Oznámenie č. 20/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 7/2004
Platnosť od 15.01.2004

20

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. decembra 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra 2003 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 8. decembra 2003 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretá medzi Odborovým zväzom STAVBA

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Dodatok č. 7 z 3. októbra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 z 20. júla 1999 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 5 zo 6. októbra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 11. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

6. Dodatok č. 2 z 8. októbra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2003 z 24. februára 2003 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 1 z 5. novembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 28. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 6 z 11. novembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 2 zo 14. novembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 12. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

10. Dodatok č. 3 z 15. decembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 18. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 3 z 18. decembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 – 2002 zo 7. apríla 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom SPOJE a Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené