Oznámenie č. 265/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

Čiastka 107/2004
Platnosť od 29.04.2004 do30.04.2012
Účinnosť do 30.04.2012
Zrušený 127/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem § 9 ods. 4, 5 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. novembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 103/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (t. j...

265

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín.

Tento výnos upravuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania; týka sa tiež reklamy a prezentácie potravín určených pre konečného spotrebiteľa.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem § 9 ods. 4, 5 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. novembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 13/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené