Nariadenie vlády č. 263/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd

Čiastka 107/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 538/2005 Z. z.

263

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004

o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky na

a) uznanie prírodnej minerálnej vody1) získanej na území Slovenskej republiky, na území členského štátu Európskej únie a na území tretej krajiny, dovezenej do Európskeho spoločenstva v súlade s ustanoveniami § 3 a 4,

b) vykonávanie pravidelnej kontroly prírodnej minerálnej vody podľa § 5,

c) úpravu prírodnej minerálnej vody v súlade s ustanoveniami § 6.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa prírodnou minerálnou vodou rozumie mikrobiologicky nezávadná podzemná voda vyvierajúca z prameňa cez jeden alebo viaceré prirodzené alebo umelo vytvorené otvory a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody, ktoré

a) sú vyhlásené za prírodné liečivé zdroje3) a plnia sa do spotrebiteľského balenia,

b) sa pri zdroji využívajú na liečebné účely v termálnych alebo liečebných zariadeniach.

(3) Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom uznanie prírodnej minerálnej vody rozumie vyhlásenie prírodného zdroja vody za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa osobitného predpisu.1)

§ 3

(1) Prírodná minerálna voda sa považuje za mikrobiologicky nezávadnú vodu, ak pri vyvieraní z prameňa celkový obsah mikroorganizmov, ktoré sú schopné rozmnožovania, zodpovedá jej normálnemu obsahu zárodkov, čo poukazuje na účinnú ochranu prameňa pred akýmkoľvek znečistením. Kritériá na mikrobiologické analýzy sú uvedené v prílohe č. 1. Normálnym obsahom zárodkov je konštantná bakteriálna flóra zistená v mieste výveru pred tým, než na ňu pôsobili akékoľvek vplyvy.

(2) Prírodná minerálna voda sa od obyčajnej pitnej vody odlišuje

a) charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj určitým fyziologickým účinkom,

b) jej pôvodným stavom.

(3) Vlastnosti uvedené v odseku 2 musia byť zachované s ohľadom na podzemný pôvod prírodnej minerálnej vody.

(4) Zloženie, teplotu a ďalšie základné charakteristiky prírodnej minerálnej vody nesmú ovplyvniť možné zmeny prietoku a musia zostať stabilné v rámci prirodzeného kolísania.

(5) Ochrana zdrojov prírodných minerálnych vôd sa zabezpečuje podľa osobitných predpisov.4)

§ 4

(1) Vlastnosti prírodnej minerálnej vody sa posudzujú z hľadiska

a) geologického a hydrologického,

b) fyzikálneho, chemického a fyzikálno-chemického,

c) mikrobiologického.

(2) Ak je to potrebné, vlastnosti prírodnej minerálnej vody sa posudzujú z farmakologického, fyziologického a klinického hľadiska.

(3) Pokyny a kritériá na uplatňovanie hľadísk posudzovania vlastností prírodnej minerálnej vody podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Posudzovanie vlastností prírodnej minerálnej vody podľa hľadísk uvedených v odseku 2 sa môže vykonať v prípadoch, v ktorých bola voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu na základe obsahu minerálneho zloženia pred dňom účinnosti tohto nariadenia.

§ 5

Uznanie prírodnej minerálnej vody sa môže vzťahovať len na vodu, ktorej vlastnosti zistené pri uznaní za prírodnú minerálnu vodu podľa § 4 sa kontrolujú podľa osobitného predpisu5) a potvrdzujú súlad s ustanoveniami § 3. Pri kontrole sa uplatňujú hľadiská podľa prílohy č. 1.

§ 6

(1) Prírodná minerálna voda, tak ako sa získala zo svojho prameňa, nesmie sa podrobiť žiadnej úprave okrem

a) oddeľovania nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, ak sa uskutočňuje filtráciou alebo dekantáciou, prípadne po okysličení,

b) oddeľovania nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa, mangánu a síry, ako aj arzénu, uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón,

c) oddeľovania nežiaducich zložiek inak, ako je uvedené v písmenách a) a b),

d) čiastočného alebo úplného odstraňovania oxidu uhličitého, ak sa uskutočňuje výlučne fyzikálnymi metódami.

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody v jej základných zložkách.

(3) Úpravu prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 písm. b) a c) povoľuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa osobitného predpisu6) na základe stanoviska Vedeckého výboru pre potraviny pri Európskej komisii.

(4) Zámer upravovať prírodnú minerálnu vodu podľa odseku 1 písm. b) najprv schváli ministerstvo po konzultácii s Vedeckým výborom pre potraviny pri Európskej komisii, aby

a) použitie takej úpravy malo opodstatnenie so zreteľom na zloženie vody, najmä na zlúčeniny železa, mangánu, síry a arzénu,

b) využívateľ1) zabezpečil potrebné opatrenia na účinnú a bezpečnú úpravu prírodnej minerálnej vody a umožnil jej kontrolu príslušným orgánom na ochranu zdravia.

(5) Úprava prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 písm. b) musí spĺňať tieto požiadavky:

a) fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody sa v jej základných zložkách úpravou nezmenia,

b) prírodná minerálna voda musí pred úpravou spĺňať príslušné mikrobiologické a biologické kritériá podľa osobitného predpisu,2)

c) úprava nespôsobí vytváranie reziduí s koncentráciou presahujúcou ich maximálny limit podľa osobitného predpisu2) a ďalších reziduí, ktoré môžu znamenať riziko pre zdravie ľudí.

§ 7

Ministerstvo

a) vedie zoznam vôd, ktoré boli uznané za prírodné minerálne vody,

b) zdôvodňuje primeraným spôsobom uznanie prírodných minerálnych vôd Európskej komisii,

c) úradne zverejňuje zoznam prírodných minerálnych vôd,

d) zasiela zoznam prírodných minerálnych vôd na zverejnenie do Úradného vestníka Európskej únie,

e) informuje Európsku komisiu o uznaní prírodnej minerálnej vody, ako aj o zrušení jej uznania.

§ 8

Doba uznania prírodnej minerálnej vody dovezenej z tretej krajiny nesmie presiahnuť obdobie piatich rokov. Ak sa pred uplynutím tohto obdobia uznanie prírodnej minerálnej vody predĺži, opätovné uznanie podľa § 3 a 4 sa nemusí opakovať.

§ 9

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 263/2004 Z. z.

POKYNY A KRITÉRIÁ NA UPLATŇOVANIE HĽADÍSK POSUDZOVANIA VLASTNOSTÍ PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

(1) Pokyny na geologický a hydrologický prieskum

Požaduje sa najmä:

a) presná poloha zachytávania vody, t. j. výšková a topografická, podľa mapy v mierke maximálne 1 : 1 000,

b) podrobná geologická správa o vzniku a druhu terénu,

c) stratigrafia hydrogeologického sedimentu,

d) opis zachytávacích prác,

e) ohraničenie oblasti alebo iné opatrenia na ochranu prameňa pred znečistením.

(2) Pokyny na fyzikálne, chemické a fyzikálnochemické výskumy

Pri týchto analýzach treba predovšetkým stanoviť:

a) prietok vody prameňa,

b) teplotu vody v mieste výveru a teplotu okolia,

c) vzťah medzi druhom terénu a druhom a typom obsahu minerálov,

d) suché zvyšky pri 180 oC a 260 oC,

e) vodivosť alebo elektrický odpor, pričom treba uviesť meraciu teplotu,

f) koncentráciu vodíkových iónov (pH),

g) anióny a katióny,

h) neionizujúce prvky,

i) stopové prvky,

j) rádioaktivitu v mieste výveru,

k) prípadne indexové čísla zložiek podľa izotopov: kyslík (16O – 18O) a vodík (protón, deutérium, trítium),

l) toxicitu určitých zložiek vody s prihliadnutím na tolerancie stanovené pre jednotlivé zložky.

(3) Kritériá na mikrobiologické analýzy v mieste výveru

Tieto analýzy musia zahŕňať:

a) dôkaz absencie parazitov a choroboplodných mikroorganizmov,

b) kvalitatívne stanovenie mikroorganizmov schopných rozmnožovania, ktoré poukazujú na fekálne znečistenie

1. neprítomnosť Escherischia coli a iných koliformných zárodkov v 250 ml vzorky pri teplote 37 oC a 44,5 oC,

2. neprítomnosť fekálnych streptokokov v 250 ml vzorky,

3. neprítomnosť sporulujúcich anaeróbnych baktérií redukujúcich siričitany v 50 ml vzorky,

4. neprítomnosť Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vzorky,

c) stanovenie celkového obsahu mikroorganizmov schopných rozmnožovania v ml vody

1. za 72 hodín pri 20 oC až 22 oC na agar-agare alebo agar-želatínovej zmesi,

2. za 24 hodín pri 37 oC na agar-agare.

(4) Pokyny na klinické a farmakologické testy

a) Testy, ktoré sa musia vykonávať vedecky uznanými metódami, musia zodpovedať osobitným vlastnostiam prírodnej minerálnej vody a ich účinkom na ľudský organizmus, napr. diurézu, funkciu žalúdka a čriev, vyrovnanie nedostatku minerálov.

b) Testy podľa písmena a) možno prípadne nahradiť konštatovaním, že veľký počet klinických pozorovaní vykazuje stabilné a zhodné výsledky. Vo vhodných prípadoch možno klinické vyšetrenia uznať namiesto testov podľa písmena a), pokiaľ možno dosiahnuť pri veľkom počte stabilných a zhodných pozorovaní rovnaké výsledky.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 263/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

(1) Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

1. Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a obchodovanie s prírodnými minerálnymi vodami v znení smernice Rady 85/7/EHS z 19. decembra 1984 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES z 28. októbra 1996.

2. Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd.

(2) Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu.

3) § 65 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

5) § 65a a 75 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 65a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.