270

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) rody a druhy krmovín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín,

c) požiadavky na výrobu osiva krmovín,

d) podmienky uvádzania osiva krmovín do obehu,

e) podmienky výkonu kontroly osiva krmovín dovezeného podľa § 11,

f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom krmovín,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva krmovín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo krmovín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 1; výroba a vývoz tohto osiva sa riadia podľa uzavretej zmluvy.

§ 2

Rody a druhy krmovín

(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva krmovín do obehu musia spĺňať tie rody a druhy krmovín, ktoré sú uvedené v časti A bode II zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „zoznam krmovín“).

(2) Osivo hybridov krmovín musí spĺňať požiadavky ustanovení pre osivo každého z druhov krmovín, z ktorých hybridy pochádzajú, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva krmovín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva krmovín do obehu sa nepovažuje dodávka osiva krmovín

1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa § 20 ods. 1,

2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu krmovín,

3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia osiva, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva krmovín je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu časti zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,

b) základným osivom odrôd krmovín osivo, ktoré

1. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,

2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo podľa § 2 ods. 22 zákona,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

c) osivom krajových odrôd2) osivo, ktoré

1. bolo vyrobené z množiteľského porastu krajovej odrody, ktorý kontrolný ústav prehliadal,

2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

d) certifikovaným osivom odrôd krmovín okrem druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov podľa § 2 ods. 23 zákona, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

e) certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené buď na výrobu osiva krmovín kategórie certifikované osivo druhej generácie, alebo na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

f) certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

g) obchodným osivom osivo krmovín, ktoré

1. spĺňa požiadavky pre druhovú pravosť ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre obchodné osivo a ktoré

3. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

h) malým ES A balením osiva krmovín balenie obsahujúce zmes osív, ktoré nie sú určené na pestovanie krmovín, pričom ich najvyššia čistá hmotnosť je 2 kg okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc,

i) malým ES B balením osiva krmovín balenie obsahujúce základné osivo, certifikované osivo, obchodné osivo alebo – ak balenie nie je menšie ako malé ES A balenie – zmes osív s čistou hmotnosťou nižšou ako 10 kg okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc.

§ 4

Všeobecné požiadavky na osivo krmovín

(1) Osivo krmovín, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na osivo krmovín odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu, označovanie a uzatváranie obalov s osivom krmovín.

§ 5

Požiadavky na výrobu osiva krmovín

(1) Kontrolný ústav uznáva množiteľské porasty krmovín podľa § 2 ods. 18 zákona a podľa § 15 zákona, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo. Množiteľské porasty na výrobu osiva určeného na uvádzanie do obehu musia byť založené iba z uznaného osiva podľa § 2 ods. 21 zákona alebo zo šľachtiteľského osiva podľa § 10 ods. 7.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov krmovín určených na výrobu osiva krmovín v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 1.

(3) Osivo predstupňov všetkých rodov a druhov krmovín sa môže vyrábať iba v generácii množenia SE1. Základné osivo všetkých rodov a druhov krmovín sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo všetkých rodov a druhov krmovín sa môže vyrábať v generácii množenia C1, a ak ide o druhy lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa), aj v generácii množenia C2. Pri obchodnom osive sa generácia množenia neuvádza. Obchodné osivo krmovín sa označuje symbolom O.

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín

(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva krmovín sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo krmovín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo.

(3) Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva a skúšku obchodných osív sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom podľa schválených metód medzinárodných organizácií. Vzorky osiva na účely kontroly podľa § 18 sa odoberajú úradne.

(4) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 3 musia byť splnené tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ osiva, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom, v súlade s podmienkami ustanovenými v písmenách b) a c),

b) odber vzoriek osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ vzoriek osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá z výsledkov uznania osiva osobný prospech na výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva osivo ani neuvádza na trh,

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza osivo na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť"); v tomto prípade vzorkovateľ osiva môže vykonávať odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených jeho zamestnávateľom alebo dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu.

(5) Pri dohľade podľa odseku 4 písm. d) sa pomerná časť dávok osiva vzorkuje. Pomerná časť je najmenej 5 % dávky osiva krmovín, ktorá sa úmerne rozdelí medzi fyzické osoby a právnické osoby na vylúčenie pochybnosti o správnosti výsledku. Toto kontrolné odoberanie vzoriek sa neuplatňuje na automatické odoberanie vzoriek. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.

§ 7

Uznávanie osiva krmovín

(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo krmovín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo. Osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Na účely uznávania osiva krmovín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky z dávok osiva krmovín, ktoré musia byť homogénne. Najvyššia hmotnosť dávky a najnižšia hmotnosť vzorky osiva krmovín je uvedená v prílohe č. 3.

(3) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu, písm. c) štvrtého bodu, písm. d) štvrtého bodu, písm. e) štvrtého bodu, písm. f) štvrtého bodu a písm. g) tretieho bodu sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor

1.1. má požadovanú technickú kvalifikáciu,

1.2. nemá v súvislosti s vykonávaním prehliadok osobný prospech,

1.3. je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že pri svojej činnosti sa bude riadiť pravidlami na úradné skúšanie,

1.4. vykonáva prehliadky pod úradným dohľadom v súlade s medzinárodnými pravidlami uplatňovanými na úradné prehliadky,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú takej prehliadke, musia byť založené z osiva, ktoré prešlo následnou úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; táto pomerná časť je najmenej 5 %,

4. pomerná časť vzoriek z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré patrí semenárskej spoločnosti a môže vykonávať skúšanie osiva iba z dávok osív a ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v druhom až šiestom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný za porušenie povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium sa nachádza v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na účel skúšania osiva v rámci oprávnenia,

4. laboratórium

4.1. je nezávislým laboratóriom alebo

4.2. patrí semenárskej spoločnosti,

5. laboratórium podľa bodu 4.2. môže vykonávať skúšanie osiva iba z dávok osív vyprodukovaných v semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa daná semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

6. laboratórium podľa bodu 4.2. umožní vykonávanie dohľadu kontrolným ústavom nad laboratórnym skúšaním osiva.

(4) Pri dohľade podľa písmena b) šiesteho bodu pomernú časť dávok osiva predložených na uznávanie kontrolne vzorkujú vzorkovatelia osiva. Táto pomerná časť je najmenej 5 % z dávok osiva, ktorá sa úmerne rozdelí medzi fyzické osoby a právnické osoby na vylúčenie pochybností o správnosti výsledku.

(5) Skúšanie osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií.

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín

§ 8

(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom krmovín kategórie základné osivo, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva základného osiva krmovín, ktorým na účely uznávania základného osiva krmovín určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za akých dodávateľ ručí za skutočnú klíčivosť základného osiva krmovín uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem úradnej návesky podľa § 14 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva krmovín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané základné osivo krmovín pochádza. Dodávateľ musí poskytnúť záruku za deklarovanú klíčivosť základného osiva krmovín.

(2) Ministerstvo môže za rovnakých podmienok prijať mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 aj na zabezpečenie potrebného množstva certifikovaného osiva odrôd druhu ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.).

(3) Na účel okamžitej dostupnosti osiva krmovín sa môže osivo krmovín v kategóriách základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred ukončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva krmovín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,

b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva krmovín,

c) dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva krmovín záruku6) za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou,

d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva krmovín,

e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva krmovín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky podľa prílohy č. 2.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú na osivo krmovín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, ak im nebola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2.

§ 9

(1) Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom, certifikovaným osivom alebo obchodným osivom krmovín, možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky, alebo osivo takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín, ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O možnosť uznať a uvádzať do obehu uvedené osivo žiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") ministerstvo.

(2) Ak je do obehu uvádzané osivo podľa odseku 1, môže ísť len o také jeho množstvo, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom krmovín.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd krmovín dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, že dodávané osivo krmovín je obchodované na základe rozhodnutia Komisie podľa odseku 1.

§ 10

Uvádzanie osiva krmovín do obehu

(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo krmovín, ktoré nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, a ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako

a) osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo rodov a druhov kvaka (Brassica napus L.), kel kučeravý (Brassica oleracea L.), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata L.), kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea), kostrava lúčna (Festuca pratensis), kostrava červená (Festuca rubra L. x Festulolium), mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum Lam.), mätonoh trváci (Lolium perenne L.), mätonoh hybridný (Lolium x boucheanum Kunth), timotejka lúčna (Phleum pratense L.), lucerna siata (Medicago sativa L.), lucerna menlivá (Medicago x varia T. Martyn), hrach siaty (Pisum sativum L.), reďkev siata (Raphanus sativus L.), ďatelina plazivá (Trifolium repens L.), ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.),

b) osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo rodov a druhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a).

(2) Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno osivo niektorých rodov a druhov krmovín uvádzať do obehu, ak nebolo uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo, dodávateľ nesmie od tohto času uvádzať do obehu osivo vybraných rodov a druhov krmovín v kategórii obchodné osivo. Ministerstvo o tomto zákaze bude dodávateľov bez zbytočného odkladu informovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).

(3) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo krmovín, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo krmovín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 14, ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(4) Ak dodávateľ dodá konečnému spotrebiteľovi osivo krmovín v malom množstve na základe udelenia výnimky podľa § 14 ods. 8, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 3, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva krmovín.

(5) Dodávateľ môže uvádzať do obehu aj osivo, ktoré nebolo uznané v niektorej z kategórií uvedených v odseku 1, ak ide o

a) šľachtiteľské osivo odrôd krmovín podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 7,

b) prírodné osivo odrôd krmovín na ďalšie spracovanie, ak zabezpečí jeho identitu,

c) malé množstvá osiva krmovín na vedecké alebo šľachtiteľské účely,

d) prijateľné množstvá osiva krmovín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia udelená kontrolným ústavom.

(6) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody krmovín podľa odseku 5, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu3) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(7) Šľachtiteľské osivo odrôd krmovín sa môže podľa odseku 5 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom a bolo zistené, že spĺňa požiadavky na certifikáciu základného osiva krmovín ustanovené v prílohe č. 2,

b) je zabalené podľa § 12 alebo 13,

c) každý obal je označený náveskou podľa § 14 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

2. výrobné číslo alebo číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia alebo

4. mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

5. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

6. názov odrody,

7. údaj „šľachtiteľské osivo“,

8. počet generácií predchádzajúcich kategórii certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.

(8) Dodávateľ môže do obehu uvádzať zmesi osív rôznych rodov, druhov alebo odrôd krmovín podľa § 18 ods. 4 písm. b) bodu 3 zákona, ktoré

a) nie sú určené na použitie ako krmovina; takéto zmesi môžu obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami,

b) sú určené na použitie ako krmovina; takéto zmesi môžu obsahovať osivá rastlinných druhov krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín alebo zelenín s výnimkou odrôd druhov, o ktorých dodávateľ vyhlási, že nie sú určené na kŕmne účely,

c) sú určené na zachovanie genetických zdrojov rastlín;4) takéto zmesi môžu obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami.

(9) Osivá odrôd druhov, ktoré sú uvedené v odseku 8 písm. a) a b) a ktoré sú určené na výrobu zmesí, musia byť uznané podľa § 15 ods. 3 zákona ešte pred ich použitím do zmesí.

(10) Na uvádzanie zmesí osiva podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 3 a 4, § 12 a § 13, § 14 ods. 6, 10 a 11. Ak ide o dodávky zmesí osív krmovín označené náveskou zelenej farby, použijú sa aj ustanovenia § 14 ods. 1 až 5. Na tento účel sa bude malé ES A balenie považovať za malé ES B balenie. Pre malé ES A balenie sa nevyžaduje úradné pridelenie sériového čísla.

§ 11

Dovoz osiva krmovín z tretích krajín

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo krmovín, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo krmovín z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že osivo krmovín vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky (ďalej len „rovnocennosť“) ako osivo krmovín vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä pokiaľ ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, o jeho zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, a na uznávanie a kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva krmovín v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný od vývozcu si zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive:

a) druh krmoviny,

b) odroda,

c) kategória množiteľského materiálu,

d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,

e) krajina vývozu,

f) dovozca,

g) množstvo dovezeného osiva krmoviny.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

Balenie osiva krmovín

§ 12

(1) Obaly s osivom predstupňov, základným osivom, certifikovaným osivom a obchodným osivom krmovín s výnimkou certifikovaného osiva a obchodného osiva v malých ES B baleniach musia byť uzatvárané úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní do úradnej návesky alebo obalu. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len „úradná pečať“) a úradná náveska.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, okrem malých ES B balení nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

§ 13

(1) Malé ES B balenia s osivom krmovín musia byť uzatvárané takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní do úradnej návesky alebo obalu. Súčasťou pečatného systému je úradná pečať a úradná náveska.

(2) Malé ES B balenia s osivom krmovín, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu.

Označovanie osiva krmovín

§ 14

(1) Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva krmovín do obehu v obaloch je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonku k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 67 mm, ktorá musí obsahovať údaje ustanovené v prílohe č. 4 časti A.

(2) Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Ministerstvo môže udeliť súhlas za podmienok ustanovených komisiou, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 priamo na obale vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom. Ministerstvo informáciu o udelení súhlasu zverejní vo vestníku bez zbytočného odkladu.

(4) Úradné návesky na obaloch s osivom krmovín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 5 písm. a) a pre osivo predstupňov,

b) biela pre základné osivo podľa § 3 písm. b),

c) modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 písm. d) a e),

d) červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 písm. f),

e) hnedá pre obchodné osivo a pre osivo odrôd, ktoré nie sú registrované v Štátnej odrodovej knihe, Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov podľa § 9 ods. 1 a 3,

f) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 19 ods. 1 a 4,

g) zelená pre zmesi osív krmovín podľa § 10 ods. 8.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť úradný doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba úradnej návesky, ktorý pri dodávke osiva predstupňov, základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A písm. a) bodoch 4 a 5, a ak ide o dodávku obchodného osiva, najmenej údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A písm. b) bodoch 2, 4 a 5. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6) Označovanie osiva krmovín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé ES B balenia osiva krmovín s výnimkou certifikovaného osiva a obchodného osiva, ak nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(7) Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo krmovín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2 alebo osivo podľa § 9, je povinný uviesť o tom údaj na úradnej náveske.

(8) Ministerstvo môže udeliť výnimku z ustanovení § 12 a 14 týkajúcich sa balenia certifikovaného osiva a jeho označovania, ak dodávateľ toto osivo dodáva vo veľkoobjemových obaloch konečnému spotrebiteľovi.

(9) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale, na kontajneri alebo v kontajneri a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo krmovín geneticky modifikovanej odrody.

(10) Ak základné osivo krmovín, certifikované osivo krmovín alebo obchodné osivo krmovín bolo chemicky upravené, na úradnej náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa, na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(11) Pri uvádzaní osiva krmovín do obehu na iné účely ako na výrobu osiva krmovín možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Náveska dodávateľa musí byť vyhotovená takým spôsobom, aby ju nebolo možné zameniť s úradnou náveskou.

§ 15

(1) Dodávateľ môže do obehu uvádzať certifikované osivo a obchodné osivo krmovín v malom ES B balení, ak spĺňa tieto požiadavky:

a) ku každému obalu musí byť pripojená náveska dodávateľa, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a) alebo b),

b) dodávateľ nemusí k obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a) alebo b) vytlačené na vonkajšej strane obalu,

c) namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu úradnú návesku,

d) údaje na náveske dodávateľa, na obale alebo na nalepovacej úradnej náveske musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva,

e) každé malé ES Balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo balenia, ktoré musí byť uvedené na náveske dodávateľa, nalepovacej úradnej náveske alebo musí byť vytlačené na obale,

f) náveska dodávateľa alebo nalepovacia úradná náveska musí byť farebne označená podľa § 14 ods. 4,

g) ak je obal z priehľadného materiálu, náveska dodávateľa môže byť umiestnená vo vnútri obalu, ak bude čitateľná cez obal.

(2) Ak dodávateľ použije úradnú nalepovaciu návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie obalu s osivom krmovín, tá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a) alebo b).

§ 16

Dočasné pokusy

(1) Ak komisia rozhodne, že na účel overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva krmovín do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie osiva krmovín do obehu, ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

(2) Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 17

Porovnávacie skúšky a pokusy

(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účel následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu osiva krmovín uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj osivo krmovín

a) vyrobené v tretích krajinách,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.4)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva krmovín a na overenie, či osivo krmovín spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 18

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav je oprávnený počas výroby osiva krmovín a jeho uvádzania do obehu náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený pri dodávkach osiva krmovín vykonávať kontrolu druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek postupovať podľa odsekov 1 a 2, najmä v čase delenia dávok osiva krmovín a ich uvádzania do obehu v malom ES A balení a v malom ES B balení. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu miesto a čas vykonávania delenia dávok na účely jeho balenia do obalov päť dní pred jeho balením. Zároveň je povinný požiadať o pridelenie sériového čísla malého ES B balenia [§ 15 ods. 1 písm. e)].

(4) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 19

Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva krmovín

(1) Osivo krmovín sa môže kontrolným ústavom uznávať podľa § 15 zákona, ak množiteľské porasty tohto osiva boli úradne prehliadnuté v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu osiva, v ktorej bolo vyrobené, a ak sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, a

b) zberalo v inom členskom štáte.

(2) Ak osivo krmovín podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo krmovín uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo krmovín spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo krmovín, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa bude baliť podľa podmienok ustanovených v § 12. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou sivej farby podľa § 14 ods. 4 písm. f), ktorá obsahuje

1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

6. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

7. údaj „osivo necertifikované s konečnou platnosťou“,

8. údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody,

b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje

1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,

2. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

6. číslo poľa alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

7. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

9. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od rastlín z množiteľského porastu, z ktorého osivo pochádza, sú splnené,

10. výsledky predbežných rozborov osiva,

11. údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody.

(4) Kontrolný ústav môže na základe žiadosti uznať osivo krmovín zozbierané v tretej krajine, ak

a) sa vyprodukovalo priamo

1. zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva úradne certifikovaného buď v jednom, alebo vo viacerých členských štátoch, alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo

2. z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine uvedenej v prvom bode,

b) bolo podrobené poľnej prehliadke, ktorá spĺňala podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu,

c) úradná skúška preukázala, že podmienky ustanovené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu sú splnené.

§ 20

Zodpovedný orgán

(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva krmovín a úradnú kontrolu uznaného osiva krmovín podľa § 18 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontrolných a skúšobných činností fyzickú osobu alebo právnickú osobu len vtedy, ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré treba prijať na základe výsledku vykonanej činnosti.

(3) Kontrolný ústav na účel zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 16 a 17.

(4) Kontrolný ústav, fyzická osoba alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu krmovín podľa § 5 ods. 1,

b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) krmovín,

c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) krmovín o neuznaní množiteľského materiálu alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu (osiva) krmovín,

d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva krmovín podľa § 18,

e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,

f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva krmovín do obehu.

§ 21

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení komisie

Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 5 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo krmovín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie s tabuľkou zhody,

b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky podľa § 20,

c) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 9 ods. 1,

d) môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu, aby toto nariadenie sa dočasne alebo bez časového obmedzenia neuplatňovalo na uvádzanie osiva do obehu pri tých druhoch krmovín, ktorých osivo sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába alebo neuvádza do obehu.

§ 22

Konzultácie s výbormi komisie

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s príslušným poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva krmovín do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 23

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) uvádzaní údajov o osive krmovín dovážaného z tretích krajín podľa § 11,

b) podmienkach obchodovania s osivom vhodným pre ekologické poľnohospodárstvo podľa § 18c zákona.


§ 24

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.

§ 25

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.

POŽIADAVKY

na uznávanie množiteľských porastov krmovín

1. Množiteľský porast druhov krmovín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť dostatočne prosté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.

2. Množiteľský porast musí spĺňať nasledujúce požiadavky na izolačné vzdialenosti od susediacich zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:

Plodina Minimálna vzdialenosť
1 2
Druh Brassica spp. (kvaka)
Phacelia tanacetlfolla (facélla vratičolistá):
- na výrobu základného osiva 400 m
- na výrobu certifikovaného osiva 200 m
Druhy alebo odrody iné ako druh Brassica spp. (kvaka),
Phacelia tanacetifolia (facélia vratičolistá), Pisum sativum
(hrach siaty), odrody Poa pratensis (lipnica lúčna) uvedené
v druhej časti tretej vety odseku 4:
- na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plo-
cha do dvoch hektárov
200 m
- na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plo-
cha väčšia ako dva hektáre
100 m
- na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľ-
ská plocha do dvoch hektárov
100 m
- na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľ-
ská plocha väčšia ako dva hektáre
50 m

Uvedené izolačné vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzím opelením.

3. Osivá rastlín iných druhov, ktoré je problematické odlíšiť od osiva pestovaného druhu krmovín pri laboratórnom rozbore, sa musia vyskytovať v malom množstve.

Ľuľkovité druhy alebo x Festulolium musia spĺňať tieto podmienky: množstvo rastlín ľuľkovitých druhov alebo x Festulolium v iných druhoch, ako sú druhy plodiny, nesmie prekročiť:

3.1 jednu rastlinu na 50 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,

3.2 jednu rastlinu na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.

4. Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Pri plodinách iných druhov ako Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. Napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. Acephala (kel kučeravý) alebo Poa pratensis (lipnica lúčna) nesmie počet iných rastlín prekročiť:

4.1 jednu rastlinu na 30 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,

4.2 jednu rastlinu na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.

V prípade Poa pratensis (lipnica lúčna) počet rastlín trávnych druhov, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce množenej odrode, nesmie prekročiť:

a) jednu rastlinu na 20 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,

b) štyri rastliny na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva;

v prípade odrôd, ktoré sa na základe schválených postupov úradne zaraďujú do kategórie „apomiktické jednoklonové odrody“, počet rastlín, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce odrode, ktorý neprekročí šesť na 10 m2, možno považovať za spĺňajúce uvedené normy na výrobu certifikovaného osiva. Pri ich uplatňovaní možno posudzovať splnenie noriem odrodovej čistoty v prípade plodín Poa pratensis (lipnica lúčna), ktoré patria k týmto odrodám nielen na základe výsledkov poľných prehliadok vykonaných v súlade s odsekom 6 tejto prílohy, ak je preukázané, že súlad s požiadavkami na odrodovú čistotu ustanovenými v prílohe č. 2 je zabezpečený skúšaním osiva alebo inými primeranými prostriedkami.

V prípade druhov Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. Napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. Acephala (kel kučeravý) platí iba prvá veta.

5. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

6. Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 5 sa musí v prípade základného osiva preveriť úradnými poľnými prehliadkami a v prípade certifikovaného osiva buď úradnými poľnými prehliadkami, alebo poľnými prehliadkami vykonanými pod osobitným dohľadom podľa § 20 ods. 6. Pri prehliadke množiteľského porastu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) podmienky a štádium vývinu rastliny musia umožňovať dostatočné preverenie,

b) množiteľský porast sa prehliadne najmenej jeden raz,

c) veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý sa prehliada, sa určí v súlade s vhodnými metódami.

7. Požiadavky podľa odsekov 1 až 6 musia spĺňať aj množiteľské porasty krmovín určené na výrobu osiva predstupňov.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.

POŽIADAVKY

na uznávanie osiva krmovín

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivá najmä týchto druhov musia spĺňať tieto požiadavky:

1.1 druh Poa pratensis (lipnica lúčna), odrody uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy č. 1, Brassica napus var. napobrassica (kvaka) a Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý) majú minimálnu odrodovú čistotu 98 %,

1.2 Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný):

– certifikované osivo prvej generácie má minimálnu odrodovú čistotu 99 %,

– certifikované osivo druhej a ďalších generácií má minimálnu odrodovú čistotu 98 %.

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje prevažne prehliadkami množiteľského porastu vykonávanými podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov vrátane osiva druhu vlčí bôb (lupina) a aj jeho farebne odlišného a horkého osiva:

A. Tabuľka

Druhy Klíčivosť Analytická čistota Maximálny obsah osiva iného ako
rastlinného druhu vo vzorke váhy
uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (cel-
kom na stĺpec)
Podmien-
ky vzhľa-
dom na
obsah osi-
va druhu
Lupin inej
farby
a horkého
osiva dru-
hu Lupin
Mini-
málna
klíčl-
vosť(% čis-
tého
osiva)
Maxi-
málny
obsah
tvrdých
semien
(% čis-
tého
osiva)
Mini-
málna
analy-
tická
čistota
(%
váhy)
Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu
(% váhy)
Celkom Jed-
notli-

druh
Agro-
pyron
re-
pens
(pýr
plazi-
vý)
Alope-
curus
myosu-
roides
(psiar-
ka roľ-
ná)
Druh
Meli-
lotus
(ko-
moni-
ca)
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
(reďkev
ohnico-
vá)
Sinapis
arvensis
(horčica
roľná)
Avena fa-
tua (ovos
hluchý),
Avena lu-
doviciana
(ovos ma-
lokvetý),
Avena ste-
rilis (ovos
jalový)
Druh
Cuscuta
(kukuči-
na)
Rumex
spp. (štiav)
iné ako Ru-
mex aceto-
sella (štiav
menší)
a Rumex
maritimus
(štiav prí-
morský)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agrostis
canina
(Psinček psí)
75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Agrostis
gigantea
(Psinček
obrovský)
80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Agrostis
stolonifera
(Psinček
poplazový)
75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Agrostis
capillaris
(Psinček
obyčajný
tenučký)
75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Alopecurus
pratensis
(Psiarka
lúčna)
70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Arrhenatherum
elatius (Ovsík
obyčajný)
75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 5(n)
Bromus
catharticus
(Stoklas
preháňavý)
75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n)
Bromus
sitchensis
(Stoklas
sitkanský)
75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n)
Cynodom
dactylon
(Prstnatec
obyčajný)
70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2
Dactylis
glomerata
(Reznačka
laločnatá)
80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca
arundinacea
(Kostrava
trsteníkovitá)
80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca ovina
(Kostrava
ovčia)
75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca
pratensis
(Kostrava
lúčna)
80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca rubra
(Kostrava
červená)
75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Lolium
multiflorum
(Mätonoh
mnohokvetý)
75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Lolium
perenne
(Mätonoh
trváci)
80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Lolium x
boucheanum
(Mätonoh
hybridný)
75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Phalaris
aquatica L.
(Lesknica)
75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5
Phleum
bertolonii
(Timotejka
uzlatá)
80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(k) 5
Phleum
pratense
(Timotejka
lúčna)
80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(k) 5
Poa annua
(Lipnica
ročná)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Poa
nemoralis
(Lipnica
hájna)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Poa palustris
(Lipnica
močiarna)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Poa pratensis
(Lipnica
lúčna)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Poa trivialis
(Lipnica
pospolitá)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Trisetum
flavescens
(Trojštet
žltkastý)
70 (a) 75 3,0 1,0(f) 0,3 0,3 0(h) 0(j)(k) 2(n)
Hedysarum
coronarium
(Sekernica)
75
(a)(b)
30 95 2,5 1,0 0,3 0 0(k) 5
Lotus
corniculatus
(Ľadenec
rožkatý)
75
(a)(b)
40 95 1,8d) 1,0(d) 0,3 0 0(l)(m) 10
Lupinus
albus (Lupina
biela)
80
(a)(b)
20 98 0,5(e) 0,3(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n) (o)(p)
Lupinus
angustifolius
(Lupina
úzkolistá)
75
(a)(b)
20 98 0,5(e) 0,3(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n) (o)(p)
Lupinus
luteus
(Lupina žltá)
80
(a)(b)
20 98 0,5(e) 0,3(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n) (o)(p)
Medicago
lupulina
(Lucerna
ďatelinová)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Medicago
sativa
(Lucerna
siata)
80
(a)(b)
40 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Medicago x
varia
(Lucerna
menlivá)
80
(a)(b)
40 97 15 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Onobrychis
viciifolia
(Vičenec
vikolistý)
75
(a)(b)
20 95 2,5 1,0 0,3 0 0(j) 5
Pisum
sativum
(Hrach siaty)
80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0(j) 5(n)
Trifolium
alexandrinum
(Ďatelina
alexandrij ská)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0(l)(m) 10
Trifolium
hybridum
(Ďatelina
hybridná)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
incarnatum
(Ďatelina
purpurová)
75
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
pratense
(Ďatelina
lúčna)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
repens
(Ďatelina
plazivá)
80
(a)(b)
40 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
resupinatum
(Ďatelina
obrátená)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trigonella
foenumgraecum
(Senovka
grécka)
80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0(j) 5
Vicia faba
(Bôb obyčajný)
80
(a)(b)
5 98 0,5 0,3 0,3 0 0(j) 5(n)
Vicia
pannonica
(Vika
panónska)
85
(a)(b)
20 98 1,0(e) 0,5(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n)
Vicia sativa
(Vika siata)
85
(a)(b)
20 98 1,0(e) 0,5(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n)
Vicia villosa
(Vika huňatá)
85
(a)(b)
20 98 1,0(e) 0,5(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n)
Brassica
napus odroda
napobrassica
(Kvaka)
80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0(j)M 5
Brassica
oleracea
spoluodroda
acephala (Kel
kučeravý)
75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0(j)M 10
Phacelia
tanacetifolia
(Facélia
vratičolistá)
80 (a) 96 1,0 0,5 0 0(j)(k)
Raphanus
sativus druh
oleiformis
(Reďkev siata
olejná)
80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0(j) 5

B. Kritériá alebo iné podmienky uplatňované v prípade, že je na ne odkaz v tabuľke v oddieli 1 (2) (A) tejto prílohy:

a) Všetky svieže a zdravé semená, ktoré neklíčia po predspracovaní, sa považujú za klíčivé semená.

b) Prítomné tvrdé semená sa až do určeného maximálneho množstva považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.

c) Maximálne množstvo 0,8 % na váhu osiva iného druhu ako Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

d) Maximálne množstvo 1 % na váhu semena Trifolium pratense (ďatelina lúčna) sa nepovažuje za nečistotu.

e) Maximálne množstvo 0,5 % na váhu semena Lupinus albus (lupina biela), Lupinus angustifolius (lupina úzkolistá), Lupinus luteus (lupina žltá), Pisum sativum (hrach siaty), druh Vicia faba (bôb obyčajný), Vicia pannonica (vicia panónska), Vicia sativa (vika siata), Vicia villosa (vika huňatá) v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za nečistotu.

f) Predpísané maximálne percentuálne množstvo na váhu semena jednotlivých druhov sa neuplatňuje na semeno druhu Poa (lipnica).

g) Maximálne množstvo dvoch semien Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.

h) Prítomnosť jedného semena Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.

i) Určenie semien Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 12 sú splnené.

j) Určenie semena druhu Cuscuta (kukučina) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 13 sú splnené.

k) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta (kukučina) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Cuscuta (kukučina).

l) Váha vzorky s cieľom určiť semeno druhu Cuscuta (kukučina) na množstvo je dvojnásobkom váhy uvedenej v prílohe č. 3 v stĺpci 4 pre príslušné druhy.

m) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta (kukučina) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Cuscuta (kukučina).

n) Určenie semena druhu Rumex (štiav) iného ako Rumex acetosella (štiav menší) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 14 sú splnené.

o) Percentuálne množstvo semien druhu vlčí bôb (lupina) inej farby nesmie prekročiť

1. v horkom osive druhu vlčí bôb 2 %,

2. v inom osive druhu vlčí bôb ako horkom 1 %.

p) Percentuálne množstvo horkého semena druhu vlčí bôb (lupina) v odrodách iných ako horké osivo druhu vlčí bôb nesmie prekročiť 2,5 %.

3. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú využiteľnosť osiva, sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

II. ZÁKLADNÉ OSIVO

Podľa ustanovení uvedených ďalej podmienky ustanovené v oddieli I tejto prílohy sa uplatňujú na základné osivo:

1. Osivo Pisum sativum (hrach siaty), Brassica Napus odroda napobrassica (kvaka), Brassica oleracea conv. Acephala (kel kučeravý), Vicia faba (bôb obyčajný) a odrody druhu Poa pratensis (lipnica lúčna) uvedené v prílohe č. 1 ods. 4 druhej časti tretej vety musí spĺňať tieto požiadavky:

Minimálna odrodová čistota je 99,7 %.

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje prevažne na pestovateľskej ploche kontrolami uskutočňovanými v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

A. Tabuľka

Druhy Maximálne množstvo osiva iných rastlinných druhov Iné kritériá
alebo podmienky
Celkom(% váhy) Obsah v množstve vzorky podľa váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy č. 3
(celkom vzhľadom na stĺpec)
Jednotlivé
druhy
Rumex spp.
(štiav) iné ako
Rumex acetosella
(štiav menší)
a Rumex mariti-
mus (štiav prí-
morský)
Agropyron repens
(pýr plazyvý)
Alopecurus
myosuroides
(psiarka roľná)
Druh Melilotus
spp. (komonica)
1 2 3 4 5 6 7 8
Agrostis canlna
(Psinček psí)
0,3 20 1 1 1 0)
Agrostis gigantea (Psln-
ček obrovský)
0,3 20 1 1 1 0)
Agrostis stolonifera
(Pslnček poplazový)
0,3 20 1 1 1 0)
Agrostis caplllaris (Psin-
ček obyčajný tenučký)
0,3 20 1 1 1 0)
Alopecurus pratensis
(Psiarka lúčna)
0,3 20 (a) 2 5 5 0)
Arrhenatherum elatius
(Ovsík obyčajný)
0,3 20 (a) 2 5 5 (j) (j)
Bromus catharticus
(Stoklas preháňavý)
0,4 20 5 5 5 0)
Bromus sitchensis
(Stoklas sitkanský)
0,4 20 5 5 5 0)
Cynodon dactylon (Prs-
tnatec obyčajný)
0,3 20(a) 1 1 1 0)
Dactylls glomerata (Rez-
načka laločnatá)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
Festuca arundinacea
(Kostrava trsteníkovitá)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
Festuca ovina
(Kostrava ovčia)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
Festuca pratensis (Kos-
trava lúčna)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
Festuca rubra
(Kostrava červená)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
x Festulolium 0,3 20(a) 2 5 5 0)
Lolium multiflorum
(Mätonoh mnohokvetý)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
Lolium perenne
(Mätonoh trváci)
0,3 20(a) 2 5 5 0)
Lolium x boucheanum
(Mätonoh hybridný)
0,3 20(a) 2 5 5 (j)
Phalaris aquatica L.
(Lesknica)
0,3 20 2 5 5 (j)
Phleum bertolonll
(Timotejka uzlatá)
0,3 20 2 1 1 (j)
Phleum pratense
(Tlmotejka lúčna)
0,3 20 2 1 1 (j)
Poa annua
(Lipnica ročná)
0,3 20(b) 1 1 1 (Q (j)
Poa nemoralis
(Lipnica hájna)
0,3 20(b) 1 1 1 (Q (j)
Poa palustris
(Lipnica močiarna)
0,3 20(b) 1 1 1 (Q (j)
Poa pratensis
(Lipnica lúčna)
0,3 20(b) 1 1 1 (Q (j)
Poa trivialis
(Lipnica pospolitá)
0,3 20(b) 1 1 1 (Q (j)
Trisetum flavescens
(Trojštet žltkastý)
0,3 20(c) 1 1 1 d) (j)
Hedysarum coronarium
(Sekemica)
0,3 20 2 0(e) (j)
Lotus corniculatus
(Ľadenec rožkatý)
0,3 20 3 0(0 (g) (j)
Lupinus albus
(Lupina biela)
0,3 20 2 0(d) (h) (k)
Lupinus angustifolius
(Lupina úzkolistá)
0,3 20 2 0(d) (h) (k)
Lupinus luteus
(Lupina žltá)
0,3 20 2 0(d) (h) (k)
Medicago lupulina
(Lucerna ďatelinová)
0,3 20 5 0(0 (j)
Medicago sativa
(Lucerna siata)
0,3 20 3 0(0 (j)
Medicago x varia
(Lucerna menlivá)
0,3 20 3 0(0 (j)
Onobrychis viciifolia
(Vičenec vikolistý)
0,3 20 2 0(d)
Pisum sativum
(Hrach siaty)
0,3 20 2 0(d)
Trifolium alexandrinum
(Ďatelina alexandrijská)
0,3 20 3 0(0 (j)
Trifolium hybridum
(Ďatelina hybridná)
0,3 20 3 0(e) (j)
Trifolium incarnatum
(Ďatelina purpurová)
0,3 20 3 0(0 (j)
Trifolium pratense
(Ďatelina lúčna)
0,3 20 5 0(e) (j)
Trifolium repens
(Ďatelina plazivá)
0,3 20 5 0(e) (j)
Trifolium resupinatum
(Ďatelina obrátená)
0,3 20 3 0(e) (j)
Trigonella foenumgrae-
cum(Senovska grécka)
0,3 20 2 0(d)
Vicia faba
(Bôb obyčajný)
0,3 20 2 0(d)
Vicia pannonica
(Vika panónska)
0,3 20 2 0(d) (h)
Vicia sativa
(Vika siata)
0,3 20 2 0(d) (h)
Vicia villosa
(Vika huňatá)
0,3 20 2 0(d) (h)
Brassica napus odroda
napobrassica(Kvaka)
0,3 20 2 (j)
Brassica oleracea spo-
luodroda acephala(Kel kučeravý)
0,3 20 3 (j)
Phacelia tanacetifolia
(Facélia vratičolistá)
0,3 20
Raphanus sativus druh
oleiformis(Reďkev siata olejná)
0,3 20 2

B. Ak v tabuľke A tohto odseku je odkaz na určité písmeno, pri danom druhu sa uplatňujú tieto požiadavky:

a) Maximálne množstvo 80 semien druhu Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

b) Podmienky ustanovené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na semená druhu Poa (lipnica). Maximálne celkové množstvo semien druhu Poa (lipnica) iného ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť v jednej vzorke 500 semien.

c) Maximálne množstvo 20 semien druhu Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

d) Určenie semien druhu Melilotus (komonica) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 7 sú splnené.

e) Prítomnosť jedného semena druhu Melilotus (komonica) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Melilotus (komonica).

f) Podmienky písmena (c) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

g) Podmienky písmena (d) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

h) Podmienky písmena (e) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

i) Podmienky písmena (f) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

j) Podmienky písmena (k) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

k) Percentuálne množstvo horkého osiva druhu vlčí bôb v odrodách iných ako horké osivo druhu vlčí bôb nesmie prekročiť 1 %.

C. Požiadavky ustanovené v časti A a B musí spĺňať aj osivo predstupňov krmovín.

III. OBCHODNÉ OSIVO

Podľa ďalej uvedených ustanovení podmienky ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddieli I (2) a (3) tejto prílohy sa uplatňujú na obchodné osivo:

1. Percentuálna sadzba podľa váhy ustanovená v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddieli 1 (2) (A) tejto prílohy sa zvyšuje o 1 %.

2. Pri druhu Poa annua sa celková maximálna váha 10 % osiva iného ako druhov Poa nepovažuje za nečistotu.

3. Pri druhu Poa (lipnica) iného ako druhu Poa annua (lipnica ročná) celková maximálna váha 3 % osiva iných druhov Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

4. Pri druhu Hedisarum coronarium (sekernica) sa celková maximálna váha 1 % semien druhu Melilotus (komonica) nepovažuje za nečistotu.

5. Podmienky písmena (d) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatňujú pre Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý).

6. Pre druhy vlčí bôb (lupin):

a) minimálna analytická čistota je na 97 % váhy,

b) percentuálna sadzba množstva osiva druhu vlčí bôb inej farby nesmie presiahnuť

1. u horkého osiva druhu vlčí bôb 4 %,

2. u osiva druhu vlčí bôb iného ako horkého osiva druhu vlčí bôb 2 %.

7. Pri druhu Vicia spp. (vika) maximálna celková hmotnosť 6 % osiva Vicia pannonica (vika panónska), Vicia villiosa (vika huňatá) alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu sa nepovažuje za nečistotu.

8. Pri druhoch Vicia pannonica (vika panónska), Vicia sativa (vika siata), Vicia villiosa (vika huňatá) je minimálna analytická čistota 97 % váhy.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.

