Zákon č. 643/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2009
Zrušený 571/2009 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

643

ZÁKON

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „troch rokov" nahrádzajú slovami „troch mesiacov".

2. V § 4 ods. 2 sa za slovom „poistenia" vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „okrem peňažnej pomoci v materstve,".

3. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Pri súčasnom vyplácaní rodičovského príspevku obidvom rodičom, alebo ak jeden rodič poberá peňažnú pomoc v materstve, patrí rodičovský príspevok druhému rodičovi podľa § 2 ods. 3 len za jeden kalendárny mesiac podľa odseku 2.".

4. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na rodičovský príspevok druhému rodičovi podľa § 2 ods. 3 zaniká dovŕšením troch mesiacov veku dieťaťa.".

5. V § 12 ods. 4 sa slová „k 1. septembru 2003." nahrádzajú slovami „k 1. septembru 2004.".

6. § 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Nárok na rodičovský príspevok popri poberaní peňažnej pomoci v materstve zaniká 1. januára 2003.

(6) Nárok na rodičovský príspevok druhému rodičovi pri súbežnej starostlivosti obidvoch rodičov o to isté dieťa do troch rokov veku podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2002 zaniká 1. januára 2003.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.