Nariadenie vlády č. 166/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

(v znení č. 432/2005 Z. z.)

Čiastka 78/2004
Platnosť od 31.03.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, § 8 ods. 3, § 9 ods. 1, § 10 ods. 6 písm. c) bodu 1, § 11, § 12 ods. 3 a 5, § 13 ods. 1 písm. a) a b), § 13 ods. 3 a 9, § 14 ods. 1 písm. a) bodov 1, 4 a písm. d), § 14 ods. 3, § 15, 16, 18 a 20, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nado...

166

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druhy repy, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy,

c) požiadavky na výrobu osiva repy,

d) podmienky uvádzania osiva repy do obehu,

e) podmienky výkonu kontroly osiva repy dovezeného podľa § 11,

f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní osiva repy,

g) spôsob a rozsah kontroly kvality osiva repy uvádzaného do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo repy, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 5 ods. 2; výroba a vývoz tohto osiva sa riadi podľa uzavretej zmluvy.

§ 2

Určenie druhov repy

Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva repy do obehu musia spĺňať tie druhy repy, ktoré sú uvedené v časti A bode I zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín1) (ďalej len „zoznam druhov repy“).

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva repy do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva repy na inú osobu; za uvádzanie osiva repy do obehu sa nepovažuje dodávka osiva repy

1. Ústrednému kontrolnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa § 19 ods. 1 na účely jeho uznávania alebo kontroly,

2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva do obehu, alebo na vysievanie tohto osiva,

3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely jeho množenia, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastníctvo k dodanému osivu repy alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva repy je povinný do desiatich dní od uzavretia zmluvy doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,

b) základným osivom odrôd druhov repy osivo, ktoré

1. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,

2. je určené na výrobu osiva v kategórii množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona ako certifikované osivo,

3. spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky ustanovené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

c) certifikovaným osivom odrôd druhov repy osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva,

2. je určené najmä na pestovanie repy,

3. spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohe č. 1 pre certifikované osivo,

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

d) jednoklíčkovým osivom repy geneticky jednoklíčkové osivo,

e) obrusovaným osivom repy mechanicky upravené osivo na použitie v sejačkách na presný výsev, ktoré spĺňa požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 2 a ktoré dáva iba jednu klíčiacu rastlinu,

f) malým balením ES osiva repy je balenie certifikovaného osiva,

1. ktorého najvyššia čistá hmotnosť je 2,5 kg jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva alebo v ktorom je najviac 100 000 klbôčok alebo semien s výnimkou granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc, alebo

2. ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg iného ako jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva s výnimkou granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc.

§ 4

Všeobecné požiadavky na osivo repy

(1) Osivo repy, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na osivo repy odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu a označovanie a uzatváranie obalov s osivom repy.

§ 5

Požiadavky na výrobu osiva repy

(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty repy podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách základné osivo a certifikované osivo. Množiteľské porasty musia byť založené iba z uznaného osiva podľa § 2 ods. 21 zákona.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov repy určených na výrobu osiva repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 1.

(3) Základné osivo repy sa môže vyrábať v generácii množenia Elita alebo sa môže vyrábať ako komponent alebo ako línia. Certifikované osivo repy sa môže vyrábať v generácii množenia C1 alebo hybrid.

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy

(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva repy sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo.

(3) Vzorky osiva repy na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva repy sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom podľa schválených metód medzinárodných organizácií.

(4) Pri odbere vzoriek osiva repy pod úradným dohľadom podľa odseku 3 musia byť splnené tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom,

b) odber vzoriek osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech v závislosti od výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh, ktorý nemá prospech v závislosti od výsledku uznania osiva, alebo

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva ani neuvádza do obehu (ďalej len „semenárska spoločnosť"), ktorý nemá prospech v závislosti od výsledku uznania osiva,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) vzorkovateľ osiva uvedený v písmene c) druhom bode vykoná odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených pre svojho zamestnávateľa alebo dodávateľa, ak sa jeho zamestnávateľ alebo dodávateľ, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(5) Pri vykonávaní dohľadu uvedeného v odseku 4 písm. d) sa pomerná časť dávok osiva repy predložených na uznávanie kontrolne vzorkuje. Pomerná časť je najmenej 5 % dávok osiva repy, ktorá sa rozdelí úmerne. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva repy so vzorkami z tej istej dávky osiva repy, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.

§ 7

Uznávanie osiva repy

(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo. Základné osivo a certifikované osivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Na účely uznávania osiva repy podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva repy z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a požiadavky na najnižšiu hmotnosť vzorky osiva sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu a písm. c) štvrtého bodu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor má technickú kvalifikáciu,

1.1. je úradne poverený kontrolným ústavom a zložil sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre úradné skúšanie,

1.2. nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,

1.3. vykonáva prehliadky,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú zložené z osiva, ktoré prešlo nasledujúcou úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % dávky porastov,

4. pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely nasledujúcej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má zariadenia, ktoré úradne posúdil kontrolný ústav ako primerané na skúšania osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1. nezávislé laboratórium alebo

5.2. laboratórium, ktoré je vo vlastníctve semenárskej spoločnosti,

6. laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

7. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva.

(4) Pri vykonávaní dohľadu podľa odseku 3 písm. b) siedmeho bodu sa pomerná časť dávok osív repy na uznávanie kontrolne skúša úradným skúšaním osiva. Pomerná časť je najmenej 5 % dávky osiva repy, ktorá sa rozdelí úmerne.

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva repy

§ 8

(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom repy, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva osiva repy, ktorým na účely uznávania osiva repy určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za klíčivosť osiva repy uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem úradnej návesky podľa § 13 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem klíčivosti osiva repy uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo repy pochádza. Dodávateľ sa musí písomne zaručiť za deklarovanú klíčivosť osiva repy.

(2) Osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo sa môže uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred ukončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva repy na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,

b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva repy,

c) dodávateľ sa prvému kupujúcemu osiva repy zaručí za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou,

d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva repy,

e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva repy.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo repy, ktoré bolo dovezené z tretích krajín.

§ 9

(1) Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom repy alebo certifikovaným osivom repy, možno uznať a uvádzať do obehu osivo repy takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky, alebo osivo repy takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O možnosť uznať a uvádzať do obehu uvedené osivo repy žiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") ministerstvo.

(2) Ak je do obehu uvádzané osivo podľa odseku 1, môže ísť len o také jeho množstvo, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom repy.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva repy. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd repy dodávaného podľa odseku 1 je dodávateľ povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske musí byť vždy uvedené, že dodávané osivo repy je obchodované na základe rozhodnutia Komisie podľa odseku 1.

§ 10

Uvádzanie osiva repy do obehu

(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo repy, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

(2) Dodávateľ môže uvádzať do obehu základné osivo repy a certifikované osivo repy, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo repy musí byť balené v uzavretých obaloch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 13, ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(3) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo repy v malom množstve na základe výnimky udelenej ministerstvom, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva repy.

(4) Dodávateľ do obehu môže uvádzať aj

a) šľachtiteľské osivo repy podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa podmienky podľa odseku 6,

b) ním vyrobené prírodné osivo odrôd repy na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho identitu,

c) malé množstvá osiva repy na vedecké alebo šľachtiteľské účely,

d) osivo repy neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak autorizáciu1a) udelil kontrolný ústav.

(5) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody repy podľa odseku 4, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu2) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(6) Šľachtiteľské osivo odrôd repy sa môže podľa odseku 4 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky pre certifikáciu základného osiva ustanovené v prílohe č. 2,

b) je zabalené podľa § 12 alebo 14,

c) každý obal musí byť označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

2. výrobné číslo alebo číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia a mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

4. botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,

5. názov odrody,

6. údaj „osivo vyššej generácie množenia“,

7. počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo.

§ 11

Dovoz osiva repy z tretích krajín

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo repy, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky ustanovené v prílohe č. 1 a požiadavky na kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu a na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo repy z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že osivo repy vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky (rovnocennosť) ako osivo repy vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä ak ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, a na uznávanie a kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva repy v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný si od vývozcu zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive repy:

a) druh repy,

b) odroda,

c) kategória množiteľského materiálu,

d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,

e) krajina vývozu,

f) dovozca,

g) množstvo dovezeného osiva repy.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

(5) Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 3, ministerstvo bude postupovať podľa § 22 písm. d).

§ 12

Balenie osiva repy

(1) Obaly vrátane malospotrebiteľských obalov so základným osivom repy a certifikovaným osivom repy musia byť uzavreté úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale pri pokuse o falšovanie osiva repy. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len „úradná pečať“) a úradná náveska.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly vrátane malospotrebiteľských obalov, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(4) Ministerstvo môže udeliť výnimku z odseku 1 a ustanoviť podmienky na uvádzanie osiva repy do obehu v malom balení ES podľa § 3 písm. f) za podmienok ustanovených Komisiou.

§ 13

Označovanie osiva repy

(1) Pri uvádzaní základného osiva repy a certifikovaného osiva repy do obehu v obaloch je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) označenie „kvalita ES“,

b) označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

c) číslo dávky,

d) mesiac a rok balenia vyjadrené ako „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

e) botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,

f) názov odrody,

g) kategória osiva a generácia množenia,

h) krajina výroby,

i) deklarovaná čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien,

j) ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti,

k) pre jednoklíčkové osivo slovo „jednoklíčkové“,

l) pre obrusované osivo slovo „obrusované“,

m) ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske.

(2) Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v úradnom jazyku Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzkom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visiacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Na základe žiadosti dodávateľa môže ministerstvo, ak sú splnené podmienky ustanovené Komisiou, udeliť súhlas s tým, aby dodávateľ pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzal údaje podľa odseku 1 priamo na obale, vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom.

(4) Úradné návesky na obaloch s osivom repy musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 4 písm. a),

b) biela pre základné osivo podľa § 3 písm. b),

c) modrá pre certifikované osivo podľa § 3 písm. c),

d) hnedá pre osivo odrôd, ktoré nie sú registrované v Štátnej odrodovej knihe, Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov podľa § 10 ods. 4 písm. d),

e) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 18 ods. 1 až 3.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu úradného dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba úradnej návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. c), e), f) a l). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6) Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo repy s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2 alebo osivo podľa § 9, je povinný uviesť o tom údaj na úradnej náveske.

(7) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody.

(8) Ak dodávané základné osivo alebo certifikované osivo repy bolo morené, tak na úradnej náveske alebo v sprievodnom doklade dodávateľa, a to na obale balenia alebo v jeho vnútri, budú uvedené údaje o morení osiva a o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(9) Pri uvádzaní osiva repy do obehu možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Náveska dodávateľa musí byť vyhotovená tak, aby ju nebolo možné zameniť s úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1.

§ 14

Malé balenia ES

(1) Dodávateľ môže do obehu uvádzať základné osivo alebo certifikované osivo repy aj v malom balení ES, ktoré musí spĺňať tieto požiadavky:

a) ku každému malospotrebiteľskému obalu musí byť pripojená náveska dodávateľa, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

1. „malé balenie ES “,

2. označenie dodávateľa zodpovedného za pripevňovanie návesiek alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak úradne pridelené sériové číslo malého balenia neumožňuje identifikáciu dávky,

6. botanický názov druhu repy; označenie, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,

7. názov odrody,

8. kategória osiva,

9. čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. pre jednoklíčkové osivo slovo „jednoklíčkové“,

12. pre obrusované osivo slovo „obrusované“,

b) dodávateľ nemusí k malospotrebiteľským obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje uvedené v písmene a) vytlačené na vonkajšej strane malospotrebiteľského obalu,

c) namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu úradnú návesku,

d) údaje na náveske dodávateľa, na malospotrebiteľskom obale alebo na nalepovacej úradnej náveske musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva,

e) každé malé balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo, ktoré musí byť uvedené na náveske dodávateľa, nalepovacej úradnej náveske alebo musí byť vytlačené na malospotrebiteľskom obale,

f) náveska dodávateľa alebo nalepovacia úradná náveska musí byť bielej farby pre základné osivo alebo modrej farby pre certifikované osivo,

g) ak malospotrebiteľský obal je z priehľadného materiálu, náveska dodávateľa môže byť umiestnená vnútri obalu, ak bude čitateľná cez obal.

(2) Ak dodávateľ použije nalepovaciu úradnú návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie malospotrebiteľského obalu s osivom repy, tá musí obsahovať údaje uvedené v odseku 1 písm. a).

§ 15

Dočasné pokusy

Ak komisia rozhodne o overení vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva repy do obehu v Európskom spoločenstve, vykonajú sa na území Slovenskej republiky a ostatných členských štátov dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie osiva repy do obehu, prijme opatrenie, ktorým určí výnimky z dodržiavania určitých povinností ustanovených v tomto nariadení.

§ 16

Porovnávacie skúšky a pokusy

(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu osiva repy uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj osivo repy

a) vyrobené v tretích krajinách,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.4)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva repy a na overenie, či osivo repy spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 17

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva repy a jeho uvádzania do obehu náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Pri dodávkach osiva repy kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej pravosti a druhovej čistoty a odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek postupovať podľa odsekov 1 a 2, najmä však v čase delenia dávok osiva repy a ich uvádzania do obehu v malom ES balení. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu miesto a čas vykonávania delenia dávok na účely jeho balenia do malospotrebiteľských obalov päť dní pred jeho balením. Zároveň je povinný požiadať o pridelenie sériového čísla malého balenia podľa § 14 ods. 1 písm. e).

(4) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 18

Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva repy

(1) Osivo repy, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva repy úradne uznaného aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, a

b) zberalo v inom členskom štáte

môže kontrolný ústav uznávať podľa § 15 zákona, ak množiteľské porasty tohto osiva boli úradne prehliadnuté v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo repy spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu osiva, v ktorej bolo vyrobené.

(2) Ak osivo repy podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo repy spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo repy, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa bude baliť podľa podmienok ustanovených v § 12. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou sivej farby podľa § 13 ods. 4 písm. e), ktorá obsahuje tieto údaje:

1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2. botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,

3. názov odrody,

4. kategória osiva,

5. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

6. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,

7. údaj „osivo necertifikované s konečnou platnosťou“,

b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje tieto údaje:

1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydáva,

2. botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,

3. názov odrody,

4. kategória osiva,

5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

6. číslo poľa alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

7. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

9. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od plodiny, z ktorej osivo pochádza, sú splnené,

10. výsledky predbežných rozborov osiva.

(4) Kontrolný ústav môže uznávať aj osivo repy, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva repy úradne uznaného aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, a

b) zberalo v tretej krajine,

ak množiteľské porasty založené v tretej krajine boli úradne prehliadnuté na účely uznávania osiva a ak komisia tejto tretej krajine priznala rovnocennosť podľa § 11 ods. 2 pre uznávanie osiva so skúšaním osív vykonávaným v Európskom spoločenstve, pričom sa úradnými skúškami zistilo, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre príslušnú kategóriu osiva.

§ 19

Zodpovedný orgán

(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie základného osiva a certifikovaného osiva repy a úradnú kontrolu uznaného osiva repy podľa § 17 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním určitých činností fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú žiadny prospech v závislosti od výsledku tejto činnosti a z opatrení, ktoré treba prijať na základe jej výsledkov.

(3) Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 15 a 16.

(4) Kontrolný ústav, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu repy podľa § 5 ods. 1,

b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) repy,

c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) repy o neuznaní množiteľského materiálu (osiva) repy alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu (osiva) repy,

d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva repy podľa § 17,

e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,

f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva repy do obehu.

§ 20

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení komisie

Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 a z opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo repy do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie s tabuľkou zhody,

b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky (§ 19),

c) môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 9 ods. 1,

d) prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 15 a 16 a na posúdenie ich výsledkov,

e) môže požiadať Komisiu o udelenie súhlasu s dočasným obmedzením alebo obmedzením určeným lehotou tohto nariadenia na uvádzanie osiva repy, ktoré sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába ani neuvádza do obehu.

§ 21

Konzultácie s výbormi komisie

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva repy do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 22

Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti

a) o uvádzaní údajov o osive repy dovážanom z tretích krajín podľa § 11 ods. 5,

b) o používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní osiva repy do obehu podľa § 13 ods. 9,

c) o podmienkach obchodovania s osivom vhodným na organické pestovanie

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou.

§ 23

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.


§ 24

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, § 8 ods. 3, § 9 ods. 1, § 10 ods. 6 písm. c) bodu 1, § 11, § 12 ods. 3 a 5, § 13 ods. 1 písm. a) a b), § 13 ods. 3 a 9, § 14 ods. 1 písm. a) bodov 1, 4 a písm. d), § 14 ods. 3, § 15, 16, 18 a 20, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

POŽIADAVKY
na uznanie množiteľských porastov repy

1. Predplodina na množiteľskom poraste nesmie odporovať výrobe osiva repy kŕmnej druhov Beta vulgaris L. a ich odrôd, množiteľský porast musí byť dostatočne čistý a bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.

2. Množiteľský porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

3. Množiteľský porast musí mať tieto minimálne vzdialenosti od najbližších zdrojov peľu:

Plodina Minimálna
vzdialenosť
1. na výrobu základného osiva:
- od akéhokolVek zdroja peľu rodu Beta 1 000 m
2. na výrobu certifikovaného osiva:
a) cukrovej repy:
- od akéhokolVek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej 1 000 m
- od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov od tetraploidných opeľovačov 600 m
Zdroje peľu cukrovej repy
- výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov cukrovej repy 600 m
Zdroje
- od zdrojov peľu cukrovej repy, ktorých ploidita nie je známa 600 m
- od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov od diploidných opeľovačov 300 m
Zdroje peľu cukrovej repy
- výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných opeľovačov cukrovej repy 300 m
Zdroje
- medzi dvoma produkčnými poľami, ak nie je použitá samčia sterilita 300 m
b) kŕmnej repy:
- od akéhokolVek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej 1 000 m
- od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov od tetraploidných opeľovačov
kŕmnej repy
600 m
Zdroje peľu kŕmnej repy
- výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov kŕmnej repy 600 m
Zdroje
- od zdrojov peľu kŕmnej repy, ktorých ploidita nie je známa 600 m
- od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov kŕmnej repy 300 m
Zdroje peľu
- výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných opeľovačov kŕmnej repy 300 m
Zdroje
- medzi dvoma produkčnými poľami kŕmnej repy, ak nie je použitá samčia sterilita 300 m

4. Na vzdialenosti uvedené v bode 3 sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opeľovačom. V prípade použitia toho istého opeľovača nie sú potrebné izolačné vzdialenosti medzi porastmi.

5. Ploidita komponentov, na ktorých dozrieva osivo a ktoré rozprašujú peľ, je ustanovená v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov Európskej únie (§ 2 ods. 14 zákona). Ak takáto informácia nie je pre akúkoľvek odrodu uvedená, považuje sa za neznámu a v tom prípade sa vyžaduje minimálna izolačná vzdialenosť 600 metrov.

6. Množiteľské porasty repy určené na výrobu

a) základného osiva musí prehliadnuť kontrolný ústav najmenej dvakrát, pričom jedenkrát prehliadne sadzačku a jedenkrát prehliadne semenačku,

b) certifikovaného osiva musí prehliadnuť najmenej jedenkrát buď kontrolný ústav (§ 19 ods. 1), alebo semenársky inšpektor (§ 19 ods. 6).

7. Poľné prehliadky podľa bodu 6 sa vykonajú v čase, keď kultivačné podmienky poľa a fáza vývoja množiteľského porastu sú najvhodnejšie na posúdenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

POŽIADAVKY
na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva repy

1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni.

3. Osivo musí ďalej spĺňať aj tieto požiadavky:

a) Požiadavky na čistotu, klíčivosť a vlhkosť osiva

Minimálna analy-
tická čistota(% hmotnosti)1)
Minimálna
klíčivosť (%
klbôčok ale-
bo neporuše-
ných semien)
Maximálna
vlhkosť ob-
sahu (% hmot-
nosti)1)
aa) cukrová repa
- jednoklíčkové osivo 97 80 15
- obrusované osivo 97 75 15
- viacklíčkové osivo odrôd s viac ako 85 % diploidov 97 73 15
- ostatné osivo 97 68 15
ab) kŕmna repa
- viacklíčkové osivo odrôd s viac
ako 85 % diploidov, jednoklíčkové
osivo, obrusované osivo
97 73 15
- ostatné osivo 97 68 15
Hmotnostné percento ostatných semien nesmie prekročiť 0,3.
1) Okrem prípadov, keď je to vhodné, granulované pesticídy, peletizované substancie alebo iné pevné aditíva.

b) Osobitné podmienky pre jednoklíčkové osivo a obrusované osivo:

ba) jednoklíčkové osivo:

najmenej z 90 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri rastliny a viac rastlín, nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,

bb) obrusované osivo cukrovej repy:

najmenej zo 70 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri rastliny a viac rastlín, nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,

bc) obrusované osivo kŕmnej repy:

v prípade odrôd s percentom diploidov prevyšujúcim 85 prinajmenšom z 58 % klíčiacich klbôčok má vzísť jedna rastlina; v prípade ostatných semien aspoň zo 63 % klíčiacich klbôčok musí vzísť jedna rastlina. Percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri rastliny a viac rastlín, nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,

bd) osivo kategórie „základné osivo“:

hmotnostné percento inertného materiálu nemá prekročiť 1,0,

be) osivo kategórie „certifikované osivo“:

hmotnostné percento inertného materiálu nemá prekročiť 0,5,

bf) obaľované osivo kategórií „základné osivo“ a „certifikované osivo“:

splnenie podmienok podľa písmen bd) a be) sa zistí zo vzoriek odobratých z upraveného osiva, ktoré bolo podrobené čiastočnému odstráneniu obalov semien (mlátením alebo drvením), ale ešte nebolo obaľované, bez toho, aby boli dotknuté úradné skúšky na minimálnu analytickú čistotu obaľovaného osiva,

c) Zvláštne podmienky pre osivo repy:

Osivo repy sa nesmie introdukovať do oblastí známych ako „zóny bez výskytu rhizomanie“ bez dodržania vhodných postupov stanovených komisiou, ak hmotnostné percento inertného materiálu neprekračuje 0,5.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

POŽIADAVKY
na najvyššiu hmotnosť dávky a najnižšiu hmotnosť vzorky osiva repy

1. Maximálna hmotnosť dávky osiva repy je 20 ton.

2. Minimálna hmotnosť vzorky osiva repy je 500 gramov.

3. Hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť 5 % hmotnosti dávky osiva ustanovenej v bode 1.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

1. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

1a) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

2) § 21 a 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené