Zákon č. 562/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Čiastka 230/2003
Platnosť od 20.12.2003
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

okrem bodov 1, 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

562

ZÁKON

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto výnimka sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.

2. V § 9 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa stane platiteľom dane z pridanej hodnoty“.

3. V § 24 ods. 2 sa slová „ku dňu zostavenia účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.

4. V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:

c) nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv posudkom znalca a technické rezervy kvalifikovaným odhadom v účtovných jednotkách, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami podľa osobitných predpisov,12)“.

5. V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na účely podľa odsekov 1 a 2 je daňový úrad oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly sa primerane použijú ustanovenia o pravidlách kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.47a)“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

6. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

㤠39a

Účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty a ktorá k 31. decembru 2004 účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná od 1. januára 2005 účtovať v sústave podvojného účtovníctva.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem bodov 1, 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.