Oznámenie č. 27/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov

Čiastka 13/2004
Platnosť od 23.01.2004
Uzavretie zmluvy 25.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004 na základe článku 20 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené