Zákon č. 451/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2003
Platnosť od 20.11.2003
Účinnosť od 01.01.2004

OBSAH

451

ZÁKON

z 23. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z. a zákona č. 424/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 203 ods. 1 sa za číslom „2002“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za číslo „2003“ sa vkladajú slová „a 2004“.

2. V § 203 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené