Zákon č. 522/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 216/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

522

ZÁKON

zo 6. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z. a zákona č. 447/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2b sa vkladá § 2c, ktorý znie:

㤠2c

(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci v správe

a) právnických osôb v oblasti zdravotníctva, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitných zákonov,11f)

b) zriaďovateľa zdravotníckych zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto zdravotníckych zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného zákona.11f)

(2) Veci uvedené v odseku 1 vrátane rozostavaných stavieb prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11f znie:

11f) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:

㤠4b

(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky podľa § 2c aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky.

(2) Na obec neprechádzajú

a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku Slovenskej republiky, súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníctva obce podľa § 2c ods. 1, ktoré sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec podľa tohto zákona,

b) záväzky na úhradu peňažných plnení podľa osobitných zákonov,16a) ktoré bol povinný uhradiť správca majetku Slovenskej republiky podľa osobitných zákonov16a) do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky na obec podľa tohto zákona.“.

4. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán; obec nie je oprávnená dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce ani na jeho iné zaťaženie.“.

5. V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 2b ods. 1“ vkladajú slová „a § 2c ods. 1“ a slová „nemôže naložiť“ sa nahrádzajú slovami „môže naložiť aj“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve“.

7. V § 7a ods. 1 sa za slová „§ 2b ods. 1“ vkladajú slová „a § 2c“.

8. V § 7a odsek 2 znie:

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva

a) o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 1,

b) o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,

c) o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 1,

d) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je vyššia ako 100 000 Sk; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje zamestnanec určený zásadami prijatými podľa § 9 ods. 1.“.

9. V § 7a ods. 4 sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „vo vlastníctve obce“.

10. V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak obec je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

11. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže22b) na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) prednostom obecného úradu,

e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou22c) osôb uvedených v písmenách a) až f).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22b a 22c znejú:

22b) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

22c) § 116 Občianskeho zákonníka.“.

12. Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý znie:

㤠14c

(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal v správe majetok, ktorý podľa tohto zákona prechádza na obec, spíše s obcou písomný protokol o odovzdaní tohto majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prechodu majetku Slovenskej republiky podľa tohto zákona. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve a oceneného podľa osobitného zákona21) a výšku oprávok tohto majetku, súvisiace majetkové práva a záväzky ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec; ak ide o nehnuteľnosť, protokol obsahuje aj údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.26b) Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec, a štatutárny orgán obce.

(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku podľa tohto zákona podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.26c)

(3) Veci uvedené v § 2c prechádzajú do vlastníctva obcí dňom nadobudnutia účinnosti osobitného zákona, ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec; tento deň je dňom prechodu majetku Slovenskej republiky na obec.“.

13. Za § 15e sa vkladá § 15f, ktorý znie:

㤠15f

(1) Rozostavané stavby a dokončené stavby, ku ktorým prešla investorská funkcia na obec podľa osobitného zákona,33a) prechádzajú dňom 1. januára 2004 do vlastníctva obce, ktorá je k 31. decembru 2003 ich investorom.

(2) Do 1. júla 2004 obce uvedú do súladu s § 6 ods. 3 svoje právne vzťahy k právnickým osobám, ktoré založili do 31. decembra 2001.

(3) Povinnosť podľa § 7a ods. 1 a obmedzenia podľa § 7a ods. 4 sa vzťahujú na majetok, ktorý slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, do 31. decembra 2004.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.