Vyhláška č. 101/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 47/2004
Platnosť od 28.02.2004 do17.08.2005
Účinnosť od 01.03.2004 do17.08.2005
Zrušený 331/2005 Z. z. (nepriamo)

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. februára 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a § 23 ods. 9 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Touto vyhláškou sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 12.“.

2. Prílohy č. 1, 2 a 12 k vyhláške č. 349/2003 Z. z. znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK

SKUPINA I

LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje)HSCN číslo*CAS**
1-fenyl-2-propanónfenylacetón29143100103-79-7
kyselina N-acetylanranilová2924220089-52-1
izosafrol (cis + trans)29329100120-58-1
3,4-metyléndioxyfenyl-propán-2-ón 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón293292004676-39-5
piperonal29329300120-57-0
safrol2932940094-59-7
efedrin29394100299-42-3
pseudoefedrin2939420090-82-4
norefedrinex 2939490014838-15-4
ergometrín2939610060-79-7
ergotamín29396200113-15-5
kyselina lysergová2939630082-58-6
Stereoizoméry látok tejto skupiny okrem katínu***vždy, ak je ich existencia možná; soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná okrem soli katínu.

SKUPINA II

LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje)HSCN číslo*CAS**
acetanhydrid29152400108-24-7
kyselina fenyloctová29163400103-82-2
kyselina antranilová29224300118-92-3
piperidin29333200110-89-4
manganistan draselný284161007722-64-7
Soli týchto látok, ak je ich existencia možná.

SKUPINA III

LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje)HSCN číslo*CAS**
kyselina chlórovodíkováchlórovodík280610007647-01-0
kyselina sírová280700107664-93-9
toluén29023000108-88-3
etyléterdietyléter2909110060-29-7
acetón2914110067-64-1
metyletylketónbutanón2914120078-93-3
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridiv a síranov.

Vysvetlivky:

* číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)

** CAS číslo je registračné číslo “Chemical Abstract Service„, ktoré je unikátnou číselnou špecifikáciou každej chemickej látky a jej štruktúry; CAS číslo je špecifické pre každý izomér a soľ každého izoméru, to znamená, že CAS čísla pre soli a látky uvedené vyššie sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke SKUPINA I

***iný názov (+)-norpseudoefedrín, HSCN číslo 29394300, CAS číslo 492-39-7

Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II

LÁTKA MNOŽSTVO
acetanhydrid100 l
manganistan draselný100 kg
kyselina antranilová1 kg
kyselina fenyloctová1 kg
piperidin0,5 kg

Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.

Príloha č.12 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Zoznam transponovaných smerníc

Touto vyhláškou sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady 2003/101/ES meniaca smernicu Rady 92/109/EHS o výrobe a umiestnení na trh určitých látok používaných na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok.

2. Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.


Pavol Rusko v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.