Oznámenie č. 149/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Čiastka 69/2004
Platnosť od 19.03.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 25.03.2004 do31.12.2007
Zrušený 639/2007 Z. z. (nepriamo)

149

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

opatrenie z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. marca 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

20

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Referent: Ing. Sonja Mihaleová, tel.: 02/59 58 34 78

Ing. Miriam Majorová, PhDr., tel.: 02/59 58 34 65

Ing. Alena Najmanová, tel.: 02/59 58 34 78

Číslo: 1487/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2004.

(2) V účtovných závierkach za rok 2004 sa v účtovnom výkaze uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto opatreniu neuvádzajú v stĺpci “„Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“„ zostatky účtov vykazovaných na riadkoch 013, 055, 058, 078, 081, 160, 164 a 165.“.

3. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 25. marca 2004.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1487/2004-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1407/2003-92 - Súvaha - vzor

Príloha č. 2 k opatreniu č. 1487/2004-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. 1407/2003-92 - Výkaz ziskov a strát - vzor


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.