Zákon č. 165/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2003
Platnosť od 21.05.2003
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. I § 10 ods. 3 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004

165

ZÁKON

z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z. a zákona č. 677/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení.“.

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre účely tohto zákona“.

3. V § 2 ods. 2 prvá veta znie:

„Stavebné sporenie môže vykonávať len banka,1) ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „stavebná sporiteľňa").“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 ods. 3 sa slová „V povolení pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „V bankovom povolení“ a slovo „činnosti“ sa nahrádza slovami „stavebného sporenia“.

5. V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

c) investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo do pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

7. § 3 sa vypúšťa.

8. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Na účely štátneho dozoru podľa odseku 1 je stavebná sporiteľňa povinná predložiť ministerstvu bez zbytočného odkladu všetky ním požadované doklady a údaje o hospodárení s prostriedkami fondu stavebného sporenia.“.

9. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na výkon štátneho dozoru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 6 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „poskytovať“ nahrádza slovom „predkladať“.

11. V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

c) dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,“.

12. V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vyhlásenie“ vkladajú slová „stavebného sporiteľa“.

13. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých zmlúv o stavebnom sporení, oznámi bez zbytočného odkladu všetkým stavebným sporiteľniam, s ktorými stavebný sporiteľ také zmluvy uzavrel, že stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu podľa § 10 ods. 4, a obdobie, na ktoré stavebný sporiteľ stratil tento nárok.“.

14. § 7 znie:

㤠7

(1) Stavebné sporenie vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených Národnou bankou Slovenska po dohode s ministerstvom, ktoré musia obsahovať najmä

a) druhy stavebného sporenia a podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmlúv o stavebnom úvere,

b) zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,

c) postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zrušených zmlúv o stavebnom sporení,

d) spôsob ochrany stavebného sporiteľa pri odobratí bankového povolenia alebo pri zániku bankového povolenia stavebnej sporiteľni podľa osobitného predpisu,3b)

e) podmienky poskytovania stavebných úverov v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).

(2) Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať

a) identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)

b) výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (ďalej len „cieľová suma"), a podmienky, za ktorých môže byť zvýšená alebo znížená cieľová suma,

c) výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,

d) úrokové sadzby vkladov,

e) podmienky a postup pri výplate vkladov,

f) podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia stavebného úveru pri zvýšení alebo znížení cieľovej sumy, postup pri určení poradia poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia, ako aj podmienky a postup pri výplate vkladov,

g) podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení,

h) podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení,

i) podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení,

j) vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy.

(3) Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať

a) identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)

b) úrokové sadzby stavebných úverov,

c) podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru,

d) spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebného úveru,

e) podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom úvere,

f) podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom úvere.

(4) Zmluvy o stavebnom sporení a zmluvy o stavebnom úvere môžu obsahovať aj ďalšie náležitosti dohodnuté medzi stavebnou sporiteľňou a stavebným sporiteľom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

3b) § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3c) § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
§ 3 ods. 4 písm. a) prvý a druhý bod zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2001 Z. z.“.

15. V § 8 ods. 1 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „o stavebnom sporení“ a vypúšťajú sa slová „na zmluvne dohodnutú sumu (ďalej len „cieľová suma")“.

16. V § 8 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom“ nahrádzajú slovami „so stavebným sporiteľom podľa § 4 písm. b)“.

17. V § 8 ods. 6 sa slová „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou“ nahrádzajú slovami „Stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. b), s ktorým“.

18. V § 8 ods. 7 sa slová „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou“ nahrádzajú slovami „Stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. b), s ktorým“.

19. V § 8 ods. 8 sa slová „Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s ktorou“ nahrádzajú slovami „Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b), s ktorým“.

20. V § 9 ods. 1 sa slovo „návratnosti“ nahrádza slovom „poskytnutia“.

21. V § 10 ods. 3 sa číslo „20“ nahrádza číslom „15“ a na konci sa pripájajú slová „vložených na jednu zmluvu o stavebnom sporení“.

22. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási, pričom také vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.“.

23. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Stavebný sporiteľ môže práva zo zmluvy o stavebnom sporení previesť alebo spojiť s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení, pri ktorej vznikol nárok na štátnu prémiu, iba s blízkou osobou,3d) a to len jeden raz v kalendárnom roku. Nárok na štátnu prémiu zostane zachovaný. Ak by práva zo zmluvy o stavebnom sporení previedol viackrát, alebo na inú blízku osobu,3d) stráca nárok na štátnu prémiu za tento rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

3d) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.“.

25. § 10 odsek 6 znie:

(6) Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení uzavretú v priebehu tohto kalendárneho roka, výška štátnej prémie nesmie presiahnuť 15 % z ročných vkladov oboch zmlúv, najviac však sumu určenú zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.

26. V § 10b ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že nedodržiavanie plnenia týchto podmienok bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť,4a)“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 374 Obchodného zákonníka.“.

27. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „§ 36b, 36c a 36h zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.“.

28. V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „zo zmlúv stavebného sporenia“ nahrádzajú slovami „zo zmlúv o stavebnom sporení“.

29. Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý znie:

„§13d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003

(1) Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ustanoveniam tohto zákona do 31. októbra 2003.

(2) Stavebné sporiteľne a ich klienti sú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinní prispôsobiť tomuto zákonu svoje právne pomery, ktoré im vyplývajú najmä z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a z uzatvorených zmlúv o úveroch.

ČI. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z. a zákona č. 510/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 25 ods. 1 písm. a) sa slová „právnickej osoby oprávnenej organizovať obchody s cennými papiermi" nahrádzajú slovami „burzy cenných papierov, centrálneho depozitára alebo právnickej osoby oprávnenej vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu16)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 163 ods. 1 a 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťajú slová „a § 16 až 18a".

3. V § 74 ods. 2 za slovom „predpisu" sa spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a záložného práva zriadeného na zabezpečenie splnenia pohľadávok vyplývajúcich z prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru za regulovanú cenu podľa osobitného predpisu.66a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

66a) § 16 až 18b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

4. V § 84 odsek 2 znie:

(2) Štátnym príspevkom sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Štátny príspevok sa určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok a v tom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere; tým nie je dotknuté ustanovenie § 119a.".

5. V § 85 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

6. Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý znie:

㤠122a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003

Právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o hypotekárnom úvere uzatvorených pred 1. júlom 2003 sa spravujú podľa doterajších predpisov.".


ČI. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 242/1999 Z. z., zákonom č. 443/2000 Z. z., zákonom č. 667/2002 Z. z. a týmto zákonom.

ČI. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003 okrem ustanovení čl. I § 10 ods. 3 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.