POŽIADAVKY

na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky osiva krmovín

Druhy Maximálna váha dávky
(v tonách)
Minimálna váha vzorky
odobratej z dávky
(v gramoch)
Váha vzorky na určenie
množstva ustanovené-
ho v stĺpcoch 12 až 14 prílohy č. 2 (1) (2) (A)
a stĺpcoch 3 až 7 prílohy č. 2 (H) (2) (A)
(v gramoch)
1 2 3 4
OBILNINY
Agrostis canina
(Pslnček psí)
10 50 5
Agrostis gigantea
(Pslnček obrovský)
10 50 5
Agrostis stolonifera
(Pslnček poplazový)
10 50 5
Agrostis capillaris
(Pslnček obyčajný tenučký)
10 50 5
Alopecurus pratensis
(Pslarka lúčna)
10 100 30
Arrhenatherum elatius
(Ovsík obyčajný)
10 200 80
Bromus catharticus
(Stoklas preháňavý)
10 200 200
Bromus sitchensis
(Stoklas sltkanský)
10 200 200
Cynodon dactylon
(Prstnatec obyčajný)
10 50 5
Dactylis glomerata
(Reznačka laločnatá)
10 100 30
Festuca arundinacea
(Kostrava trsteníkovitá)
10 100 50
Festuca ovina
(Kostrava ovčia)
10 100 30
Festuca pratensls
(Kostrava lúčna)
10 100 50
Festuca rubra
(Kostrava červená)
10 100 30
x festulolium 10 200 60
Lolium multiflorum
(Mätonoh mnohokvetý)
10 200 60
Lollum perenne
(Mätonoh trváci)
10 200 60
Lolium x boucheanum
(Mätonoh hybridný)
10 200 60
Phalaris aguatica L.
(Lesknlca)
10 100 50
Phleum bertolonii
(Timotejka uzlatá)
10 50 10
Phleum pratense
(Timotejka lúčna)
10 50 10
Poa annua
(Lipnica ročná)
10 50 10
Poa nemoralis
(Lipnica hájna)
10 50 5
Poa palustris
(Lipnica močiarna)
10 50 5
Poa pratensis
(Lipnica lúčna)
10 50 5
Poa trivialis
(Lipnica pospolitá)
10 50 5
Trisetum flavescens
(Trojštet žltkastý)
10 50 5
Hedysarum coronarium
(Sekernica)
- plody 10 1 000 300
- osivo 10 400 120
Lotus corniculatus
(Ľadenec rožkatý)
10 200 30
Lupinus albus
(Lupina biela)
25 1 000 1 000
Lupinus angustifolius
(Lupina úzkolistá)
25 1 000 1 000
Lupinus luteu
(Lupina žltá)
25 1 000 1 000
Medicago lupulina
(Lucerna ďatelinová)
10 300 50
Medicago sativa
(Lucerna siata)
10 300 50
Medicago varia
(Lucerna menlivá)
10 300 50
Onobrychis viciifolia
(Vičenec vikolistý)
- plody 10 600 600
- osivo 10 400 400
Pisum sativum
(Hrach siaty)
25 1 000 1 000
Trifolium alexandrinum
(Ďatelina alexandrijská)
10 400 60
Trifolium hybridum
(Ďatelina hybridná)
10 200 20
Trifolium incarnatum
(Ďatelina purpurová)
10 500 80
Trifolium pratense
(Ďatelina lúčna)
10 300 50
Trifolium repens
(Ďatelina plazivá)
10 200 20
Trifolium resupinatum
(Ďatelina obrátená)
10 200 20
Trigonella foenum graecum
(Senovka grécka)
10 500 450
Vida faba
(Bôb obyčajný)
25 1 000 1 000
Vicia pannonica
(Vika panónska)
20 1 000 1 000
Vicia sativa
(Vika siata)
25 1 000 1 000
Vicia viliosa
(Vika huňatá)
20 1 000 1 000
Brassica napus odroda
napobrassica
(Kvaka)
10 200 100
Brassica oleracea
spoluodroda acephala
(Kel kučeravý)
10 200 100
Phacella tanacetifolia
(Facélla vratičolistá)
10 300 40
Raphanus satlvus druh
oleiformis
(Reďkev siata olejná)
10 300 300

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.

POŽIADAVKY

na označovanie osiva krmovín

A. Úradné označovanie osiva krmovín

Úradná náveska používaná podľa § 14 ods. 1 musí obsahovať tieto údaje:

a) pre osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo

1. označenie „kvalita EC“,

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. číslo dávky,

4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako „vzorkované... (mesiac a rok)“,

5. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, ak ide o x Festulolium, pri rode Festuca a Lilium sa uvedú názvy druhov,

6. názov odrody, aspoň latinský názov,

7. kategória osiva a generácia množenia,

8. krajina výroby,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. pri certifikovanom osive druhej generácie a ďalších generácií po základnom osive sa uvedie počet generácií po základnom osive,

12. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

b) pre obchodné osivo

1. označenie „kvalita EC“,

2. „Obchodné osivo (necertifikované ako odroda)“,

3. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4. číslo dávky,

5. mesiac a rok balenia vyjadrený ako „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadreného ako „vzorkované... (mesiac a rok)“,

6. aspoň latinský botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

7. krajina výroby,

8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

10. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

c) pre zmesi osiva krmovín

1. „Zmes osiva na ...................“ (uviesť predpokladané použitie),

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. číslo dávky,

4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako „balené... (mesiac a rok)“,

5. botanické názvy druhov a odrôd krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov; iba názov zmesi sa uvedie, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu na základe dokladu kontrolného úradu, ak ide o x Festulolium, pri rode Festuca a Lilium sa uvedú názvy druhov,

6. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

7. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

8. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske.

B. Označovanie malých ES balení dodávateľom

Náveska dodávateľa používaná podľa § 15 ods. 1 písm. a) musí obsahovať tieto údaje:

a) pre certifikované osivo

1. označenie „Malé ES B balenie",

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov

7. názov odrody,

8. kategória osiva a generácia množenia,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

b) pre obchodné osivo

1. označenie „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. botanický názov druhu* krmoviny, aspoň latinský názov,

7. označenie „Obchodné osivo“,

8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

c) pre zmes osiva

1. označenie „Malé ES A balenie", alebo „Malé ES B balenie,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo Malého ES B balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód pri Malom ES B balení,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku pri Malom ES B balení,

6. číslo dávky pri Malom ES A balení,

7. označenie členského štátu alebo jeho rozlišovací kód pri Malom ES A balení,

8. „Zmes osiva na ...................“ (uviesť predpokladané použitie),

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. botanické názvy druhov a odrôd krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov; iba názov zmesi sa uvedie, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu na základe dokladu kontrolného úradu.

* Vysvetlivka pri druhu lupinus uviesť, či ide o horký, alebo sladký.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (Ú. v. ES L 125, 11. 6. 1966) v znení

smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 048, 26. 2. 1969),

smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 087, 17. 4. 1971),

smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171, 29. 7. 1972),

smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1973),

smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973),

smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975),

smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 016, 20. 1. 1978),

smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978),

smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 19. 7. 1979),

smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 27. 6. 1979),

smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979),

smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Ú. v. ES L 207, 9. 8. 1980),

smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 067, 12. 3. 1981),

smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Ú. v. ES L 131, 13. 5. 1982),

smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Ú. v. ES L 016, 19. 1. 1985),

nariadenia Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),

smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Ú.v. ES L 118, 7. 5. 1986),

smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Ú. v. ES L 049, 18. 2. 1987),

smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Ú. v. ES L 273, 26. 9. 1987),

smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 151, 17. 6. 1988),

smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988),

smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Ú. v. ES L 38, 10. 2. 1989),

smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Ú. v. ES L 104, 22. 4. 1992),

smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Ú. v. ES L 76, 26. 3. 1996),

smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996),

smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001),

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. EÚ L 114, 21. 4. 2004).

3. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky na výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES L 157, 24. 5. 1974).

4. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES L 288, 29. 8. 1975).

5. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES L 093, 8. 4. 1986).

6. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 bod II časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

2) § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

3) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

4) Zákon č. 215/2001 Z. z.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené