považuje aj množiteľský materiál vyrobený vegetatívne v priamej línii v špecifickom počte generácií množenia z takého množiteľského materiálu, ktorý bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe úradnej kontroly počas vegetačného obdobia a ktorý sa vyrobil a množil podľa podmienok, ktoré zabezpečujú neprítomnosť infekcie.

§ 4

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ovocných drevín a množiteľského materiálu

(1) Za vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ovocných drevín a množiteľského materiálu zodpovedá dodávateľ na všetkých stupňoch ich výroby a uvádzania do obehu.

(2) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené týmto nariadením musia spĺňať ovocné dreviny a množiteľský materiál

a) v kategórii konformný množiteľský materiál, pričom pri hodnotení kvality a zdravotného stavu sa prihliada najmä na použitý množiteľský cyklus, druhovú pravosť, druhovú čistotu a odrodovú pravosť a odrodovú čistotu okrem podpníkov, ak neboli vyrobené z biologického materiálu určitej odrody,

b) v kategóriách množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) a certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C), pričom pri hodnotení kvality a zdravotného stavu sa prihliada najmä na použité metódy skúšania, množiteľský cyklus, druhovú pravosť, druhovú čistotu a odrodovú pravosť a odrodovú čistotu okrem podpníkov, ak neboli vyrobené z biologického materiálu určitej odrody,

c) podpníky a iné časti rastlín rodov a druhov, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov ovocných drevín, ak sa do nich navrúbľuje množiteľský materiál z niektorého rodu alebo druhu ovocných drevín uvedeného v zozname druhov ovocných drevín.

(3) Zdravotný stav ovocných drevín a množiteľského materiálu musia spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.1) Zoznam vybraných škodlivých organizmov a chorôb, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovocných drevín a množiteľského materiálu, je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) a certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C) nemožno skúšať a uvádzať do obehu ako množiteľský materiál ovocných drevín bez výskytu vírusov (v. f.) alebo ako množiteľský materiál ovocných drevín skúšaný na výskyt vírusov (v. t.), ak nie je známy jeho rod alebo druh a odroda. Konformný množiteľský materiál ovocných drevín (CAC) nemožno skúšať a uvádzať do obehu ako množiteľský materiál ovocných drevín bez výskytu vírusov (v. f.) alebo ako množiteľský materiál ovocných drevín skúšaný na výskyt vírusov (v. t.).

(5) Konformný množiteľský materiál ovocných drevín (CAC) uvádzaný do obehu musí spĺňať tieto požiadavky:

a) pri vizuálnej kontrole sa na ňom nesmú vyskytovať akékoľvek škodlivé organizmy a choroby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, alebo ich akékoľvek príznaky alebo symptómy, ktoré poškodzujú jeho kvalitu alebo znižujú jeho použiteľnosť,

b) musí byť bez akýchkoľvek poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu znehodnocovať jeho kvalitu,

c) musí mať dostatočnú druhovú pravosť, druhovú čistotu a odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

(6) Množiteľský materiál citrusov musí byť vyrobený z množiteľského materiálu, ktorý

a) bol kontrolným ústavom skontrolovaný, pričom nebol zistený výskyt škodlivých organizmov a chorôb alebo ich príznaky alebo škodlivých organizmov, chorôb a vírusov obdobných tým, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,

b) bol jednotlivo odskúšaný pomocou vhodných metód na odhaľovanie škodlivých organizmov, chorôb, vírusov alebo organizmov obdobných vírusom,

c) je bez výskytu škodlivých organizmov, chorôb, vírusov alebo organizmov, vírusov a chorôb obdobných tým, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, a to od začiatku vegetácie posledného množiteľského cyklu až do jej skončenia,

d) bol v prípade vrúbľovania navrúbľovaný do podpníkov, ktoré nie sú náchylné na viroidy.

(7) Požiadavky podľa odsekov 5 a 6 musí spĺňať aj množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) a certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C) vo všetkých generáciách množenia uvedených v § 8 ods. 2.

(8) Ak sa na akomkoľvek množiteľskom materiáli a ovocných drevinách zistí výskyt škodlivých organizmov alebo chorôb alebo sa zistia viditeľné príznaky napadnutia alebo poškodenia škodlivými organizmami, alebo sa zistia prejavy chorôb,2) dodávateľ je povinný ich riadne ošetriť a ak je to nevyhnutné, aj odstrániť z množiteľských materiálov alebo skladových priestorov a zlikvidovať.

(9) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu množiteľským materiálom a ovocnými drevinami, ktoré spĺňajú požiadavky podľa odsekov 5 a 6, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia na zabezpečenie potrebného množstva množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré spĺňajú menej prísne požiadavky na kvalitu; prijaté opatrenie sa nesmie týkať požiadaviek na zdravotný stav množiteľského materiálu a ovocných drevín podľa odseku 3.

§ 5

Dodávatelia množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Dodávateľom množiteľského materiálu a ovocných drevín (ďalej len „dodávateľ“) je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába, dováža, vyváža, spracúva, nakupuje na účely uvádzania do obehu alebo uvádza do obehu ovocné dreviny a množiteľský materiál.

(2) Kontrolný ústav zapíše každého dodávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 13 ods. 1 zákona (ďalej len „osvedčenie“), do evidencie dodávateľov a vydaných osvedčení vedenej podľa § 13 ods. 7 zákona (ďalej len „evidencia dodávateľov“). Dodávatelia sú v evidencii dodávateľov evidovaní podľa druhu činností, ktoré vykonávajú podľa odseku 1, a to až do zrušenia alebo zániku ich osvedčenia.

(3) Kontrolný ústav dodávateľa zapíše do evidencie dodávateľov po preverení, že jeho výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením s prihliadnutím na druh činnosti, ktorý vykonáva podľa odseku 1. Ak evidovaný dodávateľ zruší alebo rozšíri svoju činnosť o ďalšiu z činností uvedených v odseku 1 na základe ďalšieho osvedčenia, kontrolný ústav túto skutočnosť vyznačí v evidencii dodávateľov.

(4) Do evidencie dodávateľov sa nezapisujú fyzické osoby, ktoré sa profesionálne nezaoberajú výrobou alebo uvádzaním do obehu množiteľského materiálu a ovocných drevín a ktorých výroba množiteľského materiálu ovocných drevín je určená na predaj na trhu v mieste ich trvalého bydliska, ak úhrn ich príjmov z príležitostných činností je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „drobný dodávateľ“). Drobný dodávateľ musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§ 6

Výroba množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Dodávateľ na všetkých stupňoch výroby množiteľského materiálu a ovocných drevín prostredníctvom evidovaného laboratória podľa § 11 ods. 2 alebo kontrolného ústavu najmä

a) identifikuje, monitoruje a kontroluje kritické body podľa odseku 2 vo výrobnom procese, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu a ovocných drevín,

b) ustanoví a uplatňuje metódy na sledovanie a kontrolu kritických bodov vo výrobnom procese množiteľského materiálu a ovocných drevín,

c) odoberá vzorky na rozbor v evidovanom laboratóriu na účely kontroly súladu kontrolovaného množiteľského materiálu a ovocných drevín s požiadavkami na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu a ovocných drevín podľa § 4, pričom je povinný tieto vzorky

1. odoberať počas rôznych štádií výrobného procesu a v časových intervaloch, ktoré oznámil zodpovednému úradnému orgánu pri preverovaní jeho výrobných metód v čase zápisu do evidencie dodávateľov,

2. odoberať technicky správnym spôsobom a pri použití štatisticky spoľahlivých postupov s prihliadnutím na druh laboratórneho rozboru, ktorý sa použije,

3. odoberať prostredníctvom kvalifikovanej osoby,

4. poskytnúť na rozbor evidovanému laboratóriu,

d) vedie písomné záznamy o kritických bodoch vo výrobnom procese množiteľského materiálu a ovocných drevín,

e) zabezpečuje, aby po celý čas výroby, zberu alebo odstraňovania množiteľského materiálu z ich rodičovského materiálu boli jednotlivé dávky množiteľského materiálu uchovávané oddelene a aby bola zabezpečená ich identifikácia.

(2) Kritickými bodmi vo výrobnom procese ovocných drevín a množiteľského materiálu sú:

a) kvalita množiteľského materiálu a ovocných drevín použitých na založenie množiteľského materiálu,

b) výsev, presádzanie, črepníkovanie a výsadba ovocných drevín a množiteľského materiálu,

c) plán a technologický postup pestovania a množenia,

d) hospodárenie s množiteľským materiálom a ovocnými drevinami (počet kusov použitých na založenie množiteľského materiálu),

e) všeobecná starostlivosť o plodiny ovocných drevín a stav ich množiteľského materiálu,

f) hygiena,

g) ošetrovanie ovocných drevín a množiteľského materiálu,

h) spôsob chemického ošetrenia množiteľského materiálu a ovocných drevín,

i) zber (čas zberu, počty kusov alebo hmotnosť vyrobeného množiteľského materiálu a ovocných drevín),

j) zdravotný stav množiteľského materiálu a vyrobeného množiteľského materiálu a ovocných drevín podľa osobitného predpisu,1)

k) množstvo nakúpeného, vyrobeného a predaného množiteľského materiálu a ovocných drevín,

l) skladovanie vyrobeného a nakúpeného množiteľského materiálu a ovocných drevín,

m) balenie,

n) preprava.

(3) Dodávateľ je povinný záznamy podľa odseku 1 písm. d) uchovávať najmenej päť rokov. Tieto záznamy musia obsahovať údaje uvedené v odseku 2 a dodávateľ je povinný ich predkladať kontrolnému ústavu na nahliadnutie.

(4) Ak dodávateľ ovocné dreviny a množiteľský materiál nevyrába, neupravuje a nebalí vo vlastných prevádzkových priestoroch, len ich nakupuje od iných dodávateľov a následne ich uvádza do obehu, je povinný viesť záznamy podľa odseku 3 len o druhu, odrode, množstve, kvalite a čase nakupovaného a predaného množiteľského materiálu a ovocných drevín, ako aj údaje o dodávateľoch, od ktorých ich nakúpil.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú pre výrobu ovocných drevín a množiteľského materiálu drobnými dodávateľmi.

§ 7

Kontrola kvality množiteľského materiálu a ovocných drevín dodávateľom

(1) Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby pred uvedením množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu vykonalo evidované laboratórium inej osoby na základe vzoriek odobratých podľa § 6 ods. 1 písm. c) kontrolu súladu jeho kvality s požiadavkami ustanovenými v § 4 ods. 3 až 6, ak nemá vlastné evidované laboratórium alebo ak túto kontrolu na základe jeho žiadosti nevykoná kontrolný ústav.

(2) Ak sa na základe rozboru vzoriek zistí v množiteľskom materiáli a ovocných drevinách prítomnosť jedného škodlivého organizmu alebo viacerých škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 2 alebo ak sa zistí ich prítomnosť vo väčších množstvách, ako ustanovuje príloha č. 2, dodávateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť kontrolnému ústavu a prijať opatrenie na zníženie rizika rozširovania týchto škodlivých organizmov.

(3) Dodávateľ je povinný uchovávať záznamy o všetkých výskytoch škodlivých organizmov zistených v jeho prevádzkových priestoroch a o všetkých opatreniach prijatých podľa odseku 2 počas piatich rokov od ich vyhotovenia.

(4) Dodávateľ na účely zabezpečenia kvality vyrábaného množiteľského materiálu a ovocných drevín je povinný

a) písomne určiť zástupcu zodpovedného za výrobu a zdravotný stav množiteľského materiálu a ovocných drevín uvedených v zozname druhov ovocných drevín, ktorý má potrebné odborné znalosti a praktické skúsenosti v oblasti rastlinnej výroby a ktorý ho bude zastupovať v styku s kontrolným ústavom podľa § 14,

b) vykonávať vizuálne kontroly množiteľského materiálu a ovocných drevín vo vhodnom čase a spôsobom schváleným kontrolným ústavom,

c) sprístupniť zástupcom kontrolnému ústavu všetky výrobné a prevádzkové priestory na účely výkonu dozoru a monitorovania podľa § 12 a poskytnúť im záznamy vedené podľa § 6 ods. 3,

d) spolupracovať s kontrolným ústavom podľa jeho pokynov.

§ 8

Uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu

(1) Ovocné dreviny a množiteľský materiál môže uvádzať do obehu len dodávateľ vedený v evidencii dodávateľov, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

(2) Dodávateľ vedený v evidencii dodávateľov môže uvádzať do obehu len ovocné dreviny a množiteľský materiál, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením, a to v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa môžu vyrábať a uvádzať do obehu v kategóriách

a) množiteľský materiál predstupňov len v generácii množenia SE,

b) základný množiteľský materiál len v generácii množenia E1 a E2,

c) certifikovaný množiteľský materiál len v generácii množenia C a

d) konformný množiteľský materiál ovocných drevín (CAC), pri ktorom sa generácia množenia neuvádza.

(3) Množiteľský materiál a ovocné dreviny možno uvádzať do obehu v kategórii

a) konformný množiteľský materiál ovocných drevín (CAC), len ak jeho kvalita bola skontrolovaná podľa § 7 ods. 1,

b) množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) alebo certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C), len ak bol kontrolným ústavom uznaný podľa § 15 ods. 3 zákona.

(4) Dávka je určitý počet jednotiek homogénneho množiteľského materiálu jedného druhu ovocných drevín, ktorý je identifikovateľný svojím zložením a pôvodom.

(5) Ovocné dreviny a množiteľský materiál v rôznych dávkach, dieloch dávok alebo v ich častiach možno baliť, skladovať prepravovať alebo uvádzať do obehu v jednej zásielke, ak dodávateľ vedie záznamy o zložení a pôvode odlišných dávok, dieloch dávok alebo ich častí.

(6) Dodávateľ môže uvádzať do obehu konformný množiteľský materiál ovocných drevín (CAC), len ak vyhotovil osvedčenie o jeho pôvode a kvalite, ktoré musí obsahovať údaje podľa § 10 ods. 1. Dodávateľ môže uvádzať do obehu množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) alebo certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C), len ak kontrolný ústav vyhotovil osvedčenie o prehliadke množiteľského materiálu.

(7) Ustanovenia odsekov 3 až 6 sa nepoužijú pre uvádzanie ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu drobnými dodávateľmi.

(8) Pri uvádzaní ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu, ktoré spĺňajú požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na dodávateľa, kvalitu a zdravotný stav ovocných drevín a ich množiteľského materiálu.

(9) Ovocné dreviny a množiteľský materiál pri uvádzaní do obehu musia byť označené názvom odrody, z ktorej boli vyrobené. Ak podpníky nepredstavujú biologický materiál určitej odrody, pri uvádzaní do obehu sa označia názvom druhu alebo hybridu.

(10) Dodávateľ môže ovocné dreviny a množiteľský materiál označiť názvom odrody podľa odseku 9, len ak

a) ide o všeobecne známu a právne chránenú odrodu4) alebo o odrodu, ktorá je v Štátnej odrodovej knihe registrovaná na základe dobrovoľnosti,5)

b) je zapísaná odroda v zozname odrôd vedenom dodávateľom, ktorého súčasťou musí byť podrobný popis odrody s uvedením názvu druhu, rodu a odrody a ktorý dodávateľ zostavuje podľa prílohy č. 3; dodávateľ tento zoznam musí kedykoľvek poskytnúť kontrolnému ústavu na nahliadnutie.

(11) Množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) a certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C) sa nesmie uznávať, ak nebol vyrobený z odrody uvedenej v odseku 10 písm. a).

(12) Odrody ovocných drevín môžu byť registrované podľa odseku 10 písm. a) alebo zapísané v zozname odrôd vedenom dodávateľom podľa odseku 10 písm. b), len ak spĺňajú znaky a minimálne požiadavky ustanovené v prílohe č. 3.

§ 9

Dovoz množiteľského materiálu a ovocných drevín z tretích krajín

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len ovocné dreviny a množiteľský materiál, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením na ich kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu a na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

(2) Dodávateľ môže dovážať ovocné dreviny a množiteľský materiál z tretej krajiny, len ak komisia pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že ovocné dreviny a množiteľský materiál vyrábané v tejto tretej krajine poskytujú ekvivalentné záruky ako ovocné dreviny a množiteľský materiál vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä ak ide o ich kvalitu, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, o ich zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky na množiteľské materiály, z ktorých pochádzajú, na kontrolu kvality a na dodávateľa.

(3) Ak komisia uzná, že postupy a kritériá používané treťou krajinou pri výrobe ovocných drevín a množiteľského materiálu sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, a ak dovážané ovocné dreviny a množiteľský materiál spĺňajú požiadavky podľa odseku 1, nesmú sa prijímať iné obmedzenia na uvádzanie dovážaných ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu.

(4) Podrobné zásady na uplatňovanie ustanovení odsekov 1 a 2 určí ministerstvo podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva.

(5) Ak nie je prijaté rozhodnutie podľa odseku 2 a nie sú ustanovené zásady podľa odseku 4, kontrolný ústav je oprávnený povoliť dovoz množiteľského materiálu a ovocných drevín z tretích krajín, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1.

§ 10

Označovanie, balenie a uzatváranie množiteľského materiálu a ovocných drevín pri uvádzaní do obehu

(1) Pri uvádzaní konformného množiteľského materiálu ovocných drevín (CAC) do obehu dodávateľ vedený v evidencii dodávateľov je povinný vyhotoviť a pripojiť k nim návesku dodávateľa, ktorá obsahuje tieto údaje:

a) označenie „kvalita ES“,

b) kód členského štátu Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“), z ktorého je dodávateľ,

c) označenie kontrolného ústavu alebo jeho rozlišovací kód,

d) evidenčné číslo dodávateľa,

e) obchodné meno a sídlo dodávateľa,

f) výrobné číslo alebo číslo dávky,

g) dátum vystavenia dokladu dodávateľom,

h) botanický názov druhu ovocných drevín,

i) názov odrody; ak ide o podpník, názov odrody alebo jeho označenie,

j) množstvo,

k) kategóriu množiteľského materiálu,

l) názov krajiny pôvodu ovocných drevín alebo množiteľského materiálu, ak ide o dovoz z tretej krajiny.

(2) Množiteľský materiál predstupňov ovocných drevín (SE), základný množiteľský materiál ovocných drevín (E) a certifikovaný množiteľský materiál ovocných drevín (C) musia byť označené úradnou náveskou, ktorá musí obsahovať údaje podľa odseku 1 a údaje o tom, či dodávaný množiteľský materiál ovocných drevín je bez výskytu vírusov (v. f.) alebo či bol skúšaný na výskyt vírusov (v. t.).

(3) Návesky podľa odsekov 1 a 2 musia byť vyhotovené z vhodného materiálu. Údaje na nich musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku6) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ na náveske uvedie úradné stanovisko podľa § 14 ods. 5, toto úradné stanovisko musí byť jasne oddelené od ostatných údajov dodávateľa.

(4) Ak domácim dodávateľom vyrobený alebo dovezený množiteľský materiál a ovocné dreviny sprevádza rastlinný pas,7) môže tento na základe oznámenia dodávateľa zaslaného kontrolnému ústavu predstavovať doklad dodávateľa uvedený v odseku 1 pri ďalšom uvádzaní ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu, ak obsahuje aspoň údaje podľa odseku 1 písm. a), c), h), i), k) a l).

(5) Ak dovážaný množiteľský materiál a ovocné dreviny boli vyrobené v tretej krajine, údaj o tom musí byť zreteľne uvedený na náveske alebo v rastlinnom pase.

(6) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na pripojenie návesky pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín drobnými dodávateľmi do obehu; množiteľský materiál a ovocné dreviny musia byť označené aspoň údajmi podľa odseku 1 písm. h) a i).

(7) Dodávateľ pri uvádzaní ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu je povinný použiť vhodný obal podľa dodávaného druhu ovocných drevín. Za obal sa považuje aj zväzok. Každý obal musí byť uzatvorený uzáverom proti jeho zámene, manipulácii s jeho obsahom a proti znehodnoteniu jeho obsahu.

§ 11

Laboratórna činnosť

(1) Každý dodávateľ je povinný mať primerane vybavené laboratórium, ktoré dokáže vykonávať rozbory a stanoviť potrebné diagnózy v rámci kontroly kritických bodov vykonávanej dodávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak túto kontrolu dodávateľ nezabezpečuje prostredníctvom evidovaného laboratória alebo kontrolného ústavu.

(2) Evidovaným laboratóriom je laboratórium, ktoré bolo schválené kontrolným ústavom po tom, ako bolo preverené, že jeho výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky na vykonávanie rozborov vlastností a kvality množiteľského materiálu a ovocných drevín podľa zásad správnej laboratórnej praxe.8)

(3) Ak evidované laboratórium zmení alebo rozšíri svoju činnosť aj na kontrolu kvality množiteľských materiálov ďalších druhov poľnohospodárskych plodín, je povinný požiadať kontrolný ústav aj o schválenie zmeny alebo rozšírenia svojej činnosti.

§ 12

Dozor a monitorovanie dodávateľov

(1) Kontrolný ústav vykonáva pravidelne, najmenej raz ročne, vo vhodnom čase dozor a monitorovanie dodávateľov vedených v evidencii dodávateľov, ich prevádzkových a výrobných zariadení a evidovaných laboratórií na účely zabezpečenia sústavného súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením.

(2) Kontrolný ústav pri výkone dozoru a monitorovaní dodávateľov kontroluje najmä

a) plnenie povinností ustanovených v § 6 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 a 9, pričom osobitne preveruje

1. dostupnosť a skutočné používanie metód na kontrolu kritických bodov uvedených v § 6 ods. 2,

2. spoľahlivosť týchto metód,

3. ich vhodnosť na posúdenie obsahu opatrení na výrobu a predaj ovocných drevín a množiteľského materiálu vrátane administratívnych aspektov a

4. odbornú spôsobilosť zamestnancov dodávateľa na výkon kontroly množiteľského materiálu a ovocných drevín,

b) správnosť hodnotenia druhov množiteľského materiálu a ovocných drevín uvedených v zozname ovocných drevín dodávateľom,

c) správnosť hodnotenia množiteľského materiálu a ovocných drevín podľa § 7 ods. 1 evidovaným laboratóriom,

d) pripravenosť výrobných a prevádzkových zariadení na plnenie úloh súvisiacich s výrobou množiteľského materiálu a ovocných drevín, preverovaním ich kvality a zdravotného stavu a s ich uvádzaním do obehu.

(3) Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenie, ak pri výkone dozoru alebo pri monitorovaní činnosti evidovaného laboratória zistí, že toto už nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, alebo ak tieto skutočnosti zistí komisia. Obdobne postupuje aj v prípade dodávateľa, ak zistí, že ten už nespĺňa požiadavky uvedené v § 5 ods. 3.

(4) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie podľa § 13 ods. 9 písm. d) zákona, ak pri vykonávaní dozoru podľa odseku 2 zistí, že dodávateľ porušuje povinnosti a zistené nedostatky neodstráni ani do 60 dní od doručenia písomnej výzvy na ich odstránenie.

(5) Kontrolný ústav po prijatí oznámenia podľa § 7 ods. 2 alebo po zistení výskytu škodlivých organizmov alebo chorôb v rámci dozoru a monitorovania prijme vhodné úradné opatrenie podľa § 14 ods. 4 na účely vylúčenia akéhokoľvek rizika pre zdravotný stav ovocných drevín a ich množiteľského materiálu.

(6) Dozor a monitorovanie podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahuje na drobného dodávateľa, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§ 13

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav vykonáva formou kontroly vzoriek sústavnú kontrolu hodnotenia množiteľského materiálu a ovocných drevín a skúšania kvality množiteľského materiálu a ovocných drevín a ich zdravotného stavu evidovanými laboratóriami a dodávateľmi. Konformný množiteľský materiál ovocných drevín (CAC) kontroluje náhodnými kontrolami. U drobných dodávateľov túto kontrolu vykonáva tiež v rozsahu náhodných kontrol.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek množiteľského materiálu a ovocných drevín.

(3) Odobraté vzorky množiteľského materiálu a ovocných drevín použije kontrolný ústav na účely overenia súladu deklarovanej kvality, zdravotného stavu, druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty so skutočným stavom a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením.

(4) Dodávateľ je povinný umožniť zástupcom kontrolného ústavu podľa § 14 po celý čas výkonu kontroly voľný prístup do všetkých častí prevádzkarní, v ktorých sa nachádza množiteľský materiál a ovocné dreviny. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na drobného dodávateľa.

(5) Ak sa počas výkonu dozoru a monitorovania alebo počas skúšok a pokusov vykonávaných podľa § 16 ods. 1 a 2 zistí, že ovocné dreviny a množiteľský materiál nespĺňajú požiadavky uvedené v tomto nariadení, kontrolný ústav nariadi dodávateľovi, aby zabezpečil v určenej lehote nápravu alebo prijme iné opatrenie podľa § 36 ods. 1 zákona.

(6) Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav s dostatočnou istotou zistil, že ovocné dreviny a množiteľský materiál spĺňajú požiadavky a podmienky na ich uvádzanie do obehu, opatrenia prijaté podľa odseku 5 zruší.

§ 14

Kontrolný ústav

(1) Kontrolný ústav je zodpovedným úradným orgánom za vykonávanie kontroly hodnotenia a skúšania množiteľského materiálu a ovocných drevín dodávateľmi podľa § 13, ako aj za výkon dozoru a monitorovanie evidovaných laboratórií a dodávateľov, ich prevádzkových a výrobných zariadení a ich činností podľa § 12.

(2) Kontrolu hodnotenia a skúšania množiteľského materiálu a ovocných drevín dodávateľmi môže vykonávať aj odborne spôsobilá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba na základe poverenia kontrolného ústavu.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontroly podľa odseku 2 fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný záujem na výsledku vykonanej kontroly a na opatreniach, ktoré treba prijať podľa § 13 ods. 5 na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 15 ods. 1.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského materiálu a ovocných drevín podľa § 13 ods. 1,

b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu a ovocných drevín a posudky úradnej vzorky,

c) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality konformného množiteľského materiálu ovocných drevín (CAC) podľa § 8 ods. 6,

d) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním množiteľského materiálu a ovocných drevín do obehu.

(6) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v odseku 2 tieto doklady vydáva v mene kontrolného ústavu, ak bola na to poverená podľa odseku 3.

§ 15

Kontroly Európskeho spoločenstva

(1) V rozsahu potrebnom na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov uvedených v prílohe č. 4 môžu odborníci komisie vykonávať kontroly v spolupráci s kontrolným ústavom na území Slovenskej republiky, pričom kontrolujú najmä plnenie povinností dodávateľmi, ktoré im ukladá toto nariadenie.

(2) Kontrolný ústav poskytne odborníkom komisie pri plnení ich úloh podľa odseku 1 potrebnú pomoc, najmä im umožní prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov.

(3) Opatrenia na vykonanie tohto ustanovenia, najmä tie, ktoré upravujú postup pri spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, budú určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 16

Porovnávacie skúšky a pokusy

(1) Komisia je oprávnená rozhodnúť, že prostredníctvom svojich zástupcov a zástupcov členských štátov sa vykonajú na území Slovenskej republiky porovnávacie skúšky a pokusy na účely zistenia, či množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňajú požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené týmto nariadením na jeho uvádzanie do obehu.

(2) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu množiteľského materiálu a ovocných drevín uvádzaných do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnutý aj množiteľský materiál a ovocné dreviny

a) vyrobené v tretích krajinách,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.9)

(3) Výsledky porovnávacích skúšok alebo pokusov vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania množiteľského materiálu a ovocných drevín a na overenie, či množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia.

(4) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 17

Konzultácie s výbormi komisie

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 18

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrenia komisie

Úlohy vyplývajúce z opatrenia komisie podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 zabezpečuje podľa osobitného predpisu10) ministerstvo, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich ovocné dreviny a množiteľský materiál do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,

b) informuje komisiu o každom zodpovednom úradnom orgáne Slovenskej republiky podľa § 14, ktorý je zodpovedný za kontrolu hodnotenia a skúšania množiteľského materiálu a ovocných drevín dodávateľmi,

c) požiada komisiu o určenie zásad podľa § 9 ods. 4 na dovoz ovocných drevín a množiteľského materiálu z tretích krajín,

d) informuje komisiu o opatreniach prijatých podľa § 13 ods. 5, ktorými sa dodávateľom zakázalo uvádzať do obehu ovocné dreviny a množiteľský materiál a zároveň túto informáciu zašle aj zodpovedným úradným orgánom všetkých členských štátov,

e) na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 16 ods. 1 a 2 a na posúdenie ich výsledkov,

f) spolupracuje so Stálym výborom pre rody a druhy ovocných drevín a množiteľského materiálu Európskeho spoločenstva pri posudzovaní návrhov opatrení komisie, ak sa tieto opatrenia dotýkajú záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s uvádzaním ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu.

§ 19

Splnomocňovacie ustanovenie

Ak komisia prijme príslušné opatrenia, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) označovaní a izolácii ovocných drevín a množiteľského materiálu, ktoré sú určené na vývoz do tretích krajín podľa § 1 ods. 2,

b) podmienkach registrácie odrôd ovocných drevín v Štátnej odrodovej knihe, o informovaní o registrácii odrôd ovocných drevín, o vedení zoznamov odrôd ovocných drevín dodávateľmi a o vyhotovovaní popisov odrôd dodávateľmi,

c) podmienkach uvádzania ovocných drevín a množiteľského materiálu do obehu drobnými dodávateľmi a o miestnom trhu,

d) výkone kontrol a o metódach odberu vzoriek množiteľského materiálu a ovocných drevín,

e) ovocných drevinách a množiteľskom materiáli určenom na výskumné účely alebo na pokusné účely, alebo na šľachtenie nových odrôd, alebo na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín.

§ 20

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 21

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 278/2004 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV OVOCNÝCH DREVÍN

Castanea sativa Mill.Gaštan jedlý
Citrus L.Citrónovník
Corylus avelana L.Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill.Dula podlhovastá
Ficus carica L.Figovník obyčajný
Fortunella SwingleKumkvát
Fragaria L.Jahoda
Juglans regia L.Orech kráľovský
Malus Mill.Jabloň
Olea europea L.Oliva európska
Pistacia vera L.Pistácia pravá
Poncirus Raf.Citrónovníkovec
Prunus amygdalus BatschBroskyňomandľa Mandľa obyčajná
Prunus armeniaca L.Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L.Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L.Višňa
Prunus domestica L.Slivka domáca
Prunus persica (L.) BatschBroskyňa obyčajná
Prunus salicina LindleySlivka čínska (japonská)
Pyrus L.Hruška
Ribes L.Ríbezľa
Rubus L.Ostružina
Vaccinium L.Brusnica

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 278/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu a ovocných drevín

1. Vlastnosti a kvalita množiteľského materiálu predstupňov ovocných drevín (SE), základného množiteľského materiálu ovocných drevín (E), certifikovaného množiteľského materiálu ovocných drevín (C) a konformného množiteľského materiálu ovocných drevín (CAC) a ovocných drevín nesmú byť zmenené vplyvom škodlivých organizmov a chorôb.

2. Na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách sa nesmú vyskytovať tieto škodlivé organizmy a choroby:

Rod alebo druh Zvlášť škodlivé organizmy a choroby
- Citrus aurantifolia (Christm) Swing.
- Citrus limon L. Burm. F
- Citrus paradisi Macf
- Citrus reticulata Blanco
- Citrus sinensis (L.) Osbeck
Hmyz, roztoče a háďatko vo všetkých vývinových štádiách- Aleurothrixus floccosus (Mashell)
- Meloidogyne spp.
- Parabemisia myricae (Kuwana)
- Tylenchulus semipenetransHuby
- Phytophthora spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Citrus leqf rugose
- Choroby, ktoré vyvolávajú psorose podobné symptómy mla-
dých listov, ako sú: psorosls, ring spot, cristacortis, impletratu-
ra, concave gum
- Infekčná pestrosť
- Vlroldy, ako sú exocortls, kachexiaxyloporóza
- Corylus avellana Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Epidiaspis leperii
- Eriophis avellanae
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie- Agrobacterium tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. corylina
Huby- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureaum
- Nectria galligena
- Phyllactinia guttata
- Verticillum
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Apple mosalc virus
- Hazel maculatura llneare MLO
- Cydonia Miller
- Pyrus communis L.
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum

Červcovité, a to najmä- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Baktérie- Agrobactervum tumefaciens
- Pseudornonas syringae pv. syringae
Huby- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora
spp.
- Rosellinia necatrix
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy
- všetky
- Fragaria x ananassa duch Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Aphelenchoides spp.
- Ditylenchus dipsaci
- Tarsonemidae
Huby- Phytophthora cactorum
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy,
a to najmä
- Strawberry green petal MLO
- Juglans regia L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Červcovité, a to najmä- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Baktérie- Agrobactervum tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. juglandi
Huby- Armillariella mellea
- Nectria galligena
- Chondrostereum purpureum
- Phytophthora
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä
- Cherry leaf roll virus
- Malus Miller Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Anarsia lineatella
- Eríosoma lanigerum

Červcovité, a to najmä- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Baktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. Syringae
Huby- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Rosellinia necatrix
- Venturia
spp.
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy
- všetky
- Olea europea Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Eusophera pinguis
- Meloidogyne
spp.
- Saissetia oleaeBaktérie
- Pseudomonas syringae pv. savastanoiHuby
- Verticillium dahliaeVírusy a vírusom podobné organizmy
- všetky
- Pistacia vera Huby
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy
- všetky
- Prunus domestica L.
- Prunus salicina
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Aculops fockeui
- Capnodis tenebrionis
- Eriophyes similis
- Meloidogyne
spp.
Červcovité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Baktérie- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Huby- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatríx
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- Prunus armeniaca (L.)
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus persica
(L.) Batsch
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Anarsia lineatella
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne
spp.
Červcovité, a to najmä- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Baktérie- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Huby- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatríx
- Taphrina deformans
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- Prunus avium L.
- Prunus cerasus
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne
spp.
Červcovité, a to najmä- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Baktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Huby- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Prune dwarf vírus
- Prunus necrotic ringspot vírus
- Ríbezle Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách- Aphelenchoides spp.
- Cecidophyopsis ribisBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
Huby- Armillariella mellea
- Nectria cinnabarina
- Rosellinia necatrix
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Black currant reversion
- Black currant infectious variegation agent
- Rubus Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aceria essigiBaktérie- Agrobacterium rhizogenes
- Agrobacterium tumefaciens
- Rhodococcus fascians
Huby- Armillariella mellea
- Didymelia applanata
- Peronospora rubi
- Phytophthora fragariae var. rubi
- Verticillium
spp.Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä- Raspberry bushy dwarf virus
- Raspberry leaf curl virus

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 278/2004 Z. z.

ZNAKY A VLASTNOSTI ODRÔD OVOCNÝCH DREVÍN NA ÚČELY ICH REGISTRÁCIE KONTROLNÝM ÚSTAVOM ALEBO ZÁPISU DO ZOZNAMU ODRÔD VEDENOM DODÁVATEĽOM

Citrus sp.

Ročný výhon: Antokyanové zafarbenie špičky (10 až 15 cm od špičky)

chýbajúce

existujúce

Plod: tvar distálneho konca

poklesnutý

tupý

zaguľatený

ľahko bradavičnatý

silno bradavičnatý

Plod: farba povrchu

zelená

zelená až žltá

žltá

žltá až oranžová

oranžová

oranžová až červená

ružová

červená

purpurová

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Corylus avellana L.

Doba rozvitia pupencov listov (keď z púčika vystupujú dva lístky)

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Doba kvitnutia samčích kvetov

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Doba kvitnutia samičích kvetov

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Obal plodu: dĺžka v porovnaní s obalom plodu

kratšia

rovnako dlhá

dlhšia

Obal plodu: zvrásnenie

nepatrné

stredné

silné

Obal plodu: hĺbka záhybov

nepatrná

stredná

silná

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar

guľovitý

kužeľovitý

vajcovitý

krátky valcovitý

dlhý valcovitý

Doba zrelosti

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Plod: percento zrnitosti (hmotnostne-váhovo)

veľmi malé

malé

stredné

vysoké

veľmi vysoké

Cydonia Mill.

Rastlina: forma rastu

vzpriamená

polovzpriamená

rozložitá

List: celkový tvar

elipsovitý

obrátene vajcovitý

vajcovitý

okrúhly

Plod: všeobecný tvar

guľovitý

vajcovitý

hruškovitý

v strede zúžený

nepravidelný

obdĺžnikovitý

Fragaria x ananassa Duch.

Stav kvetov: poloha vo vzťahu k listom

pod listom

vo výške listu

nad listom

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: prevažujúci tvar

obličkovitý

veľmi guľatý

zaguľatený

guľovitý

dvojito guľovitý

takmer valcovitý

klinovitý

vajcovitý

srdcovitý

Plod: farba

bledožltá

svetlooranžová

oranžová

oranžovočervená

červená

purpurová

tmavopurpurová

Doba zrelosti (50 % rastlín so zrelými plodmi)

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Sklon korunky

nesklonená

čiastočne sklonená

sklonená

Juglans regia L.

Doba rozvinutia pupenca listu

veľmi skoro

veľmi skoro až skoro

skoro

skoro až stredne

stredne

stredne až neskoro

neskoro

neskoro až veľmi neskoro

veľmi neskoro

Kvet: typ samičích kvetov

jednotlivo

v skupinách

Kvet: typ vetvenia vetvičiek so samičími kvetmi

neobmedzené

obmedzené

Doba zrelosti

skoro

skoro až stredne

stredne

stredne až neskoro

neskoro

Malus Mill.

Kmeň: sila vzrastu

malá

stredná

veľká

Plod: tvar

guľovitý

guľovito kužeľovitý

krátky guľovito kužeľovitý

sploštený

splošteno guľovitý

dlhý kužeľovitý

tupý kužeľovitý

eliptický

elipticky kužeľovitý

obdĺžnikový

obdĺžnikovo kužeľovitý

obdĺžnikový, v strede zúžený

Plod: farba povrchu šupky

oranžová

červená

purpurová

hrdzavá

Doba začiatku kvitnutia (10 % rozvinutých kvetov)

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Doba zrelosti na konzumáciu

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Odrody podpníkov:

Strom: sila vzrastu (vo fóliovníku)

malá

stredná

silná

Strom: počet základných výhonkov (vo fóliovníku)

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Olea europaca L.

Plod: tvar

podlhovastý

elipsovitý

guľovitý

Plod: nasadená špička

chýbajúca

existujúca

Plod: tvar základný

okrúhly

zatupený

poklesnutý

Plod: šírka stopky

tenká

stredná

široká

Prunus amygdalus Batsch

Doba začiatku kvitnutia

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Kvet: farba korunných lístkov

biela

bledoružová

ružová

tmavoružová

Doba zrelosti

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Sušený plod: tvar vrcholčeka

sploštený

okrúhly

špicatý

Jadro: tvar

tenký elipsovitý

elipsovitý

široký elipsovitý

veľmi široký elipsovitý

Prunus armenica L.

Plod: veľkosť

malý

stredný

veľký

Plod: stonka

plochá

stredná

hlboká

Plod: základná farba šupky

biela

krémová až žltá

svetlooranžová

oranžová

tmavooranžová

Plod: farba dužiny

biela

krémová

svetlooranžová

oranžová

tmavooranžová

Doba začiatku kvitnuta (keď strom má niektoré plne rozvité kvety)

skoro

stredne

neskoro

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus avium L.

Prunus cerasus L.

Doba kvitnutia:

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: farba šupky

žltá

oranžovočervená

rumelkovočervená s oranžovožltým podkladom

rumelkovočervená

purpurová

čierna

Plod: doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus domestica L.

Plod: veľkosť (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar z profilu (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

sploštene okrúhly

okrúhly

podlhovastý

predĺžený

Plod: základná farba šupky (vrátane sfarbenia v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

belavá

zelená

žltozelená

žltá

oranžovožltá

červená

purpurová

fialovomodrá

Plod: farba dužiny (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

belavá

žltá

žltozelená

zelená

oranžová

červená

Kôstka: priliehavosť k dužine (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

nepriliehavá k dužine

čiastočne priliehavá k dužine

priliehavá k dužine

Kôstka: veľkosť v pomere k veľkosti plodu (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

malá

stredná

veľká

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus persica (L.) Batsch

Kmeň: typ

bežný

malý

Skutočný výhon nesúci plod: antokyanové sfarbenie

chýbajúce

existujúce

Doba začiatku kvitnutia

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Kvet: tvar

tvar Rosacaeen

tvar Campanulaceen

Okvetný lístok: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Stopka listu: nektárinky

chýbajúce

existujúce

Stopka listu: tvar nektáriniek

okrúhly

ľadvinovitý

Plod: ochlpenie

chýbajúce

existujúce

Plod: základná farba dužiny

biela

žltá až žltooranžová

červená

Kôstka: priliehavosť k dužine

chýbajúca

existujúca

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus salicina Lindl.

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: základná farba šupky

belavá (priehľadná)

žltá

žltavá až zelená

zelená

oranžová

červená

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Pyrus communis L.

Doba kvitnutia

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar strán (pozdĺžny prierez)

konkávny

rovný

konvexný

Plod: dĺžka v pomere k najväčšiemu priemeru

veľmi krátky

krátky

stredný

dlhý

veľmi dlhý

Plod: základná farba šupky (v dobe zrelosti)

zelená

žltozelená

žltá

červená

Plod: dĺžka stopky

krátka

stredná

dlhá

Doba zrelosti pri zbere

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Ribes silvestre Mert et Koch

a Ribes niveum Lindl. (červená a biela ríbezľa)

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Strapec plodov: dĺžka vrátane stopky

veľmi krátka

krátka

stredná

dlhá

veľmi dlhá

Bobule: veľkosť

veľmi malá

malá

stredná

veľká

veľmi veľká

Bobule: farba

biela

belavožltá

ružová

červená

Ribes uva crispa L. (egreš)

Rastlina: tvar

obrátene vajcovitý

guľovitý

priečne elipsovitý

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar

guľovitý

elipsovitý

hruškovitý

Plod: farba

žltá

žltozelená

zelená s bielym zafarbením

zelená

červená

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Ribes nigrum L. (čierna ríbezľa)

Rastlina: pomer výška/priemer

malá

stredná

veľká

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi a Ursini (ostružina) a hybridy

Rastlina: tvar rastu

vzpriamený

vzpriamený až polovzpriamený

polovzpriamený

polovzpriamený až plazivý

plazivý

Zimný krík: tŕne

chýbajúce

existujúce

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Rubus idacus L. (maliník)

Rastlina: počet mladých výhonov

veľmi málo

málo

stredne

veľa

veľmi veľa

Iba odrody, ktoré rodia na minuloročnom kríku v lete

Zimný krík: farba

sivohnedá

sivohnedá až hnedá

hnedá

hnedá až purpurovohnedá

purpurovohnedá

Plod: farba

žltá

svetločervená

stredne červená

tmavočervená

oranžová

purpurová

čierna

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: pomer dĺžka/šírka

rovnako dlhý ako široký

širší ako dlhší

omnoho dlhší ako širší

Hlavný zber

na minuloročnom kríku v lete

na kríku daného roku na jeseň

Doba zrelosti plodov na minuloročných kríkoch

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 278/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

1. Smernica Rady 92/34/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia v znení

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003,

– smernice Komisie 2003/111/ES z 26. novembra 2003.

2. Smernica Komisie 93/48/EHS z 23. júna 1993, ktorá ustanovuje zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia podľa smernice Rady 92/34/EHS.

3. Smernica Komisie 93/64/EHS z 5. júla 1993, ktorá ustanovuje vykonávacie pravidlá týkajúce sa dozoru nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovania podľa smernice Rady 92/34/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia.

4. Smernica Komisie 93/79/EHS z 21. septembra 1993, ktorá ustanovuje dodatočné opatrenia pre zoznam odrôd podľa druhov ovocných drevín, ktoré vedú dodávatelia.

Smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.

2) § 3 ods. 1 zákona č. 285/1995 Z. z.

3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

4) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.

5) § 5 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

7) § 3a ods. 4 a 5 zákona č. 285/1995 Z. z.
§ 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z.

8) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe) v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z.

9) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

10) § 29 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené