Vyhláška č. 209/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Účinnosť od 01.08.2012 do30.06.2015
Zrušený 291/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 130/2015 Z. z. vložil do zákona č. 291/2002 Z. z. nový § 24a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 209/2004 Z. z.

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. marca 2004,

ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 428/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Spôsob predkladania informácií

(1) Informácie o skutočnom stave majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) a o všetkých zmenách majetku štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý je klientom Štátnej pokladnice,1) sa predkladajú Štátnej pokladnici v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice.

(2) Informácie o skutočnom stave majetku štátu a o všetkých zmenách majetku štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý nie je klientom Štátnej pokladnice,1) sa predkladajú Štátnej pokladnici v elektronickej podobe prostredníctvom magnetických médií.

§ 2

Rozsah predkladania informácií

(1) Informácie podľa § 1 sa predkladajú Štátnej pokladnici v rozsahu uvedenom v prílohe.

(2) Spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku štátu je uvedený v prílohe.


§ 3

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Informácie o zmenách majetku štátu sa predkladajú Štátnej pokladnici štvrťročne, a to do 25 dní po skončení príslušného štvrťroka.

(2) Informácie o skutočnom stave majetku štátu podľa stavu k 31. decembru 2014 sa predložia Štátnej pokladnici do 30. septembra 2015.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa po prvýkrát uplatní pri predkladaní informácií za tretí štvrťrok 2015.

§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 533/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 209/2004 Z. z.

INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU STATU

Poradové
číslo
Všeobecné informácie Druh
majetku
Informácie z listu vlastníctva Finančné a iné informácie Dátum
vyradenia
Majetok v členení
podľa účtovnej
osnovy
Inven-
tárne
číslo
Rok
nado-
bud-
nutia
Popis
majet-
ku
Typ
doprav-
ného
pro-
striedku
Výrobné
číslo
doprav-
ného
prostried-
ku
Kód ŠU
SR
Číslo
listu
vlastní-
ctva
Spolu-
vlast-
nícky
podiel
Výmera
v m2
Kata-
strálne
územie
Par-
celné
číslo
Druh
pozem-
ku
Vstupná/
obstará-
vacia cena
v Sk
Technické
zhodnotenie
v Sk
Meno-
vitá hod-
nota
v Sk
Podiel
kapitálových
výdavkov
v Sk zo
stĺpca 13
alebo 14
Kód
ekono-
mickej
klasifi-
kácie
Od-
pisy
v Sk
Zo-
statková
cena
v Sk
z účtovnej
evidencie
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 141 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Stavby z účtu 021      X X      X  X X    X      V 
2 Pozemky z účtu 031    X X X X              X X    X V X
3 Nehmotné výsledky
výskumu a vývoja
z účtu 012
X X X X X X X X X X X X  X X      V X
4 Softvér z účtu 013 X X X X X X X X X X X X  X X      V X
5 5 Oceniteľné práva
z účtu 014
X X X X X X X X X X X X  X X      V X
6 Drobný dlhodobý
nehmotný majetok
z účtu 018a
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
z účtu 019
X X X X X X X X X X X X  X X  X  V X
7 Stroje, prístroje
a zariadenia z úètu
022
X X X X X X X X X X X X  X X      V X
8 Dopravné pro-
striedky z úètu 023
    X      X X X X X X    X      V 
9 Drobný dlhodobý
hmotný majetok
z účtu 028 a ostatný
dlhodobý hmotný
majetok z úètu 029
X X X X X X X X X X X X  X X  X  V X
10 Samostatné
predmety z drahých
kovov z účtu 033
X X X X X X X X X X X X  X X      V X
11 Umelecké diela
a zbierky z účtu 032
X X X X X X X X X X X X  X X    X V X
12 Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej osobe
z účtu 061
X X X X X X X X X X X X X X      X V X
13 Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodných
spoločnostiach
s podstatným
vplyvom z účtu 062
X X X X X X X X X X X X X X      X V X
14 Dlhové cenné
papiere drané
do splatnosti z účtu
063
X X X X X X X X X X X X X X      X V X
15 Majetkové cenné
papiere na
obchodovanie
z účtu 251
X X X X X X X X X X X X X X      X V X
16 Vlastné akcie
z účtu 252
X X X X X X X X X X X X X X      X V X
17 Dlhové cenné
papiere na
obchodovanie
z účtu 253
X X X X X X X X X X X X X X      X V X
18 Vlastné dlhopisy
z účtu 255
X x x X X X X X X X X X X X      X V X
19 Pohľadávky celkom
účtová skupina 31
X x x X X X X X X X X X X X  X X X V X
20 Záväzky celkom
účtová skupina 32
X x x X X X X X X X X X X X  X X X V X
21 Zásoby účtová
trieda 1
X x x X X X X X X X X X  X X X X X V X

Vysvetlivky:

1. v – Údaj sa neuvádza, vypočítava sa automaticky.

2. x – Údaj sa neuvádza.

3. V stĺpci 3 sa údaje uvádzajú len pri stavbách.

4. V stĺpci 4 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.

5. V stĺpci 5 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.

6. V stĺpci 6 sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia produkcie; pri stavbách sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie stavieb podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

7. V stĺpcoch 7, 8, 9, 10 a 11 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.

8. V stĺpci 12 sa uvádza údaj o kóde podľa § 33 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

9. V stĺpci 13 pri poradovom čísle 11 sa uvádza vstupná cena alebo obstarávacia cena a ak nie je k dispozícii, uvádza sa cena určená znaleckým posudkom alebo inak odborne určená cena.

10. V stĺpci 16 pri majetku nadobudnutom po 1. januári 2014 sa uvádzajú údaje o podiele kapitálových výdavkov na obstaraní a zhodnotení majetku.

11. V stĺpci 17 sa uvádza kód ekonomickej klasifikácie.

12. Pri poradovom čísle 1 Stavby, 2 Pozemky a 8 Dopravné prostriedky sa údaje uvádzajú podľa jednotlivých položiek majetku.

13. Riadok 1 a riadok 8 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že k hodnote obstarávacej ceny (stĺpec 13) sa pripočíta hodnota technického zhodnotenia (stĺpec 14) a odpočíta sa hodnota odpisov (stĺpec 18).

14. Riadok 2 a riadok 11 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).

15. Riadky 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že od obstarávacej ceny (stĺpec 13) sa odpočítajú odpisy (stĺpec 18).

16. Riadky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná menovitej hodnote (stĺpec 15).

17. Riadok 21 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené