Rozhodnutie č. 650/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 523/2001 Z. z. o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom

Čiastka 255/2002
Platnosť od 30.11.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005

650

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 523/2001 Z. z. o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a podľa § 4 ods. 1, § 7 ods. 1 písm. c), § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

1. V článku 1 odsek 1 znie:

(1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny za

a) rozvod zemného plynu pre odberateľov,1)

b) prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov.2)".

2. V poznámke pod čiarou sa doterajšie poznámky k odkazom 2 až 6 označujú ako poznámky k odkazom 3 až 7 a dopĺňa sa nová poznámka k odkazu 2, ktorá znie:

2) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa.".

3. V článku 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „v zmluvách" vkladajú slová „o dodávke zemného plynu alebo v zmluvách o preprave zemného plynu".

4. Za článok 2 sa vkladá nový článok 3, ktorý znie:

„Článok 3

(1) Maximálna cena za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov sa určí ako cena v Sk na objemovú jednotku pokrývajúca ovplyvniteľné náklady (Pt) regulovaného subjektu.

(2) Úrad určí maximálnu cenu za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov spôsobom uvedeným v odseku 1 a tarify za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov na základe návrhu cien, ktorý predloží regulovaný subjekt podľa článku 4.

(3) Pri spôsobe tvorby taríf za prepravu zemného plynu pre oprávnených odberateľov regulovaný subjekt zohľadní ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré sú vynakladané pri preprave zemného plynu, jednotlivým skupinám oprávnených odberateľov.

(4) Tento článok sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorého rozvod zemného plynu odberateľom v roku t - 1 bol vyšší ako 100 000 000 objemových jednotiek.".

5. Doterajšie články 3 a 4 sa označujú ako články 4 a 5.

6. V článku 4 ods. 2 sa za slová „v článku 2" dopĺňajú slová „alebo článku 3".

Čl. II

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.

Peter Čarakčiev v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené