Zákon č. 458/2003 Z. z.Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 215/2004 Z. z.(nepriamo), 267/2004 Z. z., 371/2004 Z. z.(nepriamo), 757/2004 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo), 290/2009 Z. z.)

Čiastka 199/2003
Platnosť od 25.11.2003
Účinnosť od 17.07.2009
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 290/2009 Z. z. stráca Čl.I § 1 účinnosť. Ak Národná rada SR neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavou SR stráca platnosť 17. 1. 2010. okrem § 19f uvedeného v bode 3 čl. II, bodu 1 a bodu 19 uvedených v čl. VI, § 55g uvedeného v bode 10 čl. I...

458

ZÁKON

z 21. októbra 2003

o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

(1) Zriaďuje sa Špeciálny súd.

(2) Sídlo, obvod, pôsobnosť a organizáciu Špeciálneho súdu a konanie pred ním, ako aj postavenie sudcov Špeciálneho súdu, ich práva a povinnosti ustanovuje osobitný zákon.1)


Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 318/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z. a zákona č. 426/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „§ 13 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.“.

2. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Orgánmi štátnej správy súdov sú predseda a podpredseda najvyššieho súdu, predsedovia a podpredsedovia krajských súdov, predsedovia a podpredsedovia okresných súdov, ako aj predseda a podpredseda Špeciálneho súdu.“.

3. V § 9 sa slová „krajských a okresných súdov“ nahrádzajú slovami „Špeciálneho súdu, krajských súdov a okresných súdov“.

4. V § 10 sa slová „Predseda najvyššieho súdu a predsedovia krajských a okresných súdov“ nahrádzajú slovami „Predseda najvyššieho súdu, predseda Špeciálneho súdu, predsedovia krajských súdov a predsedovia okresných súdov“.

5. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podpredseda Špeciálneho súdu vykonáva štátnu správu Špeciálneho súdu v rozsahu určenom predsedom Špeciálneho súdu.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

6. V § 11 ods. 5 sa slová „Predseda krajského a okresného súdu“ nahrádzajú slovami „Predseda Špeciálneho súdu, predseda krajského súdu a predseda okresného súdu“.

7. V § 12 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „krajských a okresných súdov“ nahrádzajú slovami „Špeciálneho súdu, krajských súdov a okresných súdov“.

8. V § 12 ods. 2 v úvodnej vete sa slová „okresných a krajských súdov“ nahrádzajú slovami „Špeciálneho súdu, krajských súdov a okresných súdov“.

9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

(1) Predseda Špeciálneho súdu vykonáva štátnu správu tohto súdu tým, že

a) zabezpečuje chod Špeciálneho súdu po stránke personálnej a organizačnej najmä tým, že zabezpečuje personálne obsadenie Špeciálneho súdu, zabezpečuje podklady na výber uchádzačov o funkciu sudcu na Špeciálnom súde, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu na Špeciálnom súde, zabezpečuje riadne obsadenie Špeciálneho súdu odbornými zamestnancami, vybavuje personálne veci sudcov a ostatných zamestnancov Špeciálneho súdu,

b) zabezpečuje riadny chod Špeciálneho súdu po hospodárskej, materiálnej a finančnej stránke,

c) stará sa o odborné vzdelávanie sudcov a ostatných zamestnancov Špeciálneho súdu,

d) dohliada na riadny chod súdnych kancelárií.

(2) Predseda Špeciálneho súdu dbá o dôstojnosť súdneho konania, dodržiavanie zásad sudcovskej etiky a o plynulosť súdneho konania na Špeciálnom súde. Na tento účel

a) vykonáva previerky súdnych spisov,

b) dohliada na úroveň súdneho konania,

c) vybavuje sťažnosti.

(3) V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 2 písm. a) a b) podáva ministerstvu podnety k sťažnostiam pre porušenie zákona, ak má za to, že sú splnené podmienky podľa zákonov o súdnom konaní.12)“.

10. V § 20 sa za slová „na postup“ vkladajú slová „Špeciálneho súdu a“ a slová „v § 16 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „v § 16“.

11. V § 21 sa slová „v § 16 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 16“.

12. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Predseda Špeciálneho súdu vybavuje sťažnosti, ktorých obsahom je sťažnosť vo veciach uvedených v § 16 proti podpredsedovi, sudcom a ďalším zamestnancom Špeciálneho súdu.“.

13. V § 22 sa slová „v § 16 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 16“.

14. V § 23 sa slová „v § 16 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 16“.

15. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedom Špeciálneho súdu“.

Čl. V

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 2 písm. c) sa za slová „predsedu krajského súdu,“ vkladajú slová „predsedu Špeciálneho súdu,“ a slová „okresného súdu a podpredsedu krajského súdu“ sa nahrádzajú slovami „okresného súdu, podpredsedu krajského súdu a podpredsedu Špeciálneho súdu,“.

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z. a zákona č. 426/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na Špeciálny súd možno prideliť len sudcu, ktorý dovŕšil vek 35 rokov a podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona5a) je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné. Tieto podmienky platia rovnako na sudcu dočasne prideleného alebo sudcu preloženého na Špeciálny súd, ako aj na sudcu, ktorý rozhoduje o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špeciálneho súdu.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 26 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 14 ods. 2 sa za slová „najvyšší súd“ vkladajú slová „a Špeciálny súd“.

3. V § 17 písm. g) sa slová „(§ 11 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 4)“.

4. V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výkon funkcie sudcu sa prerušuje aj z dôvodu uvedeného v § 150a ods. 3.“.

5. V § 28 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3“.

6. § 34 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Práva uvedené v odsekoch 6 a 7 prislúchajú sudcovi Špeciálneho súdu obligatórne; v týchto prípadoch bezpečnosť osôb a obydlia zaisťuje bezplatne Policajný zbor, ak o to požiada predseda Špeciálneho súdu ministra vnútra Slovenskej republiky.“.

7. V § 66 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a sudcu Špeciálneho súdu“ a za slová „na najvyšší súd“ sa vkladajú slová „alebo Špeciálny súd“.

8. V § 68 ods. 1 písm. c) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedovi Špeciálneho súdu“.

9. V § 68 ods. 1 písm. d) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a podpredsedovi Špeciálneho súdu“.

10. V § 69 písm. a) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedovi senátu Špeciálneho súdu“.

11. V § 69 písm. b) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a sudcovi Špeciálneho súdu“.

12. Doterajší text § 69 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špeciálneho súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje o riadnych opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je v prvom stupni príslušný Špeciálny súd, mesačne v sume rovnajúcej sa dvojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.“.

13. V § 70 sa slová „podľa § 68 a 69“ nahrádzajú slovami „podľa § 68 a § 69 ods. 1“.

14. V § 83 ods. 1 sa slová „okresného súdu a krajského súdu“ nahrádzajú slovami „okresného súdu, krajského súdu a Špeciálneho súdu“.

15. V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedu Špeciálneho súdu“.

16. V § 114 ods. 5 sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predseda Špeciálneho súdu“.

17. § 150 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špeciálneho súdu nemôže rozhodnúť príslušný senát vyčlenený na takéto rozhodovanie (§ 11 ods. 3), rozhodne o riadnom opravnom prostriedku ktorýkoľvek senát najvyššieho súdu určený rozvrhom práce; funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 týmto sudcom nepatrí.“.

18. Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý znie:

㤠150a

(1) Ak je sudca pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania (§ 11 ods. 4), zároveň na návrh ministra s predchádzajúcim súhlasom sudcu určí súdna rada súd, na ktorý bude preložený, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 2.

(2) Ak sudca pridelený alebo preložený na Špeciálny súd prestane spĺňať podmienku oprávnenosti oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, dokončí konanie vo veciach, v ktorých už konal na hlavnom pojednávaní, ak prejednávaná vec neobsahuje utajovanú skutočnosť, s ktorou nie je oprávnený sa oboznamovať; rovnako sa postupuje v prípade sudcu, ktorý rozhoduje o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špeciálneho súdu.

(3) Sudcu Špeciálneho súdu uvedeného v odseku 2 preloží s jeho súhlasom súdna rada na súd, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred jeho preložením na Špeciálny súd. Ak bol sudca pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania (§ 11 ods. 4), súdna rada ho s jeho súhlasom preloží na súd určený podľa odseku 1. Ak sudca nedá súhlas na preloženie, výkon funkcie sudcu sa prerušuje, pričom ustanovenie § 24 ods. 7 druhá veta sa nepoužije. Po prerušení sa sudca ujme výkonu funkcie sudcu na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred svojím preložením na Špeciálny súd; ak bol sudca pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania (§ 11 ods. 4), ujme sa výkonu funkcie sudcu na súde určenom podľa odseku 1.“.

19. Za § 151b sa vkladá § 151c, ktorý znie:

㤠151c

(1) Do zriadenia sudcovskej rady na Špeciálnom súde výberové konanie na Špeciálny súd na funkciu predsedu senátu a funkciu sudcu uskutoční výberová komisia, ktorej členov vymenuje zo sudcov minister spravodlivosti po predchádzajúcom súhlase súdnej rady. Na výberové konanie na Špeciálny súd sa použijú ustanovenia § 28 a 29 primerane. Výberové konanie vyhlási minister spravodlivosti do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia.

(2) Výberové konanie na funkciu predsedu senátu a funkciu sudcu, ktorí budú rozhodovať o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu, vyhlási predseda najvyššieho súdu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia.

(3) Termín výberového konania podľa odsekov 1 a 2 sa určí tak, aby výberová komisia pri rozhodovaní mala k dispozícii aj vyjadrenie Národného bezpečnostného úradu o tom, či sa môže uchádzač o funkciu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.

(4) Do ustanovenia senátu, ktorý bude rozhodovať o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu, rozhodne o riadnom opravnom prostriedku ktorýkoľvek senát najvyššieho súdu určený rozvrhom práce; funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 týmto sudcom nepatrí.“.

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z. a zákona č. 155/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „určených“ vkladajú slová „zákonom1aa) alebo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Napríklad § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19e ods. 1 a 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 458/2003 Z. z., § 55j ods. 1 a 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., § 25 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. g) sa za slovo „určených“ vkladajú slová „zákonom1aa) alebo“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špeciálneho súdu podľa osobitného zákona.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 15a Trestného poriadku.“.

4. V § 69 ods. 4 sa za slová „sa poskytujú“ vkladajú slová „prokuratúre, súdom,“ a za slová „a obecnej polícii“ sa vkladajú slová „a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 27b sa citácia „§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou

„§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.
§ 28 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IX

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zákonnosti“ vkladajú slová „pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona a“.

2. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

3. V § 36 ods. 3 sa za slová „spovedné tajomstvo“ vkladajú slová „alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou“.

4. V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:

a) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len “generálna prokuratúra„), ktorej osobitnou súčasťou s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky je Úrad špeciálnej prokuratúry (§ 55b až 55l),“.

5. V § 46 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na konanie pred Špeciálnym súdom je príslušný prokurátor generálnej prokuratúry vymenovaný do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

6. V § 46 ods. 7 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.

7. V § 53 ods. 1 písm. a) sa za slová „námestníka generálneho prokurátora,“ vkladajú slová „špeciálneho prokurátora,“.

8. V § 54 ods. 2 písm. a) sa slová „ak ide o prokurátora generálnej prokuratúry“ nahrádzajú slovami „ak ide o špeciálneho prokurátora, prokurátora generálnej prokuratúry okrem prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry,“.

9. V § 54 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) špeciálny prokurátor, ak ide o prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

10. Za § 55 sa vkladajú § 55a až 55l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠55a

Spracúvanie a poskytovanie údajov

(1) Prokuratúra spracúva podľa tohto zákona a osobitného zákona33) na účely trestného konania osobné údaje týkajúce sa trestne stíhaných osôb a poškodených, údaje o trestných činoch, ktoré boli alebo mali byť spáchané, a údaje s tým bezprostredne súvisiace získané pri plnení úloh, ktoré patria do jej pôsobnosti, a pri vzájomnej výmene informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a na účely právneho styku s cudzinou aj s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „informačný systém").

(2) Generálna prokuratúra spracúva podľa tohto zákona a osobitného zákona33) na účely trestného konania aj osobné údaje týkajúce sa trestne stíhaných osôb a poškodených, údaje o trestných činoch, ktoré boli alebo mali byť spáchané, a údaje s tým bezprostredne súvisiace získané z informačných systémov podriadených prokuratúr, a pri vzájomnej výmene informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a na účely právneho styku s cudzinou aj s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „centrálny informačný systém").

(3) Osobnými údajmi týkajúcimi sa trestne stíhanej osoby sú meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo a pobyt trestne stíhanej osoby, ako aj meno, priezvisko a rodné priezvisko matky trestne stíhanej osoby; ak trestne stíhaná osoba má zmenené meno alebo priezvisko, aj jej pôvodné meno a pôvodné priezvisko.

(4) Osobnými údajmi týkajúcimi sa poškodeného sú

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo a pobyt poškodeného; ak poškodený má zmenené meno alebo priezvisko, aj jeho pôvodné meno a pôvodné priezvisko,

b) údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod poškodeného, jeho politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor a členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, ak bol poškodený trestným činom pre svoje politické presvedčenie, národnosť, rasu, príslušnosť k etnickej skupine, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania.

(5) Údaje z informačného systému a centrálneho informačného systému sa poskytujú na účely trestného konania orgánom činným v trestnom konaní a na účely právneho styku s cudzinou a podľa osobitného zákona34) aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

(6) Informačný systém a centrálny informačný systém sa vedie písomne a elektronickou formou. Vzájomná výmena informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky sa môže uskutočňovať aj elektronickou formou.

(7) Informačný systém a centrálny informačný systém nepodliehajú registrácii podľa osobitného zákona.35)

(8) Prokuratúra, ktorá vedie informačný systém a centrálny informačný systém, po splnení účelu bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

Osobitné ustanovenia o Úrade špeciálnej prokuratúry

§ 55b

(1) Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, ktoré patria do právomoci Špeciálneho súdu.36)

(2) Pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry uvedenú v odseku 1 vykonávajú prokurátori Úradu Špeciálnej prokuratúry; pri plnení úloh postupujú podľa osobitného zákona.7)

§ 55c

Generálny prokurátor podáva Národnej rade Slovenskej republiky raz za rok správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá je súčasťou správy o činnosti prokuratúry, z ktorej vyplývajú jej poznatky o stave zákonnosti.

§ 55d

(1) Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor riadi činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry.

(2) Špeciálny prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo veciach patriacich do právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry (§ 55b) generálny prokurátor nie je oprávnený

a) uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala obžaloba alebo riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného,

b) vykonať úkony za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor.

(3) Vznik oprávnenia a zánik oprávnenia vykonávať funkciu špeciálneho prokurátora upravuje osobitný zákon.37)

§ 55e

(1) Špeciálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a ostatných osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry (ďalej len „osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry"). Na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor oprávnený vydávať príkazy a pokyny, ktoré sú záväzné pre všetky osoby určené na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry.

(2) Počet osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry v členení podľa funkcií určuje vláda Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora.

§ 55f

(1) Prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť iba prokurátor generálnej prokuratúry, ktorého vymenúva do tejto funkcie generálny prokurátor podľa osobitného zákona.38)

(2) Štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere vymenúva do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora. Ak ide o preloženie štátneho zamestnanca39) na výkon štátnej služby na generálnu prokuratúru v Úrade špeciálnej prokuratúry, o preložení štátneho zamestnanca rozhoduje generálny prokurátor po dohode s príslušným vedúcim služobného úradu a na návrh špeciálneho prokurátora. Štátnym zamestnancom v Úrade špeciálnej prokuratúry môže byť iba štátny zamestnanec v stálej štátnej službe. Štátneho zamestnanca možno vymenovať do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo preložiť na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry iba s jeho súhlasom.

(3) Zamestnanca vo verejnej službe prideľuje na Úrad špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora. Na pridelenie zamestnanca vo verejnej službe na Úrad špeciálnej prokuratúry sa vyžaduje jeho súhlas.

§ 55g

(1) Vymenovať do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo prideliť na výkon funkcie v tomto úrade možno len osobu, ktorá podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona40) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné, a ak ide o prokurátora, stupňa utajenia Prísne tajné.

(2) Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry musí byť po celý čas výkonu funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry osobou oprávnenou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné, a ak ide o prokurátora, stupňa utajenia Prísne tajné.

§ 55h

(1) Osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry môže odvolať z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry iba generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora, a to aj bez uvedenia dôvodu.

(2) Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora o uvoľnenie z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor ju z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry uvoľní najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď požiadala o uvoľnenie z funkcie.

(3) Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne osobe určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry

a) dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1,

b) dňom doručenia rozhodnutia o uvoľnení z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 2, ak v rozhodnutí o uvoľnení z funkcie nie je uvedený neskorší deň,

c) dňom zániku alebo skončenia jej štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného zákona.41)

(4) Na zmenu, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca na generálnej prokuratúre v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahuje osobitný zákon.42)

(5) Na dočasné pridelenie, zánik a skončenie pracovného pomeru zamestnanca vykonávajúceho verejnú službu na generálnej prokuratúre v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahuje osobitný zákon.43)

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Na zánik oprávnenia prokurátora vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahuje osobitný zákon.44)

§ 55i

(1) Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry je povinná zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 55h ods. 3 a 6), o veciach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojej funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry, ak nebola tejto povinnosti zbavená podľa zákona.

(2) Zbaviť mlčanlivosti osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry o veciach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojej funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry, môže iba generálny prokurátor, a to aj po zániku oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 55h ods. 3 a 6).

§ 55j

(1) Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry má právo v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie ochrany svojej osoby, ochrany jej blízkych osôb45) a ochrany svojho obydlia, ak o to požiada; takisto má právo na bezplatné poskytnutie primeraných prostriedkov na zabezpečenie ochrany alebo náhrady nákladov takej ochrany. Minister vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti generálneho prokurátora vydá rozhodnutie o bezplatnom zaistení bezpečnosti osôb a obydlia Policajným zborom. Ostatné náklady spojené so zabezpečením ochrany osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry znáša generálna prokuratúra.

(2) Bez súhlasu osoby určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry nemožno zverejňovať jej podobizeň a pobyt; to sa vzťahuje aj na jej blízke osoby, ak je to potrebné na účinnú ochranu osoby určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry a jej blízkych osôb a blízke osoby s tým súhlasia. Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry má právo aj na primerané utajenie údajov o svojej osobe a jej blízkych osobách.

(3) Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 má v odôvodnených prípadoch osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry aj po zániku oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 55h ods. 3 a 6).

§ 55k

(1) Generálna prokuratúra vystaví osobám určeným na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry služobný preukaz Úradu špeciálnej prokuratúry.

(2) Služobný preukaz Úradu špeciálnej prokuratúry je verejná listina, ktorou osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry preukazuje svoju totožnosť, funkciu a príslušnosť k Úradu špeciálnej prokuratúry.

(3) Pri plnení úloh Úradu špeciálnej prokuratúry sa môže osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry preukázať namiesto služobného preukazu Úradu špeciálnej prokuratúry spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.46)

§ 55l

(1) Policajný zbor, Železničná polícia, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže, orgány štátnej správy v colníctve, daňové orgány, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, orgány verejnej správy v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu, ostatné štátne orgány, obce, vyššie územné celky a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby sú povinné poskytnúť súčinnosť Úradu špeciálnej prokuratúry pri plnení jeho úloh a neodkladne vybavovať jeho dožiadania, poskytovať mu požadované informácie, posudky, odborné vyjadrenia, listiny a spisy.

(2) Fyzická osoba môže odoprieť poskytnutie požadovanej informácie, ak by jej poskytnutím porušila štátom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti, ak tejto povinnosti nebola zbavená podľa zákona, a osoba, ktorá by podaním informácie porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Podanie informácie môže odoprieť aj fyzická osoba, ak by jej podaním vystavila seba alebo blízku osobu45) nebezpečenstvu trestného stíhania.

(3) Úrad špeciálnej prokuratúry môže získané informácie, posudky, odborné vyjadrenia, listiny a spisy použiť iba na plnenie svojich úloh a je povinný ich chrániť pred vyzradením a zneužitím.

(4) Ak na objasnenie skutočnosti dôležitej pre plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry sú potrebné odborné znalosti, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a orgány štátnej správy, najmä v oblasti colníctva, daní a finančnej kontroly, sú povinné poskytnúť v nevyhnutnom počte a časovom rozsahu Úradu špeciálnej prokuratúry svojich zamestnancov. Plnenie úloh v Úrade špeciálnej prokuratúry sa posudzuje ako plnenie úloh ich zamestnávateľa. Zamestnanci počas plnenia úloh v Úrade špeciálnej prokuratúry nepodliehajú ohľadom ich plnenia pokynom svojho zamestnávateľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 až 46 znejú:

33) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

34) § 28 ods. 2 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.

35) § 25 ods. 3 písm. e) zákona č. 428/2002 Z. z.

36) § 15a zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

37) § 24a až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 458/2003 Z. z.

38) § 24a a 24b zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.

39) § 29 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 411/2002 Z. z.

40) § 26 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

41) § 39 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a § 59 až 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

42) § 27 až 29 a § 39 až 44 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

43) § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 a § 58 až 72 a § 163 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44) § 24c až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.

45) § 116 Občianskeho zákonníka.

46) § 5 zákona č. 154/2001 Z. z.
§ 51 zákona č. 312/2001 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 sa za slová „zástupca hlavného vojenského prokurátora,“ vkladajú slová „špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora,“.

2. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno dočasne prideliť iba prokurátora, ktorý podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona11a) je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 26 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 10 odsek 6 znie:

(6) Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať rokov započítateľnej praxe (§ 97); výnimku z tejto dĺžky započítateľnej praxe môže udeliť generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora, ak ide o prokurátora prekladaného na Úrad špeciálnej prokuratúry [§ 24b ods. 1 písm. b)]. Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno preložiť iba prokurátora, ktorý podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona11a) je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné. Ustanoveniami predchádzajúcich viet nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.“.

4. Za § 24 sa vkladá siedmy diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„SIEDMY DIEL

VYMENOVANIE DO FUNKCIE V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY A ZÁNIK OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ FUNKCIU V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY

Vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry

§ 24a

(1) Špeciálneho prokurátora volí do funkcie Národná rada Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora na základe výberového konania. Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je päť rokov. Za špeciálneho prokurátora môže byť zvolený iba prokurátor generálnej prokuratúry.

(2) Ostatných vedúcich prokurátorov a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry vymenúva do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor na základe výberového konania na návrh špeciálneho prokurátora a po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov. Za vedúceho prokurátora a za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť vymenovaný iba prokurátor generálnej prokuratúry.

(3) Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o vymenovaní do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.

(4) Ak rada prokurátorov odmietne udeliť súhlas na vymenovanie do funkcie uvedenej v odseku 2, uskutoční sa nové výberové konanie.

§ 24b

(1) Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 1 a 2 sa môže prihlásiť

a) prokurátor generálnej prokuratúry,

b) prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené v § 10 ods. 6,

c) štátny občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora (§ 6).

(2) Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 1 a 2 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia § 20 a 21.

(3) Pred vymenovaním do funkcie alebo pridelením na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor

a) preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry,

b) vymenuje štátneho občana Slovenskej republiky uvedeného v odseku 1 písm. c) do funkcie prokurátora generálnej prokuratúry, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.

Zánik oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry

§ 24c

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia (§ 24a ods. 1),

b) odvolaním z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24d),

c) uvoľnením z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24e),

d) zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).

§ 24d

(1) Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry odvolaný len

a) právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie o odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora podľa § 189 ods. 1 písm. d),

b) právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie o preložení prokurátora podľa § 189 ods. 1 písm. e) alebo

c) rozhodnutím generálneho prokurátora po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov, ak sa proti prokurátorovi začalo disciplinárne konanie alebo ak prokurátor zo zdravotných dôvodov svoju funkciu viac ako šesť mesiacov nevykonáva; ak rada prokurátorov neudelí súhlas na odvolanie z funkcie, generálny prokurátor nemôže prokurátora odvolať z funkcie vedúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo z funkcie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.

(2) Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry dňom, keď mu bolo do vlastných rúk doručené rozhodnutie disciplinárnej komisie alebo generálneho prokurátora o jeho odvolaní z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry, ak v rozhodnutí o odvolaní nie je uvedený neskorší deň odvolania.

(3) Prokurátor odvolaný z funkcie

a) vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. a) sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom útvare generálnej prokuratúry,

b) prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. b) sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom útvare generálnej prokuratúry, ak disciplinárna komisia nerozhodla o jeho preložení na prokuratúru nižšieho stupňa,

c) vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. c) alebo odseku 4 sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom útvare generálnej prokuratúry,

d) prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. c) sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom útvare generálnej prokuratúry.

(4) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor môže byť, okrem prípadov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), z funkcie odvolaný iba Národnou radou Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora, ak zo zdravotných dôvodov nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť mesiacov.

§ 24e

(1) Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora o uvoľnenie z funkcie vedúceho prokurátora alebo z funkcie prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor ho z funkcie uvoľní najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď prokurátor požiadal o uvoľnenie z funkcie.

(2) Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie o uvoľnení z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry, ak v rozhodnutí o uvoľnení z funkcie nie je uvedený neskorší deň.

(3) Prokurátor uvoľnený z funkcie

a) vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom útvare generálnej prokuratúry,

b) prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom útvare generálnej prokuratúry.“.

5. Nadpis pod § 98 sa umiestňuje nad § 98 a za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:

„98a

Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry patrí mesačne funkčný príplatok za výkon funkcie prokurátora na Úrade špeciálnej prokuratúry v sume rovnajúcej sa dvojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.“.

6. V § 189 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, preloženie na iný organizačný útvar generálnej prokuratúry alebo na prokuratúru nižšieho stupňa,“.

7. V § 224 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 23 ods. 1)“ vkladajú slová „a udeľuje alebo odmieta súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24a) a k jeho odvolaniu z tejto funkcie [§ 24d ods. 1 písm. c)].“.

8. Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý znie:

㤠265a

Výberové konanie na funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vyhlási generálny prokurátor do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia.“.


Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004 okrem § 19f uvedeného v bode 3 čl. II, bodu 1 a bodu 19 uvedených v čl. VI, § 55g uvedeného v bode 10 čl. IX, bodu 3, § 24b v bode 4 a bodu 8 uvedených v čl. X a čl. XI, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona, a okrem § 24a ods. 1 uvedeného v bode 4 čl. X, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.