Zákon č. 217/2004 Z. z.Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 95/2004
Platnosť od 27.04.2004
Účinnosť od 01.05.2013
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

217

ZÁKON

z 11. marca 2004

o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II - Zrušený od 1. 9. 2005.

Čl. III - Zrušený od 1. 1. 2007.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z. a zákona č. 518/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský pozemkový úrad, je prednosta krajského pozemkového úradu.“.

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.

2. V § 43 odsek 2 znie:

(2) Podrobnosti o spôsobe oceňovania pozemkov na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Čl. VI

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.

2. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a právnickej osoby okrem povinnej osoby (§ 4 ods. 1)“.

3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 576/2003 Z. z.“.

4. V § 6 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „podľa druhu pozemku v čase jeho prechodu na štát alebo inú právnickú osobu“.

5. V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Náklady spojené s ocenením vecí a zabezpečením technických podkladov pre rozhodovaciu činnosť správneho orgánu uhrádza štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Správne poplatky spojené s navrátením vlastníctva alebo priznaním práva na náhradu sa nevyrubujú.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z.

ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH ČÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK

Číselný kódSkratkaNázovLatinský názov
01SMSmrek obyčajnýPicea abies
02SPSmrek pichľavýPicea pungens
07SOSmrek omorikový (omorika)Picea omorica
03JDJedla bielaAbies alba
04JOJedla obrovskáAbies grandis
05BOBorovica lesná (sosna)Pinus sylvestris
06BCBorovica čiernaPinus nigra
08BSBorovica BanksovaPinus banksiana
09KSBorovica horská (kosodrevina)Pinus mugo
10VJBorovica hladká (vejmutovka)Pinus strobus
11DGDuglaska tisolistáPseudotsuga menziesii
12LBBorovica limbováPtnus cembra
13SCSmrekovec opadavýLarix decidua
14SJSmrekovec japonskýLarix kaempferi syn. Larix
leptolepis
15TXTis obyčajnýTaxus baccata
19DLDub letnýQuercus robur
20DZDub zimnýQuercus petraea
21DCDub červenýQuercus rubra
22DPDub plstnatýQuercus pubescens
25CRDub cerový (cer)Quercus cerris
26BKBuk lesnýFagus sylvatica
27HBHrab obyčajnýCarpinus betulus
28JHJavor horskýAcer pseudoplatanus
29JMJavor mliečnyAcer platanoides
30JPJavor poľnýAcer campestre
31JTJavor tatárskyAcer tataricum
32JIJavor introdukovanýAcer introd. sp.
33JSJaseň štíhlyFraxinus excelsior
16JUJaseň úzkolistýFraxinus angustifolia
35JKJaseň manovýFraxinus ornus
36BZBaza čiernaSambucus nigra
37BHBrest horskýUlmus montana, syn. Ulmus
glabra
38BPBrest poľný (hrabolistý)Ulmus minor, syn. Ulmus
carpinifolia
39VZBrest väzovýUlmus laevis
17BDBrest sibírskyUlmus pinnato-ramosa
40AGAgát bielyRobinia pseudoacacia
41BRBreza bradavičnatáBetula pendula syn. Betula
verrucosa
18BVBreza plstnatáBetula pubescens
42JLJelša lepkaváAlnus glutinosa
43JXJelša siváAlnus tncana
44JZJelša zelenáAlnus viridis
23VBVŕba bielaSalix alba
24VFVŕba krehkáSalix fragilis
45VKVŕba krovitáSalix sp.
46LMLipa malolistáTilia cordata
47LVLipa veľkolistáTilia platyphyllos
48OSTopoľ osikový (osika)Populus tremula
49TSTopoľ šľachtenýPopulus x hybr.
50TCTopoľ čiernyPopulus nigra
34TBTopoľ bielyPopulus alba, P. canescens
51TITopoľ I 214Populus x euroamericana
('I-214')
52TRTopoľ RobustaPopulus x euroamericana
('Robusta')
53CSČerešňa vtáčiaPrunus avium
54MHČerešňa mahalebková
(mahalebka)
Prunus mahaleb
55JBJarabina vtáčiaSorbus aucuparia
56MKJarabina mukyňová (mukyňa)Sorbus aria
57BXJarabina brekyňová (brekyňa)Sorbus torminalis
58OKJarabina oskorušová (oskoruša)Sorbus domestica
59OCOrech čiernyJuglans nigra
60OVOrech vlašskýJuglans regia
61GJGaštan jedlýCastanea sativa
62GKPagaštan konskýAesculus hippocastanum
63TPČremcha obyčajná (tŕpka)Podus avium, syn. Podus
racemosa
64DRDrieň obyčajnýCornus mas
65HRHruška obyčajnáPyrus pyraster
66JNJabloň planá (plánka)Malus sylvestris
67HJHloh jednosemennýCrataeus monogyna
68HOHloh obyčajnýCrataegus oxyacantha
Iné druhy lesných drevín
NázovLatinský názov
Borovica bielokôra Pinus leucodermis
Borovica tureckáPinus brutia
Borovica halepskáPinus halepensis
Borovica kanárskaPtnus canarensis
Borovica píniováPinus pinea
Borovica prímorskáPtnus pinaster
Borovica stočenáPtnus contorta
Borovica lúčovltáPinus radiata
Céder atlantickýCedrus atlantica
Céder libanonskýCedrus libani
Dub cezmĺnovltýQuercus ilex
Dub korkovýQuercus suber
Jedla gréckaAbies cephalonica
Jedla španielskaAbies pinsapo
Smrek sltkanskýPicea sitchensis
Smrekovec kríženýLarix x eurolepis
Smrekovec sibírskyLarix sibirica

Príloha č. 2 k zákonu č. 217/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIÍ IDENTIFIKOVANÝ A SELEKTOVANÝ

1. Požiadavky na zdroje určené na získavanie reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný

Požiadavky na zdroje určené na získavanie reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný sú:

a) zdroj sa nachádza v jednej oblasti proveniencie,

b) je známa oblasť proveniencie, poloha, nadmorská výška alebo výškové pásmo miesta (miest), na ktorom (ktorých) bol reprodukčný materiál získaný,

c) uvedie sa, či je zdroj reprodukčného materiálu autochtónny, miestneho pôvodu, neautochtónny, nepôvodný alebo neznámeho pôvodu. Pri neautochtónnom a nepôvodnom zdroji sa uvedie miesto pôvodu, ak je známe.

2. Požiadavky na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu kategórie selektovaný

2.1 Porast sa posudzuje vzhľadom na účel, na ktorý má byť reprodukčný materiál určený, pričom kritériá podľa bodov 2.2 až 2.12 musia byť splnené spôsobom zodpovedajúcim tomuto účelu.

2.2 Pôvod

Podľa dostupných dokumentov alebo iných zdrojov sa stanoví, či je pôvod autochtónny, miestny, neautochtónny alebo neznámy. Pri neautochtónnnych alebo nepôvodných zdrojoch sa uvedie miesto pôvodu.

2.3 Izolácia

Porasty sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od fenotypovo nevhodných porastov toho istého druhu alebo od porastov príbuzných druhov alebo odrôd, s ktorými sa môže daný druh krížiť. Izolácia je zvlášť dôležitá vtedy, keď sa v okolí autochtónnych porastov vyskytujú porasty neautochtónne, nepôvodné alebo neznámeho pôvodu.

2.4 Skutočná veľkosť zdroja

Porast musí tvoriť jedna skupina alebo viacero skupín vhodne rozmiestených stromov, ktorých počet zaručuje dostatočné vzájomné opelenie. Kvôli zamedzeniu nežiaducich efektov príbuzenského opelenia musia kandidátske porasty vykazovať dostatočne vysoký počet a rozmiestenie jednotlivých stromov na svojej ploche.

2.5 Vek a vývojový stupeň

Porasty sa musia skladať zo stromov, ktorých vek a vývojový stupeň umožňujú použitie výberových kritérií.

2.6 Homogenita

Porasty musia vykazovať normálny stupeň individuálnej variability morfologických znakov. Nevhodné stromy by mali byť v prípade potreby odstránené.

2.7 Prispôsobenosť

Musí byť jasné, že porast je prispôsobený ekologickým podmienkam prevládajúcim v semenárskej oblasti.

2.8 Zdravotný stav a odolnostný potenciál

Stromy v porastoch nesmú byť napadnuté škodlivými činiteľmi a musia byť odolné proti nepriaznivým stanovištným a klimatickým podmienkam v mieste pôvodu s výnimkou škôd spôsobených znečistením životného prostredia.

2.9 Objemový prírastok

Na uznanie vybraných porastov musí byť objemový prírastok drevnej hmoty vyšší, než je priemerná hodnota platná pre porovnateľné ekologické a hospodárske podmienky.

2.10 Kvalita dreva

Môže byť v špecifických prípadoch podstatným kritériom výberu.

2.11 Tvar a habitus

Stromy v kandidátskych porastoch musia vykazovať zvlášť priaznivé morfologické znaky, najmä priamosť a kruhový prierez kmeňa, vhodný typ vetvenia, jemnosť vetvenia a dobrú schopnosť prirodzeného čistenia kmeňa. Okrem toho musí byť obmedzený podiel dvojakov a stromov s točitým rastom.

2.12 Iné znaky

Stromy v kandidátskych porastoch môžu vykazovať aj iné znaky dôležité v konkrétnych podmienkach prostredia alebo na konkrétne praktické účely.

Príloha č. 3 k zákonu č. 217/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIE KVALIFIKOVANÝ

1. Semenné sady

Požiadavky na uznanie semenných sadov na produkciu reprodukčného materiálu kategórie kvalifikovaný sú:

Druh a účel sadu, polohový plán, komponenty sadu, izoláciu semenného sadu a tiež akúkoľvek zmenu týchto parametrov musí schváliť výskumný ústav.

Komponenty sadu, ktorými sú klony alebo potomstvá, sa musia vybrať na základe ich výnimočných znakov. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.

Príslušné klony alebo potomstvá sa vysádzajú podľa plánu schváleného úradným miestom, a to podľa usporiadania umožňujúceho identifikáciu každého komponenta.

Výchovné zásahy v semenných sadoch musia byť predpísané spoločne s výberovými kritériami, ktoré pri nich budú použité, a musí ich schváliť výskumný ústav.

Semenné sady sa musia obhospodarovať a reprodukčný materiál sa v nich musí zbierať tak, aby sa dosiahol cieľ semenného sadu a zamedzilo sa nežiaduce zúženie genetickej diverzity.

2. Rodičovské – výberové stromy

Požiadavky na uznanie rodičovských – výberových stromov sú:

Rodičia sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov alebo na základe kombinačnej schopnosti. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.

Cieľ, plán kríženia a metódu opelenia, komponenty, izoláciu, miesto a akúkoľvek zmenu týchto parametrov musí schváliť výskumný ústav.

Identitu, počet a podiel rodičov v zmesi musí schváliť výskumný ústav.

3. Klony

Požiadavky na uznanie klonov sú:

Klony musia byť identifikovateľné na základe rozlišovacích znakov schválených výskumným ústavom.

Pestovná hodnota jednotlivých klonov sa stanoví podľa skúseností alebo na základe výsledkov dostatočne dlhodobých pokusov.

Východiskové jedince (ortety) určené na produkciu klonov sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov, pričom sa osobitne zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.

Uznanie klonov sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov (ramet).

4. Zmesi klonov a multiklonálne variety

Požiadavky na uznanie klonov a multiklonálnych variet sú:

Zmesi klonov musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 3.

Identitu, počet a podiely klonov obsiahnutých v zmesi, výberovú metódu a východiskové klony musí schváliť výskumný ústav. Každá zmes klonov musí vykazovať dostatočnú genetickú rôznorodosť porovnateľnú s porastmi pochádzajúcimi z prirodzenej obnovy.

Uznanie zmesí klonov a multiklonálnych variet sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov.

Príloha č. 4 k zákonu č. 217/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIE TESTOVANÝ

1. Všeobecné požiadavky

Zdroj reprodukčného materiálu musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 2 alebo prílohy č. 3.

Testy na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu pripravuje a vyhodnocuje výskumný ústav medzinárodne uznávaným postupom. Pri porovnávacích testoch je testovaný reprodukčný materiál porovnávaný s jedným štandardom alebo viacerými štandardmi schválenými ministerstvom, ktorými sú generatívne potomstvá uznaných porastov alebo výberových stromov, ramety uznaných klonov alebo multiklonálna varieta.

2. Testované znaky

Testy musia byť koncipované tak, aby slúžili na vyhodnotenie presne definovaných znakov.

Zvláštnu pozornosť treba venovať kritériám, ako je prispôsobenosť, rastová schopnosť, odolnosť proti škodlivým činiteľom. Hodnotia sa tiež osobitné znaky významné vo vzťahu k ekologickým podmienkam panujúcim na mieste testu.

3. Dokumentácia

O mieste založenia testov sa musia viesť záznamy, ktoré opisujú stanovištné a klimatické podmienky, predchádzajúce užívanie, spôsob založenia porastu a jeho obhospodarovanie, škody spôsobené abiotickými/biotickými činiteľmi. Tieto záznamy sa poskytujú výskumnému ústavu. Vek materiálu a výsledky v čase uzavretia testu musí zaznamenať výskumný ústav.

4. Spôsob vykonania testov

Každá vzorka reprodukčného materiálu musí byť, ak to dovoľuje druh sadbového materiálu, vysiata, vysadená a vypestovaná rovnakým spôsobom.

Každý pokus sa musí založiť podľa uznaného štatistického princípu použitím dostatočného počtu stromov tak, aby bolo možné posúdiť individuálne znaky každého z testovaných komponentov.

5. Vyhodnotenie a platnosť výsledkov

Výsledky pokusov sa vyhodnotia použitím medzinárodne uznaného štatistického postupu; výsledky testovania sa vyhodnotia samostatne pre každý z testovaných znakov.

Opis použitej pokusnej metódy a vyhodnotenie výsledkov testov budú verejne prístupné.1)

Výskumný ústav určí oblasti pravdepodobnej prispôsobenosti testovaného materiálu a prípadne tiež prispôsobivosti znakov, ktoré znižujú jeho pestovnú hodnotu.

Zdroj nemožno uznať na produkciu reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ak pokusy preukážu, že sa na testovanom reprodukčnom materiáli neprejavujú

a) znaky zdroja reprodukčného materiálu alebo

b) odolnostný potenciál proti pôsobeniu hospodársky významných škodlivých činiteľov, aký má zdroj reprodukčného materiálu.

6. Požiadavky na genetické testy

Genetickému testu môžu byť podrobené komponenty nasledujúcich zdrojov reprodukčného materiálu: semenné sady, rodičia potomstiev, klony, zmesi klonov a multiklonálne variety.

Na uznanie zdroja reprodukčného materiálu sa vyžaduje táto dokumentácia:

a) identita a pôvod hodnotených komponentov,

b) plán kríženia na produkciu reprodukčného materiálu podrobeného testovaniu.

Pri testovaní sa musia splniť tieto požiadavky:

a) genetickú hodnotu každého komponenta je potrebné vyhodnotiť na dvoch alebo viacerých testovacích plochách, z ktorých aspoň jedna sa vyznačuje ekologickými podmienkami charakteristickými pre predpokladanú oblasť použitia reprodukčného materiálu,

b) nadradenosť testovaného reprodukčného materiálu sa zisťuje na základe genetickej hodnoty a v prípade potomstiev z kontrolovaného opelenia aj špeciálneho plánu kríženia,

c) hodnotiace testy a genetické hodnotenie schvaľuje výskumný ústav.

Vyhodnotenie

Nadradenosť testovaného reprodukčného materiálu sa hodnotí vo vzťahu k štandardu pre jeden znak alebo pre skupinu znakov.

Pre každý z významných znakov sa musí stanoviť, či je jeho hodnotená genetická hodnota nižšia než genetická hodnota štandardu.

7. Požiadavky na porovnávacie testy reprodukčného materiálu

Každá vzorka reprodukčného materiálu pre porovnávacie testy musí byť reprezentatívna pre uznaný zdroj reprodukčného materiálu, z ktorého pochádza. V semenných rokoch je prípustné dodatočné umelé opelenie.

Štandardy

Ako štandard slúži reprodukčný materiál z uznaného zdroja vybraného podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2 alebo zo zdroja uznaného na produkciu reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ktorý sa v ekologických podmienkach, pre ktoré bol schválený, ukázal ako hospodársky cenný. Štandardy pre porovnávacie skúšky sa vyberajú pre semenárske oblasti a výškové zóny, v ktorých sa testy realizujú.

V porovnávacom teste umelých krížencov musia byť, ak je to možné, ako štandardy zastúpení obaja rodičia.

Súčasne sa používa niekoľko štandardov. V odôvodnených prípadoch sa pripúšťa namiesto štandardov použiť najvhodnejší reprodukčný materiál zastúpený v teste alebo strednú hodnotu komponentov zastúpených v teste.

Vo všetkých testoch tej istej série, založených v čo najširšom spektre stanovištných podmienok, sa musia použiť tie isté štandardy.

Vyhodnotenie

Pre testovaný reprodukčný materiál sa musí preukázať jeho štatisticky významná nadradenosť v porovnaní so štandardom v aspoň jednom významnom znaku.

Je nutné jednoznačne uviesť, či existujú významné hospodárske alebo ekologické znaky, v ktorých sa dosiahol značne horší výsledok v porovnaní so štandardom; takýto nepriaznivý prejav musí byť vyvážený priaznivými znakmi.

Predbežné uznanie

Na predbežné uznanie môžu poslúžiť skoré testy potomstiev. Kvalitu zdroja preukázanú skorými testmi je nutné znova overiť najneskôr o desať rokov.

Skoré testy

Pre predbežné alebo definitívne uznanie môže výskumný ústav uznať pokusy v lesných škôlkach, skleníkoch a laboratóriách, ak štatisticky hodnoverne preukážu, že medzi posudzovaným znakom a znakmi, ktoré by boli obvyklým spôsobom testované v lesníckych terénnych testoch, existuje tesný vzťah.

Príloha č. 5 k zákonu č. 217/2004 Z. z.

Vzor 01

Vzor 02

Vzor 03

Príloha č. 6 k zákonu č. 217/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 28; Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2000).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

2) Článok 2 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie č. 34/1996 Z. z.).

3) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.

4) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.

5) § 2 písm. n) a o) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.

6) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

7) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

8) § 25 zákona č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

9) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.

12) § 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 151/2002 Z. z.

16) § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka.

17) § 30 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb.

18) § 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

20) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

1) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené