Nariadenie vlády č. 2/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia

Čiastka 2/2004
Platnosť od 09.01.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 630/2008 Z. z.

2

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 10 písm. a) až h) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania a školské zariadenia v rozsahu splnomocnení obsiahnutých v § 4 ods. 18 a § 7 ods. 10 zákona.

Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 a 18 zákona

§ 2

Kategórie škôl s jednotnými normatívmi

(1) Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú

a) základné školy,

b) gymnáziá,

c) športové gymnáziá,

d) stredné odborné školy okrem škôl podľa písmen e) až h),

e) obchodné akadémie,

f) stredné zdravotnícke školy,

g) stredné odborné školy umeleckého zamerania,

h) konzervatóriá,

i) stredné odborné učilištia a učilištia,

j) strediská praktického vyučovania,

k) špeciálne základné školy,

l) gymnáziá a stredné odborné školy – špeciálne stredné školy,

m) stredné odborné učilištia – špeciálne stredné školy,

n) odborné učilištia a praktické školy.

(2) Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo podľa § 3 ods. 7 sú školy v miestach s teplotným pásmom I. až VIII.

(3) Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú

a) školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), f), g), h) a j),

b) školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), l) až n),

c) školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c) a k).

(4) Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces a s jednotným normatívom na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa § 3 ods. 7 sú zhodné s kategóriami škôl podľa odseku 1.

§ 3

Postup pri výpočte normatívov pre školy na kalendárny rok

(1) Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v kapitole Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c) zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky

a) pre špeciálne materské školy,

b) pre špeciálne výchovné zariadenia a zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia”),

c) pre ostatné štátne školské zariadenia,

d) na riešenie havarijných situácií podľa § 4 ods. 15 zákona, na úhradu nákladov podľa § 4 ods. 12 zákona, na prípady objektívne odôvodnene opakujúcich sa nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nie je možné zohľadniť v normatíve podľa § 4 ods. 13 zákona (ďalej len „špecifiká”), na poskytovanie finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov podľa § 4 ods. 14 zákona, na rezervu podľa § 8a ods. 2 zákona pri dodržaní určeného limitu podľa § 7 ods. 8 zákona.

(2) Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia v pomere deväť ku dvom na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov podľa § 4 ods. 5 zákona (ďalej len „osobné náklady“) a na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a na prevádzku školy bez osobných nákladov podľa § 4 ods. 6 zákona (ďalej len „prevádzkové náklady“). Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia so zohľadnením priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky. Finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške 15 % finančných prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov na osobné náklady. Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

(3) Mzdový normatív pre školu na kalendárny rok podľa § 4 ods. 5 zákona sa vypočíta ako súčin základného mzdového normatívu, koeficientu personálnej náročnosti prislúchajúceho kategórii škôl podľa § 2 ods. 1, do ktorej škola patrí, a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

(4) Hodnota

a) koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z počtu žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca a z počtu nepedagogických zamestnancov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca pre danú kategóriu škôl; hodnoty koeficientu personálnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl a spôsob ich výpočtu sú uvedené v prílohe č. 1; pri ich výpočte sa vychádza z celoslovenského priemeru počtu žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca a z celoslovenského priemeru počtu nepedagogických zamestnancov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca pre danú kategóriu škôl a z pomeru priemerných platov pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v predchádzajúcom skončenom kalendárnom roku,

b) koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta ako súčet evidenčného prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov zaradených do 7. platovej triedy s koeficientom 0,74, do 8. platovej triedy s koeficientom 0,82, do 9. platovej triedy s koeficientom 0,92, do 10. platovej triedy s koeficientom 1,00, do 11. platovej triedy s koeficientom 1,07 a do 12. platovej triedy s koeficientom 1,14, ktorý sa delí evidenčným prepočítaným počtom všetkých pedagogických zamestnancov.

(5) Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 1 je súčin prepočítaného počtu žiakov škôl podľa ich koeficientu kvalifikačnej štruktúry v školách danej kategórie a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4 a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku 4 písm. b).

(6) Počet žiakov v bežnom kalendárnom roku je súčet dvoch tretín počtu žiakov na začiatku bežného školského roka a jednej tretiny očakávaného počtu žiakov na začiatku nového školského roka podľa § 7 ods. 4 zákona. Ministerstvo môže na účely výpočtu normatívov a na účely zálohového poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľovi na obdobie poslednej tretiny kalendárneho roka upraviť očakávaný počet žiakov zriaďovateľa.

(7) Prevádzkový normatív podľa § 4 ods. 6 zákona je súčtom

a) normatívu na teplo,

b) normatívu na prevádzku okrem tepla,

c) normatívu na výchovno-vzdelávací proces,

d) normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

(8) Normatív na teplo pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na teplo a koeficientu tepelnej náročnosti pre túto kategóriu.

(9) Hodnota koeficientu tepelnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 vychádza z teplotného pásma v mieste školy. Hodnoty koeficientu tepelnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.

(10) Základný normatív na teplo sa určí ako podiel finančných prostriedkov na teplo podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 2 je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách danej kategórie a koeficientu tepelnej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 2.

(11) Normatív na prevádzku okrem tepla pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 3 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na prevádzku okrem tepla a koeficientu prevádzkovej náročnosti pre túto kategóriu.

(12) Hodnota koeficientu prevádzkovej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 3 vychádza z celoslovenských priemerov nákladov na prevádzku okrem tepla pre školy v tejto kategórii. Hodnoty koeficientu prevádzkovej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu. Najmenší koeficient prevádzkovej náročnosti má hodnotu 1.

(13) Základný normatív na prevádzku okrem tepla sa určí ako podiel finančných prostriedkov na prevádzku okrem tepla podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 3 je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách danej kategórie a koeficientu prevádzkovej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 3.

(14) Normatív na výchovno-vzdelávací proces pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na výchovno-vzdelávací proces a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre túto kategóriu.

(15) Hodnota koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z hodnôt koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu. Vypočíta sa ako priemer hodnoty príslušného koeficientu personálnej náročnosti a čísla 1. Hodnoty koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé kategórie škôl sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.

(16) Základný normatív na výchovno-vzdelávací proces sa určí ako podiel finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 1 je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách danej kategórie a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1.

(17) Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako súčin príslušného mzdového normatívu a čísla 0,015.

§ 4

Osobitné ustanovenia pre určovanie normatívu

(1) Normatív na žiaka základnej školy sa zvyšuje o kompenzačný príspevok (ďalej len „príspevok”), ak súčet počtu žiakov s daným vyučovacím jazykom v dennej forme štúdia v základných školách v pôsobnosti zriaďovateľa na území obce je menší ako 250.

(2) Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským je 108 % zodpovedajúceho normatívu a pri bilingválnom štúdiu 125 % zodpovedajúceho normatívu. Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka základnej školy je 170 % normatívu na žiaka príslušnej základnej školy.

(3) Za žiaka školy študujúceho v dennej forme štúdia sa považuje žiak, ktorého výchova a vzdelávanie prebieha pravidelne päť dní v týždni v priebehu školského roka.

(4) Normatív na žiaka, ktorý neštuduje v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia a normatív na ostatných žiakov je 10 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka základnej školy a strednej školy študujúceho v dennej forme štúdia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,2) ktorý nie je žiakom špeciálnej školy (ďalej len „integrovaný žiak”), sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 7. Normatív na žiaka stredného odborného učilišťa alebo učilišťa vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania alebo v zariadení praktického vyučovania je 60 % normatívu na žiaka stredného odborného učilišťa a učilišťa.

(5) Pri určovaní normatívneho príspevku pre školy podľa § 4 ods. 2 zákona sa do počtu jej žiakov započítavajú aj žiaci nadstavbového a pomaturitného štúdia.

(6) Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak základnej školy podľa odseku 1 započítava so zvýšeným koeficientom určeným pre danú kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 písm. a). Hodnota zvýšeného koeficientu vychádza z počtu žiakov. Hodnoty zvýšených koeficientov sú uvedené v prílohe č. 5. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17 sa žiak školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským započítava s koeficientom 1,08 a žiak v bilingválnej forme štúdia s koeficientom 1,25. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5 a 17 sa žiak nultého ročníka základnej školy započítava s koeficientom 1,7. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak študujúci vo večernej forme štúdia započítava s koeficientom 0,4, ostatní žiaci s koeficientom 0,1, integrovaný žiak základnej školy a integrovaný žiak strednej školy s koeficientom podľa prílohy č. 7 a žiak odborného učilišťa alebo učilišťa vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania alebo v zariadení praktického vyučovania s koeficientom 0,6.

(7) Normatívny príspevok podľa § 4 ods. 2 zákona pre základnú školu s dvoma vyučovacími jazykmi sa určí ako súčet normatívneho príspevku vypočítaného pre dve základné školy osobitne s príslušným počtom žiakov s daným vyučovacím jazykom. Pri združených stredných školách a v ďalších prípadoch, keď škola pozostáva zo súčastí, ktoré by ako samostatné subjekty patrili z hľadiska normatívov do rôznych kategórií škôl s jednotným normatívom, sa normatívny príspevok určí ako súčet normatívneho príspevku pre jednotlivé súčasti školy. Na výpočet normatívneho príspevku každej zo súčasti škôl sa použije príslušný normatív pre žiaka a počet jej žiakov.

(8) Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním

a) informatiky, cudzích jazykov alebo triedu so športovou prípravou, je 108 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,08,

b) predmetov okrem predmetov podľa písmena a), je 104 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,04.

(9) Normatív na žiaka špeciálnej školy internátnej sa skladá z normatívu na žiaka pre danú kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 písm. k) až n) a normatívu na ubytovanie žiaka. Normatív na ubytovanie žiaka je 500 % normatívu na žiaka domova mládeže. Pri výpočte tohto normatívu sa ubytovaný žiak započítava s koeficientom 5,0.

(10) Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy a žiaka špeciálnej triedy v základnej škole sa určí podľa skupiny, do ktorej je zaradený, a podľa príslušného koeficientu skupiny podľa prílohy č. 6.

(11) Normatív na žiaka pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení, vrátane tried základných škôl alebo tried špeciálnych základných škôl pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje triedu takejto školy

a) pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde vyučovanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku, je 100 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 6,

b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 50 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 6.

§ 5

Hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9 zákona

(1) Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy okrem špeciálnych škôl na 90 % a pre špeciálne školy na 80 %.

(2) Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu prevádzkovým nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy na 80 %.

§ 6

Zoznam špecifík podľa § 4 ods. 13 zákona

Špecifikami podľa § 4 ods. 13 zákona sú

a) náklady na dopravu žiakov podľa osobitných predpisov,3)

b) náklady na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa,

c) príspevky zriaďovateľom na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

d) príspevky zriaďovateľom na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení.

§ 8

Postup pri výpočte normatívov pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona okrem špeciálnych školských zariadení

(1) Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre štátne školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení v rozpočtovej kapitole ministerstva podľa § 2 ods. 1 zákona sa rozdelia na

a) finančné prostriedky pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona,

b) finančné prostriedky pre ostatné školské zariadenia podľa § 5 ods. 3 zákona.

(2) Pri výpočte normatívov pre materské školy a domovy mládeže sa postupuje podľa § 3 ods. 2 až 17.

(3) Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú materské školy a domovy mládeže samostatnými kategóriami s jednotnými normatívmi. Na výpočet normatívu na teplo sú materské školy a domovy mládeže rozdelené na kategórie určené rovnako ako v § 2 ods. 2.

(4) Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej náročnosti, koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe č. 2.

(5) Normatív na integrované dieťa materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy bez zdravotného postihnutia. Normatív na dvojročné dieťa materskej školy je 200 % normatívu na dieťa materskej školy vo veku od troch do šiestich rokov. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17.

§ 9

Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení podľa § 5 ods. 3 zákona

(1) Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 3 zákona sa určujú druhy školských zariadení takto:

a) zariadenia školského stravovania,6)

b) školské kluby detí,7)

c) pedagogicko-psychologické poradne,8)

d) zariadenia praktického vyučovania,11)

e) školské strediská záujmovej činnosti.12)

(2) Finančné prostriedky určené pre školské zariadenia podľa § 8 ods. 1 písm. b) sa rozdelia pre druhy školských zariadení podľa odseku 1 v pomere podľa rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(3) Pre každú kategóriu školských zariadení daného druhu podľa odseku 1 písm. b) až e) s rovnakým normatívnym príspevkom na jedného žiaka podľa odseku 4 (ďalej len „kategória školských zariadení daného druhu“) sa určí koeficient ekonomickej náročnosti. Hodnoty koeficientov ekonomickej náročnosti sa určia zo vzájomných pomerov výdavkov na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku v jednotlivých kategóriách školských zariadení daného druhu. Najmenší koeficient má hodnotu 1. Kategórie školských zariadení daného druhu pre jednotlivé druhy školských zariadení sú v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu.

(4) Pre každú kategóriu školského zariadenia daného druhu sa určí normatívny príspevok na jedného žiaka (ďalej len „normatívny príspevok“) ako súčin základného normatívneho príspevku pre daný druh školského zariadenia a koeficientu ekonomickej náročnosti kategórie školských zariadení daného druhu určeného podľa odseku 3.

(5) Základný normatívny príspevok pre daný druh školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) až e) sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov pre daný druh školského zariadenia a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti pre danú kategóriu školských zariadení daného druhu je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku podľa § 3 ods. 6 v školských zariadeniach danej kategórie školských zariadení daného druhu a koeficientu ekonomickej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti pre všetky kategórie daného druhu školských zariadení podľa prílohy č. 3 k tomuto nariadeniu.

(6) Normatívny príspevok na žiaka školského klubu detí podľa odseku 1 písm. b), ktorý je súčasťou špeciálnej školy, je 250 % zodpovedajúceho normatívneho príspevku a pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava koeficientom 2,5.

(7) Finančný príspevok na školské zariadenie na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin príslušného normatívneho príspevku a príslušného počtu žiakov školského zariadenia v bežnom kalendárnom roku.

(8) Pre školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) sa určí finančný príspevok na hlavné jedlo vydané pre stravovaného žiaka a finančný príspevok na doplnkové jedlo vydané pre stravovaného žiaka. Finančný príspevok na doplnkové jedlo je 20 % finančného príspevku na hlavné jedlo.

(9) Finančný príspevok na hlavné jedlo na kalendárny rok sa určí ako podiel 60 % objemu finančných prostriedkov určených pre zariadenia školského stravovania podľa odseku 2 a prepočítaného počtu vydaných jedál za prvý polrok predchádzajúceho roka. Prepočítaný počet vydaných jedál je súčtom počtu vydaných hlavných jedál a 0,2 násobku počtu vydaných doplnkových jedál za uvedené obdobie podľa údajov poskytnutých zriaďovateľmi podľa § 7 ods. 4 zákona.

(10) Finančný príspevok na školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin počtu ním skutočne vydaných jedál a zodpovedajúceho finančného príspevku podľa odsekov 8 a 9.

(11) Normatívny príspevok na žiaka školského klubu detí podľa odseku 1 písm. b), ktorý je pri zdravotníckom zariadení, vrátane oddelení školského klubu detí pri zdravotníckom zariadení,

a) pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde sa výchova a vzdelávanie žiaka uskutočňuje na lôžku, je 200 % normatívneho príspevku na žiaka školského klubu detí; pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 2,0,

b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 100 % normatívneho príspevku na žiaka školského klubu detí; pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,0.

§ 9b

Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia

(1) Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia okrem špeciálnych materských škôl sa určujú druhy špeciálnych školských zariadení takto:

a) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,

b) špeciálne výchovné zariadenia.

(2) Z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky pre špeciálne školské zariadenia sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky pre špeciálne materské školy.

(3) Finančné prostriedky podľa odseku 2 sa rozdelia pre druhy špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 so zohľadnením výsledkov rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na bežný kalendárny rok pre špeciálne školské zariadenia každej kategórie špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 9 ods. 3, 4, 5 a 7. Kategórie špeciálnych školských zariadení daného druhu pre jednotlivé druhy špeciálnych školských zariadení sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Na určenie normatívneho príspevku pre špeciálne školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) sa započítava dieťa alebo žiak12a) vo veku od narodenia do ukončenia prvej prípravy na povolanie prijatý do školského zariadenia podľa osobitného predpisu12b).

(6) Objem finančných prostriedkov

a) pre diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačný detský domov a reedukačný domov pre mládež sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od

1. dvoch tretín priemerného denného počtu žiakov - chovancov v predchádzajúcom školskom roku,

2. jednej tretiny priemerného denného počtu žiakov - chovancov v novom školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a

3. zodpovedajúceho normatívneho príspevku,

b) pre novovzniknuté diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačný detský domov a reedukačný domov pre mládež sa určí v závislosti od priemerného denného počtu žiakov – chovancov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.

(7) Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy určenej podľa § 8. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17.

(8) Normatív na dieťa materskej školy alebo špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení, vrátane tried materských škôl alebo tried špeciálnych materských škôl pri zdravotníckom zariadení,

a) pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie dieťaťa sa uskutočňuje na lôžku, je 200 % normatívu na dieťa materskej školy určeného podľa § 8; pri výpočte normatívneho príspevku sa dieťa započítava s koeficientom 2,0,

b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 100 % normatívneho príspevku na dieťa materskej školy určeného podľa § 8; pri výpočte normatívneho príspevku sa dieťa započítava s koeficientom 1,0.

(9) Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy internátnej sa skladá z normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy podľa odseku 7 a normatívu na ubytovanie dieťaťa. Normatív na ubytovanie dieťaťa je 500 % normatívu na žiaka domova mládeže. Pri výpočte tohto normatívu sa ubytované dieťa započítava s koeficientom 5,0.

§ 10

Využitie vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 9 zákona

(1) Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami (ďalej len „poskytovateľ“) sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz reprezentuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy, ktoré sa uskutočňuje

a) v základných školách,

b) na stredných školách,

c) v školských zariadeniach.

(2) Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov základných škôl a stredných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín12c) v školskom roku, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.

(3) Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na vyučovaní.

(4) Poskytovateľ záujmového vzdelávania, financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov, organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti je odlišný od učebných osnov voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

(5) Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy na začiatku školského roka. Žiak odovzdá vzdelávací poukaz jednému poskytovateľovi, ktorý ho prijal na záujmové vzdelávanie, v termíne stanovenom jeho zriaďovateľom tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému školskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov spolu s ďalšími údajmi podľa § 7 ods. 4 zákona.

(6) Vzdelávací poukaz obsahuje

a) identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,

b) údaje o škole, ktorá poukaz vydala,

c) poučenie.

Vzor vzdelávacieho poukazu je uvedený v prílohe č. 4.

(7) Za každý získaný vzdelávací poukaz poskytovateľ dostane prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva finančný príspevok podľa § 7 ods. 9 zákona. Objem takto získaných finančných prostriedkov pre poskytovateľa na bežný školský rok sa rovná súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov podľa stavu na začiatku bežného školského roka a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz. Krajský školský úrad oznámi v termíne podľa § 4 ods. 7 zákona výšku príspevkov zriaďovateľom a zriaďovateľ tieto finančné prostriedky rozpíše poskytovateľom v termíne podľa § 4 ods. 9 zákona. Objem finančných prostriedkov pre poskytovateľa na nový školský rok sa rovná súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov v novom školskom roku a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz. Krajský školský úrad oznámi v termíne podľa § 4 ods. 8 zákona výšku príspevkov zriaďovateľom a zriaďovateľ tieto finančné prostriedky rozpíše poskytovateľom v termíne podľa § 4 ods. 10 zákona.

(8) Hodnotu poukazu pre bežný kalendárny rok určuje ministerstvo ako podiel objemu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vyčlenených v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona a počtu žiakov základných škôl a stredných škôl v bežnom kalendárnom roku a zverejňuje v termíne podľa § 7 ods. 6 zákona. Hodnota poukazu je rovnaká pre všetkých žiakov.

(9) Prostredníctvom vzdelávacích poukazov dostávajú finančné príspevky poskytovatelia nad rámec objemu finančných prostriedkov pridelených podľa § 3, 8 až 9b.

§ 11

Úprava objemu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 7 zákona

(1) Ak nastane v priebehu kalendárneho roka zmena počtu žiakov v školách u niektorého zriaďovateľa presahujúca 5 % oproti stavu, z ktorého bol určený objem finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na kalendárny rok podľa § 7 ods. 4 zákona, oznámi zriaďovateľ túto skutočnosť príslušnému krajskému školskému úradu. V ozname uvedie, k akému dátumu zmena nastala a o aký rozsah zmeny počtu žiakov ide. V prípade prírastku žiakov krajský úrad poskytne zriaďovateľovi potrebné finančné prostriedky na obdobie, v ktorom zriaďovateľ zvýšený počet žiakov vykazuje. Objem týchto finančných prostriedkov určí štandardným spôsobom tak, že oproti ročnému objemu sa proporcionálne skráti v súlade s dĺžkou obdobia, na ktoré sa poskytuje. V prípade úbytku žiakov presahujúceho 5 % krajský školský úrad určí sumu zodpovedajúcu úbytku žiakov a dĺžke obdobia, na ktoré sa zmena vzťahuje, a oznámi zriaďovateľovi, aký objem finančných prostriedkov má krajskému školskému úradu z tohto dôvodu vrátiť.

(2) Pri zmene počtu žiakov v jednotlivých školách o viac ako 5 %, ktorá nepredstavuje celkovú zmenu počtu žiakov v školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nad 5 %, zriaďovateľ vykoná úpravu rozpisu prostriedkov medzi školami podľa § 4 ods. 9 a 10 zákona.

§ 12

Určovanie garantovaného minima podľa § 8a ods. 1 zákona

Garantované minimum pre zriaďovateľov štátnych škôl podľa § 8a ods. 1 zákona sa určí takto:

a) pre každého zriaďovateľa sa určí objem finančných prostriedkov v súlade s normatívmi určenými podľa § 3,

b) pre každého zriaďovateľa sa určí garantované minimum ako súčin 95 % objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho príspevku a doplatku do garantovaného minima v predchádzajúcom kalendárnom roku a počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku,

c) pre jednotlivých zriaďovateľov sa porovná objem finančných prostriedkov pridelených podľa písmena a) a garantovaným minimom podľa písmena b); stanoví sa objem finančných prostriedkov potrebný na dofinancovanie zriaďovateľov na garantované minimum; ak sa objem potrebný na dofinancovanie na garantované minimum nezhoduje s objemom vyčleneným na dofinancovanie na garantované minimum podľa § 13 ods. 9, upraví sa objem vyčlenený na garantované minimum podľa § 13 ods. 9 a výpočet normatívov sa zopakuje; tento proces sa opakuje, až kým sa nedosiahne zhoda uvedených objemov.

§ 13

Spoločné ustanovenia

(1) Teplotné pásma pre potreby tohto nariadenia vlády stanoví ministerstvo na základe dlhodobého priemeru teplôt v mieste školy alebo školského zariadenia.

(2) Finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 9 zákona sa poskytujú na celý kalendárny rok. Šesť desatín objemu finančných prostriedkov určených na kalendárny rok na vzdelávací poukaz sa poskytne v bežnom školskom roku a štyri desatiny v nasledujúcom školskom roku.

(3) Na výpočet normatívneho príspevku školského zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. b) a e) sa započítava žiak, ktorý prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v danom školskom zariadení podľa osobitných predpisov.15)

(4) Na výpočet objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa započítava dieťa materskej školy, žiak základnej školy a žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.

a) pre kategóriu okresných pedagogicko-psychologických poradní žiak základnej školy a dieťa materskej školy so sídlom v územnom obvode príslušného okresu,

b) pre kategóriu krajských pedagogicko-psychologických poradní žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.

(5) Na výpočet objemu finančných prostriedkov sa pre kategóriu centier výchovnej a psychologickej prevencie započítava žiak základnej školy a žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.

(6) Finančné prostriedky určené štátnym školským zariadeniam podľa § 9 ods. 1 a § 9b ods. 1 na bežný kalendárny rok sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určených na osobné náklady a časť finančných prostriedkov určených na prevádzku so zohľadnením priemerných výdavkov na osobné náklady a priemerných výdavkov na prevádzkové náklady za predchádzajúci rok.

(7) Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu ako zriaďovateľovi materskej školy a špeciálnej materskej školy, ktorých deti sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec, samosprávny kraj alebo iný zriaďovateľ16). Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu ako zriaďovateľovi základnej školy a špeciálnej základnej školy, ktorých žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj.

(8) Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu ako zriaďovateľovi strednej školy podľa § 2 ods. 1 písm. b) až i) a k) až n), ktorých žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec alebo iný zriaďovateľ16).

(9) Pri určovaní normatívov sa suma finančných prostriedkov určených pre školy v § 3 ods. 1 znižuje každoročne o objem vyčlenený na dofinancovanie zriaďovateľov štátnych škôl na garantované minimum podľa § 8a ods. 1 zákona.


§ 13a

Prechodné ustanovenia

(1) Pri určovaní normatívov v rokoch 2005 a 2006 sa suma finančných prostriedkov určených pre štátne školy v § 3 ods. 1 a § 9a ods. 1 znižuje o objem vyčlenený na dofinancovanie zriaďovateľov štátnych škôl na garantované minimum podľa § 9 ods. 1 zákona.

(2) Na roky 2005 a 2006 určí podiel finančných prostriedkov na teplo z finančných prostriedkov na prevádzkové náklady podľa § 3 ods. 2 ministerstvo.

§ 14

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl

Tabuľka 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie školských zariadení

Číslo
kategórie
Kategória školských zariadení s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací procesPočet žiakov na pedagogického zamestnancaPočet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaČasť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaPrepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnancaPríspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnancaKoeficient personálnej náročnosti (KPN)Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno- vzdelávacieho procesu (KENVP)Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
ABC=1/AD=B/AE=K*DF=C+EG = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci FH = 0,5*(G+1)
1Domovy mládeže202,500,05000,12500,08330,13331,0001,0001,500
2Materské školy 80,360,12500,04500,03000,15501,1631,0811,000
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)
0,67
Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti – KTN
1 Teplotné pásmo I. 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo III. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti – KPRN
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Kategórie školských zariadení

 Druh školského zariadenia
 § 9 ods. 1
  Kategória
 školský klub detí   – školský klub detí
 pedagogicko-psychologická poradňa      – pedagogicko-psychologická poradňa
 zariadenia praktického vyučovania   – stredisko odbornej praxe
  – školské hospodárstvo
 školské stredisko záujmovej činnosti   – školské stredisko záujmovej činnosti


 Druh školského zariadenia
 § 9b ods. 1


  Kategória
 zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva    – špeciálnopedagogická poradňa
  – detské integračné centrum
 špeciálne výchovné zariadenia   – centrum výchovnej a psychologickej prevencie  
 – liečebno-výchovné sanatórium
  – diagnostické centrum
  – reedukačný detský domov
  – reedukačný domov pre mládež

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Vzor 04-1

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Hodnoty zvýšených koeficientov pre školy s počtom žiakov do 250
Počet
žiakov
KoeficientPočet
žiakov
KoeficientPočet
žiakov
Koeficient
1 -1501,4951841,2862181,132
1511,4531851,2822191,128
1521,4471861,2782201,123
1531,4411871,2742211,118
1541,4351881,2702221,114
1551,4291891,2662231,109
1561,4241901,2622241,105
1571,4181911,2582251,100
1581,4121921,2552261,096
1591,4071931,2512271,091
1601,4011941,2472281,087
1611,3961951,2432291,083
1621,3901961,2402301,078
1631,3851971,2362311,074
1641,3801981,2322321,070
1651,3741991,2292331,066
1661,3692001,2252341,062
1671,3642011,2202351,058
1681,3592021,2142361,053
1691,3542031,2092371,049
1701,3492041,2032381,045
1711,3452051,1982391,041
1721,3402061,1932401,038
1731,3352071,1872411,034
1741,3302081,1822421,030
1751,3262091,1772431,026
1761,3212101,1722441,022
1771,3172111,1672451,018
1781,3122121,1622461,015
1791,3082131,1572471,011
1801,3031241,1522481,007
1811,2992151,1472491,004
1821,2952161,1422501,000
1831,2912171,137

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych základných školách a v špeciálnych triedach základných škôl pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

SkupinaKoeficient
pre špe-
ciálne zá-
kladné
školy
Koeficient
pre špeciálne
triedy v zá-
kladných ško-
lách
Zaradenie žiaka do skupiny
podľa postihnutia a intelektového nadania
1.1,0001,59žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov) v triede pre žiakov s intelektovým nadaním (§ 32a ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 6 ods. 6 vyhlášky MŠMŠ č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov, ďalej len „vyhl. č. 212/1991 Zb.")
2.1,2862,05žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 8 ods. 8 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu B (§ 8 ods. 9 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s poruchami správania (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
3.1,5002,35žiak základnej školy pre žiakov s chybami reči (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak základnej školy pre telesne postihnutých (§ 3 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak základnej školy pre nehovoriacich (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak základnej školy pre slabozrakých, základnej školy pre žiakov so zvyškami zraku [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.]
4.1,8002,85žiak základnej školy pre sluchovo postihnutých [§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak základnej školy pre nevidiacich [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre nehovoriacich (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím s chybami reči (§ 8 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre telesne postihnutých (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
5.2,2503,57žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre žiakov so zvyškami zraku (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre sluchovo postihnutých (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre nevidiacich (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s autizmom bez mentálneho postihnutia (§ 3 ods. 4 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
6.4,5007,17žiak s ťažkým mentálnym postihnutím, žiak s autizmom s mentálnym postihnutím,
žiak s viacerými chybami (vrátane hluchoslepých žiakov) vzdelávaný v triede podľa individuálneho vzdelávacieho programu v špeciálnej škole (§ 5 ods. 6 a § 8 ods. 10 vyhl. č. 212/1991 Zb.), ležiaci žiaci (§ 6 ods. 1 vyhl. č. 212/1991 Zb.)

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach základnej školy a strednej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

Tabuľka č. 1 Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach základnej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

SkupinaKoeficientZaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia a intelektového nadania
1.1,700žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.),
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa vzdelávacieho variantu A (§ 8 ods. 8 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s poruchami správania (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa vzdelávacieho variantu B (§ 8 ods. 9 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
2.2,200žiak s chybami reči (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s telesným postihnutím (§ 3 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak nehovoriaci (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak slabozraký, žiak so zvyškami zraku [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak s chybami reči s mentálnym postihnutím (§ 8 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s telesným postihnutím, ktorý má aj mentálne postihnutie (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak nehovoriaci s mentálnym postihnutím (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak so zvyškami zraku s mentálnym postihnutím (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak so sluchovým postihnutím, ktorý má aj mentálne postihnutie (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak so sluchovým postihnutím [§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak nevidiaci [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.]
3.2,700žiak nevidiaci s mentálnym postihnutím (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s autizmom bez mentálneho postihnutia (§ 3 ods. 4 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s ťažkým mentálnym postihnutím, žiak s autizmom s mentálnym postihnutím,
žiak s viacerými chybami vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu (§ 5 ods. 6 a 7 a § 8 ods. 10 vyhl. č. 212/1991 Zb.)

Tabuľka č. 2 Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach strednej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

SkupinaKoeficientZaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia a intelektového nadania
1.1,700žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak s poruchami správania (§ 6 ods. 6 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
2.2,200žiak s telesným postihnutím (§ 3 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak slabozraký, žiak so zvyškami zraku [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak so sluchovým postihnutím [§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 212/1991 Zb.],
žiak nevidiaci [§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.]
3.2,700žiak s autizmom bez mentálneho postihnutia (§ 3 ods. 4 vyhl. č. 212/1991 Zb.)

Poznámky pod čiarou

1) § 31 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 8 ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 31 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

7) § 6 ods. 1 zákona č. 279/1993 Z. z.

8) § 21 zákona č. 279/1993 Z. z.

11) § 36 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z.

12) § 6 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z.

12a) § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.

12b) § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

12c) § 2 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

15) § 35 zákona č. 596/2003 Z. z.

16) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.