Vyhláška č. 48/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 24/2003
Platnosť od 15.02.2003
Účinnosť od 15.02.2003

OBSAH

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 7. februára 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v 2. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii hasič záchranár sa v bode 2.04 slová „zásahových základných hasičských automobilov" nahrádzajú slovami „hasičskej techniky".

2. V prílohe v 2. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii hasič záchranár sa v bode 2.05 za slovo „objektov" vkladajú slová „zariadení Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor") a".

3. V prílohe sa 2. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii hasič záchranár dopĺňa bodom 2.07, ktorý znie:

„2.07 Samostatné vykonávanie rutinných pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku vyžadujúcich zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím špeciálnej techniky.".

4. V prílohe sa 4. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii hasič záchranár špecialista, technik špecialista a samostatný inšpektor dopĺňa bodmi 4.10 a 4.11, ktoré znejú:

„4.10 Samostatné vykonávanie najzložitejších pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej techniky.

4.11 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti spracúvania odborných informácií z oblasti ochrany pred požiarmi a hasičskej a záchranárskej činnosti.".

5. V prílohe v 5. PLATOVEJ TRIEDE v kvalifikačných predpokladoch sa slová „bakalárske vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa".

6. V prílohe v 5. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii vedúci technik špecialista, odborný inšpektor sa v bode 5.05 za slovom „požiarov" vkladajú slová „alebo na úseku ochrany utajovaných skutočností".

7. V prílohe sa 5. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii vedúci technik špecialista, odborný inšpektor dopĺňa bodmi 5.11 a 5.12, ktoré znejú:

„5.11 Koordinovanie a organizovanie činnosti čaty pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri vykonávaní odbornej prípravy.

5.12 Samostatné vykonávanie čiastkovej odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.".

8. V prílohe v 6. PLATOVEJ TRIEDE v kvalifikačných predpokladoch sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".

9. V prílohe sa 6. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii samostatný odborný inšpektor dopĺňa bodmi 6.10 až 6.15, ktoré znejú:

„6.10 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spisovej služby a na úseku ochrany utajovaných skutočností v zariadeniach zboru.

6.11 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spojovacej a výpočtovej služby v zariadeniach zboru alebo na úrovni kraja.

6.12 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania psychologickej spôsobilosti na úseku personálnej práce v zariadeniach zboru.

6.13 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania fyzickej zdatnosti príslušníkov v zariadeniach zboru.

6.14 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zariadeniach zboru.

6.15 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh protipovodňovej, strojnej a ženijnej služby v zariadeniach zboru.".

10. V prílohe v 7. PLATOVEJ TRIEDE v kvalifikačných predpokladoch sa slová „vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".

11. V prílohe v 7. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii samostatný odborný inšpektor špecialista sa v bode 7.05 slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „príslušníkov" sa pripájajú slová „alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a pri vypracúvaní súvisiacich analýz a návrhov opatrení".

12. V prílohe sa 7. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii samostatný odborný inšpektor špecialista dopĺňa bodmi 7.10 až 7.13, ktoré znejú:

„7.10 Samostatné odborné špecializované činnosti na organizačnom, plánovacom, kontrolnom alebo hodnotiacom úseku, alebo spracúvanie riadiacich dokumentov v zariadeniach zboru.

7.11 Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hasičskej a záchranárskej služby v zariadeniach zboru.

7.12 Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hospodárskej mobilizácie, plánovacej, riadiacej a výkazovej činnosti so spracúvaním dokumentov v zariadeniach zboru vrátane zabezpečovania ochrany utajovaných skutočností.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.


Vladimír Palko v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.