Vyhláška č. 202/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu

Čiastka 89/2004
Platnosť od 15.04.2004 do31.12.2011
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2011
Zrušený 530/2011 Z. z.

202

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2004

o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Povolené denaturačné prostriedky a ich ustanovené množstvo

(1) Ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku na denaturáciu liehu je také množstvo denaturačného prostriedku, ktoré pridaním do liehu vytvorí homogénnu zmes, ktorou je denaturovaný lieh; vyjadruje sa v jednotkách objemu denaturačného prostriedku alebo v jednotkách hmotnosti denaturačného prostriedku na jednotku objemu 100 % alkoholu.

(2) Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené pre Slovenskú republiku v osobitnom predpise1a).

(3) Povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe.

§ 2

Požiadavky na denaturáciu liehu

(1) Na všeobecnú denaturáciu liehu možno použiť

a) lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % objemu,

b) bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,

c) úkvapy,3)

d) dokvapy,4)

e) pribudlinu.5)

(2) Na osobitnú denaturáciu liehu možno použiť

a) rafinovaný lieh,6)

b) rafinovaný lieh technický,7)

c) syntetický lieh,8)

d) bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,

e) úkvapy,3)

f) dokvapy.4)

(3) Pri výpočte ustanoveného množstva povoleného denaturačného prostriedku sa nezapočítava korekcia na objemovú rozťažnosť nádoby a denaturačného prostriedku vplyvom teploty.

(4) Na denaturáciu liehu možno používať len zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9)

(5) Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada tak, aby

a) nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu určeného na denaturáciu,

b) bolo zabezpečené dokonalé premiešanie denaturačného prostriedku s liehom,

c) bol možný odber vzorky denaturovaného liehu, a to z viacerých častí zmiešavacej nádrže,

d) bol možný odber vzorky denaturačného prostriedku z dávkovacieho zariadenia.

(6) Denaturačný závod má byť vybavený technickým zariadením na zabezpečenie vetrania a odsávania vzduchu; ak sa pri denaturácii liehu používa denaturačný prostriedok, ktorým je jedovatá látka, jedovatý prípravok, žieravá látka alebo žieravý prípravok, na denaturačný závod sa vzťahujú aj požiadavky podľa osobitných predpisov.10)

§ 3

Požiadavky na manipuláciu s denaturovaným liehom

(1) Denaturovaný lieh sa má plniť do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.11) Na obale denaturovaného liehu sa okrem údajov podľa osobitného predpisu12) uvádza aj

a) obchodný názov denaturovaného liehu, označenie, či ide o všeobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne denaturovaný lieh,

b) názov použitého denaturačného prostriedku,

c) množstvo alkoholu v % objemu,

d) obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného liehu,

e) dátum výroby denaturovaného liehu,

f) ďalšie údaje ustanovené osobitným predpisom.12)

(2) Denaturovaný lieh sa má skladovať len v nádržiach overených podľa osobitného predpisu13) umiestnených v čistých, chladných a dobre vetraných priestoroch a pri dodržaní podmienok na skladovanie horľavých kvapalín.

§ 4

Požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu

(1) Všeobecne denaturovaný lieh má vzhľad čírej tekutiny bez usadeniny a mechanických nečistôt sfarbenej podľa použitého denaturačného prostriedku s prenikavým a nepríjemným pachom.

(2) Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý má vzhľad čírej tekutiny bez usadenín a mechanických nečistôt sfarbenej podľa použitého denaturačného prostriedku s liehovým pachom alebo s pachom podľa použitého denaturačného prostriedku.

§ 5

Určený účel použitia denaturovaného liehu

(1) Všeobecne denaturovaný lieh je určený na všeobecné použitie.

(2) Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je určený na účel použitia podľa prílohy.


§ 5a

Prechodné ustanovenie

Všeobecne denaturovaný lieh denaturovaný podľa vyhlášky v znení účinnom do 15. septembra 2005 sa na daňovom území považuje za všeobecne denaturovaný lieh denaturovaný podľa tejto vyhlášky a možno ho použiť podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom do 15. septembra 2005 najneskôr do 31. marca 2006.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 202/2004 Z. z.

POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBITNÚ DENATURÁCIU LIEHU, ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO A ÚČEL POUŽITIA OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU A OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU BEZVODÉHO

ČísloDenaturačný
prostriedok
Ustanovené najmenšie množ-
stvo jednotlivých zložiek dena-
turačného prostriedku pri 20°C
Účel použitia osobitne denaturovaného
liehu a osobitne denaturovaného
liehu bezvodého
Poznámka
v 1 a.v hl a.v m3 a.
1.sodná soľ kyseliny
dodecylbenzén
sulfónovej
(AAS pasta
odsolená)
10 ml1 l10 lna výrobu textilných pomocných príprav-
kov, priemyselných pomocných príprav-
kov, čistiacich prostriedkov, pracích pro-
striedkov, rafináciu minerálnych olejov
2.acetón technický50 ml5 l50 lna výrobu čistých chemikálií, kovových
vlákien, katalyzátorov, odlakovačov, na ce-
mentovanie, čistenie výrobkov, odmasťova-
nie výrobkov, vývoj a výrobu elektrotech-
nických súčiastok a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom a elek-
trotechnickom priemysle, ak nemožno po-
užiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
3.acetón technický100 ml10 l100 lna čistenie, odmasťovanie a na iné kon-
krétne použitie v priemysle, ak nemožno
použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
4.acetón technický
a
denatónium-
-benzoát
20 ml
a
10 mg
2 l
a
1 g
20 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich pro-
striedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, nemrz-
núcich prípravkov, prostriedkov proti za-
mŕzaniu, na čistenie a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom
a elektrotechnickom priemysle, ak ne-
možno použiť všeobecne denaturovaný
lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
denatónium-
-benzoát aj vo
forme roztoku,
ktorý je vo-
pred pripra-
vený zo zná-
meho
rozpúšťadla
ako štan-
dardný roz-
tok známej
koncentrácie.
5.ajatín10 g1 kg10 kgna maskérske účely, na iné konkrétne
použitie v kozmetickom priemysle
6.benzín lekársky10 ml1 l10 lna laboratórne, vedecké, vyučovacie, vý-
vojové, výskumné a skúšobné účely, vý-
robu pektínu, vývoj, prípravu a výrobu
liekov a iných výrobkov slúžiacich na
ochranu a podporu zdravia, imunologic-
kých prípravkov, výrobu očkovacích lá-
tok, dodávky distribútorom liekov, záso-
bovanie zdravotníckych zariadení,
lekární, výdaj v lekárňach, pri výrobe
zdravotníckeho materiálu, zdravotníc-
kych pomôcok a na iné nevyhnutné po-
užitie v zdravotníctve a farmaceutickom
priemysle na výrobu ekologických
prípravkov na použitie v poľnohospodárstve
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
benzín lekár-
sky známej
koncentrácie.
7.benzín lekársky20 ml2 l20 lna čistenie, odmasťovanie a na iné kon-
krétne použitie v priemysle, ak nemožno
použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu mož-
no použiť
benzín lekár-
sky známej
koncentrácie.
8.benzín technický20 ml2 l20 lna čistenie, odmasťovanie, výrobu lakov,
farieb a riedidiel, výrobu sklených vlá-
kien, ako chladiace médium, na výrobu
elektrotechnických súčiastok a na iné
konkrétne použitie v priemysle, ak ne-
možno použiť všeobecne denaturovaný
lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
benzín tech-
nický známej
koncentrácie.
9.dietylftalát500 mg50 g500 gna použitie v kozmetickom priemysle
10.etyl-terc-butyléter
(ETBE)
8g0,8 kg8kgna výrobu ETBE ako komponentu pri výrobe automobilových
benzínov a na použitie ako komponentu pri výrobe zmesí
automobilových benzínov a bioetanolu
11.metyl-terc-butyl-
éter
(MTBE)
8g0,8 kg8kgna výrobu ETBE ako komponentu pri výrobe automobilových
benzínov a na použitie ako komponentu pri výrobe
zmesí automobilových benzínov a bioetanolu
12.fenol4g0,4 kg4kgna výrobu fenolformaldehydových živíc,
výrobu fotopapiera, filmov, korkových do-
siek a tesnenia
13.etylénglykol100 g10 kg100 kgna výrobu brzdových kvapalín, autokoz-
metiky a na iné konkrétne použitie v che-
mickom priemysle
14.izopropylalkohol
technický
100 ml10 l100 lna výrobu katalyzátorov, na použitie
v kozmetickom priemysle na výrobu
čistiacich prostriedkov, leštiacich prostriedkov
15.mentol250 mg25 g250 gna výrobu masážnych prípravkov a na
použitie v kozmetickom priemysle
16.metyletylketón
a
denatónium-
-benzoát
2 ml
a
10 mg
0,2 l
a
1 g
2 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich
prostriedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, ne-
mrznúcich prípravkov, na čistenie, od-
masťovanie a na iné konkrétne použitie
v priemysle, ak nemožno použiť všeobec-
ne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
denatónium-
-benzoát aj vo
forme rozto-
ku, ktorý je
vopred pri-
pravený zo
známeho roz-
púšťadla ako
štandardný
roztok zná-
mej koncen-
trácie.
17.ocot kvasný 10 %200 ml20 l200 lna výrobu kvasného octuNa denaturá-
ciu liehu
možno použiť
ocot kvasný
10 % s obsa-
hom kyseliny
octovej naj-
menej
9,8 g/100 ml
octu.
18.octan etylnatý20 g2 kg20 kgna výrobu octanu etylnatého, výrobu po-
travinárskych aditívnych látok, na použi-
tie v tabakovom priemysle, ako chladiace
médium, na riedenie flexografických
a hĺbkotlačových farieb a na iné konkrét-
ne použitie v tlačiarenskom priemysle
a potravinárskom priemysle
19.zmesi vonných lá-
tok s výnimkou lá-
tok uvedených
v osobitnom
predpise14)
10 g1 kg10 kgna použitie v kozmetickom priemysle, na
výrobu osviežovačov vzduchu
20.zmesi vonných lá-
tok s výnimkou lá-
tok uvedených
v osobitnom
predpise15)
10 g1 kg10 kgna výrobu prostriedkov určených na úst-
nu hygienu, výrobu pleťovej kozmetiky
21.izopropylalkohol
a
terc-butylalkohol
50 ml
a
780 mg
5 l
a
78 g
50 l
a
780 g
na použitie v kozmetickom
priemysle
22.terc-butylalkohol
a
denatoniumbenzoát
0,78 g
a
0,008 g
78 g
a
0,8 g
780 g
a
8 g
na použitie
v kozmetickom
priemysle

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

1a) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005).

2) § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 467/2002 Z. z.

3) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 467/2002 Z. z.

4) § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 467/2002 Z. z.

5) § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z.

6) § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.

7) § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z.

8) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z.

9) Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) Napríklad § 13s zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

11) § 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 217/2003 Z. z.

12) § 24 a 25 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

13) Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené