Zákon č. 580/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 237/2003
Platnosť od 28.12.2003
Účinnosť od 01.02.2004

580

ZÁKON

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

2. V § 2 písm. c) sa za slová „súvisiacej s“ vkladajú slová „obsluhou a“.

3. V § 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „rekreačné plavidlo,“.

4. V § 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

5. V § 2 písmeno f) znie:

f) malým plavidlom plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m1) s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prievozných lodí a plávajúcich strojov,“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

6. V § 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ekologický zberač,“.

7. § 2 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) vlastníkom plavidla zapísaného v registri plavidiel právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,

k) prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla.“.

8. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Správca vodného toku, ktorý plní úlohy prevádzkovateľa vodnej cesty, je zodpovedný za udržiavanie a zlepšovanie podmienok na prevádzku plavidiel na sledovaných vodných cestách. Správca vodného toku zodpovedá za vytýčenie plavebnej dráhy a za vyznačenie plavebných prekážok na vodných cestách na základe pokynov Štátnej plavebnej správy.“.

9. V § 4 ods. 7 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „plavebnými znakmi a zabezpečiť ich údržbu.“.

10. V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Územie verejných prístavov vymedzuje ministerstvo po prerokovaní s príslušným orgánom územnej samosprávy.

(5) Pozemky v území verejných prístavov môžu byť len vo vlastníctve štátu. Dočasnú stavbu možno zriadiť na základe nájomnej zmluvy k pozemku2) len so súhlasom ministerstva. Ak sa dočasná stavba zriaďuje v inundačnom území, je potrebné aj vyjadrenie správcu vodného toku.“.

11. V § 5 odsek 7 znie:

(7) Užívatelia verejných prístavov sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť. Pri tejto činnosti sú povinní riadiť sa príkazmi a pokynmi Štátnej plavebnej správy, správcu verejného prístavu a správcu vodného toku.“.

12. V § 5 ods. 9 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „plavidlá Štátnej plavebnej správy a plavidlá prevádzkovateľa vodnej cesty,“.

13. V § 5 ods. 10 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „na náklady prevádzkovateľa plavidla.“.

14. V § 5 odsek 11 znie:

(11) Prevádzkovateľ plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, môže použiť verejný prístav len na základe povolenia Štátnej plavebnej správy.“.

15. V § 5 ods. 12 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „mimo vyhradených miest vymedzených plavebným opatrením“.

16. V § 5 ods. 12 písmeno f) znie:

f) loviť ryby mimo vyhradených miest.“.

17. V § 5 odsek 14 znie:

(14) Užívanie verejných prístavov podlieha úhrade.“.

18. V § 5 ods. 17 sa slovo „prevádzkovateľa“ nahrádza slovom „správcu“.

19. § 5 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

(18) Podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

20. Nadpis pod § 6 znie: „Správa verejného prístavu“.

21. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Správcom verejného prístavu je právnická osoba zriadená ministerstvom, ktorá

a) spravuje majetok Slovenskej republiky v území verejných prístavov,

b) buduje, spravuje a udržiava infraštruktúru verejných prístavov a

c) zabezpečuje rovnosť podmienok pre užívateľov verejných prístavov.“.

22. V § 6 ods. 4 prvá veta znie: „Správca verejného prístavu je povinný zabezpečiť vyznačenie vodnej časti verejného prístavu plavebnými znakmi podľa projektu schváleného Štátnou plavebnou správou.“.

23. V § 6 ods. 5 sa slová „vodohospodárskym orgánom, orgánom ochrany životného prostredia“ nahrádzajú slovami „orgánom štátnej vodnej správy“.

24. V § 6 sa vypúšťa odsek 6.

25. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Vodnou dopravou je preprava tovaru a osôb plavidlami na vodných cestách na účely podnikania aj vtedy, ak toto podnikanie nie je vykonávané pravidelne.“.

26. V § 7 ods. 3 sa slová „príležitostná alebo pravidelná“ nahrádzajú slovami „pravidelná alebo nepravidelná“.

27. V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonávanie verejnej vodnej dopravy malými plavidlami sa vzťahuje § 31.“.

28. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

29. V § 9 ods. 4 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

30. V § 10 písm. c) sa vypúšťajú slová „len v prístavoch“.

31. V § 12 ods. 1 úvodná veta znie: „Licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy (§ 7) udeľuje ministerstvo“.

32. V § 12 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „hlavným“.

33. V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Členmi skúšobnej komisie sú zástupcovia ministerstva, Štátnej plavebnej správy, klasifikačnej organizácie, výskumu a vysokých škôl.“.

34. V § 14 ods. 5 sa slová „do 30 dní od doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „tak, aby sa skúška uskutočnila do 30 dní odo dňa podania žiadosti“.

35. V § 15 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.

36. V § 15 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a počte prevádzkovaných“.

37. V § 15 ods. 4 sa slová „do 60 dní“ nahrádzajú slovami „do 40 dní“.

38. V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.

39. V § 20 ods. 1 sa slová „majú najmenej dvojročnú prax v tuzemskej verejnej vodnej doprave a sú“ nahrádzajú slovami „sú odborne spôsobilí (§ 14) a“.

40. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Finančne spôsobilý je dopravca, ktorý má dostatočné čisté obchodné imanie9) na začatie podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave a na jeho pokračovanie. Za dostatočné čisté obchodné imanie sa považuje, ak rozdiel medzi obchodným majetkom a záväzkami dopravcu dosahuje aspoň hodnotu 5 000 eur na každé plavidlo používané v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.“.

41. V § 20 odsek 4 znie:

(4) Podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti je účtovná závierka10) dopravcu za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overená audítorom.11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.

42. V § 21 ods. 3 sa slová „na základe reciprocity“ nahrádzajú slovami „na základe podmienok vzájomného uznávania“.

43. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Plavidlá musia byť postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí [§ 32 ods. 2 a § 38 písm. c)] a v prípade, že podliehajú klasifikácii (§ 32), musia byť klasifikované právnickou osobou12a) (ďalej len “klasifikačná organizácia„).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:

12a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

44. V § 22 ods. 3 sa slová v zátvorke „(§ 28 ods. 7)“ nahrádzajú slovami v zátvorke „(§ 28 ods. 8)“.

45. V § 22 odsek 8 znie:

(8) Podrobnosti o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

46. V § 23 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 6.

47. V § 23 ods. 2 sa vypúšťa slovo „malé“.

48. V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

49. Nadpis pod § 24 znie: „Register plavidiel“.

50. V § 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Plavidlá, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, možno zapísať do registra plavidiel len na základe predloženia dokladu o výmaze z registra pôvodného zápisu.“.

51. V § 25 ods. 9 sa slová „športových a rekreačných“ nahrádzajú slovom „malých“.

52. V § 26 ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a) sa slová „§ 28 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 10“.

53. V § 27 ods. 2 sa slová „po celú dobu evidencie“ nahrádzajú slovami „po celú dobu prevádzky“.

54. V § 28 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Plavidlo musí mať počas prevádzky lodné listiny, ktoré sú verejnými listinami.

(2) Na plavidle, s výnimkou malých plavidiel, musia byť tieto lodné listiny:

a) lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla; na plavidlách bez posádky môže byť lodné osvedčenie nahradené identifikačnou tabuľkou,

b) ciachový preukaz,

c) zoznam posádky plavidla; na osobných lodiach, ktoré vykonávajú medzinárodnú plavbu, aj zoznam cestujúcich,

d) lodný denník na plavidlách s vlastným pohonom a na plávajúcich strojoch,

e) strojný denník na plavidlách s vlastným pohonom a na plávajúcich strojoch,

f) denník o odovzdávaní odpadov a iných nebezpečných tovarov na plavidlách s vlastným pohonom, na plávajúcich strojoch a na plávajúcich zariadeniach so zabudovanými nádržami na odpadové vody.“.

55. V § 28 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „vysielaciu“.

56. V § 28 ods. 3 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „revízna správa plynových zariadení a revízna správa hasiacich zariadení,“.

57. V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na malom plavidle musia byť

a) lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla a

b) doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla.“.

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.

58. V § 28 ods. 5 sa vypúšťa slovo „vysielacej“.

59. V § 28 ods. 6 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.

60. V § 28 ods. 7 sa za slová „na základe“ vkladajú slová „podmienok vzájomného uznávania alebo“.

61. V § 28 ods. 8 v tretej vete sa vypúšťajú slová „s náveternou plochou väčšou ako 10 m2“.

62. V § 28 ods. 12 sa slová „týkajúce sa plavebného vedenia plavidla“ nahrádzajú slovami „o plavbe“.

63. V § 28 ods. 14 sa slová „Preukaz technickej spôsobilosti je listina“ nahrádzajú slovami „Klasifikačný preukaz je verejná listina“.

64. V § 28 v odsekoch 8, 10 a 14 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.

65. V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Člen posádky plavidla, ktorý nevykonával činnosť člena lodnej posádky po dobu dlhšiu ako desať rokov, je povinný zúčastniť sa preskúšania odbornej spôsobilosti pred komisiou Štátnej plavebnej správy a preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 60 rokov a potom každoročne preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

66. V § 29 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v rozsahu potrebnom na výkon pomocných činností na plavidle“.

67. V § 30 ods. 3 sa za slovo „teoretickej“ vkladá slovo „výučby“ a za slová „praktickej výučby“ sa vkladajú slová „na simulátore“.

68. V § 30 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Odbornú spôsobilosť musí preukázať okrem člena posádky plavidla aj vedúci plavby na plavebnej komore. Z členov posádky plavidla musí odbornú spôsobilosť preukázať

a) lodný kapitán,

b) vodca prievoznej lode,

c) vodca plávajúceho stroja,

d) kormidelník,

e) kormidelník nákladného člna,

f) lodný strojník,

g) lodník.

(5) Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, ktorý nebol vydaný v Slovenskej republike, možno uznať na základe podmienok ich vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.17)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „Napríklad oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 330/1990 Zb. o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vnútrozemskej vodnej doprave.“ nahrádza citáciou „Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 359/2002 Z. z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 274/2000 Z. z. o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.“.

69. V § 30 ods. 7 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „plavidla“ sa vkladajú slová „a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla“.

70. V § 31 odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré podliehajú registrácii, môže vykonávať len fyzická osoba – vodca malého plavidla, ktorá je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla alebo právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, alebo podnikateľ.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a) znie:

17a) Príloha č. 2 Skupina 214 – Ostatné zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

71. V § 32 ods. 1 druhá veta znie: „Klasifikácia plavidla sa vykonáva počas stavby, rekonštrukcie, pri zmene určenia plavidla alebo po uplynutí doby platnosti klasifikačného preukazu.“.

72. V § 32 odsek 2 znie:

(2) Klasifikáciu plavidiel vykonáva klasifikačná organizácia. Schvaľuje typovú a technickú dokumentáciu na stavbu a rekonštrukciu plavidiel a vykonáva odborný technický dozor nad stavbou plavidiel. Pravidlá na klasifikáciu a stavbu lodí vydáva klasifikačná organizácia po predchádzajúcom schválení ministerstvom.“.

73. V § 32 ods. 4 písmená c), d) a e) znejú:

c) prievozné lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia s vyhradenými technickými zariadeniami, lode prepravujúce nebezpečný náklad a podobne,

d) plavidlá do dĺžky 20 m určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich alebo určené na vlečenie, tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy,

e) plavidlá určené len na športové a oddychové účely s dĺžkou trupu väčšou ako 12 m určené na uvedenie na trh.“.

74. V § 32 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) malé plavidlá podliehajúce registrácii prevádzkované podľa osobitného predpisu.17a)“.

75. V § 32 ods. 5 druhá veta znie: „Priznaná klasifikačná trieda plavidla je vyznačená v klasifikačnom preukaze.“.

76. V § 32 ods. 6 druhá veta znie: „Odborný technický dozor počas stavby, rekonštrukcie alebo pri zmene určenia plavidla vykonáva klasifikačná organizácia a počas plavebnej prevádzky Štátna plavebná správa.“.

77. V § 32 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Plavidlo postavené pod dozorom klasifikačnej organizácie, ktorá nie je notifikovanou osobou,12a) môže byť zaregistrované a prevádzkované na vodných cestách Slovenskej republiky len vtedy, ak na žiadosť vlastníka plavidla bola vykonaná mimoriadna prehliadka technickej a prevádzkovej spôsobilosti za účasti notifikovanej osoby, Štátnej plavebnej správy a ďalších oprávnených expertov s kladným výsledkom a je mu priznaná klasifikačná trieda.

(8) Pred uvedením plavidla do prevádzky sa vykoná overenie technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidla vrátane jeho vyskúšania pred komisiou, v ktorej sú zástupcovia Štátnej plavebnej správy, klasifikačnej organizácie a ďalších oprávnených expertov.“.

78. V § 32 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

79. § 32 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Podrobnosti o zaradení plavidla do klasifikačnej triedy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

80. V § 33 odsek 1 sa za slová „zdvíhacie zariadenia“ vkladajú slová „s vysokou mierou ohrozenia a“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 2 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.“.

81. V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len “inšpekčná činnosť„)“.

82. V § 34 ods. 3 sa slová „príslušnému vodohospodárskemu orgánu“ nahrádzajú slovami „Slovenskej inšpekcii životného prostredia19a)“ a slová „okresnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu územnej samosprávy“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a) znie:

19a) § 37 ods. 2 a § 58 ods. 4 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).“.

83. V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ohlásenie takejto plavebnej nehody príslušnému útvaru Policajného zboru sa vzťahuje aj na Štátnu plavebnú správu, ak plavebnú nehodu zistila pri výkone štátneho odborného dozoru.“.

84. V § 34 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vodohospodárskym orgánom,“ a slová „Inšpekciou životného prostredia“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskou inšpekciou životného prostredia“.

85. V § 34 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

86. V § 34 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

87. V § 39 ods. 1 písm. a) bode 4 sa slová „§ 23 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“.

88. V § 39 ods.1 písm. c) tretí bod znie:

3. individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré nepodlieha registrácii,“.

89. V § 39 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

90. V § 39 ods. 1 písm. g) tretí bod znie:

3. záznam o pobyte plavidiel vo verejných prístavoch,“.

91. V § 39 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. evidenciu lodných listín a dokladov podľa písmena f) so súhlasom dotknutej osoby,21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:

21a) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

92. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

k) nariaďuje okamžité zastavenie plavby a bezodkladne o tom informuje ministerstvo a správcu vodného toku v prípade

1. povodňových prietokov na žiadosť povodňových orgánov,

2. ľadochodov alebo

3. bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky,

l) je povinná vystrojiť a označiť zamestnancov Štátnej plavebnej správy, ktorí sú vymenovaní do štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto.“.

93. V § 39 ods. 4 sa za slová „Plavební inšpektori“ vkladajú slová „a inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia za účasti plavebného inšpektora“.

94. § 39 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov podľa odseku 1 písm. l) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

95. V § 40 ods. 2 písmeno c) znie:

c) správcovi verejného prístavu alebo užívateľovi verejného prístavu, ak porušil povinnosti pri prevádzke a používaní prístavov (§ 5 a 6).“.

96. V § 40 odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou činnosťou ohrozila bezpečnosť plavebnej prevádzky alebo prerušila plavebnú dráhu bez súhlasu Štátnej plavebnej správy.“.

97. V § 40 ods. 3 v úvodnej vete sa za slová „prevádzkovateľ plavidla“ vkladajú slová „užívateľ verejného prístavu“.

98. Slová „Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky“.

99. Slová „prevádzkovateľ verejného prístavu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „správca verejného prístavu“ v príslušnom tvare.

100. Slovo „vymeniteľné“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „výmenné“ v príslušnom tvare.

101. Slovo „evidované“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „registrované“ v príslušnom tvare.

102. Slová „ústredná evidencia plavidiel (ďalej len „evidencia plavidiel")“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „register plavidiel“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha

k zákonu č. 580/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto zákonom sa transponujú tieto smernice:

1. Smernica Rady 82/714/EHS zo 4. 10. 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy.

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 301, 28/10/1982, s. 1 – 66).

2. Smernica Rady 87/540/EHS z 9. 11. 1987 o prístupe k profesii dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných úradných dokumentov kvalifikácie na túto profesiu.

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 322, 12/11/1987, s. 20 – 24).

3. Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. 12. 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou.

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 373, 31/12/1991, s. 29 – 32).

4. Smernica Rady 96/50/ES z 23. 7. 1996 o harmonizácii podmienok na získanie národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v spoločenstve.

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 235, 17/09/1996, s. 31 – 38).

5. Smernica Rady 76/135/EHS z 20.1.1976 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre vnútrozemské plavidlá v znení Smernice Rady 78/1016/EHS z 23.11.1978, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre vnútrozemské plavidlá

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 021, 29/01/1976, s. 10 – 12).

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 349, 13/12/1978, s. 31).

Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.