Vyhláška č. 271/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením

Čiastka 112/2004
Platnosť od 30.04.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

271

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 31. marca 2004

o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §13o ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/ 2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa,1)

b) najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia elektromagnetickým poľom a výšku ich prípustného prekročenia,2)

c) požiadavky na skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia,

d) najvyššie prípustné hodnoty a ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov ultrafialového a infračerveného žiarenia,3)

e) najvyššie prípustné hodnoty a ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov laserového žiarenia,4)

f) náležitosti prevádzkového poriadku,5)

g) požiadavky na zaraďovanie laserov do tried, označovanie a vybavenie laserov a rozsah údajov uvádzaných v ich technickej dokumentácii.

§ 2

Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa

Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa sa ustanovuje

a) od 0 Hz do 10 kHz (ďalej len „nízkofrekvenčné elektromagnetické pole“),

b) nad 10 kHz do 300 GHz (ďalej len „vysokofrekvenčné elektromagnetické pole“).

Definície pojmov sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

Najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia elektromagnetickým poľom a výška ich prípustného prekročenia

(1) Najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia elektromagnetickým poľom a výška ich prípustného prekročenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Hraničné hodnoty limitujú výšku prípustného prekročenia najvyšších prípustných hodnôt ožiarenia elektromagnetickým poľom.

§ 4

Požiadavky na skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia

(1) Skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia sa vykonáva

a) pred ich uvedením do prevádzky a najmenej raz za tri roky od ich uvedenia do prevádzky,

b) pri ich zmene alebo oprave, pri zmene prevádzky alebo pri zmene v okolí zdroja elektromagnetického žiarenia.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zdroje elektromagnetického žiarenia s výkonom menším ako 4 W s výnimkou amplitúdovo modulovaných, frekvenčne modulovaných, televíznych a rádiolokačných vysielačov, rádioreleových spojov a základňových staníc operátorov verejných rádiových sietí.

§ 5

Najvyššie prípustné hodnoty pri používaní a prevádzkovaní zdrojov ultrafialového a infračerveného žiarenia a ochranné opatrenia

(1) Najvyššie prípustné hodnoty pri používaní a prevádzkovaní zdrojov ultrafialového a infračerveného žiarenia sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov ultrafialového a infračerveného žiarenia sú vhodné umiestnenie zdrojov ultrafialového a infračerveného žiarenia na pracovisku a usporiadanie prevádzky, organizácia práce, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a stavebnotechnické riešenia

§ 6

Najvyššie prípustné hodnoty pri používaní a prevádzkovaní zdrojov laserového žiarenia

Najvyššie prípustné hodnoty pri používaní a prevádzkovaní zdrojov laserového žiarenia sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 7

Požiadavky na zaraďovanie zdrojov laserového žiarenia do tried

Zdroje laserového žiarenia sa zaraďujú do tried 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B a 4 podľa charakteristiky vystupujúceho žiarenia a technického vybavenia zdrojov.6)

§ 8

Ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov laserového žiarenia

(1) Ak nie je manipulácia so zdrojom laserového žiarenia zabezpečená tak, aby sa vylúčilo zasiahnutie osôb lúčmi lasera, musí sa použiť najväčší použiteľný priemer lúča a len taká energia výstupného výkonu, ktorá je pre dané použitie zdroja laserového žiarenia nevyhnutná.

(2) Nastavovanie optických systémov zdrojov laserového žiarenia s výnimkou zdrojov triedy 1 sa musí zabezpečiť spôsobom, ktorý vylučuje zasiahnutie

a) oka laserovým žiarením s hodnotami vyššími, ako sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1,

b) kože laserovým žiarením s hodnotami vyššími, ako sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 2.

(3) Mikroskopy, ďalekohľady a iné optické systémy, ktoré sa používajú na pozorovanie priameho alebo odrazeného žiarenia lasera, sa musia upraviť tak, aby vystavenie oka žiareniu lasera neprekračovalo najvyššie prípustné hodnoty uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1.

(4) Ak nemožno vylúčiť zasiahnutie očí a kože osôb pracujúcich so zdrojmi laserového žiarenia priamym alebo zrkadlovo odrazeným žiarením, alebo difúzne odrazeným žiarením s hodnotami vyššími, ako sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľkách č. 1 a 2, ochrana očí a kože sa musí zabezpečiť účinnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.7)

(5) Ak je to nevyhnutné, možno lúč zdroja laserového žiarenia smerovať do voľného priestoru bez ukončenia absorbčnými terčmi. V takom prípade možno zdroj laserového žiarenia po predchádzajúcom posúdení príslušným orgánom na ochranu zdravia použiť len na účely, ktoré takéto usporiadanie vyžadujú. Pri použití zdroja laserového žiarenia mimo uzavretých objektov sa má lúč laserového žiarenia usmerňovať tak, aby neboli zasiahnuté nezamerané subjekty.

(6) V priestore, v ktorom sa pracuje s laserovým žiarením, nesmú byť uložené látky, z ktorých by vplyvom laserového žiarenia mohli vzniknúť škodlivé plyny alebo výbušné zmesi.

(7) Súčasťou ochranných opatrení sú aj požiadavky na označovanie a vybavenie zdrojov laserového žiarenia a pracovísk, na ktorých sa tieto zdroje používajú, ako aj zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisku8) so zdrojom laserového žiarenia.

§ 9

Požiadavky na označovanie a vybavenie zdrojov laserového žiarenia a pracovísk, na ktorých sa tieto zdroje používajú

(1) Vchody do priestorov, v ktorých sú umiestnené zdroje laserového žiarenia triedy 1M, 2, 2M, 3R, 3B a 4, sa označia príslušnou výstražnou značkou.9)

(2) Zdroje laserového žiarenia sa vybavujú svetelnou alebo akustickou signalizáciou chodu a štítkami s príslušnými textami v súlade s príslušnou technickou normou.10)

(3) Zdroje laserového žiarenia vybavené pevným krytom sa označujú zákazom snímania krytu. Pri zámernom odstránení krytu sa s týmito zdrojmi zaobchádza ako so zdrojmi laserového žiarenia triedy zodpovedajúcej parametrom ich výstupného žiarenia a vykonávajú sa všetky ochranné opatrenia ustanovené touto vyhláškou pre zdroje laserového žiarenia danej triedy.

(4) Zdroje laserového žiarenia triedy 1M, 2, 2M a 3R sa zabezpečujú pred nežiaducou manipuláciou, a to najmä takou, pri ktorej môže dôjsť k zasiahnutiu oka.

(5) Zdroje laserového žiarenia triedy 3B sa

a) zabezpečia pred nežiaducou manipuláciou, napríklad zámkou,

b) umiestnia v priestore zabezpečenom tak, aby bol do neho zamedzený vstup nepovolaným osobám a aby dráha lúča lasera viedla mimo úrovne očí stojacich alebo sediacich osôb; dráha lúča sa vyznačí tak, aby sa zabránilo náhodnému vstupu do dráhy lúča; z dráhy lúča sa musia odstrániť všetky predmety, od ktorých môže dôjsť k neželateľným odrazom lúča; ak dané použitie zdroja laserového žiarenia umožňuje ukončenie zväzku, zväzok sa musí ukončiť matným terčom s malým činiteľom odrazu; ak je zdroj laserového žiarenia umiestnený v miestnosti, steny musia byť vybavené matným náterom s malým činiteľom odrazu a okná sa zakryjú,

c) vybavia konektorom diaľkového ovládania s pripojením k hlavnému núdzovému blokovaniu, ktorý zabezpečí odpojenie od zdroja, alebo k blokovaniu vstupu do miestnosti,

d) zabezpečia trvalým zabudovaním zastavovačov alebo zoslabovačov zväzku lúčov laserového žiarenia.

(6) Zdroje laserového žiarenia triedy 4 sa zabezpečia, umiestnia a vybavia ako zdroje laserového žiarenia triedy 3B a okrem toho sa

a) zabezpečia tak, že príslušné signalizačné zariadenia sa umiestnia pri vstupných dverách na mieste viditeľnom aj z miesta obsluhy zdroja,

b) zabezpečia zariadením spoľahlivo zamedzujúcim ich uvedenie do prevádzky nepovolanou osobou,

c) umiestnia v priestore zabezpečenom proti vstupu nepovolaných osôb; ak je zdroj laserového žiarenia umiestnený v stavebne oddelenom priestore, vstupné dvere sa upravia tak, aby sa pri pootvorení dverí zvonka prerušil chod zdroja laserového žiarenia pomocou koncového spínača a po ich následnom zatvorení neuviedol zdroj opätovne do prevádzky,

d) zabezpečia tak, aby dráha zväzku bola okrytovaná a ukončená absorbčným terčom upraveným tak, aby ani difúzne odrazeným žiarením nemohlo dôjsť k zasiahnutiu očí osôb; kryt dráhy lúča sa upraví tak, aby pri jeho otvorení bol prerušený prívod elektrickej energie do napájacieho zdroja a pri impulzných laseroch bola tiež vybitá akumulovaná energia do záťaže; znovuzatvorenie krytu dráhy lúča nesmie samočinne uviesť zdroj laserového žiarenia do chodu; výnimočne, ak nemožno okrytovať dráhu lúča, dráha lúča sa vymedzí tak, aby pri chode zariadenia do nej nemohol nikto vstúpiť.

§ 10

Náležitosti prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok pracovísk, na ktorých sa používajú zdroje laserového žiarenia triedy 1M až 4, obsahuje

a) podrobný návod na obsluhu zdrojov laserového žiarenia,

b) zákaz manipulácií, pri ktorých môže dôjsť k nežiaducemu zasiahnutiu osôb lúčom,

c) druh osobných ochranných pracovných prostriedkov a spôsob ich používania,7)

d) spôsob preukázateľného poučenia obsluhy o nebezpečenstve žiarenia zo zdroja laserového žiarenia a o prípadných ďalších škodlivých faktoroch, ktoré môžu vznikať pri jeho prevádzke, a o opatreniach pre prípad havárie alebo inej mimoriadnej udalosti,11)

e) postup pri haváriách a iných mimoriadnych udalostiach,11)

f) požiadavky na zdravotný dohľad u zamestnancov obsluhujúcich laserové zariadenia triedy 3B a 4.

§ 11

Rozsah údajov uvádzaných v technickej dokumentácii zdrojov laserového žiarenia

V technickej dokumentácii zdrojov laserového žiarenia sa uvádzajú tieto údaje:

a) vlnová dĺžku alebo rozsah vlnových dĺžok laserového žiarenia a druh laserového aktívneho prostredia,

b) režim generovania laserového žiarenia,

c) priemer zväzku žiarenia a jeho rozbiehavosť na výstupe zo zdroja laserového žiarenia,

d) pri zdrojoch generujúcich žiarenie

1. v spojitom režime najväčší výstupný výkon,

2. v impulznom režime množstvo energie obsiahnuté v jednom impulze, najdlhšie a najkratšie trvanie jedného impulzu, najväčšia a najmenšia frekvencia impulzov,

3. v impulznom režime s vysokou frekvenciou opakovania impulzov okrem údajov uvedených v bode 2 aj najväčší stredný výkon vystupujúceho žiarenia,

e) zaradenie zdroja laserového žiarenia do triedy (§ 7),

f) upozornenie na zákaz snímania krytu zo zdroja laserového žiarenia počas prevádzky,

g) pri zdrojoch laserového žiarenia triedy 1M, 2M a 3R upozornenie na zvýšené nebezpečenstvo zasiahnutia oka lúčom sústredeným optickou sústavou,

h) spôsob chladenia zdroja laserového žiarenia a množstvo stratového tepla unikajúceho zo zdroja laserového žiarenia, ako aj údaje o ďalších škodlivých faktoroch, ktoré by pri prevádzke zdroja laserového žiarenia mohli nepriaznivo ovplyvniť pracovné prostredie, najmä pri zdrojoch laserového žiarenia určených na použitie vo vnútorných pracovných priestoroch,

i) návod na montáž a inštaláciu zdroja laserového žiarenia vrátane stavebných a priestorových požiadaviek,

j) identifikačné údaje výrobcu (obchodné meno, sídlo výrobcu, ak je právnickou osobou, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, výrobné číslo a rok výroby zdroja laserového žiarenia),

k) návod na obsluhu a údržbu zdroja laserového žiarenia,

l) požiadavky na vhodný režim práce, prípadne náhradné opatrenia,

m) postup pri haváriách a iných mimoriadnych udalostiach.11)


§ 12

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 126/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi,

2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 123/1993 Z. z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa,

3. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. júla 1982 č. Z-7 199/1981-B/3-06 o hygienických zásadách pre prácu s lasermi uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 20/1982 (registrovaná v čiastke 25/1982 Zb.).

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 271/2004 Z. z.

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 271/2004 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 271/2004 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 271/2004 Z. z.

Príloha 04

Poznámky pod čiarou

1)
§ 13o ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

2)
§ 13o ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

3)
§ 13o ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

4)
§ 13o ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

5)
§ 13o ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

6)
STN EN 60825-1/A2 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov. Zmena A2.

7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10)
STN EN 60825-1: 2001 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov a jej zmeny.

11)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.