Nariadenie vlády č. 164/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Čiastka 77/2004
Platnosť od 31.03.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 30.04.2006 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 poslednej vety a ods. 4, § 5 ods. 4 až 6, 13, 22 a 23, § 7 ods. 5, § 8 ods. 4, § 9, § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej ún...

164

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druhy poľnohospodárskych plodín podľa § 3 ods. 1 zákona,

b) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré podmienkou registrácie ich odrôd je overenie hospodárskej hodnoty podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona,

c) vykonávanie odrodových skúšok a poskytovanie množiteľského materiálu na vykonanie odrodových skúšok,

d) registráciu odrôd a predĺženie času ich registrácie,

e) výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie podľa § 9 zákona,

f) podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie a vedenie dokumentácie,

g) registráciu krajových odrôd ako genetických zdrojov rastlín a ich využívanie,

h) vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na odrody poľnohospodárskych plodín, ktorých množiteľský materiál je podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona určený výhradne na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“).

§ 2

Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín

Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registráciu odrody, je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Overovanie hospodárskej hodnoty

(1) Hospodárska hodnota sa na účely registrácie odrody podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona overuje pri

a) druhoch poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe č. 1 časti A,

b) priemyselnej čakanke,

c) viniči hroznorodom vrátane jeho klonov a podpníkov.

(2) Skúška hospodárskej hodnoty pri druhoch poľnohospodárskych plodín uvedených v odseku 1 sa nevyžaduje na registráciu odrôd, ktorých množiteľský materiál sa má uvádzať do obehu v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“), ktorý už registroval tieto odrody pri zohľadnení ich hospodárskej hodnoty.

(3) Overovanie hospodárskej hodnoty vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) skúškami tak, aby boli presne a spoľahlivo zistené hospodárske vlastnosti odrody podľa § 2 ods. 11 zákona.

(4) Odrody poľnohospodárskych plodín uvedené v odseku 1 musia mať uspokojivú hospodársku hodnotu. Hospodárska hodnota sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými odrodami zapísanými v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona zabezpečí výrazné zlepšenie buď z hľadiska pestovania alebo využitia rastlín, alebo výrobkov z nich vyrobených. Ak odroda má niektoré iné lepšie vlastnosti, na jej jednotlivé menej kvalitné vlastnosti sa nemusí prihliadať.

(5) Pri overovaní hospodárskej hodnoty odrody, ktorej biologický materiál môže byť určený na využitie ako potravina alebo potravinová ingrediencia, je kontrolný ústav povinný na základe vlastných skúšok alebo skúšok vykonaných podľa § 32 ods. 2 zákona posúdiť, či táto odroda

a) nepredstavuje nebezpečenstvo pre spotrebiteľa,

b) nezavádza spotrebiteľa, alebo

c) nie je nevhodná na výživu spotrebiteľa.

§ 4

Odrodové skúšky

(1) Odrodovými skúškami sa v konaní o registráciu odrody vykonávanom podľa § 3 zákona zisťuje, či odroda spĺňa požiadavky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona (ďalej len „skúšky DUS“) a či má uspokojivú hospodársku hodnotu, ak sa jej overovanie vyžaduje podľa § 3 ods. 1. Vlastnosti a znaky odrody musia byť presne rozoznateľné a presne definovateľné.

(2) Kontrolný ústav vykonáva skúšky DUS za podmienok ustanovených v prílohe č. 2 tak, aby sa nimi zistil dostatočný počet znakov a vlastností potrebných na zostavenie úradného opisu odrody podľa § 2 ods. 16 zákona. Metódy použité na určenie znakov a vlastností odrôd musia byť presné a spoľahlivé.

Na zistenie odlišnosti sa skúšky DUS vykonávajú aj na porovnateľných odrodách, ktoré sú zapísané v spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona alebo ktoré sú registrované alebo o ich registráciu sa požiadalo v niektorom členskom štáte.

(3) Kontrolný ústav môže priebežné výsledky odrodových skúšok zverejniť len so súhlasom žiadateľa. Ak je potrebné na účely vykonania odrodových skúšok hybridov a syntetických odrôd vykonať aj skúšky DUS ich genealogických komponentov, výsledky skúšok a opis ich genealogických komponentov sa nezverejňujú.

(4) Na určenie odlišnosti odrody podľa odseku 1 pre potrebu jej registrácie sa v Európskom spoločenstve považuje za všeobecne známu1) ku dňu podania žiadosti o registráciu odrody akákoľvek odroda, ktorá je

a) zapísaná v spoločnom katalógu odrôd zelenín alebo v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín, alebo

b) predmetom konania o jej registráciu v niektorom členskom štáte.

§ 5

Registrácia odrôd

(1) Odrody druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov poľnohospodárskych plodín, možno zaregistrovať na základe žiadosti žiadateľa. Na konanie o registráciu takej odrody platia primerane ustanovenia, ktoré upravujú konanie o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín uvedených v zozname druhov poľnohospodárskych plodín.

(2) Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín žiadateľov z členských štátov sa vykonáva za rovnakých podmienok ako registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín domácich žiadateľov.

(3) Žiadateľ je v žiadosti o registráciu odrody povinný uviesť,

a) či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,

b) v ktorom štáte takú žiadosť podal,

c) ako bolo o nej rozhodnuté.

(4) Kontrolný ústav zverejňuje informácie o každom začatom konaní vo veci registrácie odrody v Spravodajcovi odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky, ktorý zasiela príslušným orgánom všetkých členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a komisii. V informácii uvedie najmä údaje o podanej žiadosti podľa § 3 ods. 2 zákona, o jej zmene, doplnení alebo späťvzatí a o výroku rozhodnutia.2)

(5) Kontrolný ústav zasiela príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a komisii úradný opis každej novo registrovanej odrody. To neplatí, ak ide o odrody (inbredné línie a hybridy), ktoré sú určené ako komponenty na výrobu finálnych odrôd. Na žiadosť komisie kontrolný ústav oznámi osobitné kvalitatívne vlastnosti novej odrody, ktoré ju umožňujú odlíšiť od ostatných podobných odrôd.

(6) Kontrolný ústav poskytne príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a komisii potrebné informácie o odrodách, ktoré boli registrované už pred účinnosťou tohto nariadenia alebo ktorých registrácia bola zrušená podľa § 6 zákona, a to úradný opis odrody a ďalšie informácie, na ktorých základe bola odroda registrovaná. Informácie o odrodách, ktoré kontrolný ústav získa od členských štátov alebo od komisie, sú dôverné.

(7) Kontrolný ústav môže informácie získané podľa odseku 6 poskytnúť tomu, kto preukáže právny záujem na získaní týchto informácií podľa § 10 ods. 2 zákona. Týmto ustanovením nie je dotknutý zákaz zverejňovania informácií podľa § 4 ods. 3.

(8) Kontrolný ústav môže zaregistrovať odrodu na základe odrodových skúšok vykonaných v tretej krajine podľa § 32 ods. 1 zákona len vtedy, ak Rada Európskej únie pred touto registráciou rozhodla, že

a) úradné skúšky odrody vykonané v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako úradné odrodové skúšky vykonávané v členských štátoch,

b) schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia odrôd v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako šľachtiteľské metodiky udržiavacieho šľachtenia uvedené v § 6 ods. 2.

(9) Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii odrody, ktorá spĺňa podmienky registrácie podľa § 4 ods. 2 zákona a ktorej biologický materiál má byť určený na využitie ako potravina alebo potravinová ingrediencia, len po posúdení jej hospodárskej hodnoty podľa § 3 ods. 5.

(10) Ak kontrolný ústav zamietne registráciu odrody alebo vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skončením podľa § 4 ods. 4 písm. a) a b) zákona alebo zruší registráciu odrody podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), f), a h) zákona, poskytne žiadateľovi výsledky skúšok, na ktorých základe prijal príslušné rozhodnutie o odrode.

(11) Kontrolný ústav môže predĺžiť čas registrácie odrody podľa § 5 ods. 2 zákona, len ak sa odroda ešte vždy pestuje v takom rozsahu, že toto predĺženie je opodstatnené alebo je to v záujme zachovania genetických zdrojov rastlín.3) Lehoty na podanie žiadosti o predĺženie doby registrácie odrody podľa § 5 ods. 3 zákona sa nemusia dodržať, ak žiadateľ žiada o predĺženie registrácie odrody len na účely jej zachovania ako genetického zdroja rastlín podľa § 8.

(12) Ak po registrácii odrody vzniknú pochybnosti v súvislosti s hodnotením odlišnosti alebo názvu odrody v dobe jej registrácie, kontrolný ústav bez zbytočného odkladu začne z vlastného podnetu4) konanie vo veci zrušenia registrácie odrody s cieľom objasniť všetky okolnosti, ktoré viedli k vzniku pochybností o odlišnosti odrody alebo o jej názve. Ak sa nepreukáže, že pochybnosti boli dôvodné, kontrolný ústav konanie zastaví.

(13) Odroda sa nesmie považovať za odrodu všeobecne známu v členskom štáte podľa § 4 ods. 4 s účinnosťou odo dňa podania žiadosti o jej registráciu, ak kontrolný ústav právoplatne rozhodne o zrušení registrácie odrody podľa odseku 12.

(14) Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené zákonom alebo týmto nariadením, podliehať pri uvádzaní do obehu obmedzeniam.

(15) Počas registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody s cieľom zistiť, či odroda spĺňa podmienky registrácie. Ak kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania zistí, že odroda už nespĺňa podmienky registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c),f) a h) zákona, udržiavateľovi odrody určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak udržiavateľ odrody v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, kontrolný ústav začne konanie podľa § 6 ods. 1 zákona.

(16) Na preskúšanie odrody podľa odseku 15 žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a v termíne ustanovenom v metodických pokynoch podľa § 30 písm. f) zákona.

(17) Ak sa zruší registrácia odrody v niektorom členskom štáte, kontrolný ústav môže túto odrodu registrovať, ak spĺňa podmienky na registráciu a je zabezpečené jej udržiavacie šľachtenie.

(18) Všetky odrody registrované v Slovenskej republike sa zapisujú do listiny registrovaných odrôd, ktorá je verejná. Každý má právo nahliadať do listiny registrovaných odrôd a robiť si z nej výpisy. K dokumentácii o odrodách má prístup len žiadateľ podľa § 3 ods. 3 zákona alebo iná oprávnená osoba, ktorá preukáže, že jej práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti sú údajmi vedenými v tejto dokumentácii priamo dotknuté.

(19) Inbredné línie a hybridy, ktoré sa používajú len ako komponenty na výrobu hybridných odrôd, sa neregistrujú podľa § 3 zákona a nezapisujú sa do listiny registrovaných odrôd. Pri obchodnom využívaní týchto komponentov sa musí uvádzať ich názov.

(20) Odrody druhov zelenín sa v listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých množiteľský materiál

a) možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, alebo ho možno kontrolovať ako štandardný množiteľský materiál, ak ide o odrody registrované na základe skúšok DUS,

b) nemožno overiť inak ako štandardný množiteľský materiál, ak ide o odrody registrované podľa odseku 21.

(21) Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 20 písm. b) sa môže prihliadať na výsledky neoficiálnych skúšok a na poznatky o odrode z praktických skúseností nadobudnutých počas jej pestovania.

(22) Rozdielne typy odrôd a komponentov zelenín a krmovín možno určiť len so súhlasom komisie.

(23) Odroda, ktorá je už zaregistrovaná v niektorom členskom štáte, môže byť po rozhodnutí o jej registrácii podľa § 4 ods. 1 zákona zapísaná do Štátnej odrodovej knihy len pod rovnakým názvom, pod akým je zapísaná v národnom katalógu príslušného členského štátu.

(24) Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza do obehu pod iným názvom odrody, ako je jej názov zapísaný v Štátnej odrodovej knihe podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona, v listine registrovaných odrôd sa uvedie aj tento názov.

(25) Odroda, ktorá nie je jasne odlíšená od odrody zapísanej v listine registrovaných odrôd, v spoločnom katalógu odrôd alebo v národnom katalógu niektorého členského štátu alebo od inej odrody, ktorá bola hodnotená skúškami DUS, ale nie je ešte všeobecne známa podľa § 4 ods. 4, musí sa označovať názvom odrody.

(26) Podľa odseku 25 sa nepostupuje, ak názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny alebo pri podávaní žiadosti o registráciu odrody došlo k zámene názvu odrody, alebo ak iné skutočnosti bránia používaniu názvu odrody podľa odseku 25, alebo ak by tým došlo k porušeniu práva k názvu odrody, ktorý je chránený podľa osobitného predpisu.5)

§ 6

Udržiavacie šľachtenie

(1) Držiteľ registrácie odrody alebo jeho právny nástupca je povinný počas registrácie odrody vykonávať jej udržiavacie šľachtenie podľa stanovených metodík udržiavacieho šľachtenia odrody alebo udržiavacie šľachtenie odrody zabezpečovať prostredníctvom inej odborne spôsobilej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(2) Odroda, ktorá je zapísaná v listine registrovaných odrôd, môže byť udržiavaná len v tej tretej krajine, o ktorej Rada Európskej únie rozhodla, že v nej schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia odrôd poskytujú rovnaké záruky ako metodiky udržiavacieho šľachtenia uvedené v odseku 1.

(3) Dokumentácia udržiavacieho šľachtenia odrôd, ktorú udržiavateľ odrody vedie podľa § 9 ods. 6 písm. d) zákona, musí obsahovať aj údaje o výrobe všetkých generácií množiteľského materiálu, ktoré predchádzali množiteľskému materiálu, z ktorého udržiavateľ odrody založil porasty udržiavacieho šľachtenia.

(4) Kontrolný ústav je oprávnený, ak je to potrebné, vykonať u udržiavateľa odrody úradný odber vzoriek množiteľského materiálu odrody pochádzajúceho z udržiavacieho šľachtenia na účely overenia požiadaviek, na ktorých základe bola odroda zaregistrovaná podľa § 5 ods. 14.

(5) Ak žiadateľ zabezpečuje vykonávanie udržiavacieho šľachtenia odrody v zahraničí, musí túto skutočnosť uviesť v žiadosti o registráciu odrody, pričom uvedie najmä názov štátu a katastrálne územie, v ktorom sa bude udržiavacie šľachtenie odrody vykonávať. Po registrácii odrody je žiadateľ povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu aj označenie a výmeru pozemkov, na ktorých sa v zahraničí udržiavacie šľachtenie vykonáva.

§ 7

Skúšky a dokumentácia pre geneticky modifikované odrody

(1) Žiadateľ o registráciu geneticky modifikovanej odrody predloží kontrolnému ústavu okrem náležitostí podľa § 3 ods. 5 zákona

a) havarijný plán,6)

b) dokumentáciu o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia.

(2) Dokumentácia o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia okrem náležitostí podľa osobitného predpisu7) obsahuje:

a) súhlas vlastníka pozemku s vykonaním odrodových skúšok s geneticky modifikovanými odrodami,

b) súhlas obce, na ktorej území sa budú odrodové skúšky vykonávať.

(3) Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii geneticky modifikovanej odrody, ktorá spĺňa podmienky na registráciu odrody podľa § 4 ods. 2 zákona, len po tom, ako dostane súhlas na uvedenie výrobku na trh udelený podľa osobitného predpisu.8)

(4) Dodávateľ, ktorý ponúka na predaj množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody, ktorá je registrovaná v Štátnej odrodovej knihe, je povinný vo svojich reklamných materiáloch,9) najmä v obchodných katalógoch, zreteľne uviesť, že ide o množiteľský materiál odrody, ktorá je geneticky modifikovaná.

(5) Ak sa preukáže, že geneticky modifikovaná odroda, ktorá je registrovaná v niektorom členskom štáte,

a) negatívne ovplyvní zdravotný stav iných odrôd alebo druhov rastlín,

b) nedosahuje podľa výsledkov odrodových skúšok vykonaných kontrolným ústavom hospodársku hodnotu porovnateľnej odrody, ktorá bola v Slovenskej republike registrovaná na základe odrodových skúšok vykonaných kontrolným ústavom, alebo ak je známe, že odroda nie je vhodná na pestovanie v žiadnej časti územia Slovenskej republiky z hľadiska typu skupiny zrelosti, alebo

c) predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh kontrolného ústavu požiada komisiu o vydanie zákazu na obchodné využívanie tejto odrody na celom území Slovenskej republiky alebo na časti tohto územia, alebo o stanovenie vhodných podmienok na pestovanie odrody; ministerstvo zašle žiadosť z dôvodov uvedených v písmenách a) a c) bez zbytočného odkladu, z dôvodu uvedeného v písmene b) zašle túto žiadosť komisii najneskôr pred koncom tretieho kalendárneho roka od registrácie odrody.

§ 8

Genetické zdroje rastlín

(1) Kontrolný ústav zapíše krajovú odrodu do listiny registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona bez uskutočnenia konania o registráciu odrody podľa § 3 zákona. Udržiavateľ krajovej odrody k žiadosti pripojí najmä výsledky neoficiálnych testov a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, rozmnožovaním a využívaním množiteľského materiálu krajovej odrody, jej podrobný opis a jej názov.

(2) Ak rovnakú krajovú odrodu prihlási na zápis do listiny registrovaných odrôd viac jej udržiavateľov, pričom výsledky ich neoficiálnych skúšok vykazujú rôzne kvalitatívne vlastnosti krajovej odrody, kontrolný ústav urobí na náklady týchto udržiavateľov skúšky DUS a rozhodne o registrácii krajovej odrody podľa § 4 ods. 1 zákona.

(3) Krajová odroda sa po jej registrácii uvedie v listine registrovaných odrôd ako genetický zdroj rastlín.3)

(4) V záujme zachovania genetických zdrojov rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania prostredníctvom pestovania krajových odrôd ministerstvo po zapísaní krajovej odrody do listiny registrovaných odrôd požiada komisiu o stanovenie konkrétnych podmienok na obchodovanie s množiteľským materiálom krajových odrôd a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktoré sú ohrozené genetickou eróziou.

§ 9

Ministerstvo

Ministerstvo10)

a) spolupracuje s komisiou, ak tá rozhodne v rozsahu, ktorý je opodstatnený v záujme zabezpečenia voľného obehu množiteľského materiálu odrôd tráv v členských štátoch, o ktorých šľachtiteľ11) vyhlásil, že množiteľský materiál jeho odrôd nie je určený na výrobu krmovín podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, o vykonaní úradných odrodových skúšok, ktorými sa musí preukázať, že dané odrody sú vhodné na účely deklarované šľachtiteľom,

b) je oprávnené žiadať komisiu o vydanie zákazu obchodovania s rozmnožovacím materiálom geneticky modifikovanej odrody podľa § 7 ods. 5,

c) je oprávnené žiadať komisiu o vydanie zákazu obchodovania s rozmnožovacím materiálom odrody zapísanej v spoločnom katalógu odrôd na území Slovenskej republiky, ak by jej pestovanie mohlo negatívne ovplyvňovať zdravotný stav iných odrôd alebo druhov rastlín, alebo by predstavovalo riziko pre životné prostredie, alebo pre zdravie ľudí alebo zvierat,

d) vydá zákaz obchodovania s rozmnožovacím materiálom odrody zapísanej v spoločnom katalógu odrôd, ak existuje nebezpečenstvo šírenia škodlivých organizmov alebo hrozba pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo pre životné prostredie, pričom tento zákaz vydá okamžite po podaní žiadosti komisii podľa písmena b) alebo c), a to na dobu do prijatia konečného rozhodnutia komisie o podanej žiadosti,

e) je oprávnené žiadať komisiu o určenie konkrétnych podmienok na uvádzanie množiteľského materiálu genetických zdrojov rastlín do obehu podľa § 8 ods. 4,

f) je oprávnené žiadať komisiu o povolenie výnimky v zozname druhov poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe č. 1 časti B,

g) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich registráciu odrôd poľnohospodárskych plodín do súladu s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a zasiela jej znenie týchto právnych predpisov.

§ 10

Kontrolný ústav

(1) Kontrolný ústav zasiela komisii

a) každý výtlačok Spravodajcu odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky,

b) dokumentáciu o každej registrovanej odrode podľa § 5 ods. 5 a 6,

c) informácie o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú zodpovedné za udržiavacie šľachtenie podľa § 6 ods. 1,

d) informácie o predĺžení doby registrácie odrody podľa § 5 ods. 3 zákona a o dobe uvádzania do obehu množiteľského materiálu odrody podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona, ktorej registrácia bola zrušená,

e) informácie o genetických zdrojoch rastlín podľa § 8.

(2) Kontrolný ústav

a) vedie o každej registrovanej odrode dokumentáciu v osobitnom spise, ktorý obsahuje najmä úradný opis odrody a prehľadný súhrn všetkých písomností, na ktorých základe bolo rozhodnuté o registrácii odrody; úradný opis odrody sa vyhotoví podľa rastlín vypestovaných z množiteľského materiálu kategórie certifikovaný množiteľský materiál alebo štandardný množiteľský materiál,

b) spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu zodpovedným za registráciu odrôd, ak sa udržiavacie šľachtenie odrody zaregistrovanej v niektorom členskom štáte vykonáva na území Slovenskej republiky.

(3) Ak sa oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 týka geneticky modifikovanej odrody, kontrolný ústav je povinný túto skutočnosť v podávanej informácii zreteľne vyznačiť.

(4) Kontrolný ústav môže poveriť výkonom skúšania odrôd podľa § 32 ods. 2 zákona na účely vydávania rozhodnutí podľa § 30 písm. d) zákona fyzickú osobu alebo právnickú osobu len v prípade, ak táto fyzická osoba, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú prospech z výsledku vykonaných skúšok a z opatrení, ktoré treba prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

§ 11

Konzultácie s výbormi komisie

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s registráciou odrôd poľnohospodárskych plodín, s poradným výborom, riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 12

Prechodné ustanovenia

(1) Ak je v Štátnej odrodovej knihe registrovaná odroda poľnohospodárskej plodiny, pri ktorej registrácii sa doteraz nemusela zisťovať hospodárska hodnota, ale overovanie jej hospodárskej hodnoty ustanovuje toto nariadenie, udržiavateľ odrody je povinný najneskôr do 30. septembra 2004 požiadať kontrolný ústav o vykonanie skúšky hospodárskej hodnoty, inak kontrolný ústav začne konanie o zrušenie registrácie odrody podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.

(2) Ak pred účinnosťou tohto nariadenia bolo začaté konanie o registráciu odrody poľnohospodárskej plodiny, pri ktorej registrácii sa doteraz nemusela zisťovať hospodárska hodnota, ale overovanie jej hospodárskej hodnoty ustanovuje toto nariadenie, kontrolný ústav vyzve žiadateľa, aby požiadal o vykonanie skúšok hospodárskej hodnoty v lehote do 60 dní od doručenia výzvy, inak konanie zastaví.

(3) Skúšky DUS, ktoré boli začaté pred účinnosťou tohto nariadenia, sa dokončia podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti nových odrôd rastlín.


§ 13

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.

§ 14

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 poslednej vety a ods. 4, § 5 ods. 4 až 6, 13, 22 a 23, § 7 ods. 5, § 8 ods. 4, § 9, § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

Časť A

Poľné plodiny

I. Repy
1.Beta vulgaris L.Repa cukrová
2.Beta vulgaris L.Repa kŕmna
II. Kŕmne plodiny
3.Agrostls canlna L.Psinček psí
4.Agrostls glgantea Roth.Psinček obrovský
5.Agrostls stolonifera L.Psinček poplazový
6.Agrostis capillaris L.Psinček obyčajný tenučký
7.Alopecurus pratensls L.Psiarka lúčna
8.Arrhenatherum elatlus (L.)
P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl.Ovsík obyčajný
9.Bromus catharticus VahlStoklas preháňavý
10.Bromus sitchensis Trin.Stoklas sitkanský
11.Cynodon dactylon (L.) Pers.Prstnatec obyčajný
12.Dactylls glomerata L.Reznačka laločnatá
13.Festuca arundlnacea SchreberKostrava trsteníkovitá
14.Festuca ovina L.Kostrava ovčia
15.Festuca pratensls HudsonKostrava lúčna
16.Festuca rubra L.Kostrava červená
16. Ax FestulollumKostravovec
17.Lolium multiflorum Lam.Mätonoh mnohokvetý
18.Lollum perenne L.Mätonoh trváci
19.Lollum x boucheanum KunthMätonoh hybridný
20.Phalaris aquatica L.Lesknica vodná
21.Phleum bertolonii DC.Timotejka uzlatá
22.Phleum pratense L.Timotejka lúčna
23.Poa annua L.Lipnica ročná
24.Poa nemoralls L.Lipnica hájna
25.Poa palustris L.Lipnica močiarna
26.Poa pratensls L.Lipnica lúčna
27.Poa trivialis L.Lipnica pospolitá
28.Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.Trojštet žltkastý
29.Hedysarum coronarium L.Sekernica
30.Lotus corniculatus L.Ľadenec rožkatý
31.Lupinus albus L.Lupina biela
32.Luplnus angustlfolius L.Lupina úzkolistá
33.Luplnus luteus L.Lupina žltá
34.Medicago lupulina L.Lucerna ďatelinová
35.Medicago sativa L.Lucerna siata
36.Medicago x varia T. MartynLucerna menlivá
37.Onobrychls vlcilfolia Scop.Vičenec vikolistý
38.Pisum sativum L. (partim.)Hrach siaty peluška
39.Trifollum alexandrinum L.Ďatelina alexandrijská
40.Trifollum hybridum L.Ďatelina hybridná
41.Trifollum incarnatum L.Ďatelina purpurová
42.Trifollum pratense L.Ďatelina lúčna
43.Trifollum repens L.Ďatelina plazivá
44.Trifollum resupinatum L.Ďatelina obrátená
45.Trigonella foenum-graecum L.Senovka grécka
46.Vicia faba L. (partim.)Bôb obyčajný
47.Vicia pannonica CrantzVika panónska
48.Vicia sativa L.Vika siata
49.Vicia villosa Roth.Vika huňatá
50.Brassica napus L.
var. napobrassica (L.) Rchb.
Kvaka
51.Brassica oleracea L.
convar. acephala (DC.)
Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.
Kel kučeravý
52.Phacelia tanacetifolia Benth.Facélia vratičolistá
53.Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Reďkev siata olejná
III. Olejniny a priadne rastliny
54.Arachis hypogea L.Podzemnica olejná
55.Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRepica olejnatá
56.Brassica juncea (L.)Kapusta sitinová
57.Brassica napus L. (partim.)Repka olejka
58.Brassica nigra (L.)Kapusta čierna
59.Cannabis sativa L.Konopa siata
60.Carthamus tinctorius L.Požlt farbiarsky
61.Carum carvi L.Rasca lúčna
62.Gossypium spp.Bavlník
63.Helianthus annuus L.Slnečnica ročná
64.Linum usitatissimum L.Ľan siaty
65.Papaver somniferum L.Mak siaty
66.Sinapis alba L.Horčica biela
67.Glycine max (L.) MerrillSója fazuľová
IV. Obilniny
68.Avena sativa L.Ovos siaty
69.Hordeum vulgare L.Jačmeň siaty
70.Oryza sativa L.Ryža
71.Phalaris canariensis L.Lesknica kanárska
72.Secale cereale L.Raž siata
73.Sorghum bicolor (L.) Moench.Cirok dvojfarebný
74.Sorghum sudanense (Piper) Stapf.Cirok sudánsky
75.Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky
76.x Triticosecale Wittm.Tritikale
77.Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.Pšenica letná
78.Triticum durum Desf.Pšenica tvrdá
79.Triticum spelta L.Pšenica špaldová
80.Zea mays L.Kukurica siata
V. Zemiaky
81.Solanum tuberosum L.Zemiak

Časť B

Zeleniny

1. Allium ascalonicum L. Šalotka
2. Allium cepa L. Cibuľa kuchynská
3. Allium fistulosum L. Cibuľa zimná
4. Allium porrum L. Pór pestovaný
5. AUlum satlvum L. Cesnak kuchynský
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Trebuľka voňavá
7. Apium graveolens L. Zeler voňavý
8. Asparagus officinalis L. Špargľa
9. Beta vulgaris L. var. vulgaris Mangold
10. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Cvikla
11. Brassica oleracea L. var. acephala DC.
Alef var. sabellica L.
Kel kučeravý
12. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. botrytis L.
Karfiol
13. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch.
Brokolica
14. Brassica oleracea L. convar. oleracea
var. gemmifera DC.
Kel ružičkový
15. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
var. sabauda L.
Kel hlávkový
16. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
var. alba (DC.)
Kapusta hlávková biela
17. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
var. rubra DC.
Kapusta hlávková červená
18. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)
Alef. var. gongylodes
Kaleráb
19. Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Kapusta pekinská
20. Brassica rapa L. var. rapa Okrúhlica
21. Capsicum annuum L. Paprika ročná
22. Cichorium endivia L. Čakanka štrbákova, endívia
23. Cichorium intybus L. (partim.) Čakanka obyčajná šalátová a listová
24. Cichorium intybus L. (partim.) Čakanka priemyselná
25. Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai.
Dyňa červená
26. Cucumis melo L. Melón cukrový
27. Cucumis sativus L. Uhorka siata
28. Cucurbita maxima Duchesne. Tekvica obrovská
29. Cucurbita pepo L. Tekvica obyčajná
30. Cynara cardunculus L. Artičoka bodliaková,
karda
31. Cynara scolymus L. Artičoka zeleninová
32. Daucus carota L. Mrkva obyčajná
33. Foeniculum vulgare Mill. Fenikel obyčajný
34. Lactuca sativa L. Šalát siaty
35. Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.
Rajčiak jedlý
36. Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A. W. Hill.
Petržlen záhradný
37. Phaseolus coccineus L. Fazuľa šarlátová
38. Phaseolus vulgaris L. Fazuľa záhradná
39. Pisum sativum L. (partim.) Hrach siaty okrem pelušky
40. Raphanus sativus L. Reďkev siata
41. Rheum rhaponticum L. Rebarbora pontická
42. Scorzonera hispanica L. Hadomor španielsky
43. Solanum melongena L. Baklažán
44. Spinacea oleracea L. Špenát siaty
45. Valerianella locusta (L.) Laterr. Valeriánka poľná
46. Vicia faba L. (partim.) Bôb obyčajný záhradný

Časť C

Ostatné druhy poľnohospodárskych plodín

Vitis Vinič hroznorodý
Humulus lupulus Chmeľ

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE ODRODOVÝCH SKÚŠOK POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

Časť A

Poľné plodiny a zeleniny

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokol CPVO”) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

Druhy uvedené v spoločnom katalógu Protokol CPVO
Hrach siaty TP 7/1 zo 6. 11. 2003
Repka olejka TP 36/1 z 25. 3. 2004
Slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
Ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
Jačmeň siaty TP 19/2 zo 6. 11. 2003
Ryža TP 16/1 z 18. 11. 2004
Raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
Tritikale (pšenično-ražný hybrid) TP 121/1 zo 6. 11. 2003
Pšenica TP 3/3 zo 6. 11. 2003
Pšenica tvrdá TP 120/2 zo 6. 11. 2003
Kukurica siata TP 2/2 z 15. 11. 2001
Zemiak TP 23/1 z 27. 3. 2002

b) zeleniny

Druhy uvedené v spoločnom katalógu Protokol CPVO
Pór pestovaný TP/ 85/1 z 15. 11. 2001
Špargľa TP /130/1 z 27. 3. 2002
Karfiol TP /45/1 z 15. 11. 2001
Brokolica TP /151/1 z 27. 3. 2002
Kel ružičkový TP /54/1 z 27. 3. 2002
Kel hlávkový TP /48/1 z 15. 11. 2001
Kapusta hlávková TP /48/1 z 15. 11. 2001
Kapusta červená TP/48/1 z 15. 11. 2001
Paprika ročná TP /76/1 z 27. 3. 2002
Čakanka štrbákova, endívia TP /118/1 z 27. 3. 2002
Melón cukrový TP /104/1 z 27. 3. 2002
Uhorka siata TP /61/1 z 27. 3. 2002
Mrkva obyčajná TP /49/6 z 27. 3. 2002
Šalát siaty TP /13/1 z 15. 11. 2001
Rajčiak jedlý TP /44/2 z 15. 11. 2001
Fazuľa záhradná TP /12/1 z 15. 11. 2001
Reďkev siata TP /64/6 z 27. 3. 2002
Špenát siaty TP /55/6 z27. 3. 2002
Valeriánka poľná TP /75/6 z 27. 3. 2002

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodika UPOV”) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

Druhy uvedené v spoločnom katalóguMetodika UPOV
Repa kŕmnaTG /150/3 zo 4. 11. 1994
Psinček psíTG /30/6 z 12. 10. 1990
Psinček obrovskýTG /30/6 z 12. 10. 1990
Psinček poplazovýTG /30/6 z 12. 10. 1990
Psinček obyčajný tenučkýTG /30/6 z 12. 10. 1990
Stoklas preháňavýTG /180/3 zo 4. 4. 2001
Stoklas sitkanskýTG /180/3 zo 4. 4. 2001
Reznačka laločnatáTG /31/8 zo 17. 4. 2002
Kostrava trsteníkovitáTG /39/8 zo 17. 4. 2002
Kostrava ovčiaTG /67/4 z 12. 11. 1980
Kostrava lúčnaTG /39/8 zo 17. 4. 2002
Kostrava červenáTG /67/4 z 12. 11. 1980
Mätonoh mnohokvetýTG /4/7 z 12. 10. 1990
Mätonoh trváciTG /4/7 z 12. 10. 1990
Mätonoh hybridnýTG /4/7 z 12. 10. 1990
Timotejka uzlatáTG /34/6 zo 7. 11. 1984
Lipnica lúčnaTG /33/6 z 12. 10. 1990
Lupina bielaTG /66/4 z 31. 3. 2004
Lupina úzkolistáTG /66/4 z 31. 3. 2004
Lupina žltáTG /66/4 z 31. 3. 2004
Lucerna siataTG /6/5 zo 6. 4. 2005
Ďatelina lúčnaTG /5/7 zo 4. 4. 2001
Ďatelina plaziváTG /38/7 z 9. 4. 2003
Bôb obyčajnýTG /8/6 zo 17. 4. 2002
Vika siataTG /32/6 z 21. 10. 1988
KvakaTG /89/6 zo 4. 4. 2001
Reďkev siataTG /178/3 zo 4. 4. 2001
Podzemnica olejnáTG /93/3 z 13. 11. 1985
Repica olejnatáTG /185/3 zo 17. 4. 2002
Požlt farbiarskyTG /134/3 z 12. 10. 1990
BavlníkTG /88/6 zo 4. 4. 2001
Ľan siatyTG /57/6 z 20. 10. 1995
Mak siatyTG /166/3 z 24. 3. 1999
Horčica bielaTG /179/3 zo 4. 4. 2001
Sója fazuľováTG /80/6 z 1. 4. 1998
Cirok dvojfarebnýTG /122/3 zo 6. 10. 1989

b) zeleniny

Druhy uvedené v spoločnom katalóguMetodika UPOV
Cibuľa zimnáTG /161/3 z 1. 4. 1998
CesnakTG /162/4 zo 4. 4. 2001
ZelerTG /82/4 zo 17. 4. 2002
MangoldTG /106/3 zo 7. 10. 1987
CviklaTG /60/6 z 18. 10. 1996
Kel kučeravýTG /90/6 zo 17. 4. 2002
KalerábTG /65/4 zo 17. 4. 2002
Kapusta pekinskáTG /105/4 z 9. 4. 2003
OkrúhlicaTG /37/10 zo 4. 4. 2001
Čakanka obyčajná šalátováTG /173/3 z 5. 4. 2000
Čakanka štrbákova, endíviaTG /154/3 z 18. 10. 1996
Priemyselná čakankaTG /172/3 zo 4. 4. 2001
Dyňa červenáTG /142/3 z 26. 10. 1993
Tekvica obrovskáTG /155/3 z 18. 10. 1996
Tekvica obyčajnáTG /119/4 zo 17. 4. 2002
ArtičokaTG /184/3 zo 4. 4. 2001
FenikelTG /183/3 zo 4. 4. 2001
PetržlenTG /136/4 z 18. 10. 1991
Fazuľa šarlátováTG /9/5 z 9. 5. 2003
HrachTG /7/9 zo 4. 11. 1994 v znení opravy z 18. 10. 1996
RebarboraTG /62/6 z 24. 3. 1999
Hadomor španielskyTG /116/3 z 21. 10. 1988
BaklažánTG /117/4 zo 17. 4. 2002
Bôb obyčajnýTG /206/1 z 9. 4. 2003

3. Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v prvom a druhom bode, sa vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti,vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.

4. Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:

a) úroda,

b) rezistencia voči škodlivým organizmom,

c) správanie vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,

d) kvalitatívne charakteristické znaky.

Vo výsledkoch o overovaní hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej hodnoty.

5. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa prvého bodu sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré sú uvedené v protokoloch CPVO. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa odseku 2 sa povinne skúšajú a hodnotia tie znaky odrody, ktoré sú v metodikách UPOV označené symbolom „*”.

6. Znaky podľa piateho bodu sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého iného znaku a ak vyjadreniu stupňa prejavu hodnoteného znaku nebránia environmentálne podmienky, v ktorých sa skúška vykonáva.

7. Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné na internetovej stránke CPVO www.cpvo.eu.int a na internetovej stránke UPOV www.upov.int.

Časť B

Vinič

HLAVA I

MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

1. Rašenie listových púčikov na rastúcich výhonoch 10 až 20 cm dlhých

1.1 tvar

1.2 farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyan)

1.3 chĺpkatosť

2. Bylinný výhon v čase kvetu

2.1 priečny prierez (tvar a obrys)

2.2 chĺpkatosť

3. Drevitý výhon

3.1 povrch

3.2 internódium

4. Rozmiestnenie úponkov

5. Mladé listy na vrchole rastúceho výhonu 10 až 30 cm dlhého (prvé tri listy od miesta tvorenia listového púčika počítané od tohto bodu)

5.1 farba

5.2 chĺpkatosť

6. Dospelý list (medzi 8. a 11. kolienkom)

6.1 fotografia

6.2 nákres alebo priama tlač so stupnicou

6.3 celkový tvar

6.4 počet lalokov

6.5 stopkový výkrojok

6.6 hĺbka vrchných a spodných výkrojkov

6.7 chĺpkatosť spodného povrchu

6.8 povrch

6.9 bočné zúbkovanie

7. Kvet

pohlavie

8. Strapec v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

8.1 fotografia (so stupnicou)

8.2 tvar

8.3 veľkosť

8.4 stopka (dĺžka)

8.5 priemerná hmotnosť v gramoch

8.6 oddeľovanie od stopky

8.7 kompaktnosť strapca

9. Bobuľa v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

9.1 fotografia (so stupnicou)

9.2 tvar

9.3 tvar s uvedením priemernej hmotnosti

9.4 farba

9.5 šupka (pri stolových odrodách)

9.6 počet semien (pri stolových odrodách)

9.7 dužina

9.8 šťavnatosť

9.9 chuť (vôňa)

10. Semená (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

fotografia z dvoch strán a z profilu (so stupnicou)

HLAVA II

FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

1. POSUDZOVANIE RASTU

1.1 Pozorovanie fenologických fáz

Fenologické fázy sú pozorované v porovnaní s jednou kontrolovanou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami.

1.1.1 so zreteľom na Nemecko:

1.1.1.1 biele odrody viniča – Weier Riesling, Weier Gutedel, Müller-Thurgau

1.1.1.2 modré odrody viniča – Blauer Spätburgunder

1.1.2 so zreteľom na Grécko

1.1.2.1 biele odrody viniča - Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

1.1.2.2 modré odrody viniča - Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

1.1.2.3 stolové odrody viniča - Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

1.1.3 so zreteľom na Španielsko

1.1.3.1 biele odrody viniča - Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

1.1.3.2 modré odrody viniča - Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

1.1.3.3 stolové odrody viniča - Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

1.1.4 so zreteľom na Francúzsko:

1.1.2.1 biele odrody viniča – Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.2.2 modré odrody viniča – Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache noir

1.1.2.3 stolové odrody viniča – Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.5 so zreteľom na Taliansko:

1.1.3.1 biele odrody viniča – Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.3.2 modré odrody viniča – Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.3.3 stolové odrody viniča – Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.6 so zreteľom na Luxembursko:

biele odrody viniča – Riesling, Müller-Thurgau

1.2 Doba pučania

Dátum, keď polovica očiek pri normálnom reze pučí, sú viditeľné vnútorné chĺpky v porovnaní s kontrolnými odrodami.

1.3 Doba plného kvitnutia

Dátum, keď pri určitom počte rastlín je polovica kvetov otvorených v porovnaní s kontrolnými odrodami.

1.4 Zrelosť (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

Okrem doby zrelosti by sa mala aj hodnotiť aj hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, jeho kyslosť a príslušná úroda hrozna vyjadrená v kilogramoch na hektár porovnaná s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami poskytujúcimi podobné úrody.

2. PESTOVATEĽSKÉ ZNAKY

2.1 Vzrast

2.2 Pestovateľský tvar (vedenie) (poloha prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)

2.3 Produkcia

2.3.1 pravidelnosť

2.3.2 výnos

2.3.3 anomálie

2.4 Rezistencia alebo náchylnosť

2.4.1 na nevhodné podmienky

2.4.2 na škodcov

2.4.3 na praskanie bobúľ

2.5 Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania

2.5.1 vrúbľovanie

2.5.2 rozmnožovanie odrezkami

3. POUŽITIE

1.1 na víno

1.2 ako stolové

1.3 ako podpníky

1.4 na priemyselné spracovanie

HLAVA III

MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONANIE KONTROLY

1. Ekologické informácie

1.1 miesto

1.2 geografické podmienky

1.2.1 zemepisná dĺžka

1.2.2 zemepisná šírka

1.2.3 nadmorská výška

1.2.4 expozícia a sklon

1.3 klimatické podmienky

1.4 typ pôdy

2. Technické metódy:

2.1 Pre muštové odrody a stolové odrody

2.1.1 24 krov viniča, podľa možnosti na niekoľkých rôznych podpníkoch

2.1.2 minimálne tri roky produkcie

2.1.3 minimálne dve miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

2.1.4 odoberanie vrúbľov by sa malo skúšať minimálne na troch odrodách podpníkov

2.2 Pre podpníky

2.2.1 päť krov viniča s minimálne dvoma spôsobmi vedenia

2.2.2 päť rokov po vysadení

2.2.3 tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

2.2.4 odoberanie vrúbľov by sa malo skúšať minimálne s tromi odrodami vrúbľov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 43).

2. Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 40) v znení

– smernice Komisie 2005/91/ES zo 16. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 331, 17. 12. 2005).

3. Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 40).

4. Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

5. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

6. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

7. Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

8. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

9. Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 12).

10. Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1) v znení

– smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smernice Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú určité smernice o obchode s osivom a množiteľským materiálom s cieľom stanoviť pravidlá uplatňovania ustanovení týkajúcich sa osiva a množiteľského materiálu spĺňajúceho menej prísne požiadavky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 68/193/EHS o obchodovaní s množiteľským materiálom viniča a zrušujúca smernicu 74/649/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 35).

11. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966, týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, s osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnej listine odrôd poľnohospodárskych druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975, ktorá mení a dopĺňa smernice č. 66/400/EHS, č. 66/401/EHS, č. 66/402/EHS, č. 66/403/EHS a č. 69/208/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov a osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977, ktorá mení a dopĺňa smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín, osivom zelenín a o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978, ktorá mení a dopĺňa prílohy smernice 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín a osiva zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín a zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, respektíve osivom olejnín a priadnych rastlín a smernice 78/386/EHS a 78/388/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom cukrovej repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnatých a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice Rady 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 11),

– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Rady 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 13),

– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 17),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchode s repným osivom, osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a zeleninovým osivom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998, ktorou sa vzhľadom na konsolidáciu vnútorného trhu, geneticky modifikované odrody rastlín a genetické zdroje rastlín menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, so sadivom zemiakov, s osivom olejnín a priadnych rastlín a s osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998, ktorá medziiným mení a dopĺňa, čo sa týka neoficiálnych poľných inšpekcií, smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Komisie 99/8/EHS z 18. februára 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Komisie 99/54/EHS z 26. mája 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 25),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchode s osivom krmovín a smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 33).

12. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, s osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnej listine odrôd poľnohospodárskych druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978, ktorá mení a dopĺňa prílohy smernice 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975, ktorá mení a dopĺňa smernice č. 66/400/EHS, č. 66/401/EHS, č. 66/402/EHS, č. 66/403/EHS a č. 69/208/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov a osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977, ktorá mení a dopĺňa smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín, osivom zelenín a o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín a osiva zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín a zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice Rady 66/401/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, respektíve osivom olejnín a priadnych rastlín a smernice 78/386/EHS a 78/388/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982, ktorá mení a dopĺňa prílohy smerníc Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o obchodovaní s osivom krmovín a osivom olejnín a osivom priadnych rastlín v tomto poradí, a smernice 78/386/EHS a 78/388/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II smernice Rady 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 6),

– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Španielska a Portugalska menia a dopĺňajú určité smernice týkajúce sa uvádzania osív a sadeníc na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987, ktorou sa menia a dopĺňajú rôzne smernice Rady o obchodovaní s osivom a množiteľským materiálom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín, respektíve osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú určité smernice o obchode s osivom a množiteľským materiálom s cieľom stanoviť pravidlá uplatňovania ustanovení týkajúcich sa osiva a množiteľského materiálu spĺňajúceho menej prísne požiadavky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom cukrovej repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnatých a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice Rady 66/401/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 9),

– smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 12),

– smernice Komisie 96/18/ES z 19. marca 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú rôzne smernice Rady o obchodovaní s osivom a množiteľským materiálom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 18),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchode s repným osivom, osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a zeleninovým osivom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998, ktorou sa vzhľadom na konsolidáciu vnútorného trhu, geneticky modifikované odrody rastlín a genetické zdroje rastlín menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, so sadivom zemiakov, s osivom olejnín a priadnych rastlín a s osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998, ktorá medziiným mení a dopĺňa, čo sa týka neoficiálnych poľných inšpekcií, smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchode s osivom krmovín a smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 33).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 9 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.

2) § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

4) § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.

5) § 8 zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.

6) § 6 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

7) Zákon č. 151/2002 Z. z.

8) § 35 ods. 3 písm. f) zákona č. 151/2002 Z. z.

9) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

10) § 29 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.

11) Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.