Vyhláška č. 632/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie

(v znení č. 460/2004 Z. z.)

Čiastka 248/2002
Platnosť od 19.11.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.

632

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 21. októbra 2002,

ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

(1) Vydáva sa štatistická klasifikácia produkcie (ďalej len „klasifikácia") na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov, ktorá je uvedená v prílohe.

(2) Predmetom klasifikácie je kategorizácia výrobkov a služieb vrátane opráv a inštalácií.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 407/2000 Z. z.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Peter Mach v. r.


Príloha k vyhláške č. 632/2002 Z. z.

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE (KP)

Kód KP Názov Kód HS/CN
A PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA 
01 PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A SÚVISIACE SLUŽBY 
01.1 Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva 
01.11 Obilniny a iné kultúrne plodiny, i. n. 
01.11.1 Obilniny 
01.11.11 Pšenica tvrdá (cestovinárska) 1001.1
01.11.12 Pšenica mäkká a súraž 1001.9
01.11.13 Kukurica (na zrno) 1005
01.11.14 Ryža nelúpaná 1006.1
01.11.15 Jačmeň 1003
01.11.16 Raž, ovos 1002 + 1004
01.11.17 Ostatné obilniny 1007 + 1008
01.11.2 Zemiaky; suché strukoviny; jedlé korene a hľuzy 
01.11.21 Zemiaky 0701
01.11.22 Suché strukoviny, vylúpané 0713
01.11.23 Jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu 0714
01.11.3 Olejnaté semená a plody 
01.11.31 Sójové bôby 1201
01.11.32 Arašidové oriešky 1202
01.11.33 Slnečnicové, sezamové, očiankové semená; semená repky, repky olejky, horčičné semená 1205 + 1206 + 1207[.4 - .6]
01.11.34 Bavlníkové semená 1207.2
01.11.35 Olejnaté semená a plody, i. n. 1203 + 1204 + 1207[.l + .3 + .9]
01.11.4 Nespracovaný tabak 
01.11.40 Nespracovaný tabak 2401[.l + .2]
01.11.5 Rastliny používané na výrobu cukru 
01.11.51 Cukrová repa 1212.91
01.11.52 Cukrová trstina 1212.99ex
01.11.6 Slama a zelené krmoviny 
01.11.60 Slama a zelené krmoviny 1213 + 1214.9
01.11.7 Textilné suroviny rastlinného pôvodu 
01.11.71 Bavlna, vyzrnená i nevyzrnená 5201
01.11.72 Juta a ostatné textilné lykové vlákna, okrem ľanu, konope a ramie 5303.1
01.11.73 Ľan a pravé konope, sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve, surové 5301.1 + 5302.1 + 5304.1 + 5305[.11 + .21 + .9] 
01.11.8 Prírodný kaučuk v primárnych formách alebo doskách, listoch alebo pásoch 
01.11.80 Prírodný kaučuk v primárnych formách alebo doskách, listoch alebo pásoch 4001[.l + .2]
01.11.9 Rastliny používané v parfumérii, farmácii a podobne, semená cukrovej repy, semená krmovín, ostatné rastlinné produkty 
01.11.91 Rastliny používané primárne v parfumérii, farmácii alebo na insekticídne, paraziticídne alebo na podobné účely 1211[.l -.4 + .90(.l +.3 + .99ex)] 
01.11.92 Semená cukrovej repy a semená krmovín 1209[.10 + .2]
01.11.93 Ostatné rastlinné produkty 1210 + 1212.99ex
01.12 Zelenina, záhradnícke špeciality a produkty pestovateľských škôlok 
01.12.1 Zelenina, čerstvá alebo chladená 
01.12.11 Zelenina koreňová a cibuľová 0703 + 0706
01.12.12 Zelenina plodová a struková 0702 + 0707 + 0708 + 0807.1
01.12.13 Zelenina, i. n. 0704 + 0705 + 0709[.l -.7 + .90.1 +.2 + .4 -.9] 
01.12.2 Sadenice, rezané kvety a kvetinové puky, semená kvetov, ovocia a zeleniny 
01.12.21 Sadenice, hľuzy, cibule, hľuzovité korene, rastlinné rezký a vrúble, podhubie 0601 +0602
01.12.22 Rezané kvety a kvetinové puky 0603
01.12.23 Semená kvetov a ovocia 1209[.3 + .99]
01.12.24 Semená zeleniny 1209.91
01.13 Ovocie, orechy, plodiny pestované na prípravu nápojov alebo ako korenie 
01.13.1 Hrozno 
01.13.11 Stolové hrozno 0806.10[.2 -.6]
01.13.12 Ostatné hrozno, čerstvé 0806.10.9
01.13.2 Ovocie a orechy 
01.13.21 Datle, figy, banány, kokosy, para a kešu orechy, ananásy, avokádo, mango, guávy 0801 +0803 + 0804
01.13.22 Citrusové plody 0805
01.13.23 Ostatné ovocie, svätojánsky chlieb 0807.2 + 0808 -0810 + 1212.1
01.13.24 Škrupinové ovocie a olivy 0709.90.3 + 0802
01.13.3 Plodiny pestované na prípravu nápojov 
01.13.31 Káva, nepražená, s kofeínom 0901.11
01.13.32 Zelený čaj (nefermentovaný) a čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj, v primárnom balení prevyšujúcom hmotnosť 3 kg 0902[.2 + .4]
01.13.33 Maté 0903
01.13.34 Kakaové bôby 1801
01.13.4 Korenie nespracované 
01.13.40 Korenie nespracované (0904-0910)ex
01.2 Živé zvieratá a živočíšne produkty 
01.21 Živý hovädzí dobytok a produkty z jeho chovu 
01.21.1 Živý hovädzí dobytok 
01.21.11 Živý hovädzí dobytok, okrem teliat 0102[.l + .90(.5-.9)]
01.21.12 Teľatá 0102.90[.0 -.4]
01.21.2 Mlieko kravské, surové 
01.21.20 Mlieko kravské, surové 0401.2ex
01.21.3 Býčie spermy 
01.21.30 Býčie spermy 0511.1
01.22 Živé ovce, kozy, kone, somáre, muly a mulice a produkty z ich chovu 
01.22.1 Živé ovce, kozy, kone, somáre, muly a mulice 
01.22.11 Živé ovce 0104.1
01.22.12 Živé kozy 0104.2
01.22.13 Živé kone, somáre, muly a mulice 0101
01.22.2 Surové ovčie a kozie mlieko 
01.22.21 Surové ovčie mlieko 0401.2ex
01.22.22 Surové kozie mlieko 0401.2ex
01.22.3 Vlna a zvieracie chlpy 
01.22.31 Strižná vlna neodmastená, vrátane pranej strižnej vlny 5101.11
01.22.32 Jemné alebo hrubé zvieracie chlpy, vrátane vlásia, nemykané a nečesané 0503 + 5102
01.23 Živé ošípané 
01.23.1 Živé ošípané 
01.23.10 Živé ošípané 0103
01.24 Živá hydina a vajcia 
01.24.1 Živá hydina 
01.24.10 Živá hydina 0105
01.24.2 Vajcia v škrupinách 
01.24.20 Vajcia v škrupinách 0407
01.25 Ostatné živé zvieratá a produkty z ich chovu 
01.25.1 Ostatné živé zvieratá 
01.25.10 Ostatné živé zvieratá 0106
01.25.2 Ostatné živočíšne produkty 
01.25.21 Prírodný med 0409
01.25.22 Slimáky, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, nasolené alebo v náleve, okrem morských slimákov, žabie stehienka, čerstvé, chladené alebo mrazené 0208.2 + 0307.6
01.25.23 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, i. n. 0410
01.25.24 Zámotky (kokóny) priadky morušovej 5001
01.25.25 Hmyzie vosky a vorvaňovina 1521.9
01.25.3 Surové kožušiny a rôzne surové kože a kožky 
01.25.31 Surové kožušiny, okrem kožušín z jahniat 4301[.l + .6 -.9]
01.25.32 Surové jahňacie kožušiny 4301.3
01.25.33 Rôzne surové kože a kožky z ostatných zvierat, i. n. 4103[.2 - .9]
01.4 Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve, okrem veterinárnych služieb, krajinné záhradníctvo 
01.41 Služby poskytované v poľnohospodárstve, služby krajinného záhradníctva 
01.41.1 Služby poskytované v poľnohospodárstve, služby krajinného záhradníctva 
01.41.11 Služby súvisiace s rastlinnou výrobou 
01.41.12 Služby spojené so zakladaním a úpravou záhrad, parkov a cintorínov 
01.42 Služby poskytované v chovateľstve (okrem veterinárnych služieb) 
01.42.1 Služby poskytované v chovateľstve (okrem veterinárnych služieb) 
01.42.10 Služby poskytované v chovateľstve (okrem veterinárnych služieb) 
01.5 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri a súvisiace služby 
01.50 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri a súvisiace služby 
01.50.1 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri a súvisiace služby 
01.50.10 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri a súvisiace služby 
02 PRODUKTY LESNÍCTVA, ŤAŽBY DREVA A SÚVISIACE SLUŽBY 
02.0 Produkty lesníctva, ťažby dreva a súvisiace služby 
02.01 Drevo v surovom stave; prírodné gumy; prírodný korok; ostatné lesné produkty 
02.01.1 Drevo v surovom stave 
02.01.11 Ihličnaté sortimenty dreva 4403.2
02.01.12 Listnaté sortimenty dreva 4403.9
02.01.13 Výrezy z tropických driev 4403.4
02.01.14 Palivové drevo 4401.1
02.01.15 Ostatné drevo v surovom stave (vrátane štiepaných kolov a kolíkov) 4404
02.01.2 Prírodné gumy 
02.01.21 Balata, gutaperča, guajal, čajkl a podobné prírodné gumy 4001.3
02.01.22 Šelak, prírodné gumy, živice, glejoživice a balzamy 1301
02.01.3 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený 
02.01.30 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený 4501.1
02.01.4 Ostatné lesné produkty 
02.01.41 Časti rastlín, tráva, machy a lišajníky vhodné na dekoratívne účely 0604
02.01.42 Rastlinné materiály, i. n. , používané na opletanie, košikársku výrobu, čalúnenie, vypchávanie, farbenie alebo vyčiňovanie; rastlinné produkty, i. n. 1401 - 1403 + 1404[.l + .9]
02.01.5 Drevo na pni 
02.01.50 Drevo na pni 
02.01.6 Služby lesných škôlok 
02.01.60 Služby lesných škôlok 
02.02 Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva 
02.02.1 Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva 
02.02.10 Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva 
B RYBY A INÉ PRODUKTY RYBOLOVU A SLUŽBY SÚVISIACE S CHOVOM RÝB A RYBOLOVOM 
05 RYBY A INÉ PRODUKTY RYBOLOVU A SLUŽBY SÚVISIACE S CHOVOM RÝB A RYBOLOVOM 
05.0 Ryby a iné produkty rybolovu a služby súvisiace s chovom rýb a rybolovom 
05.00 Ryby a iné produkty rybolovu 
05.00.1 Ryby živé, čerstvé alebo chladené 
05.00.11 Ryby živé 0301
05.00.12 Ryby čerstvé alebo chladené 0302[.l -.6]
05.00.2 Kôrovce nemrazené; ustrice; ostatné vodné bezstavovce, živé, čerstvé alebo chladené 
05.00.21 Kôrovce nemrazené 0306.2
05.00.22 Ustrice 0307.1
05.00.23 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce, živé, čerstvé alebo chladené 0307[.21 + .31 +.41 + .51 + .91]
05.00.3 Ostatné produkty vodného prostredia 
05.00.31 Koraly a podobné produkty, ulity, lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti 0508
05.00.32 Huby živočíšneho pôvodu používané na umývanie 0509
05.00.33 Riasy (chaluhy) a iné riasy 1212.2
05.00.4 Perly 
05.00.41 Prírodné perly, neopracované 7101.1
05.00.42 Umelo pestované perly, neopracované 7101.21
05.00.5 Služby súvisiace s rybolovom 
05.00.50 Služby súvisiace s rybolovom 
05.00.6 Služby súvisiace s chovom rýb 
05.00.60 Služby súvisiace s chovom rýb 
C NERASTNÉ SUROVINY 
CA ČIERNE UHLIE, HNEDÉ UHLIE A LIGNIT; RAŠELINA; ROPA A ZEMNÝ PLYN; URÁN A TÓRIUM 
10 ČIERNE UHLIE, HNEDÉ UHLIE A LIGNIT; RAŠELINA 
10.1 Čierne uhlie energetické 
10.10 Čierne uhlie energetické 
10.10.1 Čierne uhlie energetické 
10.10.11 Čierne uhlie neaglomerované 2701.1
10.10.12 Brikety, pelety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia 2701.2
10.10.13 Služby súvisiace s ťažbou uhlia 
10.2 Hnedé uhlie a lignit 
10.20 Hnedé uhlie a lignit 
10.20.1 Hnedé uhlie a lignit 
10.20.10 Hnedé uhlie a lignit 2702
10.3 Rašelina 
10.30 Rašelina 
10.30.1 Rašelina 
10.30.10 Rašelina 2703
11 ROPA A ZEMNÝ PLYN; SLUŽBY SÚVISIACE S ŤAŽBOU ROPY A ZEMNÉHO PLYNU, OKREM PRIESKUMU 
11.1 Ropa a zemný plyn 
11.10 Ropa a zemný plyn 
11.10.1 Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové 
11.10.10 Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové 2709
11.10.2 Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave 
11.10.20 Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave 2711[.11 + .21]
11.10.3 Skvapalňovanie a opätovné splynovanie zemného plynu na účel dopravy 
11.10.30 Skvapalňovanie a opätovné splynovanie zemného plynu na účel dopravy 
11.10.4 Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky 
11.10.40 Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky 2714.1
11.2 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu 
11.20 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu 
11.20.1 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu 
11.20.11 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu 
11.20.12 Stavba vrtných veží, služby súvisiace s opravou, údržbou a demontážou vrtných zariadení a ďalšie služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu 
12 URÁNOVÉ A TÓRIOVÉ RUDY 
12.0 Uránové a tóriové rudy 
12.00 Uránové a tóriové rudy 
12.00.1 Uránové a tóriové rudy 
12.00.10 Uránové a tóriové rudy 2612
CB KOVOVÉ RUDY A INÉ NERASTNÉ SUROVINY 
13 KOVOVÉ RUDY 
13.1 Železné rudy 
13.10 Železné rudy 
13.10.1 Železné rudy 
13.10.10 Železné rudy 2601.1
13.2 Neželezné rudy, okrem rúd uránových a tóriových 
13.20 Neželezné rudy, okrem rúd uránových a tóriových 
13.20.1 Neželezné rudy a ich koncentráty, okrem rúd uránových a tóriových a ich koncentrátov 
13.20.11 Medené rudy a ich koncentráty 2603
13.20.12 Niklové rudy a ich koncentráty 2604
13.20.13 Hliníkové rudy a ich koncentráty 2606
13.20.14 Rudy drahých kovov a ich koncentráty 2616
13.20.15 Olovnaté, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty 2607 - 2609
13.20.16 Ostatné neželezné rudy a ich koncentráty 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613- 2615 + 2617
14 OSTATNÉ VYŤAŽENÉ A UPRAVENÉ NERASTY 
14.1 Kameň 
14.11 Dekoračný alebo stavebný kameň 
14.11.1 Dekoračný alebo stavebný kameň 
14.11.11 Mramor a iné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene 2515
14.11.12 Žula, pieskovec a iné dekoračné alebo stavebné kamene 2516
14.12 Vápenec, sadrovec, krieda a dolomit 
14.12.1 Vápenec a sadrovec 
14.12.10 Vápenec a sadrovec 2520.1 +2521
14.12.2 Krieda a dolomit 
14.12.20 Krieda a dolomit 2509 + 2518
14.13 Bridlica 
14.13.1 Bridlica 
14.13.10 Bridlica 2514
14.2 Piesok a ílovité zeminy 
14.21 Štrk a piesok 
14.21.1 Štrk a piesok 
14.21.11 Prírodné piesky 2505
14.21.12 Granuly, drvina a prach z kameňov, okruhliaky, štrk 2517[.l + .4]
14.21.13 Makadam, dechtový makadam 2517[.2 + .3]
14.22 Kaolín a podobné ílovité zeminy 
14.22.1 Kaolín a podobné ílovité zeminy 
14.22.11 Kaolín a ostatné kaolínové hliny 2507
14.22.12 Ostatné íly, andaluzit, kyanit a sillimanit, mulit, šamotové alebo dinasové hliny 2508
14.3 Chemické a hnojivové nerasty 
14.30 Chemické a hnojivové nerasty 
14.30.1 Chemické a hnojivové nerasty 
14.30.11 Prírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty; karnalit, sylvinit a iné prírodné surové draselné soli 2510 + 3104.1
14.30.12 Nepražený pyrit (kýz železný), surová alebo nerafinovaná síra 2502 + 2503.00.1
14.30.13 Ostatné chemické nerasty 2511 + 2528 + 2529.2 + 2530[.2 + .9]
14.4 Soľ 
14.40 Soľ 
14.40.1 Soľ a čistý chlorid sodný 
14.40.10 Soľ a čistý chlorid sodný 2501
14.5 Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou, i. n. 
14.50 Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou, i. n. 
14.50.1 Živica (bitúmen) a asfalt, prírodný; asfaltity a asfaltové horniny 
14.50.10 Živica (bitúmen) a asfalt, prírodný; asfaltity a asfaltové horniny 2714.9
14.50.2 Drahokamy a polodrahokamy, pemza, šmirgeľ, prírodné brúsne materiály; iné nerasty, i. n. 
14.50.21 Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov), neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované 7102[.l + .31] + 7103.1
14.50.22 Priemyselné diamanty, pemza, šmirgeľ, prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá 2513 + 7102.21
14.50.23 Ostatné nerasty, i. n. 2504 + 2506 + 2512 + 2519 + 2524- 2526 + 2529[.l + .3] + 2530.1 +2621
D PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY 
DA POTRAVINÁRSKE VÝROBKY, NÁPOJE A TABAK 
15 POTRAVINÁRSKE VÝROBKY A NÁPOJE 
15.1 Mäso a mäsové výrobky 
15.11 Čerstvé a konzervované mäso, okrem hydinového mäsa 
15.11.1 Mäso a jedlé droby z hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, koní, oslov 
15.11.11 Čerstvé alebo chladené hovädzie mäso 0201
15.11.12 Mrazené hovädzie mäso 0202
15.11.13 Čerstvé alebo chladené bravčové mäso 0203.1
15.11.14 Mrazené bravčové mäso 0203.2
15.11.15 Čerstvé alebo chladené baranie mäso 0204[.l + .2]
15.11.16 Mrazené baranie mäso 0204[.3 + .4]
15.11.17 Kozie mäso 0204.5
15.11.18 Konské mäso, mäso z oslov, z mulov alebo z mulíc 0205
15.11.19 Jedlé droby 0206
15.11.2 Jatočná vlna a surové kožky a kože z hovädzieho dobytka alebo koní a iných nepárnokopytníkov 
15.11.21 Jatočná vlna 5101.19
15.11.24 Surové kožky a kože z hovädzieho dobytka alebo koní a iných nepárnokopytníkov, celé 4101[.20 + .50]
15.11.25 Surové kožky a kože z hovädzieho dobytka alebo koní a iných nepárnokopytníkov, ostatné 4101.90
15.11.26 Surové kožky a kože z oviec alebo jahniat 4102
15.11.27 Surové kožky a kože z kôz alebo kozliat 4103.1
15.11.3 Tuk z hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných 
15.11.30 Tuk z hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných 0209.00[.11 -.30] + 1501.00[.11 + .19] + 1502
15.11.4 Nejedlý živočíšny odpad 
15.11.40 Nejedlý živočíšny odpad 0502 + 0504 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99
15.11.9 Priemyselné práce pri spracúvaní čerstvého a konzervovaného mäsa, okrem hydinového 
15.11.99 Priemyselné práce pri spracúvaní čerstvého a konzervovaného mäsa, okrem hydinového 
15.12 Čerstvé a konzervované hydinové mäso 
15.12.1 Mäso a jedlé droby z hydiny 
15.12.11 Čerstvé alebo chladené mäso a jedlé droby z hydiny 0207[.11 + .13 + .24 + .26 + .32 + .34 + .35]
15.12.12 Mrazené mäso a jedlé droby z hydiny 0207[.12 + .14+ .25 + .27 + .33 + .36]
15.12.13 Ostatné mäso a jedlé droby, vrátane králičieho mäsa, okrem žabích stehienok 0208[.l + .3 -.9]
15.12.14 Hydinový tuk 0209.00.99 + 1501.00.90
15.12.2 Kože a iné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím 
15.12.20 Kože a iné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím 0505
15.12.9 Priemyselné práce pri spracúvaní čerstvého a konzervovaného hydinového mäsa 
15.12.99 Priemyselné práce pri spracúvaní čerstvého a konzervovaného hydinového mäsa 
15.13 Mäsové výrobky, vrátane hydinových 
15.13.1 Konzervované a upravené mäso, vnútornosti, droby alebo krv 
15.13.11 Mäso a jedlé droby, solené, v soľnom roztoku, sušené alebo údené; múčka z drobov a prášok z mäsa 0210
15.13.12 Ostatné upravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv; extrakty a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov 1601 + 1602[.2- .9] + 1603
15.13.13 Múčka, drvina a aglomerované výrobky z mäsa, nepožívateľné; škvarky 2301.1
15.13.9 Tepelné spracovanie alebo iná úprava mäsových výrobkov 
15.13.90 Tepelné spracovanie alebo iná úprava mäsových výrobkov 
15.13.99 Priemyselné práce pri výrobe mäsových výrobkov, vrátane hydinových 
15.2 Spracované a konzervované ryby a rybie výrobky 
15.20 Spracované a konzervované ryby a rybie výrobky 
15.20.1 Spracované a konzervované ryby a rybie výrobky 
15.20.11 Rybie filé, ostatné druhy rybieho mäsa, rybia pečeň, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené 0302.7 + 0304.1
15.20.12 Rybie filé, ostatné druhy rybieho mäsa, rybia pečeň, ikry a mliečie, mrazené 0303 + 0304[.2 +.9]
15.20.13 Ryby, sušené, nasolené alebo v náleve, údené, rybia múčka, múčka a pelety, požívateľné 0305
15.20.14 Ryby, inak upravované alebo konzervované; kaviár a kaviárové náhrady z rybích ikier 1604
15.20.15 Kôrovce mrazené; mäkkýše a iné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, nasolené alebo v náleve 0306.1 + 0307[.29 + .39 + .49 + .59 + .99]
15.20.16 Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo konzervované 1605
15.20.17 Múčka, drvina a aglomerované výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a iných vodných bezstavovcov, nepožívateľné 2301.2
15.20.18 Ostatné nejedlé produkty z rýb, z kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov 0511.91
15.20.9 Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe výrobkov z rýb 
15.20.90 Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe výrobkov z rýb 
15.3 Ovocie a zelenina spracované a konzervované 
15.31 Zemiaky spracované a konzervované 
15.31.1 Zemiaky spracované a konzervované 
15.31.11 Zemiaky mrazené 0710.1
15.31.12 Zemiaky konzervované 0712.90.05 + 1105 + 2004.1 +2005.2
15.31.9 Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov 
15.31.90 Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov 
15.32 Ovocné a zeleninové šťavy 
15.32.1 Ovocné a zeleninové šťavy 
15.32.10 Ovocné a zeleninové šťavy 2009
15.32.9 Priemyselné práce pri výrobe ovocných a zeleninových štiav 
15.32.99 Priemyselné práce pri výrobe ovocných a zeleninových štiav 
15.33 Spracované a konzervované ovocie a zelenina, i. n. 
15.33.1 Upravená a konzervovaná zelenina (okrem zemiakov) 
15.33.11 Zelenina mrazená 0710[.2 -.9]
15.33.12 Zelenina dočasne konzervovaná 0711
15.33.13 Zelenina sušená 0712[.2 + .3 +.90(.l -.9)]
15.33.14 Zelenina konzervovaná inak ako octom alebo kyselinou octovou 2002 + 2003 + 2004.9 + 2005[.4 -.9]
15.33.15 Zelenina konzervovaná octom alebo kyselinou octovou 2001
15.33.2 Ovocie a orechy upravené a konzervované 
15.33.21 Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené 0811
15.33.22 Zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) a pasty 2007.9
15.33.23 Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené, i. n. 2008.1
15.33.24 Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na okamžitú spotrebu 0812
15.33.25 Ostatné konzervované ovocie 0806.2 + 0813 + 08 14 + 2008[.2 -.9]
15.33.26 Kôstky a jadrá marhúľ, broskýň a sliviek 1212.3
15.33.3 Rastlinné látky a rastlinné odpady, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky 
15.33.30 Rastlinné materiály a rastlinné odpady, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky 2308
15.33.9 Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii 
15.33.90 Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii 
15.4 Živočíšne a rastlinné oleje a tuky 
15.41 Živočíšne a rastlinné oleje a tuky, surové 
15.41.1 Živočíšne a rastlinné oleje a tuky, surové 
15.41.11 Živočíšne oleje a tuky, surové a rafinované, okrem tukov z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a hydiny 1503 + 1504 + 1506
15.41.12 Sójový olej, arašidový olej, olivový olej, olej zo slnečnicových semien, svetlicový olej, bavlníkový olej, repkový olej (i z repky olejky) a horčicový olej, surový 1507.1 + 1508.1 + 1509.1 + 1512[.11 + .21] + 1514[.11 + .91]
15.41.13 Palmový, kokosový olej, olej z palmových jadier, babassový olej, ľanový olej, surový 1511.1 + 1513[.11 + .21] + 1515.11
15.41.2 Krátka bavlna (z druhého vyzrňovania) 
15.41.20 Krátka bavlna (z druhého vyzrňovania) 1404.2
15.41.3 Pokrutiny a iné pevné odpady po extrahovaní rastlinných tukov alebo olejov; múka a krupica z olejnatých semien a olejnatých plodov 
15.41.31 Pokrutiny a iné pevné odpady po extrahovaní rastlinných tukov alebo olejov 2304 - 2306
15.41.32 Múka a krupica z olejnatých semien a plodov, okrem horčičnej múky a krupice 1208
15.41.9 Priemyselné práce pri výrobe surových olejov a tukov 
15.41.99 Priemyselné práce pri výrobe surových olejov a tukov 
15.42 Rafinované oleje a tuky 
15.42.1 Rafinované oleje a tuky 
15.42.11 Sójový olej, arašidový, olivový, slnečnicový, požltový, z bavlníka, repkový, iné oleje extrahované z olív, sezamový a horčičný olej, rafinované, ale nie chemicky upravované 1507.9 + 1508.9 + 1509.9 + 1510 + 1512[.19 + .29] + 1514[.19 + .99] + 1515.5
15.42.12 Palmový olej, kokosový olej, olej z palmových jadier, babassový a ľanový olej a ich frakcie, rafinované, ale nie chemicky upravené; tungový (čínsky drevený) olej, jojobový olej a fixované rastlinné tuky a oleje (okrem kukuričného oleja) a ich frakcie, i. n. 1511.9 + 1513[.19 + .29] + 1515[.19 + .3 + .4 + .9]
15.42.13 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale nie inak upravené 1516
15.42.2 Rastlinné vosky (okrem triglyceridov), degras, zvyšky po spracovaní živočíšnych tukov, živočíšnych alebo rastlinných voskov 
15.42.20 Rastlinné vosky (okrem triglyceridov, degras, zvyšky po spracovaní živočíšnych tukov, živočíšnych alebo rastlinných voskov 1521.1 + 1522
15.42.9 Priemyselné práce pri výrobe rafinovaných olejov a tukov 
15.42.99 Priemyselné práce pri výrobe rafinovaných olejov a tukov 
15.43 Margarín a podobné jedlé tuky 
15.43.1 Margarín a podobné jedlé tuky 
15.43.10 Margarín a podobné jedlé tuky 1517
15.43.9 Priemyselné práce pri výrobe margarínu a podobných jedlých tukov 
15.43.99 Priemyselné práce pri výrobe margarínu a podobných jedlých tukov 
15.5 Mliečne výrobky a zmrzlina 
15.51 Mliečne výrobky 
15.51.1 Spracované tekuté mlieko a smotana 
15.51.11 Spracované tekuté mlieko 0401[.l + .2ex]
15.51.12 Mlieko a smotana s obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti, nezahustené, nesladené 0401.3
15.51.2 Mlieko a smotana, sušené 
15.51.20 Mlieko a smotana, sušené 0402[.l + .2]
15.51.3 Maslo a mliečne nátierky 
15.51.30 Maslo a mliečne nátierky 0405
15.51.4 Syry a tvaroh 
15.51.40 Syry a tvaroh 0406
15.51.5 Ostatné mliečne výrobky 
15.51.51 Mlieko a smotana zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel, iné než v tuhej forme 0402.9
15.51.52 Jogurt a ostatné druhy skvaseného alebo acidofilného mlieka alebo smotany 0403
15.51.53 Kazeín 3501.1
15.51.54 Laktóza a laktózový sirup 1702.1
15.51.55 Srvátka 0404
15.51.9 Priemyselné práce pri výrobe mliečnych výrobkov 
15.51.99 Priemyselné práce pri výrobe mliečnych výrobkov 
15.52 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky 
15.52.1 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky 
15.52.10 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky 2105
15.52.9 Priemyselné práce pri výrobe zmrzliny a podobných mrazených výrobkov 
15.52.99 Priemyselné práce pri výrobe zmrzliny a podobných mrazených výrobkov 
15.6 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 
15.61 Mlynské výrobky 
15.61.1 Ryža lúpaná 
15.61.10 Ryža lúpaná 1006.2
15.61.2 Obilná a strukovinová (zeleninová) múka a ich zmesi 
15.61.21 Pšeničná múka alebo múka zo súraže 1101
15.61.22 Ostatné obilné múky, i. n. 1102
15.61.23 Múka a krupica zo sušených strukovín, sága, koreňov a hľúz a pod. 1106
15.61.24 Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru 1901.2
15.61.3 Krupica, múka, pelety a ostatné výrobky z obilných zŕn 
15.61.31 Krupica a múka z pšenice 1103[.11]
15.61.32 Obilninová krupica, múka a pelety, i. n. 1103[.13.19 + .20]
15.61.33 Ostatné výrobky z obilných zŕn (vrátane kukuričných lupienkov) 1104+ 1904
15.61.4 Ryža bielená 
15.61.40 Ryža bielená 1006[.3 + .4]
15.61.5 Otruby, vedľajšie mlynské výrobky a iné zvyšky zo spracovania obilia 
15.61.50 Otruby, vedľajšie mlynské výrobky a iné zvyšky zo spracovania obilia 2302
15.61.9 Priemyselné práce pri výrobe mlynských výrobkov 
15.61.99 Priemyselné práce pri výrobe mlynských výrobkov 
15.62 Škrob a škrobové výrobky 
15.62.1 Kukuričný olej a jeho frakcie, chemicky neupravovaný 
15.62.10 Kukuričný olej a jeho frakcie, chemicky neupravovaný 1515.2
15.62.2 Škrob a škrobové výrobky, cukry a cukrové sirupy, i. n. 
15.62.21 Glukóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertný cukor; cukry a cukrové sirupy, i. n.; umelý med; karamel 1702[.3 - .9]
15.62.22 Škroby; inulín; pšeničný lepok; dextríny a iné modifikované škroby 1108 + 1109 + 3505.1
15.62.23 Tapioka a jej náhrady zo škrobu v tvare vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek, prachu a pod. 1903
15.62.3 Škrobárske zvyšky a podobné zvyšky pri výrobe škrobu 
15.62.30 Škrobárske zvyšky a podobné zvyšky pri výrobe škrobu 2303.1
15.62.9 Priemyselné práce pri výrobe škrobu a škrobových výrobkov 
15.62.99 Priemyselné práce pri výrobe škrobu a škrobových výrobkov 
15.7 Priemyselne pripravené krmivo pre zvieratá 
15.71 Priemyselne pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá 
15.71.1 Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat, okrem lucernových múčok a peliet 
15.71.10 Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat, okrem lucernových múčok a peliet 2309. 9ex
15.71.2 Lucernové múčky a pelety 
15.71.20 Lucernové múčky a pelety 1214.1
15.71.9 Priemyselné práce pri výrobe krmív pre hospodárske zvieratá 
15.71.99 Priemyselné práce pri výrobe krmív pre hospodárske zvieratá 
15.72 Priemyselne pripravené krmivo pre domáce zvieratá 
15.72.1 Priemyselne pripravené krmivo pre domáce zvieratá 
15.72.10 Priemyselne pripravené krmivo pre domáce zvieratá 2309[. 1 + .9ex]
15.72.9 Priemyselné práce pri výrobe krmív pre domáce zvieratá 
15.72.99 Priemyselné práce pri výrobe krmív pre domáce zvieratá 
15.8 Ostatné potravinárske výrobky 
15.81 Chlieb, čerstvé pečivo, zákusky a koláče 
15.81.1 Chlieb, čerstvé pečivo, zákusky a koláče 
15.81.11 Chlieb čerstvý 1905.90.3
15.81.12 Čerstvé pečivo, zákusky a koláče 1905.90.6
15.81.9 Priemyselné práce pri výrobe chleba, čerstvého pečiva, zákuskov a koláčov 
15.81.99 Priemyselné práce pri výrobe chleba, čerstvého pečiva, zákuskov a koláčov 
15.82 Trvanlivé pekárske výrobky 
15.82.1 Trvanlivé pekárske výrobky 
15.82.11 Chrumkavý chlieb (knäckebrot), sucháre, toastový chlieb a podobne pripravené výrobky 1905[.l + .4]
15.82.12 Medovník a podobné výrobky, sladké sušienky, oblátky a vafle 1905[.2 + .3]
15.82.13 Ostatné druhy chleba a ostatné pekárske a cukrárske výrobky 1905.90[.l + .2 + .4 + .5 + .9]
15.82.9 Priemyselné práce pri výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov 
15.82.99 Priemyselné práce pri výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov 
15.83 Cukor, okrem odpadu pri výrobe cukru 
15.83.1 Cukor 
15.83.11 Surový trstinový alebo repný cukor, v pevnom stave 1701.1
15.83.12 Rafinovaný trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, bez prísad 1701.99
15.83.13 Rafinovaný trstinový alebo repný cukor s prísadou aromatických prvkov alebo farbiva, javorový cukor a javorový sirup 1701.91 + 1702.2
15.83.14 Melasy 1703
15.83.2 Repné rezký, bagasa a iný odpad pri výrobe cukru 
15.83.20 Repné rezký, bagasa a iný odpad pri výrobe cukru 2303.2
15.83.9 Priemyselné práce pri výrobe cukru 
15.83.99 Priemyselné práce pri výrobe cukru 
15.84 Kakao, čokoláda a cukrovinky 
15.84.1 Kakao 
15.84.11 Kakaová hmota 1803
15.84.12 Kakaové maslo, tuk a olej 1804
15.84.13 Kakaový prášok, bez prísady cukru alebo iných sladidiel 1805
15.84.14 Kakaový prášok, s prísadou cukru alebo iných sladidiel 1806.1
15.84.2 Čokoláda a cukrovinky 
15.84.21 Čokoláda a potravinárske prípravky obsahujúce kakao, okrem sladeného kakaového prášku, vo veľkospotrebiteľskom balení 1806.2
15.84.22 Čokoláda a potravinárske prípravky obsahujúce kakao, okrem sladeného kakaového prášku, v inom ako veľkospotrebiteľskom balení 1806[.3 + .9]
15.84.23 Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao 1704
15.84.24 Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupky a iné časti rastlín, konzervované cukrom 2006
15.84.3 Kakaové škrupinky, šupky a ostatný kakaový odpad 
15.84.30 Kakaové škrupinky, šupky a ostatný kakaový odpad 1802
15.84.9 Priemyselné práce pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek 
15.84.99 Priemyselné práce pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek 
15.85 Cestoviny 
15.85.1 Cestoviny 
15.85.11 Cestoviny nevarené, neplnené ani inak pripravované 1902.1
15.85.12 Cestoviny varené, plnené alebo inak pripravované; kuskus 1902[.2 - .4]
15.85.9 Priemyselné práce pri výrobe cestovín 
15.85.99 Priemyselné práce pri výrobe cestovín 
15.86 Káva a čaj 
15.86.1 Káva a čaj 
15.86.11 Káva, bez kofeínu alebo pražená 0901 [.12 + .2]
15.86.12 Kávové náhradky; výťažky, esencie, koncentráty vyrobené z kávy alebo z náhrad kávy, kávové plevy a šupky 0901.9 + 2101[.l + .3]
15.86.13 Zelený čaj (nefermentovaný), čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj v balení nepresahujúcom hmotnosť 3 kg 0902[.l + .3]
15.86.14 Výťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju alebo maté 2101.2
15.86.15 Rastlinné výťažky 1211.90[.40-.75 + .99ex] + 2106.90.98ex
15.86.9 Priemyselné práce pri výrobe kávy a čaju 
15.86.99 Priemyselné práce pri výrobe kávy a čaju 
15.87 Chuťové prísady a koreniny 
15.87.1 Ocot, omáčky, miešané korenisté zmesi, horčičná múčka a prášok, pripravená horčica 
15.87.11 Ocot a jeho náhrady získané z kyseliny octovej 2209
15.87.12 Omáčky, miešané korenisté zmesi, horčičná múčka a prášok, hotová horčica 2103
15.87.2 Korenie spracované 
15.87.20 Korenie spracované (0904-0910)ex
15.87.9 Priemyselné práce pri výrobe chuťových prísad a korenín 
15.87.99 Priemyselné práce pri výrobe chuťových prísad a korenín 
15.88 Homogenizované a diétne potravinárske prípravky 
15.88.1 Homogenizované a diétne potravinárske prípravky 
15.88.10 Homogenizované a diétne potravinárske prípravky 1602.1 + 1901.1 + 2005.1 + 2007.1 + 2104.2
15.88.9 Priemyselné práce pri výrobe homogenizovaných a diétnych potravinárskych prípravkov 
15.88.99 Priemyselné práce pri výrobe homogenizovaných a diétnych potravinárskych prípravkov 
15.89 Ostatné potravinárske výrobky, i. n. 
15.89.1 Polievky, vajcia, droždie a iné potravinárske výrobky 
15.89.11 Prípravky na polievky alebo bujóny, hotové polievky alebo bujóny 2104.1
15.89.12 Vajcia, bez škrupín a vaječné žltky, čerstvé alebo konzervované; vaječný albumín 0408 + 3502.1
15.89.13 Droždie (aktívne alebo neaktívne), iné neaktívne jednobunkové mikroorganizmy, hotové prášky do pečiva 2102
15.89.14 Rôzne potravinárske výrobky, i. n. 1901.90 + 2106[.l + .90(. 1 - .92 + .98ex)]
15.89.2 Rastlinné šťavy a výťažky, pektínové látky, rastlinné slizy a zahusťovadlá 
15.89.20 Rastlinné šťavy a výťažky, pektínové látky, rastlinné slizy a zahusťovadlá 1302
15.89.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných potravinárskych výrobkov, i. n. 
15.89.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných potravinárskych výrobkov, i. n. 
15.9 Nápoje 
15.91 Destilované alkoholické nápoje 
15.91.1 Destilované alkoholické nápoje 
15.91.10 Destilované alkoholické nápoje 2208
15.91.9 Priemyselné práce pri výrobe destilovaných alkoholických nápojov 
15.91.99 Priemyselné práce pri výrobe destilovaných alkoholických nápojov 
15.92 Etylalkohol 
15.92.1 Etylalkohol 
15.92.11 Etylalkohol, nedenaturovaný, s obsahom alkoholu 80 % alebo viac 2207.1
15.92.12 Etylalkohol, denaturovaný a ostatné denaturované destiláty, s rôznym obsahom alkoholu 2207.2
15.92.9 Priemyselné práce pri výrobe etylalkoholu 
15.92.99 Priemyselné práce pri výrobe etylalkoholu 
15.93 Vína 
15.93.1 Vína okrem vínneho kalu 
15.93.11 Šumivé víno 2204.1
15.93.12 Víno z čerstvého hrozna, okrem šumivého vína, hroznový mušt 2204[.2 + .3]
15.93.2 Vínny kal, surový vínny kameň 
15.93.20 Vínny kal, surový vínny kameň 2307
15.93.9 Priemyselné práce pri výrobe vín 
15.93.99 Priemyselné práce pri výrobe vín 
15.94 Ovocné vína a mušty 
15.94.1 Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol 
15.94.10 Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol 2206
15.94.9 Priemyselné práce pri výrobe ovocných vín a muštov 
15.94.99 Priemyselné práce pri výrobe ovocných vín a muštov 
15.95 Ostatné nedestilované kvasené nápoje, i. n. 
15.95.1 Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna 
15.95.10 Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna 2205
15.95.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných nedestilovaných kvasených nápojov, i. n. 
15.95.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných nedestilovaných kvasených nápojov, i. n. 
15.96 Pivo 
15.96.1 Pivo 
15.96.10 Pivo 2203
15.96.2 Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad 
15.96.20 Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad 2303.3
15.96.9 Priemyselné práce pri výrobe piva 
15.96.99 Priemyselné práce pri výrobe piva 
15.97 Slad 
15.97.1 Slad 
15.97.10 Slad 1107
15.97.9 Priemyselné práce pri výrobe sladu 
15.97.99 Priemyselné práce pri výrobe sladu 
15.98 Minerálne vody a nealkoholické nápoje 
15.98.1 Minerálne vody a nealkoholické nápoje 
15.98.11 Minerálne vody, prírodné liečivé vody, stolové vody a sódovky, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearomatizované 2201
15.98.12 Ostatné nealkoholické nápoje 2202
15.98.9 Priemyselné práce pri výrobe minerálnych vôd a nealkoholických nápojov 
15.98.99 Priemyselné práce pri výrobe minerálnych vôd a nealkoholických nápojov 
16 TABAKOVÉ VÝROBKY, SLUŽBY SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM TABAKU 
16.0 Tabakové výrobky 
16.00 Tabakové výrobky 
16.00.1 Tabakové výrobky 
16.00.11 Cigary, cigarky (cigarillos) a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek 2402
16.00.12 Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak; tabakové výťažky a tresti 2403
16.00.2 Tabakový odpad 
16.00.20 Tabakový odpad 2401
16.00.9 Priemyselné práce pri výrobe tabakových výrobkov 
16.00.99 Priemyselné práce pri výrobe tabakových výrobkov 
DB TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 
17 TEXTÍLIE 
17.1 Textilné vlákna a priadza 
17.10 Textilné vlákna a priadza 
17.10.1 Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu) 
17.10.10 Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu) 1505
17.10.2 Prírodné textilné vlákna pripravené na spriadame 
17.10.20 Prírodné textilné vlákna pripravené na spriadanie 5002 + 5003.9 + 5101[.2 + .3] + 5103.1 + 5105 + 5203 + 5301 [.2 + .3] + 5302.9 + 5303.9 + 5304.9 + 5305[.19 + .29]
17.10.3 Chemické textilné strižové vlákna, spracované na spriadanie 
17.10.30 Chemické textilné strižové vlákna, spracované na spriadanie 5506 + 5507
17.10.4 Textilné priadze a nite z prírodných vlákien 
17.10.41 Hodvábna priadza, neupravená pre maloobchod 5004 + 5005
17.10.42 Vlnená priadza, neupravená pre maloobchod 5106-5108 + 5110
17.10.43 Bavlnená priadza, neupravená pre maloobchod 5205 + 5206
17.10.44 Ľanová priadza 5306[.10(.l -.5) + .20.1]
17.10.45 Šijacie nite a vlákna 5006 + 5109 + 5204 + 5207 + 5306[.10.9 +.20.9]
17.10.46 Priadze z jutových alebo iných textilných lykových vlákien, priadze z ostatných prírodných textilných vlákien a papierové priadze 5307 + 5308
17.10.5 Textilné vlákna a nite z chemického hodvábu alebo chemických strižových vlákien 
17.10.51 Vlákna zo syntetického a umelého hodvábu, neupravené pre maloobchod 5402.6 + 5403.4
17.10.52 Priadza zo syntetických strižových vlákien, neupravená pre maloobchod 5509[.l -.4+ .51 + .53 + .59 + .62 +.69 + .92 +.99]
17.10.53 Syntetické strižové vlákna v zmesi s vlnou, neupravené pre maloobchod 5509[.52 + .61 + .91]
17.10.54 Priadza z umelých strižových vlákien, neupravená pre maloobchod 5510
17.10.55 Šijacia niť z umelého a syntetického hodvábu a z chemických vlákien 5401 + 5406 + 5508 + 5511
17.10.6 Hodvábny odpad, odpad z vlny, jemných alebo hrubých zvieracích chlpov, bavlnený odpad 
17.10.61 Hodvábny odpad, nemykaný alebo nečesaný 5503.1
17.10.62 Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých zvieracích chlpov 5103[.2 + .3]
17.10.63 Trhaný materiál z vlny, jemných alebo hrubých zvieracích chlpov 5104
17.10.64 Bavlnený odpad, vrátane odpadu z nití 5202.1
17.10.65 Ostatný bavlnený odpad, trhaný materiál 5202.9
17.10.9 Priemyselné práce pri úprave prírodných textilných vlákien 
17.10.90 Priemyselné práce pri úprave prírodných textilných vlákien 
17.2 Textilné tkaniny 
17.20 Textilné tkaniny 
17.20.1 Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) utkané z prírodných vlákien, iných než bavlnených 
17.20.10 Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) utkané z prírodných vlákien, iných než bavlnených 5007 + 5111 -5113 + 5309-5311
17.20.2 Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z bavlny 
17.20.20 Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z bavlny 5208-5212
17.20.3 Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z priadze z chemických hodvábov a striží 
17.20.31 Tkaniny z priadze zo syntetického hodvábu a z priadze z umelého vlákna 5407 + 5408
17.20.32 Tkaniny zo syntetických strižových vlákien 5512-5515
17.20.33 Tkaniny z umelých strižových vlákien 5516
17.20.4 Vlasové tkaniny, froté a iné špeciálne tkaniny 
17.20.40 Vlasové tkaniny, froté a iné špeciálne tkaniny 5801 -5803 + 7019[.4 + .5]
17.20.9 Priemyselné práce pri výrobe textilných vlákien 
17.20.99 Priemyselné práce pri výrobe textilných vlákien 
17.3 Konečná úprava textílií 
17.30 Konečná úprava textílií 
17.30.1 Bielenie, farbenie a potlač textilných vlákien a priadzí 
17.30.10 Bielenie, farbenie a potlač textilných vlákien a priadzí 
17.30.2 Bielenie a farbenie tkanín 
17.30.21 Bielenie tkanín 
17.30.22 Farbenie tkanín 
17.30.3 Potlač tkanín 
17.30.30 Potlač tkanín 
17.30.4 Ostatné druhy konečných úprav textílií 
17.30.40 Ostatné druhy konečných úprav textílií 
17.4 Konfekčné textilné výrobky, okrem odevov 
17.40 Konfekčné textilné výrobky, okrem odevov 
17.40.1 Konfekčné textilné výrobky pre domácnosť 
17.40.11 Prikrývky, iné než elektricky vyhrievané 6301 [.2 -.9]
17.40.12 Posteľná bielizeň 6302[.l -.3]
17.40.13 Stolová bielizeň 6302[.4 + .5]
17.40.14 Hygienická a kuchynská bielizeň 6302[.6 + .9]
17.40.15 Záclony, vrátane drapérií, vnútorné závesy; krátke záclonové alebo posteľné drapérie 6303
17.40.16 Ostatné bytové textílie, i. n., súpravy skladajúce sa z tkanín a priadzí na výrobu koberčekov, tapisérií a pod. 5805 + 6304 + 6308
17.40.2 Ostatné konfekčné textilné výrobky 
17.40.21 Vrecia a vrecká na balenie tovaru 6305
17.40.22 Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty, lodné plachty pre člny, plachty pre windsurfingy, stany a kempingové výrobky 6306
17.40.23 Padáky, vrátane ovládateľných a rotujúcich padákov, ich časti 8804
17.40.24 Spacie vaky, posteľné potreby 9404[.3 + .9]
17.40.25 Ostatné konfekčné textilné výrobky, vrátane strihových šablón 6307
17.40.9 Opravy nepremokavých plachiet, kempingových zariadení a ostatných konfekčných textilných výrobkov 
17.40.90 Opravy nepremokavých plachiet, kempingových zariadení a ostatných konfekčných textilných výrobkov 
17.40.99 Priemyselné práce pri výrobe konfekčných textilných výrobkov 
17.5 Ostatné textílie 
17.51 Koberce a dlážkové textílie 
17.51.1 Koberce a dlážkové textílie 
17.51.11 Koberce a ostatné dlážkové textílie, viazané 5701
17.51.12 Koberce a ostatné textilné dlážkové textílie, tkané 5702
17.51.13 Koberce a ostatné textilné dlážkové textílie, všívané 5703
17.51.14 Ostatné koberce a dlážkové krytiny, vrátane kobercov a dlážkových krytín z plsti 5704 + 5705
17.51.9 Priemyselné práce pri výrobe kobercov a dlážkových textílií 
17.51.99 Priemyselné práce pri výrobe kobercov a dlážkových textílií 
17.52 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy 
17.52.1 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy 
17.52.11 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, z juty alebo z iných textilných materiálov 5607
17.52.12 Viazané sieťoviny z motúzov, povrazov alebo šnúr, siete z textilných materiálov, výrobky z nití, pásikov, i. n. 5608 + 5609
17.52.2 Handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z textilných materiálov 
17.52.20 Handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z textilných materiálov 6310
17.52.9 Opravy sietí a povrazníckych výrobkov 
17.52.90 Opravy sietí a povrazníckych výrobkov 
17.52.99 Priemyselné práce pri výrobe povrazníckych výrobkov, šnúr, lán, sieťovín, motúzov 
17.53 Netkané textílie a výrobky z nich, okrem odevov 
17.53.1 Netkané textílie a výrobky z nich, okrem odevov 
17.53.10 Netkané textílie a výrobky z nich, okrem odevov 5603
17.53.9 Priemyselné práce pri výrobe netkaných textílií a výrobkov z nich, okrem odevov 
17.53.99 Priemyselné práce pri výrobe netkaných textílií a výrobkov z nich, okrem odevov 
17.54 Ostatné textílie, i. n. 
17.54.1 Tyly, čipky, stuhy, lemovky a výšivky 
17.54.11 Stuhy, lemovky a podobné výrobky 5806 - 5808
17.54.12 Tyly a iné sieťové textílie, pletené alebo háčkované materiály, čipka v metráži, v pásoch alebo v motívoch 5804
17.54.13 Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy 5810
17.54.2 Plsť, povrstvená, potiahnutá alebo laminovaná 
17.54.20 Plsť, povrstvená, potiahnutá alebo laminovaná 5602
17.54.3 Ostatné textilné výrobky 
17.54.31 Vata z textilných materiálov a výrobky z nej, textilné vločky, textilný prach a nopky 5601
17.54.32 Kaučukové a kordové nite opletané textilom, textilné priadze a pásky, impregnované, povrstvené, potiahnuté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi 5604
17.54.33 Metalizovaná priadza 5605
17.54.34 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze, i. n. 5809
17.54.35 Opradená niť alebo pásiky, ženilková priadza, slučková pletená priadza 5606
17.54.36 Pneumatikové kordové textílie z vysokopevných nití z polyamidov, polyesterov alebo viskózového hodvábu 5902
17.54.37 Textilné tkaniny, impregnované, povrstvené alebo potiahnuté, i. n. 5901 + 5903 + 5907
17.54.38 Textilné výrobky a tovar na technické účely 5908-5911
17.54.39 Prešívané textilné výrobky v metráži 5811
17.54.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných textílií, i. n. 
17.54.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných textílií, i. n. 
17.6 Pletené alebo háčkované textílie 
17.60 Pletené alebo háčkované textílie 
17.60.1 Pletené alebo háčkované textílie 
17.60.11 Vlasové textílie, froté, pletené alebo háčkované 6001
17.60.12 Ostatné pletené alebo háčkované textílie 6002 - 6006
17.60.9 Priemyselné práce pri výrobe pletených alebo háčkovaných textílií 
17.60.99 Priemyselné práce pri výrobe pletených alebo háčkovaných textílií 
17.7 Pletené a háčkované výrobky 
17.71 Pletené a háčkované pančuchové výrobky 
17.71.1 Pančuchové nohavice, podkolienky, pančuchy, ponožky a iné podobné výrobky, pletené a háčkované 
17.71.10 Pančuchové nohavice, podkolienky, pančuchy, ponožky a iné podobné výrobky, pletené a háčkované 6115
17.71.9 Priemyselné práce pri výrobe pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov 
17.71.99 Priemyselné práce pri výrobe pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov 
17.72 Pletené a háčkované pulóvre, vesty a podobné výrobky 
17.72.1 Pletené a háčkované pulóvre, vesty a podobné výrobky 
17.72.10 Pletené a háčkované pulóvre, vesty a podobné výrobky 6110
17.72.9 Priemyselné práce pri výrobe pletených a háčkovaných pulóvrov, viest a podobných výrobkov 
17.72.99 Priemyselné práce pri výrobe pletených a háčkovaných pulóvrov, viest a podobných výrobkov 
18 ODEVNÉ VÝROBKY; KOŽUŠINY 
18.1 Odevy z usne 
18.10 Odevy z usne 
18.10.1 Odevy z usne 
18.10.10 Odevy z usne 4203.1
18.10.9 Priemyselné práce pri výrobe odevov z usní 
18.10.99 Priemyselné práce pri výrobe odevov z usní 
18.2 Ostatné odevy a odevné doplnky 
18.21 Pracovné odevy 
18.21.1 Pánske pracovné odevy 
18.21.11 Pánske pracovné komplety, saká a blejzre 6203[.22. 1 + .23.1 + .29.11 + .32.1 + .33.1 + .39.11]
18.21.12 Pánske pracovné nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice 6203[.42(.l + .51) + .43(.11 + .31) + .49(.11 + .31)]
18.21.2 Dámske pracovné odevy 
18.21.21 Dámske pracovné komplety a saká 6204[.22.1 + .23.1 + .29.11 + .32.1 + .33.1 + .39.11]
18.21.22 Dámske pracovné nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice 6204[.62(.l + .51) + .63(.11 + .31) + .69(.11 + .31)]
18.21.3 Ostatné pracovné odevy 
18.21.30 Ostatné pracovné odevy 6211[.32.1 + .33.1 + .42.1 + .43.1]
18.21.9 Priemyselné práce pri výrobe pracovných odevov 
18.21.99 Priemyselné práce pri výrobe pracovných odevov 
18.22 Vrchné ošatenie 
18.22.1 Vrchné ošatenie, pletené alebo háčkované 
18.22.11 Pánske a chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 6101
18.22.12 Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované 6103
18.22.13 Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy, vetrovky, pletené alebo háčkované 6102
18.22.14 Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, kabátiky, saká, šaty, sukne, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované 6104
18.22.2 Ostatné vrchné ošatenie, pánske alebo chlapčenské 
18.22.21 Pánske a chlapčenské zvrchníky, plášte, paleta, kabáty, bundy, vetrovky a podobné výrobky 6201
18.22.22 Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety 6203[.l + .21 + .22.8 + .23.8 + .29(.18 + .9)]
18.22.23 Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre 6203[.31 + .32.9 + .33.9 + .39(.19 + .9)]
18.22.24 Pánske alebo chlapčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice 6203[.41 + .42(.3 + .59 + .9) + .43(.19 + .39 + .9) + .49(.19 + .39 - .90)]
18.22.3 Ostatné vrchné ošatenie, dámske alebo dievčenské 
18.22.31 Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, kabáty, peleríny, bundy, vetrovky a podobné výrobky 6202
18.22.32 Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety 6204[.l + .21 + .22.8 + .23.8 + .29(.18 + .9)]
18.22.33 Dámske alebo dievčenské kabátiky a saká 6204[.31 + .32.9 + .33.9 + .39(.19 + .9)]
18.22.34 Dámske alebo dievčenské šaty, sukne, nohavicové sukne 6204[.4 + .5]
18.22.35 Dámske alebo dievčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice 6204[.61 + .62(.3 + .59 + .9) + .63(.18 + .39 + .9) + .69(.18 + .39 - .9)]
18.22.4 Obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky 
18.22.40 Obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky 6309
18.22.9 Priemyselné práce pri výrobe vrchného ošatenia 
18.22.99 Priemyselné práce pri výrobe vrchného ošatenia 
18.23 Spodná bielizeň 
18.23.1 Spodná bielizeň, pletená alebo háčkovaná 
18.23.11 Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované 6105
18.23.12 Pánske alebo chlapčenské spodky, pyžamá, nočné košele, kúpacie plášte, župany, pletené alebo háčkované 6107
18.23.13 Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované 6106
18.23.14 Dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany, pletené alebo háčkované 6108
18.23.2 Spodná bielizeň nie pletená alebo háčkovaná 
18.23.21 Pánske alebo chlapčenské košele nie pletené alebo háčkované 6205
18.23.22 Pánske alebo chlapčenské tielka a iné tričká, spodky (dlhé i krátke), nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany nie pletené alebo háčkované 6207
18.23.23 Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košelbvé blúzky nie pletené alebo háčkované 6206
18.23.24 Dámske alebo dievčenské tielka, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany nie pletené alebo háčkované 6208
18.23.25 Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti nie pletené alebo háčkované 6212
18.23.3 Vrchné tričká, tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované 
18.23.30 Vrchné tričká, tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované 6109
18.23.9 Priemyselné práce pri výrobe spodnej bielizne 
18.23.99 Priemyselné práce pri výrobe spodnej bielizne 
18.24 Ostatné odevy a odevné doplnky, i. n. 
18.24.1 Dojčenské odevy, tepláky a ostatné oblečenie, odevné doplnky a ich časti pletené alebo háčkované 
18.24.11 Dojčenské odevy a odevné doplnky pletené alebo háčkované 6111
18.24.12 Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy pletené alebo háčkované 6112 + 6114
18.24.13 Rukavice palcové, prstové a rukavice bez prstov pletené alebo háčkované 6116
18.24.14 Ostatné odevné doplnky a časti odevov alebo odevných doplnkov pletené alebo háčkované 6117
18.24.2 Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných materiálov nie pletené alebo háčkované 
18.24.21 Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných materiálov nie pletené alebo háčkované 6209
18.24.22 Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy nie pletené alebo háčkované 6211[.l + .2 + .31, .32(.3 - .9) + .33(.3 - .9) + .39 + .41 + .42(.3 - .9) + .43(.3 - .9) + .49]
18.24.23 Vreckovky, šatky, šály, kravaty, rukavice, štóly, závoje a ostatné časti odevov alebo odevných doplnkov, z textilných tkanín nie pletené alebo háčkované, i. n. 6213-6217
18.24.3 Odevné doplnky z usní, časti odevov z plsti alebo netkaných textílií 
18.24.31 Odevné doplnky vyrobené z prírodnej alebo kompozitnej usne 4203[.29 + .3 + .4]
18.24.32 Odevy z plsti alebo netkaných materiálov, odevy z impregnovaných alebo potiahnutých textilných materiálov 6113 + 6210
18.24.4 Klobúky a iné pokrývky hlavy 
18.24.41 Klobúkové šišiaky alebo formy, nesformované na tvar hlavy, bez vytvorenej strechy, šišiakové ploché kotúče, tzv. machons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku) z plsti, klobúky hlavovo tvarované 6501 +6502
18.24.42 Klobúky a iné pokrývky hlavy; sieťky na hlavu 6503 - 6505
18.24.43 Ostatné pokrývky hlavy, pásiky pre vnútorné vybavenie, podšívky, poťahy, podložky, kostry, štítky (tienidlá) a podbradné pásiky, na pokrývky hlavy 6506[.92 + .99] + 6507
18.24.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných odevov a odevných doplnkov, i. n. 
18.24.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných odevov a odevných doplnkov, i. n. 
18.3 Kožušiny; výrobky z nich 
18.30 Kožušiny; výrobky z nich 
18.30.1 Kožušiny; výrobky z nich 
18.30.11 Vyčinené alebo upravené kožušiny 4302
18.30.12 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín, okrem pokrývok hlavy 4303
18.30.13 Umelé kožušiny a výrobky z nich 4304
18.30.9 Priemyselné práce pri výrobe kožušín a výrobkov z nich 
18.30.99 Priemyselné práce pri výrobe kožušín a výrobkov z nich 
DC KOŽA A KOŽENÉ VÝROBKY 
19 KOŽA, BRAŠNÁRSKE A SEDLÁRSKE VÝROBKY 
19.1 Usne (vyčinené kože) 
19.10 Usne (vyčinené kože) 
19.10.1 Semišové usne; lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne 
19.10.11 Semišové usne 4114.10
19.10.12 Lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne 4114.20
19.10.2 Usne z hovädzieho dobytka alebo koní, odchlpené 
19.10.21 Usne z hovädzieho dobytka, odchlpené, celé 4104[.11.10 + .11.51 + .19.10 + .19.51 + .41.11 + .41.19 + .41.51 + .49.11 + .49.19 + .49.51] + 4107[.11.11 + .11.19 + .12.11 + .12.19 + .12.91 + .19.10]
19.10.22 Usne z hovädzieho dobytka, odchlpené, nie celé 4104[.11.59 + .19.59 + .41.59 + .49.59] + 4107[.91 + .92.10 + .99.10]
19.10.23 Usne z koní, odchlpené 4104[. 11.90 + .19.90 + .41.90 + .49.90] + 4107[. 11.90 + .12.99 + .19.90 + .92.90 + .99.90]
19.10.3 Usne z oviec, kôz a bravčové usne, odchlpené 
19.10.31 Usne ovčie a jahňacie, odchlpené 4105 + 4112
19.10.32 Usne kozie a kozľacie, odchlpené 4106.2 + 4113.1
19.10.33 Usne bravčové 4106.3 + 4113.2
19.10.4 Usne ostatných zvierat; kompozitné usne na základe nerozvláknenej usne 
19.10.41 Usne ostatných zvierat, odchlpené 4106[.4 + .9] + 4113[.3 + .9]
19.10.42 Kompozitné usne na základe nerozvláknenej usne 4115.1
19.10.5 Odpady z usní, kožený prach, kožená múčka a piliny 
19.10.50 Odpady z usní, kožený prach, kožená múčka a piliny 4115.2
19.10.9 Priemyselné práce pri spracovaní usní 
19.10.99 Priemyselné práce pri spracovaní usní 
19.2 Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky a iné výrobky z usní 
19.20 Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky a iné výrobky z usní 
19.20.1 Kufre, tašky a iné cestovné batožiny; sedlárske a remenárske výrobky; iné výrobky z usní 
19.20.11 Sedlárske a remenárske výrobky pre všetky zvieratá, z rôzneho materiálu 4201
19.20.12 Kufre, tašky a podobné výrobky z rôzneho materiálu 4202 + 9605
19.20.13 Hodinkové remienky, náramky a ich časti 9113.9
19.20.14 Ostatné výrobky z prírodných alebo kompozitných usní vrátane výrobkov používaných v strojárskom priemysle alebo v mechanických zariadeniach 4204 + 4205
19.20.9 Priemyselné práce pri výrobe brašnárskych výrobkov, sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z usní 
19.20.99 Priemyselné práce pri výrobe brašnárskych výrobkov, sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z usní 
19.3 Obuv 
19.30 Obuv 
19.30.1 Obuv, okrem športovej a ochrannej obuvi 
19.30.11 Nepremokavá obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov 6401.9
19.30.12 Obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov 6402[.2 + .9]
19.30.13 Obuv so zvrškom z usne 6403[.5 + .9], 6405.1
19.30.14 Obuv so zvrškom z textilných materiálov, okrem športovej obuvi 6404[.19 + .2], 6405.2
19.30.2 Športová obuv 
19.30.21 Lyžiarska obuv, obuv na snowboard 6402.12 + 6403.12
19.30.22 Športová a podobná obuv, s podrážkou z gumy alebo z plastov a zvrškom z textilného materiálu 6404. 1 1
19.30.23 Ostatná športová obuv, okrem korčuliarskych topánok 6402.19 + 6403.19
19.30.3 Ochranná a ostatná obuv, i. n. 
19.30.31 Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou 6401.1 +6402.3 + 6403.4
19.30.32 Drevená obuv, rôzna špeciálna obuv a ostatná obuv, i. n. 6403[.2 + .3], 6405.9
19.30.4 Časti obuvi 
19.30.40 Časti obuvi 6406
19.30.9 Priemyselné práce pri výrobe obuvi 
19.30.99 Priemyselné práce pri výrobe obuvi 
DD DREVO A VÝROBKY Z DREVA A Z KORKU (OKREM NÁBYTKU), VÝROBKY ZO SLAMY, Z PRÚTIA A Z PODOBNÝCH MATERIÁLOV 
20 DREVO A VÝROBKY Z DREVA A Z KORKU (OKREM NÁBYTKU), VÝROBKY ZO SLAMY, Z PRÚTIA A Z PODOBNÝCH MATERIÁLOV 
20. 1 Drevo, rezivo, pílené, hobľované alebo impregnované 
20.10 Drevo, rezivo, pílené, hobľované alebo impregnované 
20.10.1 Drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne alebo priečne na kusy, delené, lúpané, tiež opracované, s hrúbkou presahujúcou 6 mm; železničné a električkové podvaly z dreva neimpregnovaného 
20.10.10 Drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne alebo priečne na kusy, delené, lúpané, tiež opracované, s hrúbkou presahujúcou 6 mm; železničné a električkové podvaly z dreva neimpregnovaného 4406. 1 + 4407
20.10.2 Drevo, súvislé profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch; drevitá vlna; drevitá múčka, drevené štiepky alebo triesky 
20.10.21 Drevo, súvislé profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch 4409
20.10.22 Drevitá vlna; drevitá múčka 4405
20.10.23 Drevené štiepky alebo triesky 4401.2
20.10.3 Surové drevo; železničné alebo električkové podvaly (i výhybkové segmenty) z dreva, impregnované alebo inak upravené 
20.10.31 Surové drevo; drevené výrobky (stĺpy), impregnované konzervačnými prostriedkami 4403.1
20.10.32 Železničné alebo električkové podvaly (výhybkové) z dreva, impregnované 4406.9
20.10.4 Drevné piliny, zvyšky a odpad 
20.10.40 Drevné piliny, zvyšky a odpad 4401.3
20.10.9 Impregnovanie stavebného dreva 
20.10.90 Impregnovanie stavebného dreva 
20.2 Dyhy a listy na preglejky, laminované dosky, drevotrieskové a drevovláknité dosky, iné panely a dosky 
20.20 Dyhy a listy na preglejky, laminované dosky, drevotrieskové a drevovláknité dosky, iné panely a dosky 
20.20.1 Dosky a panely 
20.20.11 Preglejky, skladajúce sa len z drevených listov 4412.1
20.20.12 Ostatné preglejky, dyhované panely a podobne upravované dosky 4412[.2 + .9]
20.20.13 Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných drevitých materiálov 4410
20.20.14 Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z iných drevitých materiálov 4411
20.20.15 Práce súvisiace s konečnou úpravou dosiek a panelov 
20.20.2 Dyhy a listy na preglejky; zhutnené drevo 
20.20.21 Dyhy a listy na preglejky (s maximálnou hrúbkou listu 6 mm) 4408
20.20.22 Zhutnené drevo v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov 4413
20.3 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, z dreva 
20.30 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, z dreva 
20.30.1 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva (okrem montovaných stavieb), z dreva 
20.30.11 Okná, francúzske okná a ich rámy, dvere a ich rámy, zárubne a prahy, z dreva 4418[.l + .2]
20.30.12 Parketové panely, debnenie pre betónovanie, šindle, z dreva 4418[.3 - .5]
20.30.13 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, z dreva, i. n. 4418.9
20.30.2 Montované stavby z dreva 
20.30.20 Montované stavby z dreva 9406.00.1
20.30.9 Inštalácie výrobkov vlastnej výroby stavebného stolárstva a tesárstva z dreva a montovaných stavieb vlastnej výroby z dreva 
20.30.90 Inštalácie výrobkov vlastnej výroby stavebného stolárstva a tesárstva z dreva a montovaných stavieb vlastnej výroby z dreva 
20.30.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva z dreva 
20.4 Drevené obaly 
20.40 Drevené obaly 
20.40.1 Drevené obaly 
20.40.11 Obyčajné palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva 4415.2
20.40.12 Ostatné drevené obaly a ich diely 4415.1 +4416
20.40.9 Opravy a údržba drevených obalov a paliet 
20.40.90 Opravy a údržba drevených obalov a paliet 
20.40.99 Priemyselné práce pri výrobe drevených obalov 
20.5 Ostatné výrobky z dreva; výrobky z korku, slamy, prútia a podobných materiálov 
20.51 Ostatné výrobky z dreva 
20.51.1 Ostatné výrobky z dreva 
20.51.11 Drevené nástroje, drevené obruby a držiaky na metly, kefy a štetce, drevené formy, kopytá a napínadlá na obuv 4417
20.51.12 Stolový a kuchynský riad, z dreva 4419
20.51.13 Intarzované a inkrustované drevo, skrinky, puzdra a kazety na klenoty a príbory, sošky a iné ozdobné predmety z dreva 4420
20.51.14 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety, ostatné výrobky z dreva 4414 + 4421
20.51.9 Opravy a údržba drevených výrobkov, i. n. 
20.51.90 Opravy a údržba drevených výrobkov, i. n. 
20.51.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z dreva 
20.52 Výrobky z korku, slamy, prútia a podobných materiálov 
20.52.1 Výrobky z korku a slamy, prútia alebo iných materiálov na pletenie, košikársky tovar a výrobky z prútia 
20.52.11 Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný; rozdrvený, granulovaný alebo na prach zomletý korok; korkový odpad 4501.9 + 4502
20.52.12 Výrobky z prírodného korku 4503
20.52.13 Kocky, tehly, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce vrátane kotúčov z aglomerovaného korku 4504.1
20.52.14 Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku, i. n. 4504.9
20.52.15 Výrobky zo slamy a z prútia 46
20.52.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a z podobných materiálov 
20.52.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a z podobných materiálov 
DE CELULÓZA, PAPIER A VÝROBKY Z PAPIERA; NAHRANÉ MÉDIA; TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 
21 CELULÓZA, PAPIER A VÝROBKY Z PAPIERA 
21.1 Celulóza, papier, lepenka 
21.11 Celulóza 
21.11.1 Celulóza z dreva alebo iných celulózových vláknin 
21.11.11 Chemická drevná buničina na chemické spracovanie 4702
21.11.12 Drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná než na chemické spracovanie 4703
21.11.13 Drevná buničina, sulfitová, iná než na chemické spracovanie 4704
21.11.14 Mechanické vlákniny, buničina a celulózové vláknité materiály, iné než drevné 4701 + 4705 + 4706
21.11.9 Priemyselné práce pri výrobe buničiny 
21.11.99 Priemyselné práce pri výrobe buničiny 
21.12 Papier, kartón a lepenka 
21.12.1 Novinový, ručný alebo iný nenatieraný papier alebo kartón a lepenka na grafické účely 
21.12.11 Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch 4801 + 4802[.61.10 + .62.10 + .69.10]
21.12.12 Ručný papier, kartón a lepenka 4802.1
21.12.13 Papier, kartón a lepenka používané ako podkladový materiál na rôzne účely 4802[.2 - .4]
21.12.14 Ostatný papier, kartón a lepenka 4802[.5 + .61(.50 + .90) + .62(.50 + .90) + .69(.50 + .90)]
21.12.2 Hygienický a sanitárny, nenatieraný sulfátový (kraft) a iný nenatieraný papier, kartón a lepenka 
21.12.21 Hygienický a sanitárny alebo nenatieraný papier (odličovací, toaletný, uterákový, servítkový papier a podobne), buničitá vata a pásy z plstených buničinových vlákien 4803
21.12.22 Kraftliner, nenatieraný 4804. 1
21.12.23 Ostatný nenatieraný sulfátový papier (kraft), kartón a lepenka; kraft na vrecia krepovaný alebo vlnitý kraft 4804[.2 - .5] + 4808.2
21.12.24 Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (fluting) v kotúčoch alebo listoch 4805.1
21.12.25 Viacvrstvový papier, kartón a lepenka, nenatieraný 4805.2
21.12.3 Ostatný nenatieraný papier, kartón a lepenka; cigaretový papier narezaný na určitú veľkosť 
21.12.30 Ostatný nenatieraný papier, kartón a lepenka; cigaretový papier narezaný na určitú veľkosť 4805[.3 -.9], 4813.9
21.12.4 Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a iné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere 
21.12.40 Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a iné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere 4806
21.12.5 Spracovaný papier a lepenka 
21.12.51 Vrstvené papiere, kartóny a lepenka, na povrchu nenatierané alebo neimpregnované 4807
21.12.52 Papiere, kartóny a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované, i. n. 4808[.3 + .9]
21.12.53 Papier, kartón a lepenka používané na písanie, tlač alebo iné grafické účely natierané kaolínom alebo iným anorganickým materiálom 4810[.l + .2]
21.12.54 Sulfátový papier (kraft), kartón a lepenka, na iné použitie, ako je písanie, tlač alebo iné grafické účely, natierané kaolínom alebo iným anorganickým materiálom 4810[.3 + .9]
21.12.55 Karbónový papier, samokopírovací papier a iné kopírovacie alebo pretlačové papiere v kotúčoch alebo listoch 4809
21.12.56 Papier, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vlákien, natierané, impregnované, povrchovo farbené alebo potlačené v kotúčoch alebo listoch 4811[.l -.6]
21.12.57 Ostatný papier, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vlákien 4811.9
21.12.6 Odpad a výmet papiera, kartónu a lepenky 
21.12.60 Odpad a výmet papiera, kartónu a lepenky 4707
21.12.9 Priemyselné práce pri výrobe papiera, kartónu a lepenky 
21.12.99 Priemyselné práce pri výrobe papiera, kartónu a lepenky 
21.2 Výrobky z papiera, kartónu a lepenky 
21.21 Vlnitý papier, kartón a lepenka, obaly z papiera, kartónu a lepenky 
21.21.1 Vlnitý papier, kartón a lepenka, obaly z papiera, kartónu a lepenky 
21.21.11 Vlnitý papier, kartón a lepenka, v kotúčoch alebo listoch 4808.1
21.21.12 Vrecia a vrecká z papiera 4819[.3 + .4]
21.21.13 Kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky 4819.1
21.21.14 Skladacie kartóny, škatule a debny z nezvlneného papiera, kartónu alebo lepenky 4819.2
21.21.15 Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné predmety pre kancelárie, školy a podobne z papiera, kartónu a lepenky 4819[.5 + .6]
21.21.9 Priemyselné práce pri výrobe vlnitého papiera, kartónu a lepenky a obalov z vlnitého papiera, kartónu a lepenky 
21.21.99 Priemyselné práce pri výrobe vlnitého papiera, kartónu a lepenky a obalov z vlnitého papiera, kartónu a lepenky 
21.22 Domáce potreby, hygienické a toaletné výrobky z papiera 
21.22.1 Domáce potreby, hygienické a toaletné výrobky z papiera 
21.22.11 Toaletný papier, vreckovky, odličovacie servítky a uteráky, obrusy a servítky z papiera 4818[.l -.3]
21.22.12 Výrobky na hygienické alebo nemocničné účely, odevy a odevné doplnky z papieroviny, papiera z buničitej vaty alebo celulózových vlákien 4818[.4 -.9]
21.22.13 Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera, kartónu alebo lepenky 4823.6
21.22.9 Priemyselné práce pri výrobe domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera 
21.22.99 Priemyselné práce pri výrobe domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera 
21.23 Kancelárske výrobky z papiera 
21.23.1 Kancelárske výrobky z papiera 
21.23.11 Karbónový, samokopírovací papier a iný kopírovací a pretlačový papier; rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, pogumovaný alebo lepiaci papier 4816 + 4823.1
21.23.12 Obálky, neilustrované karty a lístky na korešpondenciu, škatule z papiera alebo lepenky obsahujúce potreby na korešpondenciu 4817
21.23.13 Ostatný papier, kartón a lepenka, používané na písanie, tlač alebo iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované 4823[.90(.12 + .2)]
21.23.9 Priemyselné práce pri výrobe kancelárskych výrobkov z papiera 
21.23.99 Priemyselné práce pri výrobe kancelárskych výrobkov z papiera 
21.24 Tapetový papier 
21.24.1 Tapetový papier 
21.24.11 Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu, okenný transparentný papier 4814
21.24.12 Textilné tapety 5905
21.24.9 Priemyselné práce pri výrobe tapetového papiera 
21.24.99 Priemyselné práce pri výrobe tapetového papiera 
21.25 Ostatné výrobky z papiera, kartónu a lepenky, i. n. 
21.25.1 Ostatné výrobky z papiera, kartónu a lepenky, i. n. 
21.25.11 Dlážkové krytiny na podklade z papiera, kartónu alebo lepenky 4815
21.25.12 Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky 4821
21.25.13 Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny 4812
21.25.14 Cigaretový papier; dutinky, cievky; filtračný papier, kartón a lepenka; ostatné výrobky z papiera, kartónu a lepenky, i. n. 4813[.l + .2] + 4822 + 4823[.2 + .4 + .7 + .90(.10 + .14+ .15) + .90(.3 - .9)]
21.25.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z papiera, kartónu a lepenky, i. n. 
21.25.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z papiera, kartónu a lepenky, i. n. 
22 VYDAVATEĽSTVO A TLAČ, NAHRÁTE NOSIČE ZÁZNAMU 
22.1 Knihy, noviny a ostatné tlačiarenské materiály a nahraté nosiče záznamu 
22.11 Knihy 
22.11.1 Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, v jednotlivých listoch 
22.11.10 Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, v jednotlivých listoch 4901.1
22.11.2 Knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky; tlačené a elektronické 
22.11.21 Knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky; tlačené 4901.99 + 4903
22.11.22 Knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky; elektronické 
22.11.3 Slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úprave; tlačené a elektronické 
22.11.31 Slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úprave; tlačené 4901.91
22.11.32 Slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úprave; elektronické 
22.11.4 Atlasy a iné knihy máp všetkých druhov; tlačené a elektronické 
22.11.41 Atlasy a iné knihy máp všetkých druhov; tlačené 4905.91
22.11.42 Atlasy a iné knihy máp všetkých druhov; elektronické 
22.11.5 Kartografické výrobky všetkých druhov, glóbusy, v inej ako knižnej forme; tlačené a elektronické 
22.11.51 Kartografické výrobky všetkých druhov, glóbusy, v inej ako knižnej forme; tlačené 4905[.l + .99]
22.11.52 Kartografické výrobky všetkých druhov, glóbusy, v inej ako knižnej forme; elektronické 
22.11.6 Predaj reklamného priestoru v knihách; tlačených a elektronických 
22.11.61 Predaj reklamného priestoru v knihách; tlačených 
22.11.62 Predaj reklamného priestoru v knihách; elektronických 
22.11.9 Priemyselné práce pri výrobe kníh 
22.11.99 Priemyselné práce pri výrobe kníh 
22.12 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne 
22.12.1 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne; tlačené a elektronické 
22.12.11 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne; tlačené 4902.1
22.12.12 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne; elektronické 
22.12.2 Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne; tlačených a elektronických 
22.12.21 Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne; tlačených 
22.12.22 Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne; elektronických 
22.12.9 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov a periodík vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne 
22.12.99 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov a periodík vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne 
22.13 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyrikrát týždenne 
22.13.1 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyrikrát týždenne; tlačené a elektronické 
22.13.11 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyrikrát týždenne; tlačené 4902.9
22.13.12 Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyrikrát týždenne; elektronické 
22.13.2 Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne; tlačených a elektronických 
22.13.21 Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne; tlačených 
22.13.22 Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne; elektronických 
22.13.9 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne 
22.13.99 Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne 
22.14 Zvukové záznamy 
22.14.1 Platne, pásky, CD, DVD a iné médiá na záznam zvuku 
22.14.11 Gramofónové platne, CD a DVD 8524[.l + .32 + .99]
22.14.12 Nahraté magnetické pásky výhradne so zvukovým záznamom 8524[.51 + .52]
22.14.2 Hudobniny; tlačené a elektronické 
22.14.21 Hudobniny; tlačené 4904
22.14.22 Hudobniny; elektronické 
22.14.9 Priemyselné práce pri výrobe zvukových záznamov 
22.14.99 Priemyselné práce pri výrobe zvukových záznamov 
22.15 Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi, obrázky a podobné výrobky 
22.15.1 Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi, obrázky a podobné výrobky; tlačené a elektronické 
22.15.11 Ilustrované pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a podobné výrobky; tlačené 4909
22.15.12 Ilustrované pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a podobné výrobky; elektronické 
22.15.13 Obrazy, ilustrácie a fotografie; tlačené 4911.91
22.15.14 Obrazy, ilustrácie a fotografie; elektronické 
22.15.15 Obtlačky (dekalkománie), kalendáre; tlačené 4908 + 4910
22.15.16 Obtlačky (dekalkománie), kalendáre; elektronické 
22.15.2 Predaj reklamného priestoru na pohľadniciach, pozdravných pohľadniciach, obrázkoch a podobných výrobkoch; tlačených a elektronických 
22.15.21 Predaj reklamného priestoru na pohľadniciach, pozdravných pohľadniciach, obrázkoch a podobných výrobkoch; tlačených 
22.15.22 Predaj reklamného priestoru na pohľadniciach, pozdravných pohľadniciach, obrázkoch a podobných výrobkoch; elektronických 
22.15.9 Priemyselné práce pri výrobe pohľadníc, pozdravných pohľadníc, obrázkov a podobných výrobkov 
22.15.99 Priemyselné práce pri výrobe pohľadníc, pozdravných pohľadníc, obrázkov a podobných výrobkov 
22.2 Tlačiarenské služby 
22.21 Tlač novín 
22.21.1 Tlač novín 
22.21.10 Tlač novín 
22.22 Tlačiarenské služby, i. n. 
22.22.1 Známky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné, ostatné tlačiarenské výrobky, i. n. 
22.22.11 Nové známky, ceniny (korešpondenčné lístky, obálky, pohľadnice s natlačenými známkami, aerogramy), šekové formuláre, bankovky a podobné výrobky 4907
22.22.12 Reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky 4911.1
22.22.13 Ostatné tlačiarenské výrobky, i. n. 4911.99
22.22.2 Registre, účtovné knihy, bloky, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske výrobky z papiera, kartónu alebo lepenky 
22.22.20 Registre, účtovné knihy, bloky, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske výrobky z papiera, kartónu alebo lepenky 4820
22.22.3 Tlačiarenské služby, okrem tlače novín 
22.22.31 Tlač kníh 
22.22.32 Ostatné tlačiarenské služby, i. n. 
22.23 Viazanie kníh 
22.23.1 Viazanie kníh 
22.23.10 Viazanie kníh 
22.24 Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh 
22.24.1 Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh 
22.24.10 Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh 
22.24.2 Tlačiarenské typy, štočky, dosky, valce a ostatné pomôcky; na tlačiarenské účely 
22.24.20 Tlačiarenské typy, štočky, dosky, valce a ostatné pomôcky; na tlačiarenské účely 8442.5
22.25 Ostatné služby polygrafického priemyslu 
22.25.1 Ostatné služby polygrafického priemyslu 
22.25.10 Ostatné služby polygrafického priemyslu 
22.3 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu 
22.31 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku 
22.31.1 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku 
22.31.10 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku 
22.32 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu 
22.32.1 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu 
22.32.10 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu 
22.33 Reprodukcia počítačových nosičov informácií 
22.33.1 Reprodukcia počítačových nosičov informácií 
22.33.10 Rozmnožovanie počítačových nosičov informácií 
DF KOKS, RAFINÉRSKE ROPNÉ PRODUKTY A JADROVÉ PALIVÁ 
23 KOKS, RAFINÉRSKE ROPNÉ PRODUKTY A JADROVÉ PALIVÁ 
23.1 Produkty koksárenských pecí 
23.10 Produkty koksárenských pecí 
23.10.1 Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie 
23.10.10 Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie 2704
23.10.2 Čiernouhoľný, hnedouhoľný a rašelinový decht a ostatné minerálne dechty 
23.10.20 Čiernouhoľný, hnedouhoľný a rašelinový decht a ostatné minerálne dechty 2706
23.10.9 Priemyselné práce pri výrobe produktov koksárenských pecí 
23.10.99 Priemyselné práce pri výrobe produktov koksárenských pecí 
23.2 Rafinérske ropné produkty 
23.20 Rafinérske ropné produkty 
23.20.1 Rafinérske ropné produkty 
23.20.11 Motorový benzín (gazolín), vrátane leteckého benzínu 2710.11[.31 -.59]
23.20.12 Palivo do dýzových motorov benzínového typu (gazolín) 2710.11.7
23.20.13 Ostatné ľahké ropné frakcie (oleje); produkty ľahkých ropných frakcií, i. n. 2710.11[.l +.2 + .90]
23.20.14 Kerozín (vrátane kerozínu používaného do dýzových motorov) 2710.19[.21 + .25]
23.20.15 Plynové oleje 2710.19[.3 + .4]
23.20.16 Ostatné stredné ropné frakcie; produkty stredných ropných frakcií, i. n. 2710[.19.1 + .29]
23.20.17 Vykurovacie oleje, i. n. 2710.19[.5 + .6]
23.20.18 Mazacie oleje; produkty ťažkých ropných frakcií, i. n. 2710.19[.7 -.9]
23.20.2 Zemné plyny a iné plynné uhľovodíky, okrem prírodného plynu 
23.20.21 Propán a bután v skvapalnenej forme 2711[.12 + .13]
23.20.22 Etylén, propylén, butylén a butadién a iné plynné uhľovodíky alebo plynné zmesi, okrem prírodného plynu 2711[.14+ .19 + .29]
23.20.3 Ostatné ropné produkty 
23.20.31 Vazelína; parafín; ropný vosk a ostatné vosky 2712
23.20.32 Petrolejový koks; petrolejový bitúmen a iné zvyšky destilácie minerálnych olejov 2713
23.20.4 Odpadový olej 
23.20.40 Odpadový olej 2710.9
23.20.9 Priemyselné práce pri výrobe rafinérskych ropných produktov 
23.20.99 Priemyselné práce pri výrobe rafinérskych ropných produktov 
23.3 Jadrové palivá 
23.30 Jadrové palivá 
23.30.1 Rádioaktívne chemické prvky, izotopy a ich zlúčeniny; rádioaktívne odpady 
23.30.11 Prírodný urán a jeho zlúčeniny 2844. 1
23.30.12 Obohatený urán a plutónium a ich zlúčeniny 2844.2
23.30.13 Ochudobnený urán a tórium a ich zlúčeniny 2844.3
23.30.14 Rádioaktívne chemické prvky, izotopy a ich zlúčeniny, i. n.; rádioaktívny odpad 2844.4
23.30.2 Palivové články (kazety), nevyhoreté (nevyžiarené), do jadrových reaktorov 
23.30.20 Palivové články (kazety), nevyhoreté (nevyžiarené), do jadrových reaktorov 8401.3
23.30.9 Služby súvisiace s úpravou rádioaktívneho odpadu 
23.30.90 Služby súvisiace s úpravou rádioaktívneho odpadu 
DG CHEMIKÁLIE, CHEMICKÉ VÝROBKY A CHEMICKÉ VLÁKNA 
24 CHEMIKÁLIE, CHEMICKÉ VÝROBKY A CHEMICKÉ VLÁKNA 
24.1 Základné chemikálie 
24.11 Technické plyny 
24.11.1 Technické plyny 
24.11.11 Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík 2804[.l -.4]
24.11.12 Oxid uhličitý a iné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov 28 11 [.21 + .29]
24.11.13 Kvapalný a stlačený vzduch 2851.00.3
24.11.9 Priemyselné práce pri výrobe technických plynov 
24.11.99 Priemyselné práce pri výrobe technických plynov 
24.12 Farbivá a pigmenty 
24.12.1 Oxidy, peroxidy a hydroxidy 
24.12.11 Oxid zinočnatý a peroxid zinku; oxidy titánu 2817 + 2823
24.12.12 Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi 2819 + 2820 + 2824 + 2825.5
24.12.13 Oxidy, hydroxidy a peroxidy ostatných kovov 2821 + 2822 + 2825[.2 - .4 + .6 - .9]
24.12.2 Trieslové a farbiace extrakty; taníny a ich deriváty; farbiace materiály, i. n. 
24.12.21 Syntetické organické farbivá, farebné laky a prípravky založené na ich báze; syntetické organické produkty 3204 + 3205
24.12.22 Farbivá a trieslové výťažky rastlinného pôvodu; taníny a ich deriváty, farbiace materiály rastlinného alebo živočíšneho pôvodu 3201 + 3203
24.12.23 Syntetické organické a anorganické triesloviny; trieslové prípravky 3202
24.12.24 Farbivá, i. n.; anorganické výrobky používané ako luminofory 3206
24.12.9 Priemyselné práce pri výrobe farbív a pigmentov 
24.12.99 Priemyselné práce pri výrobe farbív a pigmentov 
24.13 Ostatné základné anorganické chemikálie 
24.13.1 Chemické prvky, i. n.; anorganické kyseliny a ich zlúčeniny 
24.13.11 Nekovy 2801 -2803 + 2804[.5 - .9]
24.13.12 Halogénové a sírne zlúčeniny nekovov 2812 + 2813
24.13.13 Kovové prvky alebo kovy vzácnych zemín; skandium, ytrium; ortuť 2805
24.13.14 Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatné anorganické kyseliny; oxid kremičitý a oxid siričitý 2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.l + .22 + .23]
24.13.15 Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli 2815 + 2816 + 2818.3 + 2825.1
24.13.2 Halogénové zlúčeniny kovov; chlórnany, chlorečnany a chloristany 
24.13.21 Halogénové zlúčeniny kovov 2826 + 2827[.2 - .6]
24.13.22 Chlórnany, chlorečnany a chloristany 2828 + 2829
24.13.3 Sírniky (sulfidy), sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany 
24.13.31 Sírniky (sulfidy) a sírany 2830 - 2833
24.13.32 Fosfornany (hypofosfity); fosforitany (fosfity), fosforečnany a polyfosforečnany 2834.29 + 2835
24.13.33 Uhličitany 2836[.2 - .9]
24.13.4 Soli ostatných kovov 
24.13.41 Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín, drahé kovy v koloidnom stave 2841 + 2843
24.13.42 Ostatné anorganické zlúčeniny, i. n. (vrátane destilovanej vody, amalgámy iné ako drahých kovov) 2851.00[.l + .9]
24.13.5 Ostatné základné anorganické chemikálie 
24.13.51 Izotopy, i. n., a ich zlúčeniny 2845
24.13.52 Kyanidy, oxidy kyanidu a komplexu kyanidov; fulmináty, kyanatany a tiokyanatany; kremičitany (silikáty); boritany; peroxoboritany (perboritany), ostatné soli anorganických a oxokovových kyselín 2837 - 2840 + 2842
24.13.53 Peroxid vodíka 2847
24.13.54 Fosfidy; karbidy; nitridy; hydridy; azidy; silicidy a boridy 2848 - 2850
24.13.55 Zlúčeniny vzácnych zemín, ytria alebo skandia 2846
24.13.56 Rafinovaná síra, okrem sublimovanej, zrážanej a koloidnej 2503.9
24.13.57 Kýzové výpražky 2601.2
24.13.58 Piezoelektrický kremeň; iné umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, neopracované 7104[.l + .2]
24.13.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných anorganických chemikálií 
24.13.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných anorganických chemikálií 
24.14 Ostatné základné organické chemikálie 
24.14.1 Uhľovodíky a ich deriváty 
24.14.11 Acyklické uhľovodíky 2901
24.14.12 Cyklické uhľovodíky 2902
24.14.13 Chlórované deriváty acyklických uhľovodíkov 2903[.l + .2]
24.14.14 Sulfo-, nitro- a nitrózoderiváty uhľovodíkov, halogénované i nehalogénované 2904
24.14.15 Ostatné deriváty uhľovodíkov 2903[.3 - .6]
24.14.2 Alkoholy, fenoly a ich deriváty; technické mastné alkoholy 
24.14.21 Technické mastné alkoholy 3823.7
24.14.22 Jednosýtne alkoholy 2905[.l + .2]
24.14.23 Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy a ich deriváty 2905[.3 + .41 - .44 + .49 + .5] + 2906
24.14.24 Fenoly; fenolalkoholy a ich deriváty 2907 + 2908
24.14.3 Monokarboxylové technické mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a ich deriváty 
24.14.31 Monokarboxylové technické mastné kyseliny; kyseliny z rafinácie olejov 3823.1
24.14.32 Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich deriváty 2915
24.14.33 Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny alebo acyklické polykarboxylové kyseliny a ich deriváty 2916 + 2917[.l + .2]
24.14.34 Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s pridanými kyslíkatými funkčnými skupinami a ich deriváty, okrem salicylových kyselín a ich solí 2917.3 + 2918[.l + .29 + .3 + .9]
24.14.4 Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou 
24.14.41 Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou 2921
24.14.42 Amínové zlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou 2922[.l - .3 + .43 + .44 + .49 + .5]
24.14.43 Ureíny, zlúčeniny s karboxymidovou, karboxyimidovou, amidovou, nitrilovou funkčnou skupinou; ich deriváty 2924.21 + 2925 + 2926
24.14.44 Zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou 2927 - 2929
24.14.5 Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, heterocyklické zlúčeniny, i. n. 
24.14.51 Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny 2930 + 2931
24.14.52 Heterocyklické zlúčeniny, i. n. ; nukleové kyseliny a ich soli 2932[.l + .21 + .9] + 2933[.29 .3 +.4 + .61 + .7 +.9] + 2934[.l + .2 + .9]
24.14.53 Fosforečné estery a estery ostatných anorganických kyselín a ich soli; ich deriváty 2919 + 2920
24.14.6 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály (hemiacetály), ostatné organické zlúčeniny 
24.14.61 Zlúčeniny s aldehydovou funkčnou skupinou 2912 + 2913
24.14.62 Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou 2914
24.14.63 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály a ich deriváty 2909-2911
24.14.64 Enzýmy a ostatné organické zlúčeniny, i. n. 2942 + 3507
24.14.7 Rôzne základné organické chemické výrobky 
24.14.71 Deriváty rastlinných alebo živičných produktov 3802.9 + 3803 + 3805 - 3807
24.14.72 Drevné uhlie 4402
24.14.73 Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; smola a smolný koks 2707 + 2708
24.14.8 Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny, okrem tallového oleja 
24.14.80 Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny, okrem tallového oleja 3804
24.14.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných organických chemikálií 
24.14.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných organických chemikálií 
24.15 Minerálne hnojivá a dusíkaté zlúčeniny 
24.15.1 Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak 
24.15.10 Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak 2808 + 2814
24.15.2 Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; fosforečnan triamónny; uhličitan amónny 
24.15.20 Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; fosforečnan triamónny; uhličitan amónny 2827.1 +2834[.l + .21] +2836.1
24.15.3 Dusíkaté hnojivá, minerálne alebo chemické 
24.15.30 Dusíkaté hnojivá, minerálne alebo chemické 3102[.l -.4+ .6 -.9]
24.15.4 Fosforečné hnojivá, minerálne alebo chemické 
24.15.40 Fosforečné hnojivá, minerálne alebo chemické 3103
24.15.5 Draselné hnojivá, minerálne alebo chemické 
24.15.50 Draselné hnojivá, minerálne alebo chemické 3104[.2 - .9]
24.15.6 Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, i. n. 
24.15.60 Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, i. n. 3101
24.15.7 Dusičnan sodný 
24.15.70 Dusičnan sodný 3102.5
24.15.8 Hnojivá, i. n. 
24.15.80 Hnojivá, i. n. 3105
24.15.9 Priemyselné práce pri výrobe umelých hnojív a dusíkatých zlúčenín 
24.15.99 Priemyselné práce pri výrobe umelých hnojív a dusíkatých zlúčenín 
24.16 Plasty v primárnych formách 
24.16.1 Polyméry etylénu v primárnych formách 
24.16.10 Polyméry etylénu v primárnych formách 3901
24.16.2 Polyméry styrénu v primárnych formách 
24.16.20 Polyméry styrénu v primárnych formách 3903
24.16.3 Polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov v primárnych formách 
24.16.30 Polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov v primárnych formách 3904
24.16.4 Polykarbonáty, alkydové a epoxidové živice 
24.16.40 Polyétery a polyestery; polykarbonáty, alkydové a epoxidové živice 3907
24.16.5 Ostatné plasty v primárnych formách; meniče iónov 
24.16.51 Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách 3902
24.16.52 Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatných vinylpolymérov v primárnych formách 3905
24.16.53 Akrylové polyméry v primárnych formách 3906
24.16.54 Polyamidy v primárnych formách 3908
24.16.55 Močovinové živice, tiomočovinové živice a melamínové živice v primárnych formách 3909[.l + .2]
24.16.56 Ostatné amínové živice, fenolické živice a polyuretány v primárnych formách 3909[.3 - .5]
24.16.57 Silikóny v primárnych formách 3910
24.16.58 Ostatné plasty v primárnych formách, i. n. 3911 -3914
24.16.6 Odpady, úlomky a odrezky z plastov 
24.16.60 Odpady, úlomky a odrezky z plastov 3915
24.16.9 Priemyselné práce pri výrobe plastov v primárnych formách 
24.16.99 Priemyselné práce pri výrobe plastov v primárnych formách 
24.17 Syntetický kaučuk v primárnych formách 
24.17.1 Syntetický kaučuk 
24.17.10 Syntetický kaučuk 4002
24.17.9 Priemyselné práce pri výrobe syntetického kaučuku v primárnych formách 
24.17.99 Priemyselné práce pri výrobe syntetického kaučuku v primárnych formách 
24.2 Pesticídy a iné agrochemické produkty 
24.20 Pesticídy a iné agrochemické produkty 
24.20.1 Pesticídy a iné agrochemické produkty 
24.20.11 Insekticídy, upravené pre maloobchod 3808.1
24.20.12 Herbicídy 3808.30[.l + .2]
24.20.13 Prípravky proti klíčeniu; regulátory rastu rastlín 3808.30[.3 + .9]
24.20.14 Dezinfekčné prostriedky 3808.4
24.20.15 Fungicídy; rodenticídy a podobné výrobky 3808[.2 + .9]
24.20.9 Priemyselné práce pri výrobe pesticídov a iných agrochemických produktov 
24.20.99 Priemyselné práce pri výrobe pesticídov a iných agrochemických produktov 
24.3 Náterové farby, laky a podobné krycie materiály, tlačiarenské farby a tmely 
24.30 Náterové farby, laky a podobné krycie materiály, tlačiarenské farby a tmely 
24.30.1 Náterové farby a laky na báze polymérov 
24.30.11 Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov, vo vodnom prostredí 3209
24.30.12 Náterové farby a laky na báze polyesterov, akrylových alebo vinylových polymérov, v nevodnom prostredí 3208
24.30.2 Ostatné náterové farby a laky a podobné výrobky; farby na umeleckú maľbu a tlačiarenské farby 
24.30.21 Pigmenty, kalidlá a farby, na priame použitie; sklotvorné smalty a glazúry, engoby (keramické poťahy), tekuté listre; sklenené frity 3207
24.30.22 Ostatné náterové farby a laky; pripravené sikatívy 3210-3212 + 3214 + 3814
24.30.23 Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátové farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a pod. 3213
24.30.24 Tlačiarenská farba 3215.1
24.30.9 Priemyselné práce pri výrobe náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov 
24.30.99 Priemyselné práce pri výrobe náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov 
24.4 Farmaceutické prípravky, chemické a rastlinné produkty 
24.41 Základné látky na výrobu farmaceutických prípravkov 
24.41.1 Kyseliny salicylové, ich soli a estery 
24.41.10 Kyseliny salicylové, ich soli a estery 2918[.21 -.23]
24.41.2 Aminokyseliny a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a ich soli 
24.41.20 Aminokyseliny a jej soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a ich soli 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.l + .23 + .24 + .29]
24.41.3 Laktóny, i. n.; heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (-i) heteroatómom (-ami); nukleové kyseliny a ich soli; hydantoín a jeho deriváty, sulfónamidy 
24.41.31 Laktóny, i. n.; heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (-i) heteroatómom (-ami); nukleové kyseliny a ich soli; hydantoín a jeho deriváty 2932.29, 2933[.l + .21 + .5 + .69] + 2934.3
24.41.32 Sulfónamidy 2935
24.41.4 Cukry, chemicky čisté, i. n., étery a estery cukrov a ich soli, i. n. 
24.41.40 Cukry, chemicky čisté, i. n., étery a estery cukrov a ich soli, i. n. 2940
24.41.5 Provitamíny, vitamíny a hormóny; glykozidy a rastlinné alkaloidy a ich soli; antibiotiká 
24.41.51 Provitamíny, vitamíny a ich deriváty 2936
24.41.52 Hormóny, ich deriváty; ostatné steroidy používané hlavne ako hormóny 2937
24.41.53 Glykozidy, rastlinné alkaloidy a ich soli, étery, estery a iné deriváty 2938 + 2939
24.41.54 Antibiotiká 2941
24.41.6 Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz alebo iných orgánov alebo ich výlučky a iné ľudské alebo živočíšne látky, i. n. 
24.41.60 Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz alebo iných orgánov alebo ich výlučky a iné ľudské alebo živočíšne látky, i. n. 3001 +3002.9
24.41.9 Priemyselné práce pri výrobe základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov 
24.41.99 Priemyselné práce pri výrobe základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov 
24.42 Farmaceutické prípravky 
24.42.1 Liečivá 
24.42.11 Liečivá obsahujúce penicilíny alebo iné antibiotiká 3003[.l + .2] + 3004[.l + .2]
24.42.12 Liečivá obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká 3003.3 + 3004.3
24.42.13 Liečivá obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale nie hormóny alebo antibiotiká 3003[.4 + .9] + 3004[.4 - .9]
24.42.2 Ostatné farmaceutické výrobky 
24.42.21 Antiséra a očkovacie látky 3002[.l -.3]
24.42.22 Chemické antikoncepčné prípravky na báze hormónov alebo spermatocídov 3006.6
24.42.23 Diagnostické reagencie a iné farmaceutické produkty 3006[.2 - .4 + .7]
24.42.24 Náplasti a iný tovar s priľnavou vrstvou; sterilný chirurgický katgut a podobný sterilný materiál na zošívanie; tašky a škatule prvej pomoci 3005 + 3006[.l + .5]
24.42.25 Farmaceutický odpad 3006.8
24.42.9 Priemyselné práce pri výrobe farmaceutických prípravkov 
24.42.99 Priemyselné práce pri výrobe farmaceutických prípravkov 
24.5 Glycerín; mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky, parfumy a toaletné prípravky 
24.51 Glycerín; mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky 
24.51.1 Glycerín 
24.51.10 Glycerín 1520 + 2905.45
24.51.2 Organické povrchovo aktívne prostriedky (okrem mydla) 
24.51.20 Organické povrchovo aktívne prostriedky (okrem mydla) 3402.1
24.51.3 Mydlo, pracie a čistiace prostriedky 
24.51.31 Mydlo a organické povrchovo aktívne prostriedky a prípravky, používané ako mydlo 3401
24.51.32 Saponáty a pracie prostriedky 3402[.2 + .9]
24.51.4 Vonné látky a vosky 
24.51.41 Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností 3307.4
24.51.42 Umelé vosky a pripravované vosky 3404
24.51.43 Leštidla a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov 3405[.l -.3 + .9]
24.51.44 Čistiace pasty a prášky, iné čistiace prípravky 3405.4
24.51.9 Priemyselné práce pri výrobe glycerínov, mydiel, saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov 
24.51.99 Priemyselné práce pri výrobe glycerínov, mydiel, saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov 
24.52 Voňavky a toaletné prípravky 
24.52.1 Voňavky a toaletné prípravky 
24.52.11 Voňavky a toaletné vody 3303
24.52.12 Líčidlá na pery a prípravky na líčenie očí 3304[.l + .2]
24.52.13 Prípravky na manikúru a pedikúru 3304.3
24.52.14 Púdre na kozmetické alebo toaletné účely 3304.91
24.52.15 Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku, vrátane opaľovacích a ochranných prípravkov (okrem liekov), i. n. 3304.99
24.52.16 Šampóny, laky na vlasy a prípravky na trvalú onduláciu alebo vyrovnávanie vlasov 3305[.l -.3]
24.52.17 Ostatné prípravky na vlasy, i. n. 3305.9
24.52.18 Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, vrátane fixatívnych pást a práškov na umelý chrup 3306
24.52.19 Holiace prípravky; osobné dezodoranty a antiperspiranty; prípravky do kúpeľa; ostatná parfuméria; kozmetické a toaletné prípravky, i. n. 3307[.l -.3 + .9]
24.52.9 Priemyselné práce pri výrobe voňaviek a toaletných prípravkov 
24.52.99 Priemyselné práce pri výrobe voňaviek a toaletných prípravkov 
24.6 Ostatné chemické produkty 
24.61 Výbušniny 
24.61.1 Výbušniny 
24.61.11 Práškové výmetné výbušniny a pripravené výbušniny 3601 +3602
24.61.12 Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky; zažíhadlá; elektrické rozbušky 3603
24.61.13 Ohňostroje 3604.1
24.61.14 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky, okrem ohňostrojov 3604.9
24.61.9 Priemyselné práce pri výrobe výbušnín 
24.61.99 Priemyselné práce pri výrobe výbušnín 
24.62 Gleje a želatíny 
24.62.1 Gleje a želatíny 
24.62.10 Gleje a želatíny 3501.9 + 3502[.2 +.9] + 3503 + 3505.2 + 3506
24.62.9 Priemyselné práce pri výrobe glejov a želatín 
24.62.99 Priemyselné práce pri výrobe glejov a želatín 
24.63 Éterické oleje 
24.63.1 Éterické oleje; zmesi vonných látok 
24.63.10 Éterické oleje; zmesi vonných látok 3301 +3302
24.63.9 Priemyselné práce pri výrobe éterických olejov 
24.63.99 Priemyselné práce pri výrobe éterických olejov 
24.64 Fotochemický materiál 
24.64.1 Fotografické dosky a filmy, kopírovacie filmy; chemické prípravky a nezmiešané produkty na fotografické účely 
24.64.11 Fotografické dosky a filmy, ploché kopírovacie filmy, citlivé, neexponované; fotografický papier 3701 -3703
24.64.12 Citlivé emulzie na fotografické účely; chemické prípravky na fotografické účely, i. n. 3707
24.64.9 Priemyselné práce pri výrobe fotochemických materiálov 
24.64.99 Priemyselné práce pri výrobe fotochemických materiálov 
24.65 Nenahrané nosiče záznamov 
24.65.1 Nenahrané nosiče záznamu zvuku alebo podobného záznamu, okrem kinematografických filmov 
24.65.10 Nenahrané nosiče záznamu zvuku alebo podobného záznamu, okrem kinematografických filmov 8523
24.65.9 Priemyselné práce pri výrobe nenahraných nosičov záznamov 
24.65.99 Priemyselné práce pri výrobe nenahraných nosičov záznamov 
24.66 Ostatné chemické výrobky, i. n. 
24.66.1 Chemicky upravené živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nepožívateľné zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov 
24.66.10 Chemicky upravené živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nepožívateľné zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov 1518
24.66.2 Atramenty a tuše všetkých druhov na písanie alebo kreslenie 
24.66.20 Atramenty a tuše všetkých druhov na písanie alebo kreslenie 3215.9
24.66.3 Mazacie prípravky; prísady; prípravky proti zamŕzaniu 
24.66.31 Mazacie prípravky 3403
24.66.32 Antidetonačné prípravky, prísady do minerálnych olejov a podobné produkty 3811
24.66.33 Kvapaliny do hydraulických bŕzd; prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie 3819 + 3820
24.66.4 Rôzne ostatné chemické produkty 
24.66.41 Peptónové proteínové substancie a deriváty, i. n.; kožný prášok 3504
24.66.42 Modelovacie pasty; zubolekárske hmoty a ostatné výrobky na použitie v zubnom lekárstve na báze plastov; prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; živné pôdy na vývoj mikroorganizmov, zmesové diagnostické alebo laboratórne reagencie, i. n. 3407 + 3813 + 3821 + 3822
24.66.43 Chemické prvky v tvare diskov a chemické zlúčeniny na použitie v elektronike 3818
24.66.44 Aktívne uhlie 3802.1
24.66.45 Prípravky na úpravu povrchu; prípravky na urýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a podobné výrobky 3809
24.66.46 Prípravky na morenie; podporné katalyzátory; pripravené urýchľovače vulkanizácie, zložené alkylbenzény a zložené alkylnaftalény, i. n. 3810 + 3812 + 3815 + 3817
24.66.47 Spájadla na odlievacie formy alebo jadrá; chemické a zvyškové výrobky chemického priemyslu alebo podobných priemyselných odvetví, i. n. 3824[.l -.4+ .6]
24.66.48 Rôzne ostatné chemické produkty, i. n. 3824[.7 + .9]
24.66.49 Zostatkové produkty z chemického alebo príbuzného priemyslu, i. n. 3825[.3 - .9]
24.66.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných chemických výrobkov, i. n. 
24.66.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných chemických výrobkov, i. n. 
24.7 Chemické vlákna 
24.70 Chemické vlákna 
24.70.1 Syntetické vlákna 
24.70.11 Kábel zo syntetického hodvábu a syntetické strižové vlákna, nemykané alebo nečesané 5501 + 5503
24.70.12 Vysokopevné priadze z polyamidov a polyesterov 5402[.l + .2]
24.70.13 Tvarovaná priadza a iná priadza, jednoduchá 5402[.3 - .5]
24.70.14 Syntetický monofil, pásiky a podobné tvary 5404
24.70.2 Umelé vlákna 
24.70.21 Kábel z umelého hodvábu a umelé strižové vlákna, nemykané alebo nečesané 5502 + 5504
24.70.22 Vysokopevné priadze z viskózového vlákna 5403.1
24.70.23 Umelá tvarovaná priadza a jednoduchá priadza 5403[.2 + .3]
24.70.24 Umelý monofil; pásky a podobné tvary z umelých textilných materiálov 5405
24.70.3 Odpad z chemických vlákien 
24.70.30 Odpad z chemických vlákien 5505
24.70.9 Priemyselné práce pri výrobe chemických vlákien 
24.70.99 Priemyselné práce pri výrobe chemických vlákien 
DH VÝROBKY Z GUMY A PLASTOV 
25 VÝROBKY Z GUMY A PLASTOV 
25.1 Výrobky z gumy 
25.11 Pneumatiky a duše z gumy 
25.11.1 Pneumatiky a duše z gumy 
25.11.11 Nové pneumatiky z gumy na motorové vozidlá 4011.1
25.11.12 Nové pneumatiky z gumy na motocykle a bicykle 4011[.4 + .5]
25.11.13 Nové pneumatiky z gumy na autobusy, nákladné automobily a lietadlá 4011[.2 + .3]
25.11.14 Pneumatiky na poľnohospodárske stroje, ostatné nové pneumatiky z gumy 4011[.6 + .9]
25.11.15 Gumové duše, plné alebo komorové obruče, ochranné vložky do ráfika pneumatiky, gumové 4012.9 + 4013
25.11.16 Gumené profily na protektorovanie 4006. 1
25.11.2 Použité pneumatiky z gumy 
25.11.20 Použité pneumatiky z gumy 4012.2
25.11.9 Priemyselné práce pri výrobe nových a použitých gumových pneumatík a duší 
25.11.99 Priemyselné práce pri výrobe nových a použitých gumových pneumatík a duší 
25.12 Protektorované pneumatiky z gumy 
25.12.1 Protektorované pneumatiky z gumy 
25.12.10 Protektorované pneumatiky z gumy 4012.1
25.12.9 Priemyselné služby pri spracúvaní protektorovaných pneumatík z gumy 
25.12.99 Priemyselné služby pri spracúvaní protektorovaných pneumatík z gumy 
25.13 Ostatné výrobky z gumy 
25.13.1 Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo doskách, listoch alebo pásoch 
25.13.10 Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo doskách, listoch alebo pásoch 4003
25.13.2 Nevulkanizovaný zmesový kaučuk a výrobky z neho; vulkanizovaný kaučuk, iný než tvrdený kaučuk 
25.13.20 Nevulkanizovaný zmesový kaučuk a výrobky z neho; vulkanizovaný kaučuk, iný než tvrdený kaučuk 4005 + 4006.9 + 4007 + 4008
25.13.3 Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného, iného než tvrdeného kaučuku 
25.13.30 Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného, iného než tvrdeného kaučuku 4009
25.13.4 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene, z vulkanizovaného kaučuku 
25.13.40 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene, z vulkanizovaného kaučuku 4010
25.13.5 Pogumované textílie, okrem pneumatík z kordových textílií 
25.13.50 Pogumované textílie, okrem pneumatík z kordových textílií 5906
25.13.6 Odevné výrobky a ich doplnky z vulkanizovaného a iného než tvrdeného kaučuku 
25.13.60 Odevné výrobky a ich doplnky z vulkanizovaného a iného než tvrdeného kaučuku 4015
25.13.7 Výrobky z vulkanizovaného kaučuku, i. n., tvrdený kaučuk a výrobky z tvrdeného kaučuku 
25.13.71 Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumľov) z vulkanizovaného, iného než tvrdeného kaučuku 4014
25.13.72 Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného, iného než tvrdeného kaučuku, neľahčeného 4016.91
25.13.73 Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku, i. n., tvrdený kaučuk vo všetkých formách a výrobky z tvrdeného kaučuku 4016[.l + .92 -.99] + 4017
25.13.8 Odpady, úlomky a odrezky z kaučuku (okrem tvrdeného kaučuku), tiež prášky alebo granuly 
25.13.80 Odpady, úlomky a odrezky z kaučuku (okrem tvrdeného kaučuku), tiež prášky alebo granuly 4004
25.13.9 Opravy a údržba ostatných výrobkov z gumy, okrem pneumatík 
25.13.90 Opravy a údržba ostatných výrobkov z gumy, okrem pneumatík 
25.13.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z gumy 
25.2 Výrobky z plastov 
25.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov 
25.21.1 Monofily s najväčším rozmerom priečneho rezu presahujúcim 1mm, prúty, tyčinky a profily, z plastov 
25.21.10 Monofily s najväčším rozmerom priečneho rezu presahujúcim 1mm, prúty, tyčinky a profily, z plastov 3916
25.21.2 Rúry, rúrky, hadice a ich časti, z plastov 
25.21.21 Umelé črevá (črievka párkov) z tvrdených bielkovín a plastov na báze derivátov celulózy, rúry, rúrky, hadice, neohybné, z plastov 3917[.l + .2]
25.21.22 Ostatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov 3917[.3 + .4]
25.21.3 Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s inými materiálmi 
25.21.30 Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s inými materiálmi 3920
25.21.4 Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov 
25.21.41 Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, ľahčené 3921.1
25.21.42 Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, laminované 3921.9
25.21.9 Inštalácie, opravy a údržba rúr, rúrok a hadíc z plastov, vrátane inštalácií potrubných systémov v priemyselných závodoch 
25.21.91 Inštalácie rúr, rúrok a hadíc z plastov vrátane inštalácií potrubných systémov v priemyselných závodoch 
25.21.92 Opravy a údržba rúr, rúrok a hadíc z plastov, vrátane potrubných plastových systémov v priemyselných závodoch 
25.21.99 Priemyselné práce pri výrobe dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov 
25.22 Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru (obaly) z plastov 
25.22.1 Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru (obaly) z plastov 
25.22.11 Vrecia, vrecúška a tégliky z polymérov etylénu 3923.21
25.22.12 Vrecia, vrecúška a tégliky z ostatných plastov, okrem etylénu 3923.29
25.22.13 Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky z plastov 3923.1
25.22.14 Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov 3923.3
25.22.15 Ostatné výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z plastov 3923[.4 - .9]
25.22.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov na prepravu alebo balenie tovaru z plastov 
25.22.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov na prepravu alebo balenie tovaru z plastov 
25.23 Výrobky z plastov pre stavebníctvo 
25.23.1 Výrobky z plastov pre stavebníctvo, okrem montovaných stavieb 
25.23.11 Dlážkové krytiny, obklady na steny alebo stropy, z plastov, rolované alebo vo forme obkladačiek alebo dlaždíc 3918
25.23.12 Kúpacie vane, sprchy, umývadlá, bidety, záchodové misy, ich sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky z plastov 3922
25.23.13 Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby s obsahom nad 300 1 z plastov 3925.1
25.23.14 Dvere, okná a rámy, zárubne s prahmi, okenice, rolety a podobné výrobky a ich časti z plastov 3925[.2 + .3]
25.23.15 Ostatné stavebné výrobky z plastov, i. n. 3925.9
25.23.2 Montované stavby z plastov 
25.23.20 Montované stavby z plastov 9406. 00. 9. ex
25.23.9 Inštalácie a montáž stavebných výrobkov a montovaných stavieb vlastnej výroby z plastov 
25.23.90 Inštalácie a montáž stavebných výrobkov a montovaných stavieb vlastnej výroby z plastov 
25.23.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z plastov pre stavebníctvo 
25.24 Ostatné výrobky z plastov 
25.24.1 Odevné výrobky a ich príslušenstvo (vrátane rukavíc) z plastov 
25.24.10 Odevné výrobky a ich príslušenstvo (vrátane rukavíc) z plastov 3926.2
25.24.2 Ostatné výrobky z plastov, i. n. 
25.24.21 Samolepiace pásky, dosky, pásy, fólie, filmy a iné tvary z plastov rolované, nepresahujúce šírku 20 cm 3919.1
25.24.22 Samolepiace pásky, dosky, pásy, fólie, filmy a iné tvary z plastov rolované, presahujúce šírku 20 cm 3919.9
25.24.23 Stolové a kuchynské riady, kuchynské potreby a iné predmety pre domácnosť, hygienické a toaletné potreby z plastov 3924
25.24.24 Časti a súčasti osvetľovacích telies, osvetlené menovky a podobné výrobky z plastov 9405.92
25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy; klobúky a iné pokrývky hlavy z kaučuku alebo plastov 6506[.l + .91]
25.24.26 Izolačné diely a súčiastky na elektrické stroje, prístroje a zariadenia z plastov 8547.2
25.24.27 Kancelárske a školské potreby z plastov 3926.1
25.24.28 Príslušenstvo k nábytku, karosériám a podobným výrobkom z plastov; sošky a iné ozdobné výrobky z plastov, ostatné výrobky z plastov 3926[.3 - .9]
25.24.9 Služby spojené s výrobou dielov z plastov 
25.24.90 Služby spojené s výrobou dielov z plastov 
DI OSTATNÉ NEKOVOVÉ MINERÁLNE VÝROBKY 
26 OSTATNÉ NEKOVOVÉ MINERÁLNE VÝROBKY 
26.1 Sklo a výrobky zo skla 
26.11 Ploché sklo 
26.11.1 Ploché sklo 
26.11.11 Neopracované liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo v tabuliach 7003 + 7004
26.11.12 Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo s povrchom brúseným alebo lešteným, inak neopracované 7005
26.11.9 Priemyselné práce pri výrobe plochého skla 
26.11.99 Priemyselné práce pri výrobe plochého skla 
26.12 Ploché sklo tvarované alebo inak opracované 
26.12.1 Ploché sklo tvarované alebo inak opracované 
26.12.11 Ploché sklo ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, nie zarámované alebo spojované inými materiálmi 7006
26.12.12 Bezpečnostné sklo 7007
26.12.13 Sklenené zrkadlá; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ 7008 + 7009
26.12.9 Dokončovacie práce pri výrobe plochého skla 
26.12.90 Dokončovacie práce pri výrobe plochého skla 
26.13 Duté sklo 
26.13.1 Duté sklo 
26.13.11 Obalové sklo (sklenené fľaše, konzervové sklo, drobné obalové sklo, okrem ampuliek), zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla 7010[.2 + .9]
26.13.12 Nápojové sklo iné než sklokeramické 7013.2
26.13.13 Stolové, kuchynské sklo a sklo pre domácnosť, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na výzdobu bytu a podobne 7013[.l + .3 +.9]
26.13.14 Sklenené vložky do termosiek a iných izolačných nádob 7012
26.13.9 Dokončovacie práce pri výrobe dutého skla 
26.13.91 Dokončovacie práce pri výrobe nápojového skla, kuchynského skla a skla pre domácnosť 
26.13.92 Dokončovacie práce pri výrobe obalového skla 
26.14 Sklenené vlákna 
26.14.1 Sklenené vlákna 
26.14.11 Sklenená zápalná šnúra, priadza a sklenená striž zo sklenených vlákien 7019.1
26.14.12 Tenké (závojové) rohože, rúno, matrace, dosky a podobné netkané výrobky zo sklenených vlákien 7019[.3 + .9]
26.14.9 Priemyselné práce pri výrobe sklenených vlákien 
26.14.99 Priemyselné práce pri výrobe sklenených vlákien 
26.15 Ostatné opracované sklo, vrátane technických sklenených nádob 
26.15.1 Ostatné sklo, sklenený polotovar 
26.15.11 Masívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc - neopracované; sklenený odpad a sklenené črepy 7001 + 7002
26.15.12 Sklenené dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle a ostatné výrobky z lisovaného skla, sklenené vitráže a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, doskách alebo podobných tvaroch 7016.9
26.15.2 Technické a iné sklo 
26.15.21 Sklenené banky alebo trubice (vrátane žiarovkových baniek a baniek pre elektrónky), otvorené, ich časti a súčasti 7011
26.15.22 Hodinové skielka a sklá do hodín, sklá do okuliarov, opticky neopracované a ich časti na výrobu uvedených skiel 7015
26.15.23 Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a na farmaceutické účely; sklenené ampulky 7010.1 + 7017
26.15.24 Sklenené časti a súčiastky do lámp, lustrov; svetelné reklamy, štítky s menom a pod. 9405.91
26.15.25 Sklenené elektrické izolátory 8546.1
26.15.26 Výrobky zo skla, i. n. 7014 + 7016.1 + 7018 + 7020
26.15.9 Inštalácie, opravy, údržba a dokončovanie rúr a rúrok zo skla, vrátane inštalácie sklenených potrubných systémov v priemyselných závodoch 
26.15.91 Inštalácie rúr a rúrok zo skla, vrátane inštalácie sklenených potrubných systémov v priemyselných závodoch 
26.15.92 Opravy, údržba rúr a rúrok zo skla, vrátane sklenených potrubných systémov v priemyselných závodoch 
26.15.93 Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla, vrátane technického skla 
26.2 Nežiaruvzdorné keramické výrobky iné ako na stavebné účely; žiaruvzdorné keramické výrobky 
26.21 Keramické a porcelánové výrobky pre domácnosť a ozdobné predmety 
26.21.1 Kuchynský a stolový riad, sošky a iné ozdobné predmety z keramických materiálov 
26.21.11 Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety pre domácnosť, toaletné predmety z porcelánu 6911
26.21.12 Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety pre domácnosť z keramických materiálov, okrem predmetov z porcelánu 6912
26.21.13 Sošky a iné ozdobné predmety z keramických materiálov 6913
26.21.9 Priemyselné práce pri výrobe keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov 
26.21.99 Priemyselné práce pri výrobe keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov 
26.22 Keramické výrobky na sanitárne účely 
26.22.1 Keramické výrobky na sanitárne účely 
26.22.10 Keramické výrobky na sanitárne účely 6910
26.22.9 Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov na sanitárne účely 
26.22.99 Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov na sanitárne účely 
26.23 Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky 
26.23.1 Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky 
26.23.10 Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky 8546.2 + 8547.1
26.23.9 Inštalácie elektrických izolátorov a izolačných zariadení z keramiky 
26.23.90 Inštalácie elektrických izolátorov a izolačných zariadení z keramiky 
26.23.99 Priemyselné práce pri výrobe elektrických izolátorov a izolačných zariadení z keramiky 
26.24 Keramické výrobky na technické účely 
26.24.1 Laboratórna chemická alebo iná technická keramika 
26.24.11 Laboratórna chemická alebo iná technická keramika z porcelánu 6909.11
26.24.12 Laboratórna chemická a iná technická keramika z iného materiálu než porcelánu 6909[.12 + .19]
26.24.9 Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov na technické účely 
26.24.99 Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov na technické účely 
26.25 Keramické výrobky, i. n. 
26.25.1 Keramické výrobky, i. n. 
26.25.11 Keramické výrobky používané v poľnohospodárstve, doprave alebo pri balení tovaru 6909.9
26.25.12 Ostatné keramické výrobky, i. n. 6914
26.25.9 Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov, i. n. 
26.25.99 Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov, i. n. 
26.26 Žiaruvzdorné keramické výrobky 
26.26.1 Žiaruvzdorné keramické výrobky 
26.26.11 Tehly, kvádre, dosky a iné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo hliniek 6901
26.26.12 Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dosky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny z iných než kremičitých fosílnych múčok alebo hliniek 6902
26.26.13 Žiaruvzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, i. n. 3816
26.26.14 Nevypaľované žiaruvzdorné výrobky, ostatné žiaruvzdorné keramické výrobky 6815.91 +6903
26.26.9 Priemyselné práce pri výrobe žiaruvzdorných keramických výrobkov 
26.26.99 Priemyselné práce pri výrobe žiaruvzdorných keramických výrobkov 
26.3 Keramické obkladačky a dlaždice 
26.30 Keramické obkladačky a dlaždice 
26.30.1 Keramické obkladačky a dlaždice 
26.30.10 Keramické obkladačky a dlaždice 6907 + 6908
26.30.9 Priemyselné práce pri výrobe keramických obkladačiek a dlaždíc 
26.30.99 Priemyselné práce pri výrobe keramických obkladačiek a dlaždíc 
26.4 Tehly, krytiny pálené a kamenina pre stavebníctvo 
26.40 Tehly, krytiny pálené a kamenina pre stavebníctvo 
26.40.1 Tehly, krytiny a stavebné výrobky z pálenej hliny 
26.40.11 Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné a výplňové tvarovky, stropné vložky a podobné výrobky 6904
26.40.12 Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky a iná stavebná keramika 6905
26.40.13 Keramické rúry a rúrky, žliabky a spojky rúr a iné príslušenstvo k nim 6906
26.40.9 Inštalácie, opravy a údržba keramických rúr, rúrok, žliabkov, spojok rúr a príslušenstva k nim, vrátane inštalácie keramických potrubných systémov v priemyselných závodoch 
26.40.91 Inštalácie keramických rúr, rúrok, žliabkov, spojok rúr a príslušenstva k nim, vrátane inštalácie keramických potrubných systémov v priemyselných závodoch 
26.40.92 Opravy a údržba keramických rúr, rúrok, žliabkov, spojok rúr a príslušenstva k nim, vrátane keramických potrubných systémov v priemyselných závodoch 
26.40.99 Priemyselné práce pri výrobe tehál, krytín a stavebných výrobkov z pálenej hliny 
26.5 Cement, vápno a sadra 
26.51 Cement 
26.51.1 Cement 
26.51.11 Cementové slinky 2523.1
26.51.12 Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement a podobné hydraulické cementy 2523[.2 - .9]
26.51.9 Priemyselné práce pri výrobe cementu 
26.51.99 Priemyselné práce pri výrobe cementu 
26.52 Vápno 
26.52.1 Vápno 
26.52.10 Vápno 2522
26.52.9 Priemyselné práce pri výrobe vápna 
26.52.99 Priemyselné práce pri výrobe vápna 
26.53 Sadra 
26.53.1 Sadra 
26.53.10 Sadra 2520.2
26.53.9 Priemyselné práce pri výrobe sadry 
26.53.99 Priemyselné práce pri výrobe sadry 
26.6 Výrobky z betónu, sadry a cementu 
26.61 Výrobky z betónu na stavebné účely (stavebné prvky z betónu) 
26.61.1 Výrobky z betónu na stavebné účely (stavebné prvky z betónu) 
26.61.11 Obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa 6810.1
26.61.12 Prefabrikované stavebné dielce na stavby budov a iné stavby z cementu, betónu alebo umelého kameňa 6810.91
26.61.13 Rúry z cementu, betónu alebo umelého kameňa 6810.99ex
26.61.2 Montované stavby z betónu 
26.61.20 Montované stavby z betónu 9406.00.9ex
26.61.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z betónu na stavebné účely 
26.61.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z betónu na stavebné účely 
26.62 Výrobky zo sadry na stavebné účely 
26.62.1 Výrobky zo sadry na stavebné účely 
26.62.10 Výrobky zo sadry na stavebné účely 6809.1
26.62.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov zo sadry na stavebné účely 
26.62.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov zo sadry na stavebné účely 
26.63 Betón pripravený na liatie 
26.63.1 Betón pripravený na liatie 
26.63.10 Betón pripravený na liatie 3824.50.1
26.63.9 Priemyselné práce pri výrobe betónu pripraveného na liatie 
26.63.99 Priemyselné práce pri výrobe betónu pripraveného na liatie 
26.64 Malty 
26.64.1 Malty 
26.64.10 Malty 3824.50.9
26.64.9 Priemyselné práce pri výrobe mált 
26.64.99 Priemyselné práce pri výrobe mált 
26.65 Výrobky z vlákien aglomerovaných s cementom 
26.65.1 Výrobky z vlákien aglomerovaných s cementom 
26.65.11 Dosky, panely, tabule, dlaždice a podobné výrobky z drevného odpadu atď., aglomerovaného s cementom 6808
26.65.12 Azbestocementové, buničitocementové a podobné výrobky 6811
26.65.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z vlákien aglomerovaných s cementom 
26.65.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z vlákien aglomerovaných s cementom 
26.66 Ostatné výrobky zo sadry, betónu a cementu 
26.66.1 Ostatné výrobky zo sadry, betónu a cementu 
26.66.11 Ostatné výrobky zo sadry alebo zo zmesí na báze sadry, i. n. 6809.9
26.66.12 Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, i. n. 6810.99ex
26.66.9 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov zo sadry, betónu a cementu 
26.66.99 Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov zo sadry, betónu a cementu 
26.7 Rezané, tvarované a opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich 
26.70 Rezané, tvarované a opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich 
26.70.1 Rezané, tvarované a opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich 
26.70.11 Mramor, travertín, alabaster - opracované; umelo farbené granuly a prášok z mramoru, travertínu, alabastru 6802[.21 + .91]
26.70.12 Ostatné opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich, umelo farbené granuly a prášok z prírodného kameňa; výrobky z aglomerovanej bridlice 6801 +6802[.l + .22 - .29 + .92 - .99] + 6803
26.70.13 Služby súvisiace s opracúvaním kameňa 
26.70.9 Priemyselné práce pri rezaní a konečnej úprave kameňa na výtvarné a stavebné účely a výrobkov z nich 
26.70.99 Priemyselné práce pri rezaní a konečnej úprave kameňa na výtvarné a stavebné účely a výrobkov z nich 
26.8 Ostatné nekovové minerálne výrobky 
26.81 Brúsne výrobky 
26.81.1 Brúsne výrobky 
26.81.11 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky 6804
26.81.12 Prírodné alebo umelé brúsivá vo forme prášku alebo zŕn na podložke z textilného materiálu, papiera alebo lepenky 6805
26.81.9 Inštalácie, opravy a údržba mlynských kameňov, brúsnych kameňov, leštiacich kameňov a podobných kameňov 
26.81.90 Inštalácie, opravy a údržba mlynských kameňov, brúsnych kameňov, leštiacich kameňov a podobných kameňov 
26.81.99 Priemyselné práce pri výrobe brúsnych výrobkov 
26.82 Ostatné nekovové minerálne výrobky, i. n. 
26.82.1 Ostatné nekovové minerálne výrobky, i. n. 
26.82.11 Spracované azbestové vlákna; zmesi na báze azbestu; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu 6812 + 6813
26.82.12 Výrobky z asfaltu alebo z podobných materiálov 6807
26.82.13 Živičné zmesi na báze prírodného asfaltu alebo prírodnej živice (napr. asfaltový tmel, riedené a podobné výrobky) 2715
26.82.14 Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme polotovarov 3801
26.82.15 Umelý korund 2818.1
26.82.16 Nekovové minerálne výrobky, i. n. 6806 + 6814 + 6815[.l + .2 + .99]
26.82.9 Priemyselné práce pri spracúvaní ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n. 
26.82.99 Priemyselné práce pri spracúvaní ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n. 
DJ ZÁKLADNÉ KOVY A HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY 
27 ZÁKLADNÉ KOVY 
27.1 Železo, oceľ a ferozliatiny 
27.10 Železo, oceľ a ferozliatiny 
27.10.1 Základné výrobky zo železa a ocele; troska, pena a železný odpad 
27.10.11 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v hrudkách, blokoch alebo iných základných tvaroch; výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné výrobky zo železa 7201 + 7203
27.10.12 Granuly a prášky zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele 7205
27.10.13 Troska, pena a železný odpad 2618 + 2619 + 7204
27.10.2 Ferozliatiny 
27.10.20 Ferozliatiny 7202
27.10.3 Ingoty alebo iné základné tvary a polotovary 
27.10.31 Ingoty alebo iné základné tvary a polotovary z nelegovanej ocele 7206 + 7207
27.10.32 Ingoty alebo iné základné tvary a polotovary z nehrdzavejúcej ocele 7218
27.10.33 Ingoty alebo iné základné tvary a polotovary z legovanej ocele inej než nehrdzavejúcej ocele 7224
27.10.4 Výrobky z nehrdzavejúcej ocele 
27.10.41 Ploché výrobky iné než valcované za studená so šírkou menšou ako 600 mm z nehrdzavejúcej ocele 7219 + 7220[.l + .90.31]
27.10.42 Tyče a prúty valcované za tepla z nehrdzavejúcej ocele 7221
27.10.43 Tyče a diely valcované a ťahané za tepla z nehrdzavejúcej ocele 7222[.l + .30(.l + .51 + .91) + .40(.l + .3)]
27.10.5 Ploché a dlhé výrobky valcované za tepla z rýchloreznej ocele 
27.10.50. Ploché a dlhé výrobky valcované za tepla z rýchloreznej ocele 7225.2 + 7226.20.2 + 7227.1 + 7228.10(.l -.5)
27.10.6 Ploché výrobky valcované za tepla z inej ako nehrdzavejúcej alebo rýchloreznej ocele 
27.10.60 Ploché výrobky valcované za tepla z inej ako nehrdzavejúcej alebo rýchloreznej ocele 7208 + 7210.90.31 + 7211.1 + 7212.60.91 + 7225[.19.1 + .3 + .4 + .99] + 7226[.19.1 + .91 + .93.2 + .94.2 + .99.2]
27.10.7 Ploché výrobky valcované za studená a poťahované z inej ako nehrdzavejúcej alebo rýchloreznej ocele 
27.10.71 Ploché výrobky valcované za studená so šírkou 600 mm alebo väčšou z inej ako nehrdzavejúcej alebo rýchloreznej ocele 7209 + 7225[.11 + .19.9 + .5]
27.10.72 Poťahované ploché výrobky so šírkou 600 mm alebo väčšou z inej ako nehrdzavejúcej alebo rýchloreznej ocele 7210[.l + .2 + .3 + .4 + .5 + .6+ .7 + .90(.l + .33 + .38 + .9)] + 7212[.10.1 + .40(.l + .95)] + 7225[.91 + .92]
27.10.8 Tyče a prúty valcované za tepla 
27.10.81 Tyče a prúty valcované za tepla z nelegovanej ocele 7213
27.10.82 Tyče a prúty valcované za tepla z ostatnej legovanej ocele 7227[.2 + .9]
27.10.83 Prúty valcované za tepla z inej ako nehrdzavejúcej alebo rýchloreznej ocele 7214 + 7215.90.1 + 7216[.l + .2 + .4 + .5 + .99] + 7228[.20(.l -.3) + .3 + .4+ .60.1 + .70(.l + .3) + .8]
27.10.9 Ťažké profily; štetovnice, zvárané diely, materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele 
27.10.91 Ťažké profily 7216.3
27.10.92 Štetovnice, zvárané diely a materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele 7301 + 7302
27.10.99 Priemyselné práce pri výrobe železa, ocele a ferozliatin 
27.2 Rúry 
27.21 Rúry a príslušenstvo k nim z liatiny 
27.21.1 Rúry, trubice a duté profily z liatiny 
27.21.10 Rúry, trubice a duté profily z liatiny 7303
27.21.2 Liate príslušenstvo na rúry zo železa alebo ocele 
27.21.20 Liate príslušenstvo na rúry zo železa alebo ocele 7307.1
27.21.9 Priemyselné práce pri výrobe rúr a príslušenstva k nim, z liatiny
27.21.99 Priemyselné práce pri výrobe rúr a príslušenstva k nim, z liatiny 7307.1
27.22 Oceľové rúry a príslušenstvo k nim 
27.22.1 Rúry, trubice a duté profily zo železa alebo ocele 
27.22.10 Rúry, trubice a duté profily zo železa alebo ocele 7304 - 7306
27.22.2 Príslušenstvo na rúry a trubice zo železa alebo ocele, i. n. 
27.22.20 Príslušenstvo na rúry zo železa alebo ocele, i. n. 7307[.2 + .9]
27.22.9 Priemyselné práce pri výrobe oceľových rúr a príslušenstva k nim 
27.22.99 Priemyselné práce pri výrobe oceľových rúr a príslušenstva k nim 
27.3 Ostatné prvotne spracované železo a oceľ 
27.31 Výrobky ťahané za studená 
27.31.1 Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele 
27.31.10 Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele 7215[.l + .5 + .90.9]
27.31.2 Uholníky, tvarovky a profily zo železa a nelegovanej ocele; tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele 
27.31.20 Uholníky, tvarovky a profily zo železa a nelegovanej ocele; tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele 7216.69 + 7228[.10.9 + .20.6 + .5 + .60.8]
27.31.3 Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele 
27.31.30 Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele 7222[.2 + .30.98 + .40(.93 + .99] + 7228.70.9
27.31.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov ťahaných za studená 
27.31.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov ťahaných za studená 
27.32 Úzke pásy valcované za studená 
27.32.1 Ploché výrobky z ocele valcované za studená, nepoťahované so šírkou menšou ako 600 mm 
27.32.10 Ploché výrobky z ocele valcované za studená, nepoťahované so šírkou menšou ako 600 mm 7211[.23 + .29 + .9] + 7220[.20 + .90(.l + .39 + .9)] + 7226[.11 + .19(.3 + .9) + .20.8 + .92]
27.32.2 Ploché výrobky z ocele valcované za studená, plátované, pokovované alebo poťahované so šírkou menšou ako 600 mm 
27.32.20 Ploché výrobky z ocele valcované za studená, plátované, pokovované alebo poťahované so šírkou menšou ako 600 mm 7212[.10.9 + .2 + .3 + .40(.91 + .93 +.98) + .5 + .60(.l + .93 + .99)] + 7226[.93.8 + .94.8 + .99.8]
27.32.9 Priemyselné práce pri výrobe úzkych pásov valcovaných za studená 
27.32.99 Priemyselné práce pri výrobe úzkych pásov valcovaných za studená 
27.33 Výrobky tvarované za studená zo železa, nelegovanej alebo nehrdzavejúcej ocele 
27.33.1 Výrobky tvarované za studená zo železa, nelegovanej alebo nehrdzavejúcej ocele 
27.33.11 Uholníky, tvarovky, profily zo železa alebo nelegovanej ocele 7216[.61 + .91]
27.33.12 Uholníky, tvarovky, profily z nehrdzavejúcej ocele 7222.40.91
27.33.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov tvarovaných za studená zo železa, nelegovanej alebo nehrdzavejúcej ocele 
27.33.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov tvarovaných za studená zo železa, nelegovanej alebo nehrdzavejúcej ocele 
27.34 Drôty 
27.34.1 Drôty 
27.34.11 Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele 7217
27.34.12 Drôty z nehrdzavejúcej ocele alebo inej legovanej ocele 7223 + 7229
27.34.9 Priemyselné práce pri výrobe drôtov 
27.34.99 Priemyselné práce pri výrobe drôtov 
27.4 Základné drahé kovy a ostatné neželezné kovy 
27.41 Drahé kovy 
27.41.1 Striebro surové vo forme polotovarov alebo prášku 
27.41.10 Striebro surové vo forme polotovarov alebo prášku 7106
27.41.2 Zlato surové vo forme polotovarov alebo prášku 
27.41.20 Zlato surové vo forme polotovarov alebo prášku 7108
27.41.3 Platina surová vo forme polotovarov alebo prášku 
27.41.30 Platina surová vo forme polotovarov alebo prášku 7110
27.41.4 Základné kovy alebo striebro plátované zlatom opracované len do formy polotovarov 
27.41.40 Základné kovy alebo striebro plátované zlatom opracované len do formy polotovarov 7109
27.41.5 Základné kovy plátované striebrom; základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou opracované len do formy polotovarov 
27.41.50 Základné kovy plátované striebrom; základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou opracované len do formy polotovarov 7107 + 7111
27.41.6 Odpady a úlomky z drahých kovov 
27.41.61 Odpady a úlomky zo zlata alebo z kovov plátovaných zlatom 7112.91
27.41.62 Odpady a úlomky z platiny a z iných drahých kovov 7112[.3 + .92 + .99]
27.41.9 Priemyselné práce pri výrobe drahých kovov 
27.41.99 Priemyselné práce pri výrobe drahých kovov 
27.42 Hliník a hliníkové výrobky 
27.42.1 Hliník surový, oxid hlinitý (alumina) 
27.42.11 Hliník surový a zliatiny hliníka 7601
27.42.12 Oxid hlinitý okrem umelého korundu 2818.2
27.42.2 Polotovary z hliníka alebo zo zliatin hliníka, vrátane hliníkového prášku 
27.42.21 Hliníkový prášok a hliníkové šupiny, vločky 7603
27.42.22 Tyče, prúty a profily z hliníka 7604
27.42.23 Drôty z hliníka 7605
27.42.24 Hliníkové dosky, plechy a pásy s hrúbkou väčšou ako 0,2 mm 7606
27.42.25 Fólie z hliníka s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm 7607
27.42.26 Rúry, rúrky a príslušenstvo k nim z hliníka 7608 + 7609
27.42.3 Odpady a úlomky z hliníka, popoly a zvyšky obsahujúce najmä hliník 
27.42.31 Popoly a zvyšky obsahujúce najmä hliník 2620.4
27.42.32 Hliníkové odpady a hliníkový šrot 7602
27.42.9 Priemyselné práce pri výrobe hliníka a hliníkových výrobkov 
27.42.99 Priemyselné práce pri výrobe hliníka a hliníkových výrobkov 
27.43 Olovo, zinok a cín a výrobky z nich 
27.43.1 Olovo, zinok a cín, surové 
27.43.11 Olovo surové 7801
27.43.12 Zinok surový 7901
27.43.13 Cín surový 8001
27.43.2 Polotovary a výrobky z olova, zinku, cínu alebo z ich zliatin 
27.43.21 Tyče, prúty, profily, drôty z olova 7803
27.43.22 Dosky, plechy, pásy, fólie z olova; olovený prášok a šupiny (vločky) 7804
27.43.23 Rúry, rúrky a príslušenstvo k nim z olova 7805
27.43.24 Zinkový prach, prášok a zinkové šupiny (vločky) 7903
27.43.25 Tyče, prúty, profily a drôty zo zinku; dosky, plechy, pásy a fólie zo zinku 7904 + 7905
27.43.26 Rúry, trubice a príslušenstvo k nim zo zinku 7906
27.43.27 Tyče, prúty, profily a drôty z cínu 8003
27.43.28 Dosky, plechy, pásy a fólie z cínu; cínový prášok a šupiny (vločky) 8004 + 8005
27.43.29 Rúry, trubice a príslušenstvo k nim z cínu 8006
27.43.3 Odpad a šrot z olova, zinku a cínu, popol a zvyšky obsahujúce najmä zinok alebo olovo 
27.43.31 Popol a zvyšky obsahujúce najmä zinok alebo olovo 2620.4
27.43.32 Odpad a šrot z olova, zinku a z cínu 7802 + 7902 + 8002
27.43.9 Priemyselné práce pri výrobe olova, zinku, cínu a výrobkov z nich 
27.43.99 Priemyselné práce pri výrobe olova, zinku, cínu a výrobkov z nich 
27.44 Výrobky z medi 
27.44.1 Meď surová; medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď) 
27.44.11 Medený kamienok; cementová meď 7401
27.44.12 Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu 7402
27.44.13 Rafinovaná meď a zliatiny medi - surové; predzliatiny medi 7403 + 7405
27.44.2 Polotovary z medi alebo zo zliatin medi 
27.44.21 Prášok a šupiny (vločky) z medi 7406
27.44.22 Tyče, prúty a profily z medi 7407
27.44.23 Drôty z medi 7408
27.44.24 Dosky, plechy a pásy s hrúbkou väčšou ako 0,15 mm z medi 7409
27.44.25 Fólie z medi s hrúbkou najviac 0,15 mm 7410
27.44.26 Rúry, trubice a príslušenstvo k nim z medi 7411 + 7412
27.44.3 Odpad a šrot z medi; popol a zvyšky obsahujúce najmä meď 
27.44.31 Popol a zvyšky obsahujúce najmä meď 2620.3
27.44.32 Odpad a šrot z medi 7404
27.44.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z medi 
27.44.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z medi 
27.45 Výrobky z ostatných neželezných kovov 
27.45.1 Nikel surový; medziprodukty metalurgie niklu 
27.45.11 Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu nikelnatého a iné medziprodukty metalurgie niklu 7501
27.45.12 Nikel surový 7502
27.45.2 Polotovary z niklu alebo z niklových zliatin 
27.45.21 Prášok a šupiny (vločky) z niklu 7504
27.45.22 Tyče, prúty, profily a drôty z niklu 7505
27.45.23 Dosky, plechy, pásy a fólie z niklu 7506
27.45.24 Rúry, trubice a príslušenstvo k nim z niklu 7507
27.45.3 Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy alebo kovové zlúčeniny 
27.45.30 Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety, popol a zvyšky obsahujúce kovy alebo kovové zlúčeniny 81
27.45.4 Odpad a šrot z niklu, popol a zvyšky obsahujúce ostatné kovy a ich zlúčeniny 
27.45.41 Popoly a zvyšky obsahujúce najmä vanád alebo iné kovy, alebo zlúčeniny kovov 2620[.6 + .9]
27.45.42 Odpad a šrot z niklu 7503
27.45.9 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z ostatných neželezných kovov 
27.45.99 Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z ostatných neželezných kovov 
27.5 Služby súvisiace so zlievarenstvom 
27.51 Služby súvisiace s liatím železa 
27.51.1 Služby súvisiace s liatím železa 
27.51.11 Služby súvisiace s liatím temperovanej (kujnej) liatiny 
27.51.12 Služby súvisiace s liatím tvárnej liatiny 
27.51.13 Služby súvisiace s liatím sivej liatiny 
27.52 Služby súvisiace s liatím ocele 
27.52.1 Služby súvisiace s liatím ocele 
27.52.10 Služby súvisiace s liatím ocele 
27.53 Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov 
27.53.1 Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov 
27.53.10 Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov 
27.54 Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov 
27.54.1 Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov 
27.54.10 Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov 
28HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY OKREM STROJOV A ZARIADENÍ
28.1Kovové konštrukcie
28.11Kovové konštrukcie a ich časti
28.11.1Montované stavby z kovov
28.11.10Montované stavby z kovov9406.00[.3 + .90x]
28.11.2Kovové konštrukcie a ich časti
28.11.21Mosty a časti mostov zo železa alebo ocele7308.1
28.11.22Veže, stožiare, stĺpy, piliere zo železa alebo ocele7308.2
28.11.23Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka7308[.4 + .9] + 7610.9
28.11.9Inštalácie kovových konštrukcií vlastnej výroby
28.11.91Inštalácie kovových konštrukcií vlastnej výroby
28.11.92Opravy a údržba kovových konštrukcií
28.11.99Priemyselné práce pri výrobe kovových konštrukcií a ich častí
28.12Kovové prefabrikáty na použitie v stavebníctve
28.12.1Dvere, okná a ich rámy a dverové prahy z kovu
28.12.10Dvere, okná a ich rámy a dverové prahy z kovu7308.3 + 7610.1
28.12.9Montáže a spojovacie práce súvisiace s inštaláciou kovových prvkov vlastnej výroby
28.12.90Montáže a spojovacie práce súvisiace s inštaláciou kovových prvkov vlastnej výroby
28.12.99Priemyselné práce pri inštalácii kovových prvkov vlastnej výroby
28.2Nádrže, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky z kovov; radiátory a kotly ústredného kúrenia
28.21Nádrže, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky z kovov
28.21.1Nádrže, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky z kovov
28.21.11Nádrže, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky z kovov s objemom presahujúcim 300 17309 + 7611
28.21.12Tlakové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn z kovov7311 + 7613
28.21.9Inštalácie, opravy a údržba nádrží, cisterien, kontajnerov a podobných zásobníkov z kovov (iných ako na vykurovacie systémy budov)
28.21.91Inštalácie nádrží, cisterien, kontajnerov a podobných zásobníkov z kovov (iných ako na vykurovacie systémy budov)
28.21.92Opravy a údržba nádrží, cisterien, kontajnerov a podobných zásobníkov z kovov (iných ako na vykurovacie systémy budov)
28.21.99Priemyselné práce pri výrobe nádrží, cisterien, kontajnerov a podobných zásobníkov z kovov
28.22Radiátory a kotly ústredného kúrenia
28.22.1Radiátory a kotly ústredného kúrenia
28.22.11Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky zo železa alebo ocele7322.1
28.22.12Kotly ústredného kúrenia8403.1
28.22.13Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia8403.9
28.22.9Inštalácie, opravy a údržba kotlov ústredného kúrenia
28.22.91Inštalácie kotlov ústredného kúrenia
28.22.92Opravy a údržba kotlov ústredného kúrenia
28.22.99Priemyselné práce pri výrobe radiátorov a kotlov ústredného kúrenia
28.3Generátory na výrobu pary, okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
28.30Generátory na výrobu pary, okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
28.30.1Generátory na výrobu pary, ich časti a súčasti
28.30.11Parné kotly na vodnú alebo inú paru; kotly na prehriatu vodu8402[.l + .2]
28.30.12Pomocné prístroje a zariadenia na parné stroje na vodnú alebo inú paru8404[.l + .2]
28.30.13Časti a súčasti parných generátorov8402.9 + 8404.9
28.30.2Jadrové reaktory, ich časti a súčasti
28.30.21Jadrové reaktory8401.1
28.30.22Časti a súčasti jadrových reaktorov8401.4
28.30.9Inštalácie, opravy a údržba generátorov na výrobu vodnej alebo inej pary, okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
28.30.91Inštalácie generátorov na výrobu vodnej alebo inej pary iných ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie, vrátane príslušného potrubia
28.30.92Opravy a údržba generátorov na výrobu vodnej alebo inej pary - parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie), vrátane príslušného potrubia
28.30.99Priemyselné práce pri výrobe generátorov na výrobu pary, okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
28.4Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
28.40Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
28.40.1Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov
28.40.11Kovanie kovov a práce s tým súvisiace
28.40.12Razenie kovov a práce s tým súvisiace
28.40.13Iné tvárnenie kovov a práce s tým súvisiace
28.40.2Prášková metalurgia
28.40.20Prášková metalurgia
28.5Povrchová úprava kovov, všeobecné práce strojárenskej povahy
28.51Povrchová úprava kovov
28.51.1Povrchová úprava kovov a práce s tým súvisiace
28.51.11Povrchová úprava kovov a práce s tým súvisiace
28.51.12Mechanické úpravy nekovových povrchov a práce s tým súvisiace
28.51.2Ostatné povrchové úpravy kovov a práce s tým súvisiace
28.51.21Tepelné úpravy kovových povrchov a práce s tým súvisiace (okrem pokovovania)
28.51.22Ostatné povrchové úpravy kovov a práce s tým súvisiace
28.52Všeobecné práce strojárenskej povahy
28.52.1Sústruženie kovových súčiastok
28.52.10Sústruženie kovových súčiastok Do tejto kategórie patrí: - výroba sústružených kovových súčiastok
28.52.2Ostatné všeobecné práce strojárenskej povahy
28.52.20Ostatné všeobecné práce strojárenskej povahy
28.6Nožiarsky tovar, nástroje a železiarsky tovar
28.61Nožiarsky tovar
28.61.1Nožiarsky tovar
28.61.11Nože, okrem nožov do strojov, nožnice a ich čepele8211 + 8213
28.61.12Britvy a žiletky, vrátane polotovarov žiletiek z ocele v pásoch8212
28.61.13Ostatný nožiarsky tovar; súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru8214
28.61.14Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, dezertné príbory, nože na rybu, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky8215
28.61.9Priemyselné práce pri výrobe nožiarskeho tovaru
28.61.99Priemyselné práce pri výrobe nožiarskeho tovaru
28.62Nástroje
28.62.1Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve
28.62.10Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve8201
28.62.2Ručné píly, všetky druhy pílových listov
28.62.20Ručné píly, všetky druhy pílových listov8202
28.62.3Ostatné ručné nástroje
28.62.30Ostatné ručné nástroje8203 - 8206
28.62.4Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov
28.62.40Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov8207[.4 - .9]
28.62.5Ostatné nástroje
28.62.50Ostatné nástroje8207[.l -.30] + 8208 + 8209
28.62.9Služby súvisiace s opravou a údržbou nástrojov
28.62.90Služby súvisiace s opravou a údržbou nástrojov
28.62.99Priemyselné práce pri výrobe nástrojov
28.63Zámky a kovanie
28.63.1Zámky a visacie zámky, uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami; kľúče a ich časti; závesy z obyčajných kovov
28.63.11Visacie zámky a zámky na motorové vozidlá, zámky na nábytok z obyčajných kovov8301[.l -.3]
28.63.12Ostatné zámky z obyčajných kovov8301.4
28.63.13Uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami, ich časti, samostatné kľúče8301[.5 -.7]
28.63.14Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných kovov do áut, dverí, okien a nábytku a pod.8302[.l -.4+ .6]
28.63.9Inštalácie, opravy a údržba zámkov a sofistikovaných uzamykacích systémov
28.63.90Inštalácie, opravy a údržba zámkov a sofistikovaných uzamykacích systémov
28.63.99Priemyselné práce pri výrobe zámkov a kovaní
28.7Ostatné kovové výrobky
28.71Oceľové sudy a podobné nádoby
28.71.1Cisterny, sudy, bubny, kade a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele
28.71.11Cisterny, sudy, bubny, kade a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele s objemom 50 až 300 17310.1
28.71.12Cisterny, sudy, bubny, kade a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele s objemom menším ako 50 17310.29
28.71.9Inštalácie, opravy a údržba oceľových sudov a podobných nádob s objemom menším ako 300 1
28.71.90Inštalácie, opravy a údržba oceľových sudov a podobných nádob s objemom menším ako 300 1
28.71.99Priemyselné práce pri výrobe oceľových sudov a podobných nádob
28.72Nádoby z ľahkých kovov
28.72.1Nádoby z ľahkých kovov
28.72.11Plechovky zo železa alebo ocele zatvorené letovaním alebo olemovaním s objemom nepresahujúcim 50 17310.21
28.72.12Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky na rôzny materiál (okrem plynu) s objemom menším ako 300 17612
28.72.13Zátky (vrátane korunkových uzáverov), odtrhovacie kapsle, veká so závitom, plomby a podobné uzávery zo základných kovov8309
28.72.9Priemyselné práce pri výrobe nádob z ľahkých kovov
28.72.99Priemyselné práce pri výrobe nádob z ľahkých kovov
28.73Výrobky z drôtu
28.73.1Výrobky z drôtu
28.73.11Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo ocele elektricky neizolované7312
28.73.12Ostnatý drôt zo železa alebo ocele; splietané lanká, drôty a káble z medi alebo hliníka elektricky neizolované7313 + 7413 + 7614
28.73.13Tkaniny, rošty, sieťovina, pletivá zo železného, oceľového alebo medeného drôtu; plechová mrežovina zo železa, ocele alebo medi7314 + 7414
28.73.14Klince, cvočky, pripináčky, svorky, sponky a podobné výrobky7317 + 7415.1 + 7616.1
28.73.15Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy potiahnuté alebo plnené rozpúšťadlami alebo tavivami8311
28.73.16Šijacie ihly, ihlice na pletenie a podobné výrobky určené na ručné práce7319
28.73.9Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z drôtu
28.73.99Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z drôtu
28.74Spojovacie materiály, výrobky so závitmi, reťaze a pružiny
28.74.1Spojovacie materiály, výrobky so závitmi
28.74.11Výrobky so závitmi zo železa alebo ocele, i. n.7318.1
28.74.12Výrobky bez závitov zo železa alebo ocele, i. n.7318.2
28.74.13Výrobky bez závitov a so závitmi z medi7415[.2 + .3]
28.74.14Pružiny a listy pružín zo železa alebo ocele, medené pružiny7320 + 7416
28.74.2Reťaze, okrem kĺbových článkových reťazí a ich diely
28.74.20Reťaze, okrem kĺbových článkových reťazí a ich diely7315[.2 -.9] + 7419.1
28.74.9Priemyselné práce pri výrobe spojovacích materiálov, výrobkov so závitmi, reťazí a pružín
28.74.99Priemyselné práce pri výrobe spojovacích materiálov, výrobkov so závitmi, reťazí a pružín
28.75Ostatné hotové kovové výrobky, i. n.
28.75.1Kovové výrobky do kúpeľní a kuchýň
28.75.11Výlevky, umývadlá, vane a ostatný sanitárny tovar a jeho časti zo železa, ocele, medi alebo hliníka7324 + 7418.2 + 7615.2
28.75.12Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť zo železa, ocele, medi alebo hliníka a ich diely7323 + 7418.1 + 7615.1 +8210
28.75.2Ostatný kovový tovar, i. n., okrem mečov, šablí, bajonetov a podobných zbraní
28.75.21Pancierové a spevnené skrine, pancierové priehradky a dvere zo základných kovov8303
28.75.22Drobné zariadenie na písacie stoly a do kancelárií zo základných kovov8304
28.75.23Mechaniky pre zaraďovače spisov, kancelárske výrobky a zošívacie spony v pásoch zo základných kovov8305
28.75.24Sošky a podobné dekoračné predmety, rámy na fotografie, obrazy a zrkadlá zo základných kovov8306[.2 +.3]
28.75.25Háky, háčiky, očká a spony, spojky a podobné výrobky zo základných kovov8308
28.75.26Lodné vrtule a ich lopatky8485.1
28.75.27Ostatné výrobky zo základných kovov, i. n.7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310
28.75.3Meče, tesáky, bodáky, kopije a pod. sečné a bodné zbrane a ich časti
28.75.30Meče, tesáky, bodáky, kopije a pod. sečné a bodné zbrane a ich časti9307
28.75.9Inštalácie, opravy a údržba ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.
28.75.90Inštalácie, opravy a údržba ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.
28.75.99Priemyselné práce pri výrobe ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.
DKSTROJE A ZARIADENIA, I. N.
29STROJE A ZARIADENIA, I. N.
29.1Stroje na výrobu a využitie mechanickej energie, okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29.11Motory a turbíny, okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29.11.1Motory
29.11.11Prívesné lodné motory8407.21
29.11.12Zážihové spaľovacie piestové lodné motory; ostatné motory8407[.29 + .9]
29.11.13Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním8408[.l + .9]
29.11.2Turbíny
29.11.21Turbíny na vodnú alebo inú paru8406[.l + .8]
29.11.22Vodné turbíny a vodné kolesá8410.1
29.11.23Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny8411.8
29.11.3Časti turbín
29.11.31Časti turbín na vodnú alebo inú paru8406.9
29.11.32Časti vodných turbín, vodných kolies vrátane regulátorov8410.9
29.11.33Časti plynových turbín, okrem prúdových a turbovrtuľových8411.99
29.11.9Inštalácie, opravy a údržba motorov a turbín, okrem leteckých, automobilových a motocyklových motorov
29.11.91Inštalácie motorov a turbín, okrem leteckých, automobilových a motocyklových motorov
29.11.92Opravy a údržba motorov a turbín, okrem leteckých, automobilových a motocyklových motorov
29.11.99Priemyselné práce pri výrobe motorov a turbín, okrem leteckých, automobilových a motocyklových motorov
29.12Čerpadlá a kompresory
29.12.1Hydraulické a pneumatické pohony a motory
29.12.11Hydraulické a pneumatické pohony a motory s lineárnym pohybom valcov8412[.21 + .31]
29.12.12Ostatné hydraulické a pneumatické pohony a motory8412[.29 + .39 + .8]
29.12.2Čerpadlá na kvapaliny; zdviže na kvapaliny
29.12.21Čerpadlá na kvapaliny8413[.l -.4]
29.12.22Objemové čerpadlá s vratným, kmitavým pohybom na kvapaliny8413.5
29.12.23Objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny8413.6
29.12.24Odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá; zdvíhadlá na kvapaliny8413[.7 + .8]
29.12.3Vzduchové čerpadlá alebo vývevy; kompresory na vzduch alebo iný plyn
29.12.31Vývevy8414.1
29.12.32Vzduchové čerpadlá s ručnou alebo nožnou obsluhou8414.2
29.12.33Kompresory pre chladiace zariadenia8414.3
29.12.34Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie8414.4
29.12.35Turbokompresory8414.80.2
29.12.36Vratné objemové kompresory8414.80[.3 + .4]
29.12.37Rotačné objemové kompresory s jedným hriadeľom alebo viacerými hriadeľmi8414.80[.6 + .7]
29.12.38Kompresory na použitie v civilných lietadlách a ostatné kompresory8414.80[.l + .9]
29.12.4Časti a súčasti čerpadiel, kompresorov, hydraulických a pneumatických pohonov a motorov
29.12.41Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov8412.9
29.12.42Časti a súčasti čerpadiel; časti a súčasti zdvíhadiel na kvapaliny8413.9
29.12.43Časti a súčasti vzduchových alebo vákuových čerpadiel, vzduchových a plynových kompresorov, vetrákov, ventilátorov a digestorov8414.9
29.12.9Inštalácie, opravy a údržba čerpadiel a kompresorov
29.12.91Inštalácie čerpadiel a kompresorov
29.12.92Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov
29.12.99Priemyselné práce pri výrobe čerpadiel a kompresorov
29.13Kohúty a ventily
29.13.1Kohúty, ventily a podobné zariadenia pre potrubia, kotly, nádrže, vane a podobne
29.13.11Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily8481[.l -.4]
29.13.12Kohúty, ventily a podobné zariadenia pre potrubia, kotly, nádrže, vane a podobne; ventily radiátorov ústredného kúrenia8481.80[.l + .3]
29.13.13Regulačné ventily, uzatváracie ventily (posúvače), guľové (priame) ventily, guľkové a kužeľové ventily, ostatné ventily8481.80[.5 -.9]
29.13.2Časti a súčasti kohútov, ventilov a podobných výrobkov
29.13.20Časti a súčasti kohútov, ventilov a podobných výrobkov8481.9
29.13.9Inštalácie, opravy a údržba kohútov, ventilov a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrže, cisterny, vane, kade a podobné zariadenia z kovov
29.13.91Inštalácie kohútov, ventilov a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrže, cisterny, vane, kade a podobné zariadenia z kovov
29.13.92Opravy a údržba kohútov a ventilov a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrže, cisterny, vane, kade a podobné zariadenia z kovov
29.13.99Priemyselné práce pri výrobe kohútov a ventilov
29.14Ložiská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov
29.14.1Guľkové alebo valčekové ložiská
29.14.10Guľkové alebo valčekové ložiská8482[.l -.8]
29.14.2Ložiská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov
29.14.21Kĺbové článkové reťaze a retiazky zo železa alebo z ocele7315[.11 + .12]
29.14.22Prevodové hriadele vrátane vačkových a kľukových hriadeľov a kľuky8483.1
29.14.23Ložiskové puzdra a ložiskové panvy8483[.2 + .3]
29.14.24Ozubené kolesá a ozubené prevody; guľkové skrutky; prevodové skrine a iné meniče rýchlosti8483.4
29.14.25Zotrvačníky a remenice vrátane kladníc pre kladkostroje8483.5
29.14.26Spojky a hriadeľové spojky vrátane kardanových - univerzálnych kĺbov8483.6
29.14.3Časti a súčasti ložísk, prevodových hriadeľov a iných súčastí prevodov
29.14.31Guľky, ihly a valce; časti a súčasti guľkových alebo valčekových ložísk8482.9
29.14.32Časti a súčasti kĺbových reťazí zo železa alebo z ocele7315.19
29.14.33Časti a súčasti ložísk a iných častí prevodov, i. n.8483.9
29.14.9Služby súvisiace s inštaláciou, opravou a údžbou ložísk, ozubených prevodov, prevodových a hnacích prvkov
29.14.90Služby súvisiace s inštaláciou, opravou a údžbou ložísk, ozubených prevodov, prevodových a hnacích prvkov
29.14.99Priemyselné práce pri výrobe ložísk, ozubených prevodov, prevodových a hnacích prvkov
29.2Stroje a zariadenia na všeobecné účely
29.21Pece a horáky
29.21.1Pece a horáky, ich časti a súčasti
29.21.11Horáky; mechanické prikladacie zariadenia a rošty; mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a pod.8416[.l -.3]
29.21.12Priemyselné alebo laboratórne pece vrátane spaľovacích, neelektrické, okrem pekárenských pecí8417[.l + .8]
29.21.13Elektrické pece priemyselné alebo laboratórne, indukčné alebo dielektrické8514[.l -.4]
29.21.14Časti a súčasti pecí a horákov8416.9 + 8417.9 + 8514.9
29.21.9Inštalácie, opravy a údržba pecí a horákov
29.21.91Inštalácie pecí a horákov
29.21.92Opravy a údržba pecí a horákov k nim
29.21.99Priemyselné práce pri výrobe pecí a horákov
29.22Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
29.22.1Zdvíhacie a manipulačné zariadenia a ich časti
29.22.11Kladky a kladkostroje a ťažobné zariadenia, i. n.8425.1
29.22.12Navíjacie zariadenia a rumpály na prácu pod zemou, rumpály, navijaky, bubnové zdvíhadlá - špeciálne vyvinuté a vyrobené na prácu v podzemí, iné druhy rumpálov a zvislých navijakov8425[.2 + .3]
29.22.13Zdviháky; zdvíhacie zariadenia a podobné zariadenia používané na zdvíhanie vozidiel8425.4
29.22.14Lodné otočné stĺpové žeriavy (deriky); pojazdné mostové žeriavy a lanové žeriavy, mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky8426
29.22.15Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným zariadením; malé ťahače používané na železničných staniciach8427 + 8709.1
29.22.16Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky8428[.l + .4]
29.22.17Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie tovaru a materiálov8428[.2 + .32 - .39]
29.22.18Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia8428[.5 - .9]
29.22.19Časti a súčasti zdvíhacích a manipulačných zariadení8431[.l -.3] + 8709.9
29.22.2Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy, rýpadlá a podobné zariadenia
29.22.20Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy, rýpadlá a podobné zariadenia8431.41
29.22.9Inštalácie, opravy a údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení
29.22.91Inštalácie zdvíhacích a manipulačných zariadení, okrem výťahov a eskalátorov
29.22.92Opravy a údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení
29.22.99Priemyselné práce pri výrobe zdvíhacích a manipulačných zariadení
29.23Chladiace a vetracie zariadenia, okrem zariadení pre domácnosť
29.23.1Výmenníky tepla; klimatizačné prístroje, chladiace a mraziace stroje; filtračné zariadenia
29.23.11Výmenníky tepla, prístroje a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov8419[.5 + .6]
29.23.12Klimatizačné zariadenia8415[.l -.8]
29.23.13Chladiace a mraziace zariadenia, tepelné čerpadlá, okrem zariadení pre domácnosť8418[.5 + .6]
29.23.14Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov, i. n.8421.39
29.23.2Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory
29.23.20Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory8414.59
29.23.3Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel
29.23.30Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel8415.9 + 8418.9 + 8419.9
29.23.9Inštalácie, opravy a údržba chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
29.23.91Inštalácie chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
29.23.92Opravy a údržba chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
29.23.99Priemyselné práce pri výrobe chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
29.24Ostatné stroje na všeobecné účely, i. n.
29.24.1Plynové generátory, destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje
29.24.11Plynové generátory pre generátorový alebo vodný plyn; vyvíjače acetylénu a podobné plynové generátory; destilačné alebo rektifikačné prístroje8405.1 +8419.4
29.24.12Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín8421 [.21 + .22 + .29]
29.24.13Olejové filtre, benzínové filtre a sacie vzduchové filtre pre spaľovacie motory8421[.23 + .31]
29.24.2Stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie; striekacie a rozstrekovacie prístroje; kovoplastické tesnenia
29.24.21Stroje a prístroje na čistenie, plnenie, balenie alebo obaľovanie fliaš alebo iných obalov8422[.2 - .4]
29.24.22Osobné a domáce váhy a zariadenia na zisťovanie hmotnosti; váhy na kontinuálne váženie výrobkov na dopravnom páse8423[.l -.3]
29.24.23Prístroje a zariadenia na váženie, i. n.8423.8
29.24.24Hasiace prístroje, striekacie pištole, dúchadla na vrhanie piesku alebo vháňanie pary a podobné rozprašovacie prístroje okrem prístrojov používaných v poľnohospodárstve8424[.l -.3 + .89]
29.24.25Kovoplastické tesnenia8484
29.24.3Odstredivky, kalandre a predajné automaty
29.24.31Odstredivky, i. n.8421.19
29.24.32Kalandre alebo iné valcovacie stroje, okrem strojov na valcovanie kovov alebo skla8420.1
29.24.33Predajné automaty8476[.2 + .8]
29.24.4Stroje, i. n., na spracovanie materiálu výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
29.24.40Stroje, i. n., na spracovanie materiálu výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty8419.89
29.24.5Časti a súčasti ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely
29.24.51Časti generátorov na plyn alebo vodný plyn8405.9
29.24.52Časti odstrediviek; časti prístrojov a zariadení na filtrovanie alebo čistenie tekutín alebo plynov8421.9
29.24.53Časti kalandrov alebo iných valcovacích strojov; striekacích a rozprašovacích prístrojov; závažia na váhy8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9
29.24.54Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické konektory, i. n.8485.9
29.24.6Umývačky riadu priemyselného charakteru
29.24.60Umývačky riadu priemyselného charakteru8422.19
29.24.7Časti a súčasti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo obaľovanie
29.24.70Časti a súčasti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo obaľovanie8422.9
29.24.9Inštalácie, opravy a údržba ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.
29.24.91Inštalácie ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.
29.24.92Opravy a údržba ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.
29.24.99Priemyselné práce pri výrobe ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.
29.3Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.31Traktory pre poľnohospodárstvo
29.31.1Jednonápravové kultivačné malotraktory
29.31.10Jednonápravové kultivačné malotraktory8701.1
29.31.2Ostatné traktory pre poľnohospodárstvo
29.31.21Traktory s výkonom motora nepresahujúcim 37 kW8701.90[.l + .2]
29.31.22Traktory, i. n., s výkonom motora 37kW - 59 kW8701.90.25
29.31.23Traktory, i. n., s výkonom motora presahujúcim 59 kW8701.90.3
29.31.24Traktory použité a iné8701.90[.5 + .9]
29.31.9Opravy a údržba traktorov pre poľnohospodárstvo
29.31.90Opravy a údržba traktorov pre poľnohospodárstvo
29.31.99Priemyselné práce pri výrobe traktorov pre poľnohospodárstvo
29.32Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.32.1Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo na prípravu alebo obrábanie pôdy
29.32.11Pluhy a tanierové brány8432[.l + .21]
29.32.12Brány, okrem tanierových, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a piecky8432.29
29.32.13Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie8432.3
29.32.14Rozmetávače hnoja a umelých hnojív8432.4
29.32.15Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, i. n., valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch8432.8
29.32.2Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch
29.32.20Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch8433.1
29.32.3Stroje a prístroje na zberové práce
29.32.31Žacie stroje vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory, i. n.8433.2
29.32.32Stroje a prístroje na spracovanie sena a zelených krmovín8433.3
29.32.33Stroje na lisovanie a balenie slamy a zelených krmovín vrátane zberacích lisov8433.4
29.32.34Stroje a prístroje na zberové práce, stroje a prístroje na výmlat, i. n.8433.5
29.32.4Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
29.32.40Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo8424.81
29.32.5Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
29.32.50Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely8716.2
29.32.6Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, i. n.
29.32.61Stroje na čistenie, triedenie alebo klasifikovanie vajec, ovocia alebo iných poľnohospodárskych výrobkov okrem semien, zŕn alebo suchých strukovín8433.6
29.32.62Stroje na dojenie8434.1
29.32.63Stroje a prístroje na prípravu krmív pre dobytok; stroje a prístroje pre hydinárne; umelé liahne a umelé kvočky8436[.l +.2]
29.32.64Stroje na čistenie, triedenie alebo preosievame semien, zŕn alebo suchých strukovín8437.1
29.32.65Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, i. n.8436.8
29.32.7Časti a súčasti strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.32.70Časti a súčasti strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo8432.9 + 8433.9 + 8436.9
29.32.9Inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.32.91Inštalácie strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.32.92Opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.32.99Priemyselné práce pri výrobe strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.4Obrábacie stroje
29.41Prenosné ručné obrábacie stroje
29.41.1Prenosné ručné obrábacie stroje
29.41.11Prenosné ručné obrábacie stroje8467[.l -.8]
29.41.12Časti a súčasti prenosných ručných obrábacích strojov8467.9
29.41.9Priemyselné práce pri výrobe prenosných ručných obrábacích strojov
29.41.99Priemyselné práce pri výrobe prenosných ručných obrábacích strojov
29.42Ostatné obrábacie stroje
29.42.1Obrábacie stroje na spracovanie kovov pracujúce pomocou laserov a pod., obrábacie centrá a pod.
29.42.11Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov pomocou uberú s použitím laseru, ultrazvuku a podobne8456
29.42.12Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje, jednopolohové a viacpolohové stroje na obrábanie kovov8457
29.42.2Sústruhy, vyvrtávacie stroje a frézy
29.42.21Sústruhy na obrábanie kovov8458
29.42.22Obrábacie stroje na vŕtanie, vyvrtávanie alebo frézovanie kovov8459[.l -.6]
29.42.23Obrábacie stroje na rezanie vnútorných a vonkajších závitov pre kovové materiály, i. n.8459.7
29.42.3Ostatné obrábacie stroje na obrábanie kovov
29.42.31Obrábacie stroje na odstraňovanie ostrín, ostrenie, brúsenie alebo na inú konečnú úpravu kovov alebo spekaných kovových karbidov8460 + 8461
29.42.32Číslicovo riadené stroje na ohýbanie, drážkovanie, falcovanie, rovnanie, strihanie, dierovanie a podobnú úpravu kovov8462[.21 + .31 + .41]
29.42.33Stroje na ohýbanie, drážkovanie, falcovanie, rovnanie, strihanie, dierovanie a podobnú úpravu kovov, ktoré nie sú číslicovo riadené8462[.29 + .39 + .49]
29.42.34Stroje na kovanie, raziace stroje a buchary; hydraulické lisy a lisy na opracovanie kovov8462[.l + .9]
29.42.35Obrábacie stroje, i. n., na opracovanie kovov, kovových karbidov alebo cermetov, pracujúce inak ako úberom materiálu8463
29.42.4Časti a súčasti kovoobrábacích strojov
29.42.40Časti a súčasti kovoobrábacích strojov8466[.93 + .94]
29.42.9Inštalácie, opravy a údržba kovoobrábacích strojov
29.42.91Inštalácie kovoobrábacích strojov
29.42.92Opravy a údržba kovoobrábacích strojov
29.42.99Priemyselné práce pri výrobe kovoobrábacích strojov
29.43Ostatné obrábacie stroje, i. n.
29.43.1Obrábacie stroje na opracovanie kameňa, dreva a podobných pevných materiálov
29.43.11Obrábacie stroje na opracovanie kameňa, keramickej hmoty, betónu alebo podobných nerastných materiálov, stroje na obrábanie skla za studená8464
29.43.12Obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, kostí, ebonitu, tuhých plastov alebo podobných materiálov8465 + 8479.3
29.43.2Stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, povrchové temperovanie a striekanie za tepla
29.43.20Stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, povrchové temperovanie a striekanie za tepla8468[.l -.8] + 8515[.l -.8]
29.43.3Časti, súčasti a príslušenstvo pre obrábacie stroje
29.43.31Držiaky náradia a samočinné závitorezné hlavy8466.1
29.43.32Upínacie zariadenia pre obrábacie stroje8466.2
29.43.33Deliace hlavy alebo iné špeciálne prípravné zariadenia pre obrábacie stroje8466.3
29.43.34Časti, súčasti a príslušenstvo pre obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, kameňa, ebonitu, tuhých plastov alebo podobných tvrdých materiálov8466[.91 + .92]
29.43.35Časti a súčasti ostatných obrábacích strojov8468.9 + 8515.9
29.43.9Inštalácie, opravy a údržba obrábacích strojov na opracovanie dreva, korku, kameňa, ebonitu, tuhých plastov alebo podobných tvrdých materiálov
29.43.91Inštalácie obrábacích strojov na opracovanie dreva, korku, kameňa, ebonitu, tuhých plastov alebo podobných tvrdých materiálov
29.43.92Opravy a údržba obrábacích strojov na opracovanie dreva, korku, kameňa, ebonitu, tuhých plastov alebo podobných tvrdých materiálov
29.43.99Priemyselné práce pri výrobe ostatných obrábacích strojov, i. n.
29.5Stroje pre určité hospodárske odvetvia
29.51Stroje pre metalurgiu
29.51.1Stroje pre metalurgiu a ich časti a súčasti
29.51.11Konvertory, odlievacie panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievarne kovov, valcovacie stolice8454[.l -.3] + 8455[.l + .2]
29.51.12Časti a súčasti strojov pre metalurgiu; valce pre valcovacie stolice; časti a súčasti valcovacích stolíc8454.9 + 8455[.3 +.9]
29.51.9Inštalácie, opravy a údržba strojov pre metalurgiu
29.51.91Inštalácie strojov pre metalurgiu
29.51.92Opravy a údržba strojov pre metalurgiu
29.51.99Priemyselné práce pri výrobe strojov pre metalurgiu
29.52Stroje na hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
29.52.1Stroje na hlbinnú ťažbu
29.52.11Elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie materiálov, na používanie pod zemou8428.31
29.52.12Brázdiace a zásekové stroje na ťažbu uhlia a hornín, raziace stroje na razenie tunelov; chodieb a štôlní; ostatné vŕtacie a hĺbiace stroje8430[.3 + .4]
29.52.2Stroje na premiestňovanie zeminy a povrchovú ťažbu s vlastným pohonom; ich časti a súčasti
29.52.21Buldozéry a angledozéry s vlastným pohonom8429.1
29.52.22Stroje na vyrovnávanie a zarovnávanie terénu (grejdre, nivelátory) s vlastným pohonom8429.2
29.52.23Škrabače (skrejpre) s vlastným pohonom8429.3
29.52.24Ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom8429.4
29.52.25Čelné lopatové nakladače s vlastným pohonom8429.51
29.52.26Mechanické lopaty, exkavátory a lopatové nakladače s nadstavbou otočnou o 360° s vlastným pohonom, okrem čelných lopatových nakladačov8429.52
29.52.27Ostatné mechanické lopaty, exkavátory a lopatové nakladače s vlastným pohonom; ostatné mechanické stroje s vlastným pohonom používané na ťažbu8429.59 + 8430.5
29.52.28Radlice buldozérov a angledozérov8431.42
29.52.3Ostatné stroje na povrchovú ťažbu
29.52.30Ostatné stroje na povrchovú ťažbu8430[.l + .2 + .6] + 8479.1
29.52.4Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavame a jednoduché spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku
29.52.40Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavame a jednoduché spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku8474[.l -.8]
29.52.5Pásové traktory
29.52.50Pásové traktory8701.3
29.52.6Časti a súčasti strojov a prístrojov používaných na hlbinnú a povrchovú ťažbu a v stavebníctve
29.52.61Časti a súčasti vŕtacích alebo hĺbiacich strojov; súčasti žeriavov8431[.43 + .49]
29.52.62Časti a súčasti strojov a prístrojov na triedenie, drvenie alebo ostatné spracovanie zeminy, kameňa a podobných materiálov8474.9
29.52.9Inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov na hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
29.52.91Inštalácie strojov a prístrojov na hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
29.52.92Opravy a údržba strojov a prístrojov na hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
29.52.99Priemyselné práce pri výrobe strojov a prístrojov na hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
29.53Stroje pre potravinársky priemysel a na spracovanie tabaku
29.53.1Stroje pre potravinársky priemysel a na spracovanie tabaku okrem ich častí
29.53.11Odstredivky mlieka8421.11
29.53.12Mliekarenské stroje a prístroje8434.2
29.53.13Stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo suchých strukovín, i. n.8437.8
29.53.14Stroje a prístroje na výrobu vína, jablčných muštov, ovocných a podobných nápojov8435.1
29.53.15Pece pekárenské, neelektrické; sušiace stroje na sušenie poľnohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje a prístroje na varenie alebo ohrievanie jedál, okrem prístrojov pre domácnosť8417.20 + 8419[.31 + .81]
29.53.16Stroje a prístroje, i. n., na priemyselnú výrobu alebo úpravu jedál alebo nápojov, tukov alebo olejov8438[.l -.8] + 8479.2
29.53.17Stroje a prístroje na prípravu alebo spracovanie tabaku, i. n.8478.1
29.53.2Časti a súčasti strojov a prístrojov používané na výrobu alebo úpravu jedál, nápojov a tabaku
29.53.21Časti a súčasti strojov na dojenie a mliekarenských strojov a prístrojov, časti a súčasti strojov na výrobu nápojov8434.9 + 8435.9
29.53.22Časti a súčasti strojov a prístrojov na výrobu jedál8437.9 + 8438.9
29.53.23Časti a súčasti strojov a prístrojov na spracovanie tabaku8478.9
29.53.9Inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.53.91Inštalácie strojov a prístrojov na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.53.92Opravy a údržba strojov a prístrojov na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.53.99Priemyselné práce pri výrobe strojov a prístrojov na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.54Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
29.54.1Stroje na prípravu, spriadame, tkanie a pletenie textílií
29.54.11Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie syntetických alebo umelých textilných materiálov; stroje na prípravu textilných vlákien8444 + 8445.1
29.54.12Textilné spriadacie a dopriadacie stroje; stroje na zdvojovanie alebo splietame vlákien, súkacie stroje alebo navíjacie stroje8445[.2 - .9]
29.54.13Tkáčske stavy8446
29.54.14Pletacie stroje; stroje na spevnenie prešitím; opriadacie stroje8447
29.54.15Prídavné (pomocné) strojné zariadenia k zariadeniam používaným na spracovanie textílií8448.1
29.54.2Ostatné stroje na výrobu textilu a odevov vrátane šijacích strojov
29.54.21Stroje a prístroje na výrobu, pranie, čistenie, vytláčanie, žehlenie, potláčanie, sušenie, navíjanie a podobné spracovanie textilných vlákien; stroje na konečnú úpravu plsti8449 + 8451 [.3 -.8]
29.54.22Práčky pre veľkopráčovne; stroje na chemické čistenie; sušičky, s kapacitou presahujúcou 10 kg suchej bielizne8450.2 + 8451[.l + .29]
29.54.23Šijacie stroje, okrem strojov na viazanie a zošívanie kníh a šijacích strojov pre domácnosť8452.2
29.54.3Stroje a prístroje na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží a usní a na zhotovovanie alebo opravu obuvi a podobných výrobkov
29.54.30Stroje a prístroje na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží a usní a na zhotovovanie alebo opravu obuvi a podobných výrobkov8453[.l -.8]
29.54.4Časti a príslušenstvo strojov na výrobu textilu, odevov a kožených výrobkov
29.54.41Časti a príslušenstvo strojov na tkanie a pradenie8448[.2 - .5]
29.54.42Časti a súčasti strojov na ostatnú produkciu textílií a odevov a na spracovanie kože8450.9 + 8451.9 + 8452[.3 - .9], 8453.9
29.54.5Šijacie stroje pre domácnosť8452.1
29.54.50Šijacie stroje pre domácnosť
29.54.9Inštalácie, opravy a údržba strojov na výrobu textílií, odevov a kožených výrobkov
29.54.91Inštalácie strojov na výrobu textílií, odevov a kožených výrobkov
29.54.92Opravy a údržba strojov na výrobu textílií, odevov a kožených výrobkov
29.54.99Priemyselné práce pri výrobe strojov na výrobu textílií, odevov a kožených výrobkov
29.55Stroje a prístroje na výrobu papiera, kartónu a lepenky
29.55.1Stroje a prístroje na výrobu papiera, kartónu a lepenky, ich časti a súčasti
29.55.11Stroje a prístroje na výrobu papiera, kartónu a lepenky8439[.l -.3] + 8441[.l -.8]
29.55.12Časti a súčasti strojov na výrobu papiera, kartónu a lepenky8439.9+ 8441.9
29.55.9Inštalácie, opravy a údržba strojov na výrobu papiera, kartónu a lepenky
29.55.91Inštalácie strojov na výrobu papiera, kartónu a lepenky
29.55.92Opravy a údržba strojov na výrobu papiera, kartónu a lepenky
29.55.99Priemyselné práce pri výrobe strojov na výrobu papiera, kartónu a lepenky
29.56Ostatné účelové stroje, i. n.
29.56.1Stroje a prístroje na tlač, brožovanie a viazanie kníh, ich časti a súčasti
29.56.11Stroje a prístroje na brožovanie a viazanie kníh vrátane strojov na zošívanie kníh8440.1
29.56.12Stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na prípravu alebo zhotovovanie štočkov, dosiek8442[.l -.3]
29.56.13Ofsetové tlačiarenské stroje8443[.11 + .19]
29.56.14Ostatné tlačiarenské stroje, i. n.8443[.2 - .6]
29.56.15Časti a súčasti strojov, prístrojov a zariadení na tlač, brožovanie a viazanie kníh8440.9 + 8442.4 + 8443.9
29.56.2Rôzne účelové stroje, ich časti a súčasti
29.56.21Odstredivky na bielizeň8421.12
29.56.22Sušiace stroje na sušenie dreva, buničiny, papiera, kartónu alebo lepenky, okrem sušičiek na použitie v domácnosti, i. n.8419[.32 + .39]
29.56.23Stroje a prístroje, i. n., na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov8477[.l -.8]
29.56.24Formovacie rámy; formovacie základne, modely pre formy, formy na kovy, sklo, kaučuk alebo plasty8480
29.56.25Účelové prístroje, i. n.8401.2 + 8475[.l + .2] + 8479[.4 - .8]
29.56.26Časti a súčasti ostatných účelových strojov8475.9 + 8477.9 + 8479.9
29.56.9Inštalácie, opravy a údržba ostatných účelových strojov, i. n.
29.56.91Inštalácie ostatných účelových strojov, i. n.
29.56.92Opravy a údržba ostatných účelových strojov, i. n.
29.56.99Priemyselné práce pri výrobe ostatných účelových strojov, i. n.
29.6Zbrane a munícia
29.60Zbrane a munícia
29.60.1Zbrane a munícia, ich časti a súčasti
29.60.11Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, ich časti a súčasti8710
29.60.12Vojenské zbrane, okrem revolverov, pištolí, mečov a podobných zbraní9301
29.60.13Revolvery, pištole a iné strelné zbrane a podobné zariadenia; ostatné zbrane9302 - 9304
29.60.14Bomby a pod. vojenská munícia; náboje, ostatné strelivo, rakety, torpéda a podobne, ich časti a súčasti9306
29.60.15Časti, súčasti a príslušenstvo vojenských zbraní a ostatných zbraní9305
29.60.9Inštalácie, opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov
29.60.91Inštalácie zbraní a zbrojných systémov
29.60.92Opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov
29.60.99Priemyselné práce pri výrobe zbraní a zbrojných systémov
29.7Prístroje pre domácnosť, i. n.
29.71Elektrické prístroje pre domácnosť
29.71.1Chladničky a mrazničky; práčky; elektricky vyhrievané prikrývky; ventilátory
29.71.11Chladničky a mrazničky pre domácnosť8418[.l -.4]
29.71.12Umývačky riadu pre domácnosť8422.11
29.71.13Práčky a sušičky pre domácnosť8450.1 + 8451.21
29.71.14Elektricky vyhrievané prikrývky6301.1
29.71.15Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné digestory pre domácnosť8414[.51 + .6]
29.71.2Ostatné elektrické domáce spotrebiče, i. n.
29.71.21Elektromechanické prístroje pre domácnosť s elektrickým motorom8509[.l -.8]
29.71.22Holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov s elektrickým motorom8510[.l -.3]
29.71.23Elektrotepelné sušiče vlasov alebo rúk; elektrické žehličky, elektrické naparovacie žehličky8516[.3 + .4]
29.71.24Ostatné elektrotepelné prístroje8516.7
29.71.25Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače8516.1
29.71.26Elektrické prístroje na vykurovanie miestností, dlážok a pod.8516.2
29.71.27Mikrovlnné rúry8516.5
29.71.28Ostatné pece; variče, varné telesá, rúry; grily, opekače8516.6
29.71.29Elektrické ohrevné rezistory8516.8
29.71.3Časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť
29.71.30Časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť8509.9 + 8510.9 + 8516.9
29.71.9Inštalácie, opravy a údržba profesionálnych elektrických spotrebičov skupiny 29.71
29.71.90Inštalácie, opravy a údržba profesionálnych elektrických spotrebičov skupiny 29.71
29.71.99Priemyselné práce pri výrobe elektrických prístrojov pre domácnosť
29.72Neelektrické stroje a prístroje pre domácnosť
29.72.1Neelektrické zariadenia na varenie a ohrievanie používané v domácnosti
29.72.11Zariadenia na varenie a ohrievanie tanierov zo železa, z ocele alebo z medi, neelektrické7321.1 + 7417
29.72.12Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnosť na plynné palivá, na plynné a súčasne iné palivá, na kvapalné alebo tuhé palivá7321.8
29.72.13Ohrievače vzduchu alebo rozvodné zariadenia horúceho vzduchu, i. n., neelektrické, zo železa alebo z ocele7322.9
29.72.14Neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody8419.1
29.72.2Časti a súčasti neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
29.72.20Časti a súčasti pecí, kotlov, sporákov, ohrievačov tanierov a podobných neelektrických kuchynských prístrojov pre domácnosť7321.9
29.72.9Priemyselné práce pri výrobe neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
29.72.99Priemyselné práce pri výrobe neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
DLELEKTRICKÉ A OPTICKÉ ZARIADENIA
30KANCELÁRSKE STROJE A POČÍTAČE
30.0Kancelárske stroje a počítače
30.01Kancelárske stroje a ich časti a súčasti
30.01.1Písacie stroje, stroje na spracovanie textu, počítacie stroje, ich časti a súčasti
30.01.11Automatické písacie stroje a stroje na spracovanie textu8469.1
30.01.12Ostatné písacie stroje8469[.2 + .3]
30.01.13Počítacie stroje, účtovnícke stroje, stroje na vydávanie lístkov, frankovacie stroje a pod. stroje vybavené počítacím zariadením8470
30.01.14Časti, súčasti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov8473[.l + .2]
30.01.2Fotokopírovacie prístroje, ofsetové tlačiarenské a iné kancelárske stroje, ich časti a súčasti
30.01.21Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje9009[.l -.3]
30.01.22Ofsetové tlačiarenské stroje pre hárkovú (plochú) tlač kancelárskeho typu8443.12
30.01.23Ostatné kancelárske stroje8472
30.01.24Časti, súčasti a príslušenstvo ostatných kancelárskych strojov8473.4
30.01.25Časti, súčasti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov9009.9
30.01.9Inštalácie kancelárskych strojov
30.01.90Inštalácie kancelárskych strojov
30.01.99Priemyselné práce pri výrobe kancelárskych strojov a ich častí
30.02Počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie dát
30.02.1Počítače, ich časti, súčasti a príslušenstvo
30.02.11Analógové alebo hybridné počítače8471.1
30.02.12Prenosné počítače s hmotnosťou nie väčšou ako 10 kg, napr. laptopy, notebooky a subnotebooky8471.3
30.02.13Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov obsahujúce aspoň centrálnu procesorovú jednotku, vstupnú a výstupnú jednotku, kombinované aj nekombinované8471.41
30.02.14Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov predkladané vo forme systémov8471.49
30.02.15Ostatné digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov obsahujúce jednu jednotku alebo dve z nasledujúcich jednotiek: pamäťové, vstupné a výstupné jednotky8471.5
30.02.16Vstupné alebo výstupné jednotky obsahujúce aj pamäťové jednotky8471.6
30.02.17Pamäťové jednotky8471.7
30.02.18Ostatné jednotky zariadení na automatizované spracovanie údajov, i. n.8471[.8 + .9]
30.02.19Časti, súčasti a príslušenstva číslicových strojov8473[.3 + .5]
30.02.2Služby súvisiace s montážou počítačových modulov
30.02.20Služby súvisiace s montážou počítačových modulov
30.02.9Služby súvisiace s inštaláciou počítačov a ostatných zariadení na spracovanie dát
30.02.90Služby súvisiace s inštaláciou počítačov a ostatných zariadení na spracovanie dát
31ELEKTRICKÉ STROJE A PRÍSTROJE, I. N.
31.1Elektromotory, generátory a transformátory
31.10Elektromotory, generátory a transformátory
31.10.1Elektromotory s výkonom nepresahujúcim 37,5 W; ostatné motory a generátory na jednosmerný prúd
31.10.10Elektromotory s výkonom nepresahujúcim 37,5 W; ostatné motory a generátory na jednosmerný prúd8501[.l + .3]
31.10.2Univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd s výkonom presahujúcim 37,5 W; ostatné motory na striedavý prúd; generátory na striedavý prúd (alternátory)
31.10.21Univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd s výkonom presahujúcim 37,5 W8501.2
31.10.22Jednofázové motory na striedavý prúd8501.4
31.10.23Viacfázové motory na striedavý prúd s výkonom nepresahujúcim 750 W8501.51
31.10.24Viacfázové motory na striedavý prúd s výkonom od 750 W do 75 kW8501.52
31.10.25Viacfázové motory na striedavý prúd s výkonom presahujúcim 75 kW8501.53
31.10.26Generátory na striedavý prúd (alternátory)8501.6
31.10.3Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)
31.10.31Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním8502.1
31.10.32Generátorové agregáty so zážihovým spaľovacím motorom; ostatné generátorové agregáty; elektrické rotačné sústavy strojov8502[.2 - .4]
31.10.4Elektrické transformátory
31.10.41Transformátory s kvapalinovým dielektrikom8504.2
31.10.42Ostatné transformátory s výkonom nepresahujúcim 16 kVA a väčším8504[.3 1 + .32]
31.10.43Ostatné transformátory s výkonom nad 16 kVA8504[.33 + .34]
31.10.5Odpory (predradníky) pre výbojky alebo výbojkové trubice; statické meniče; ostatné induktory
31.10.50Odpory (predradníky) pre výbojky alebo výbojkové trubice; statické meniče; ostatné induktory8504[.l + .4+ .5]
31.10.6Časti a súčasti elektromotorov, generátorov a transformátorov
31.10.61Časti a súčasti elektromotorov a generátorov8503
31.10.62Časti a súčasti transformátorov, induktorov a statických meničov8504.9
31.10.9Inštalácie, opravy, údržba a prevíjanie elektrických motorov, generátorov a transformátorov
31.10.91Inštalácie elektrických motorov, generátorov a transformátorov
31.10.92Opravy, údržba a prevíjanie elektrických motorov, generátorov a transformátorov
31.10.99Priemyselné práce pri výrobe elektrických motorov, generátorov a transformátorov
31.2Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia
31.20Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia
31.20.1Elektrické prístroje na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov pre napätie vyššie než 1 000 V
31.20.10Elektrické prístroje na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov pre napätie vyššie než 1 000 V8535
31.20.2Elektrické prístroje na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov pre napätie nepresahujúce 1 000 V
31.20.21Poistky pre napätie nepresahujúce 1 000 V8536.1
31.20.22Automatické vypínače obvodov pre napätie nepresahujúce 1000 V8536.2
31.20.23Zariadenia na ochranu elektrických obvodov, i. n., pre napätie nepresahujúce 1 000 V8536.3
31.20.24Relé8536.4
31.20.25Ostatné vypínače, i. n., pre napätie nepresahujúce 1000 V8536.5
31.20.26Objímky žiaroviek pre napätie nepresahujúce 1 000 V8536.61
31.20.27Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo na zapnutie (vypnutie) alebo prerušenie elektrického obvodu, i. n.8536[.69 + .9]
31.20.3Rozvádzače, rozvodné panely
31.20.31Rozvádzače, rozvodné panely s elektrickým vypínačom alebo ochranným zariadením, pre napätie nepresahujúce 1 000 V8537.1
31.20.32Rozvádzače, rozvodné panely s elektrickým vypínačom alebo ochranným zariadením pre napätie presahujúce 1 000 V8537.2
31.20.4Časti a súčasti určené pre zariadenie na rozvod elektriny a kontrolných zariadení
31.20.40Časti a súčasti určené pre zariadenie na rozvod elektriny a kontrolných zariadení8538
31.20.9Inštalácie, opravy a údržba zariadení na rozvod elektriny a kontrolných zariadení
31.20.91Inštalácie zariadení na rozvod elektriny a kontrolných zariadení
31.20.92Opravy a údržba zariadení na rozvod elektriny a kontrolných zariadení
31.20.99Priemyselné práce pri výrobe zariadení na rozvod elektriny a kontrolných zariadení
31.3Izolované drôty a káble
31.30Izolované drôty a káble
31.30.1Izolované drôty a káble; káble z optických vlákien
31.30.11Izolované drôty na navíjanie8544.1
31.30.12Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče8544.2
31.30.13Ostatné elektrické vodiče, pre napätie nepresahujúce 1 000 V8544[.4 + .5]
31.30.14Elektrické vodiče pre napätie presahujúce 1 000 V8544.6
31.30.15Káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo plášťovaných vlákien8544.7
31.30.9Priemyselné práce pri výrobe izolovaných drôtov a káblov
31.30.99Priemyselné práce pri výrobe izolovaných drôtov a káblov
31.4Akumulátory, galvanické články a batérie
31.40Akumulátory, galvanické články a batérie
31.40.1Galvanické články a batérie, ich časti a súčasti
31.40.11Galvanické články a batérie8506[.l -.8]
31.40.12Časti a súčasti galvanických článkov a batérií8506.9
31.40.2Elektrické akumulátory a ich časti a súčasti
31.40.21Olovené akumulátory používané pri štartovaní piestových motorov8507.1
31.40.22Olovené akumulátory, okrem používaných pri štartovaní piestových motorov8507.2
31.40.23Nikelkadmiové a feroniklové akumulátory a iné elektrické akumulátory8507[.3 - .8]
31.40.24Časti a súčasti elektrických akumulátorov, vrátane separátorov8507.9
31.40.3Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory
31.40.30Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory8548.1
31.40.9Priemyselné práce pri výrobe akumulátorov, galvanických článkov a batérií
31.40.99Priemyselné práce pri výrobe akumulátorov, galvanických článkov a batérií
31.5Svetelné zariadenia a elektrické svietidlá
31.50Svetelné zariadenia a elektrické svietidlá
31.50.1Elektrické žiarovky alebo výbojky; oblúkovky
31.50.11Svetlomety typu „sealed beam"8539.1
31.50.12Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, okrem ultrafialových a infračervených8539.21
31.50.13Žiarovky s výkonom nepresahujúcim 200 W a pre elektrické napätia prevyšujúce 100 V, i. n.8539.22
31.50.14Žiarovky, i. n.8539.29
31.50.15Výbojky; ultrafialové a infračervené žiarovky; oblúkovky8539[.3 + .4]
31.50.2Svietidlá a príslušenstvo k nim
31.50.21Prenosné elektrické svietidlá fungujúce na suché články, akumulátory, magnety8513.1
31.50.22Elektrické svietidlá stolné, kancelárske, nočné, stojanové9405.2
31.50.23Neelektrické svietidlá a príslušenstvo k nim9405.5
31.50.24Svetelné reklamy, svetelné štítky, svetelné ukazovatele a pod.9405.6
31.50.25Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a príslušenstvo k nim9405.1
31.50.3Ostatné svietidlá a príslušenstvo k nim, i. n.
31.50.31Bleskové žiarovky, bleskové kocky a pod. výrobky9006.62
31.50.32Elektrické svietidlá na vianočné stromčeky a im podobné svietidlá9405.3
31.50.33Svetlomety a bodové reflektory9405.40.1
31.50.34Ostatné elektrické svietidlá a príslušenstvo k nim9405.40[.3 + .9]
31.50.4Časti a súčasti svietidiel a osvetľovacích zariadení
31.50.41Časti a súčasti žiaroviek alebo výbojok8539.9
31.50.42Časti a súčasti svietidiel a príslušenstvo k nim8513.9 + 9405.99
31.50.9Priemyselné práce pri výrobe svetelných zariadení a elektrických svietidiel
31.50.99Priemyselné práce pri výrobe svetelných zariadení a elektrických svietidiel
31.6Elektrické zariadenia, i. n.
31.61Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá
31.61.1Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov pre automobily, lietadlá alebo lode
31.61.10Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov pre automobily, lietadlá alebo lode8544.3
31.61.2Ostatné elektrické vybavenie pre motory, motorové vozidlá; ich časti a súčasti
31.61.21Zapaľovacie sviečky; magnetické zapaľovače (magnetá); dynamá s magnetom (magdyná); zotrvačníky s magnetom; rozdeľovače; zapaľovacie cievky8511[.l -.3]
31.61.22Štartéry, tiež pracujúce ako štartovacie generátory; ostatné generátory a ostatné prístroje a zariadenia8511[.4 -.8]
31.61.23Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné, stierače, rozmrazovače a odhmlievače, pre vozidlá8512[.l -.4]
31.61.24Časti a súčasti k ostatným elektrickým zariadeniam, i. n. , pre motory a vozidlá8511.9 + 8512.9
31.61.9Inštalácie elektrických zariadení, i. n., pre motory, vozidlá a motocykle
31.61.90Inštalácie elektrických zariadení, i. n., pre motory, vozidlá a motocykle
31.61.99Priemyselné práce pri výrobe elektrických zariadení pre motory a vozidlá, i. n.
31.62Ostatné elektrické zariadenia, i. n.
31.62.1Ostatné elektrické zariadenia a jeho časti a súčasti, i. n.
31.62.11Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (okrem prístrojov určených pre bicykle a motorové vozidlá)8530[.l + .8] +8531[.l -.8]
31.62.12Permanentné magnety; elektromagnetické spojky, prevody a brzdy; elektromagnetické dvíhacie hlavy; ich časti a súčasti8505
31.62.13Elektrické stroje a prístroje s individuálnymi funkciami8543[.l -.8]
31.62.14Elektrické izolátory; izolačné časti a súčasti pre elektrické stroje a zariadenia; izolačné rúrky alebo ich spojky8546.9 + 8547.9
31.62.15Uhlíkové elektródy a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo iného uhlíka, na elektrické účely8545
31.62.16Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení, elektrické časti a súčasti k strojom alebo prístrojom, i. n.8530.9 + 8531.9 + 8543.9 + 8548.9
31.62.9Inštalácie, opravy a údržba ostatného elektrického zariadenia, i. n.
31.62.91Inštalácie ostatného elektrického zariadenia, i. n., okrem elektrických signalizačných zariadení pre vozovky, cesty a letiská
31.62.92Opravy a údržba ostatného elektrického zariadenia, i. n.
31.62.99Priemyselné práce pri výrobe ostatných elektrických zariadení
32RÁDIOVÉ, TELEVÍZNE A KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A PRÍSTROJE
32.1Elektrónky, trubice a iné elektronické súčiastky
32.10Elektrónky, trubice a iné elektronické súčiastky
32.10.1Elektrické kondenzátory
32.10.11Pevné kondenzátory pre obvody s kapacitou 50/60 Hz s jalovým výkonom väčším ako 0,5 kvar (silové kondenzátory)8532.1
32.10.12Ostatné pevné elektrické kondenzátory8532.2
32.10.13Otočné alebo dolaďovacie elektrické kondenzátory (i predladené)8532.3
32.10.2Elektrické odpory, okrem ohrevných rezistorov
32.10.20Elektrické odpory, okrem ohrevných rezistorov8533[.l -.4]
32.10.3Tlačené obvody
32.10.30Tlačené obvody8534
32.10.4Elektrónky, trubice so žeravenou alebo studenou katódou alebo fotokatódou, vrátane obrazoviek
32.10.41Televízne obrazovky; snímacie elektrónky televíznych kamier; ostatné obrazovky8540[.l -.6]
32.10.42Magnetróny, klystróny, mikrovlnné elektrónky a iné elektrónky a trubice8540[.7 + .8]
32.10.5Diódy a tranzistory
32.10.51Diódy; tranzistory; tyristory, diaky a triaky8541[.l -.3]
32.10.52Fotosenzitívne polovodičové zariadenia; diódy vyžarujúce svetlo (svietivky); zabudované piezoelektrické kryštály; časti a súčasti k nim8541[.4 -.6]
32.10.6Elektronické integrované obvody a mikrosústavy
32.10.61Karty so zabudovaným elektronickým integrovaným obvodom („smart karty")8542.1
32.10.62Ostatné elektronické integrované obvody a mikrosústavy8542[.2 - .7]
32.10.7Časti a súčasti elektrónok a trubíc a iných elektronických súčiastok
32.10.71Časti a súčasti elektrických kondenzátorov8532.9
32.10.72Časti a súčasti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov8533.9
32.10.73Ostatné časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčastí, i. n.8540.9 + 8541.9 + 8542.9
32.10.9Služby týkajúce sa tlačených obvodov a služby týkajúce sa výroby elektronických obvodov
32.10.91Služby týkajúce sa tlačených obvodov
32.10.92Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov
32.2Televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre telefónne a telegrafné linky
32.20Televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre telefónne a telegrafné linky
32.20.1Vysielacie prístroje rozhlasové alebo televízne; televízne kamery
32.20.11Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie8525[.l + .2]
32.20.12Televízne kamery8525.3
32.20.2Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu; videotelefóny
32.20.20Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu; videotelefóny8517[.l -.8]
32.20.3Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafných prístrojov
32.20.30Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafných prístrojov8517.9
32.20.9Inštalácie, opravy a údržba televíznych a rozhlasových vysielacích zariadení a telefónnych a telegrafných drôtových prístrojov
32.20.91Inštalácie televíznych a rozhlasových vysielacích zariadení a telefónnych a telegrafných drôtových prístrojov
32.20.92Opravy a údržba televíznych a rozhlasových vysielacích zariadení a telefónnych a telegrafných drôtových prístrojov
32.20.99Priemyselné práce pri výrobe televíznych a rozhlasových vysielacích zariadení a telefónnych a telegrafných drôtových prístrojov
32.3Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridružené zariadenia
32.30Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridružené zariadenia
32.30.1Rozhlasové prijímače
32.30.11Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho zdroja energie8527[.l + .3]
32.30.12Rozhlasové prijímače fungujúce len s pripojením na vonkajší zdroj energie8527.2
32.30.2Televízne prijímače
32.30.20Televízne prijímače8528
32.30.3Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu
32.30.31Gramofónové chassis, gramofóny, kazetové prehrávače a iné prístroje na reprodukciu zvuku8519
32.30.32Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku8520
32.30.33Videoprístroje na záznam a. reprodukciu obrazu; videokamery a videokamery produkujúce statický obraz; digitálne fotoaparáty8521 +8525.4
32.30.4Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu a rádiotelegrafiu
32.30.41Mikrofóny a stojany k nim8518.1
32.30.42Reproduktory; slúchadlá rôznych druhov (vrátane slúchadiel na uši) a kombinované rečnícke súpravy8518[.2 + .3]
32.30.43Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku8518[.4 + .5]
32.30.44Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu, i. n.8527.9
32.30.5Časti a súčasti prístrojov na záznam zvuku alebo obrazu; antény
32.30.51Časti a súčasti a príslušenstvo k prístrojom na záznam zvuku alebo obrazu8518.9 + 8522
32.30.52Antény a parabolické antény všetkých druhov, ich časti a súčasti; príslušenstvo k nim; časti a súčasti rádioprijímačov a vysielačov; časti a súčasti radarových zariadení8529
32.30.9Inštalácie, opravy a údržba profesionálnych rádiových, televíznych, zvukových a obrazových zariadení
32.30.91Inštalácie profesionálnych rádiových, televíznych, zvukových a obrazových zariadení
32.30.92Opravy a údržba profesionálnych rádiových, televíznych, zvukových a obrazových zariadení
32.30.99Priemyselné práce pri výrobe televíznych a rádiových, zvukových a obrazových zariadení a pridružený tovar
33ZDRAVOTNÍCKE PRÍSTROJE, PRESNÉ A OPTICKÉ PRÍSTROJE, HODINY A HODINKY
33.1Zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, prístroje na ortopedické účely
33.10Zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, prístroje na ortopedické účely
33.10.1Zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, prístroje na ortopedické účely a ich časti a súčasti
33.10.11Röntgenové prístroje a prístroje používajúce žiarenie alfa, beta alebo gama a lineárne urýchľovače (počítačové tomografy)9022
33.10.12Elektrodiagnostické prístroje a ultrafialové alebo infračervené žiariče používané v medicíne (prístroje pracujúce na základe magnetickej rezonancie)9018[.l + .2]
33.10.13Ostatné nástroje a prístroje používané v zubnom lekárstve9018.4
33.10.14Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely8419.2
33.10.15Injekčné striekačky, ihly, katétre (cievky), kanyly a pod. výrobky; oftalmologické a iné nástroje a prístroje (lithotryptory, zariadenia na hemodialýzu), i. n.9018[.3 + .5 + .9]
33.10.16Terapeutické prístroje a zariadenia; dýchacie prístroje9019 + 9020
33.10.17Kĺbové protézy; ortopedické pomôcky; umelé zuby; zubné náhrady; umelé časti tela (protézy), i. n.9021[.l -.3]
33.10.18Prístroje pre nedoslýchavých; kardiostimulátory; časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom a pomôckam a k ortopedickým pomôckam9021[.4 -.9]
33.10.2Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok; kreslá pre holičstvá a kaderníctva a pod. kreslá, ich časti a súčasti
33.10.20Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok; kreslá pre holičstvá a kaderníctva a pod. kreslá, ich časti a súčasti9402
33.10.9Inštalácie, opravy a údržba lekárskeho a chirurgického zariadenia a prístrojov
33.10.91Inštalácie lekárskeho a chirurgického zariadenia a prístrojov
33.10.92Opravy a údržba lekárskeho a chirurgického zariadenia a prístrojov
33.10.99Priemyselné práce pri výrobe lekárskych a chirurgických zariadení a ortopedických prístrojov
33.2Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia
33.20Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia
33.20.1Navigačné, meteorologické, geofyzikálne a podobné nástroje a prístroje
33.20.11Buzoly; iné navigačné nástroje a prístroje9014[.l -.8]
33.20.12Ostatné zememeračské, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nástroje a prístroje9015[.l -.8]
33.20.2Rádiolokačné, rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie
33.20.20Rádiolokačné, rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie8526
33.20.3Presné váhy; kresliace, rysovacie, počítacie, meracie nástroje a prístroje a pod.
33.20.31Váhy s citlivosťou 5 cg alebo citlivejšie9016
33.20.32Kresliace (rysovacie) stoly, stroje a ostatné kresliace, rysovacie alebo počítacie nástroje9017[.l + .2]
33.20.33Nástroje na meranie dĺžky používané v teréne9017[.3 + .8]
33.20.4Nástroje a prístroje na meranie (kontrolu) veľkosti elektrických veličín a na meranie (zisťovanie) ionizujúceho žiarenia
33.20.41Nástroje a prístroje na meranie alebo kontrolu ionizujúceho žiarenia9030.1
33.20.42Katódové osciloskopy a oscilografy9030.2
33.20.43Nástroje na meranie alebo zisťovanie elektrického napätia, intenzity odporu alebo výkonu, bez registračného zariadenia9030.3
33.20.44Nástroje a prístroje pre telekomunikačnú techniku9030.4
33.20.45Nástroje a prístroje na meranie alebo kontrolu množstva elektrického prúdu, i. n.9030.8
33.20.5Nástroje a prístroje na kontrolu ostatných fyzikálnych vlastností
33.20.51Hydrometre, teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery a psychometre9025[.l + .8]
33.20.52Nástroje na meranie alebo kontrolu prietoku alebo hladiny, tlaku kvapalín, iných charakteristík kvapalín alebo plynov9026[.l -.8]
33.20.53Nástroje a prístroje na fyzikálne alebo chemické rozbory, i. n.9027[.l -.8]
33.20.6Ostatné meracie, kontrolné a testovacie nástroje a prístroje
33.20.61Mikroskopy, okrem optických mikroskopov; difraktografy9012.1
33.20.62Stroje a prístroje na skúšanie mechanických vlastností materiálov9024[.l + .8]
33.20.63Plynomery, merače kvapalín alebo elektromery, vrátane meračov na ich ciachovanie9028[.l -.3]
33.20.64Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre; rýchlomery a tachometre; stroboskopy9029[.l + .2]
33.20.65Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje, i. n.9031[.l -.8]
33.20.7Automatické regulačné alebo kontrolné prístroje a nástroje
33.20.70Automatické regulačné alebo kontrolné prístroje a nástroje9032[.l -.8]
33.20.8Časti a súčasti nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné účely
33.20.81Časti, súčasti a príslušenstvo pre výrobky kódov: 33.20.1, 33.20.32, .33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62, 33.20.65; časti, i. n.9014.9 + 9015.9 + 9017.9 + 9024.9 + 9025.9 + 9026.9 + 9027.9 + 9030.9 + 9031.9 + 9033
33.20.82Časti, súčasti a príslušenstvo pre mikroskopy, i. n., a difraktografy9012.9
33.20.83Časti, súčasti a príslušenstvo pre výrobky kódov: 33.20.63, 33.20.649028.9+ 9029.9
33.20.84Časti, súčasti a príslušenstvo k nástrojom a prístrojom z kódu 33.20.79032.9
33.20.9Inštalácie, opravy a údržba nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné účely
33.20.91Inštalácie nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné účely
33.20.92Opravy a údržba nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné účely
33.20.99Priemyselné práce pri výrobe nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a na iné účely
33.3Zariadenia na riadenie priemyselných procesov
33.30Zariadenia na riadenie priemyselných procesov
33.30.1Projektovanie a kompletizácia zariadení na riadenie priemyselných procesov a automatizovaných výrobných závodov
33.30.10Projektovanie a kompletizácia zariadení na riadenie priemyselných procesov a automatizovaných výrobných závodov
33.30.9Opravy a údržba riadiacich zariadení priemyselných procesov
33.30.90Opravy a údržba riadiacich zariadení priemyselných procesov
33.4Optické a fotografické prístroje a zariadenia
33.40Optické a fotografické prístroje a zariadenia
33.40.1Okuliare, šošovky, ich časti a súčasti
33.40.11Kontaktné šošovky; šošovky do okuliarov zo skla; šošovky do okuliarov z iných materiálov9001[.3 -.5]
33.40.12Okuliare, potápačské okuliare a pod., korekčné, ochranné okuliare alebo iné okuliare9004
33.40.13Rámy a obruby na okuliare, na ochranné okuliare a pod.9003.1
33.40.14Časti a súčasti rámov a obrúb na okuliare, na ochranné okuliare a pod.9003.9
33.40.2Ostatné optické nástroje, ich časti a súčasti
33.40.21Polarizačný materiál v listoch alebo doskách, atď., šošovky, filtre a pod.9001[.l + .2 + .9] + 9002[.19 + .2 + .9]
33.40.22Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy; ostatné astronomické prístroje; optické mikroskopy9005[.l + .8] + 9011[.l -.8]
33.40.23Výrobky s tekutými kryštálmi; lasery, okrem laserových diód; ostatné optické prístroje a nástroje, i. n.9013[.l -.8]
33.40.24Časti, súčasti a príslušenstvo pre ostatné optické prístroje9005.9 + 9011.9 + 9013.9
33.40.3Fotografické prístroje a ich časti a súčasti
33.40.31Objektívy do kamier, projektorov alebo do fotografických prístrojov na zväčšovanie alebo zmenšovanie9002.11
33.40.32Fotografické prístroje, kamery na záznam dokumentov na mikrofilm, mikrofiš, fotografické prístroje na prípravu tlačiarskych štočkov alebo valcov a pod.9006[.l -.3]
33.40.33Fotografické prístroje na okamžité vyvolávanie a kopírovanie a ostatné prístroje9006[.4 + .5]
33.40.34Kinematografické kamery9007.1
33.40.35Premietacie prístroje; premietacie prístroje na diapozitívy; ostatné premietacie prístroje na statické snímky9007.2 + 9008[.l + .3]
33.40.36Fotografické blesky; fotografické zväčšovacie prístroje; zariadenia a vybavenie fotolaboratórií; negatoskopy, premietacie plátna9006[.61 + .69] + 9008.4+9010[.l -.6]
33.40.37Čítacie prístroje na mikrofilmy, mikrofiše alebo iné mikroformáty9008.2
33.40.38Časti, súčasti a príslušenstvo pre fotografické prístroje9006.9 + 9007.9 + 9008.9 + 9010.9
33.40.9Inštalácia, opravy a údržba profesionálnych fotografických, kinematografických a optických prístrojov
33.40.91Inštalácia profesionálnych fotografických, kinematografických a optických prístrojov
33.40.92Opravy a údržba profesionálnych fotografických, kinematografických a optických prístrojov
33.40.99Priemyselné práce pri výrobe optických a fotografických zariadení
33.5Hodiny a hodinky
33.50Hodiny a hodinky
33.50.1Hodiny a hodinky, okrem strojčekov a častí
33.50.11Náramkové hodinky, vreckové hodinky s puzdrom z drahých kovov alebo kovu plátovaného drahými kovmi9101
33.50.12Ostatné náramkové hodinky, vreckové hodinky a pod. hodinky, vrátane stopiek9102
33.50.13Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a pod. hodiny pre vozidlá9104
33.50.14Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojčekom, nástenné hodiny; ostatné hodiny9103 +9105
33.50.2Hodinové a hodinkové strojčeky, ich časti a súčasti
33.50.21Hodinkové strojčeky, kompletné a zmontované9108
33.50.22Hodinové stroje, kompletné a zmontované9109
33.50.23Úplné hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované; neúplné strojčeky zmontované9110[.11 + .12]
33.50.24Neúplné, nezmontované hodinkové strojčeky9110.19
33.50.25Úplné a neúplné hodinové stroje, nezmontované9110.9
33.50.26Puzdra na hodiny a hodinky a ich časti9111 + 9112
33.50.27Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti, z kovu9113[.l + .2]
33.50.28Ostatné hodinárske časti a súčasti9114
33.50.29Registračné hodiny, záznamové hodiny, parkovacie hodiny; časové spínače s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom9106 + 9107
33.50.9Inštalácie, opravy a údržba priemyselných časomeračov a prístrojov
33.50.91Inštalácie priemyselných časomeračov a prístrojov
33.50.92Opravy a údržba priemyselných časomeračov a prístrojov
33.50.99Priemyselné práce pri výrobe hodín a hodiniek
DMDOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
34MOTOROVÉ VOZIDLÁ, PRÍVESY A NÁVESY
34.1Motorové vozidlá
34.10Motorové vozidlá
34.10.1Motory s vnútorným spaľovaním používané pre motorové vozidlá a motocykle
34.10.11Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov nepresahujúcim 1 000 cm38407[.3 1 - .33]
34.10.12Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov presahujúcim 1 000 cm38407.34
34.10.13Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním pre motorové vozidlá8407.2
34.10.2Osobné automobily
34.10.21Motorové vozidlá s vratným piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov do 1 500 cm3, nové8703[.21.1 + .22.1]
34.10.22Motorové vozidlá s vratným piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov nad 1 500 cm3, nové8703[.23. 1 + .24.1]
34.10.23Motorové vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou), nové8703[.31.1 + .32.1 + .33.1]
34.10.24Ostatné motorové vozidlá používané na prepravu osôb, i. n.8703.9
34.10.25Motorové vozidlá konštruované na prepravu osôb, použité8703[.21.9 + .22.9 + .23.9 + .24.9 + .31.9 + .32.9 + .33.9]
34.10.3Motorové vozidlá na prepravu 10a viac osôb
34.10.30Motorové vozidlá na prepravu 10a viac osôb8702
34.10.4Motorové vozidlá na nákladnú dopravu
34.10.41Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou), nové8704[.21(.1+ .31 + .91) + 22(.l + .91) + .23(.l + .91)]
34.10.42Nákladné motorové vozidlá s piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním, ostatné nákladné motorové vozidlá, nové8704[.31(.l + .31 + .91) + .32(.l + .91) + .9]
34.10.43Nákladné motorové vozidlá, použité8704[.21(.39 + .99 + .22.99) + .23.99 + .31 (.39 + .99) + .32.99]
34.10.44Cestné ťahače návesov8701.2
34.10.45Podvozky (chassis) motorových vozidiel8706
34.10.5Motorové vozidlá na špeciálne použitie
34.10.51Terénne vyklápacie vozy (dampre)8704.1
34.10.52Žeriavové automobily8705.1
34.10.53Motorové vozidlá nájazdu na snehu; špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a pod., s motorom8703.1
34.10.54Motorové vozidlá na špeciálne účely, i. n.8705[.2 - .9]
34.10.9Inštalácie montážnych podskupín a kompletných stavebníc motorových vozidiel v rámci výrobného procesu
34.10.91Inštalácie montážnych podskupín motorových vozidiel v rámci výrobného procesu
34.10.92Montáže kompletných stavebníc motorových vozidiel v rámci výrobného procesu
34.2Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy
34.20Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy
34.20.1Karosérie motorových vozidiel
34.20.10Karosérie motorových vozidiel8707
34.20.2Prívesy a návesy; kontajnery
34.20.21Kontajnery špeciálne konštruované a vybavené pre jeden alebo viac druhov dopravy8609
34.20.22Prívesy a návesy karavanového typu, obytné alebo kempingové8716.1
34.20.23Ostatné prívesy a návesy8716[.3 + .4]
34.20.3Časti a súčasti prívesov a návesov a ostatných vozidiel bez vlastného mechanického pohonu
34.20.30Časti a súčasti prívesov a návesov a ostatných vozidiel bez vlastného mechanického pohonu8716.9
34.20.7Generálne opravy, montáže a vybavovanie motorových vozidiel a karosárske služby
34.20.70Generálne opravy, montáže a vybavovanie motorových vozidiel a karosárske služby
34.20.8Vybavovanie karavanov a obytných vozidiel
34.20.80Vybavovanie karavanov a obytných vozidiel
34.20.9Opravy a údržba kontajnerov
34.20.90Opravy a údržba kontajnerov
34.3Časti, súčasti a príslušenstvo pre motorové vozidlá a ich motory
34.30Časti, súčasti a príslušenstvo pre motorové vozidlá a ich motory
34.30.1Časti a súčasti motorov
34.30.11Časti a súčasti piestových, zážihových motorov s vnútorným spaľovaním, okrem leteckých motorov8409.91
34.30.12Časti a súčasti pre ostatné motory8409.99
34.30.2Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, i. n.
34.30.20Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, i. n.8708[.l + .3 -.9]
34.30.3Bezpečnostné pásy a iné časti, súčasti a príslušenstvo karosérií
34.30.30Bezpečnostné pásy a iné časti, súčasti a príslušenstvo karosérií8708.2
34.30.9Montážne práce častí a príslušenstva motorových vozidiel, i. n.
34.30.90Montážne práce častí a príslušenstva motorových vozidiel, i. n.
35OSTATNÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
35.1Lode a člny
35.11Lode
35.11.1Vojnové lode
35.11.10Vojnové lode8906.10
35.11.2Lode a plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov
35.11.21Lode na turistické plavby, trajekty a pod., špeciálne konštruované na prepravu osôb8901.1
35.11.22Cisternové lode (tankery)8901.2
35.11.23Chladiarenské lode8901.3
35.11.24Plavidlá pre nákladnú dopravu a plavidlá zariadené na prepravu osôb a nákladu (zmiešaný náklad)8901.9
35.11.3Rybárske plavidlá a ostatné špeciálne plavidlá
35.11.31Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov8902
35.11.32Lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry)8904
35.11.33Plávajúce sacie bagre; majákové lode, požiarne lode, plávajúce žeriavy; ostatné plavidlá8905[.l + .9] +8906.90
35.11.4Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny
35.11.40Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny8905.2
35.11.5Ostatné plavidlá
35.11.50Ostatné plavidlá8907
35.11.6Lode, člny a ostatné plavidlá, určené do šrotu
35.11.60Lode, člny a ostatné plavidlá, určené do šrotu8908
35.11.9Opravy, údržba, prestavby a vybavenie plavidiel a plávajúcich plošín a pod.
35.11.91Opravy a údržba plavidiel a plávajúcich plošín a pod.
35.11.92Prestavby lodí
35.11.93Vybavenie lodí a plávajúcich plošín
35.12Rekreačné a športové člny
35.12.1Rekreačné a športové člny
35.12.11Rekreačné alebo športové plachetnice8903.91
35.12.12Nafukovacie člny rekreačné alebo športové8903.1
35.12.13Ostatné rekreačné a športové lode; veslárske člny a kanoe8903[.92 + .99]
35.12.9Opravy, údržba, rekonštrukcia a vybavenie rekreačných a športových člnov
35.12.90Opravy, údržba, rekonštrukcia a vybavenie rekreačných a športových člnov
35.2Železničné a električkové lokomotívy, vozňový park
35.20Železničné a električkové lokomotívy, vozňový park
35.20.1Železničné lokomotívy a lokomotívne tendre
35.20.11Železničné lokomotívy závislé na vonkajšom zdroji prúdu8601.1
35.20.12Dieselelektrické lokomotívy8602.1
35.20.13Ostatné železničné lokomotívy, lokomotívne tendre8601.2 + 8602.9
35.20.2Železničné alebo električkové vozne s vlastným pohonom, nákladné vozne a podvozky, okrem vozidiel na údržbu železničných tratí alebo pre traťovú službu
35.20.20Železničné alebo električkové vozne s vlastným pohonom, nákladné vozne a podvozky, okrem vozidiel na údržbu železničných tratí alebo pre traťovú službu8603
35.20.3Ostatný vozňový park
35.20.31Vozidlá určené na údržbu železničných alebo iných koľajových tratí alebo pre traťovú službu8604
35.20.32Osobné vozne železničnej alebo inej koľajovej dopravy, batožinové vozne, poštové a iné špecializované vozne bez vlastného pohonu8605
35.20.33Nákladné vagóny pre železničnú alebo inú koľajovú dopravu, bez vlastného pohonu8606
35.20.4Časti a súčasti železničných vozidiel alebo vozidiel pre inú koľajovú dopravu alebo vozňového parku: vybavenie, časti a súčasti, koľajový zvrškový upevňovací materiál; mechanické návestné a zabezpečovacie zariadenia na kontrolu dopravy
35.20.40Časti a súčasti železničných vozidiel alebo vozidiel pre inú koľajovú dopravu alebo vozňového parku: vybavenie, časti a súčasti, koľajový zvrškový upevňovací materiál; mechanické návestné a zabezpečovacie zariadenia na kontrolu dopravy8607 + 8608
35.20.9Opravy, údržba, generálne opravy a vybavovanie železničných, električkových a iných koľajových lokomotív a vozňového parku
35.20.91Opravy a údržba železničných, električkových a iných koľajových lokomotív a vozňového parku
35.20.92Generálne opravy a vybavovanie železničných, električkových a iných koľajových lokomotív a vozňového parku
35.3Lietadlá a kozmické lode
35.30Lietadlá a kozmické lode
35.30.1Motory a pohony pre lietadlá alebo kozmické lode; letecké katapulty, prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na lietadlovej lodi, pozemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti
35.30.11Letecké zážihové motory8407.1
35.30.12Prúdové motory a turbovrtuľové pohony8411[.l + .2]
35.30.13Reaktívne motory, okrem prúdových8412.1
35.30.14Letecké katapulty, prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na lietadlovej lodi a pod. prístroje a zariadenia, pozemné prístroje na letecký výcvik a ich časti a súčasti8805
35.30.15Časti a súčasti leteckých zážihových motorov8409.1
35.30.16Časti a súčasti prúdových motorov alebo turbovrtuľových pohonov8411.91
35.30.2Balóny, vzducholode; klzáky, vetrone, rogalá a ostatné bezmotorové lietadlá
35.30.21Klzáky, vetrone, rogalá8801.1
35.30.22Balóny a vzducholode a ostatné bezmotorové lietadlá8801.9
35.30.3Vrtuľníky a letúny
35.30.31Vrtuľníky8802.1
35.30.32Letúny a ostatné lietadlá, i. n., s vlastnou hmotnosťou najviac 2 000 kg8802.2
35.30.33Letúny a ostatné lietadlá, i. n., s vlastnou hmotnosťou od 2 000 kg do 15 000 kg8802.3
35.30.34Letúny a ostatné lietadlá, i. n., s vlastnou hmotnosťou od 15 000 kg8802.4
35.30.4Kozmické lode, vrátane družíc a ich štartovacie nosiče
35.30.40Kozmické lode, vrátane družíc a ich štartovacie nosiče8802.6
35.30.5Ostatné časti a súčasti lietadiel a kozmických lodí
35.30.50Ostatné časti a súčasti lietadiel a kozmických lodí8803
35.30.9Opravy, údržba a generálne opravy lietadiel a leteckých motorov
35.30.91Opravy a údržba lietadiel a leteckých motorov
35.30.92Generálne opravy lietadiel
35.30.99Priemyselné práce pri výrobe lietadiel a kozmických lodí
35.4Motocykle a bicykle
35.41Motocykle
35.41.1Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom
35.41.11Motocykle a bicykle s piestovým motorom, s obsahom valcov do 50 cm38711.1
35.41.12Motocykle a bicykle s piestovým motorom, s obsahom valcov nad 50 cm38711[.2 -.5]
35.41.13Motocykle, i. n., a prívesné vozíky8711.9
35.41.2Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov a prívesných vozíkov
35.41.20Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov a prívesných vozíkov8714.1
35.41.9Priemyselné práce pri výrobe motocyklov
35.41.99Priemyselné práce pri výrobe motocyklov
35.42Bicykle
35.42.1Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon
35.42.10Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon8712
35.42.2Časti, súčasti a príslušenstvo pre bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon
35.42.20Časti, súčasti a príslušenstvo pre bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon8714.9
35.42.9Priemyselné práce pri výrobe bicyklov
35.42.99Priemyselné práce pri výrobe bicyklov
35.43Vozíky pre invalidov
35.43.1Vozíky pre invalidov, ich časti a súčasti
35.43.11Vozíky pre invalidov8713
35.43.12Časti, súčasti a príslušenstvo pre invalidné vozíky8714.2
35.43.9Opravy a údržba vozíkov pre invalidov
35.43.90Opravy a údržba vozíkov pre invalidov
35.43.99Priemyselné práce pri výrobe invalidných vozíkov
35.5Ostatné dopravné zariadenia, i. n.
35.50Ostatné dopravné zariadenia, i. n.
35.50.1Ostatné dopravné zariadenia, i. n.
35.50.10Ostatné dopravné zariadenia, i. n.8716.8
35.50.9Opravy a údržba ostatných dopravných zariadení, i. n.
35.50.90Opravy a údržba ostatných dopravných zariadení, i. n.
35.50.99Priemyselné práce pri výrobe ostatných dopravných zariadení, i. n.
DNVÝROBA, I. N.
36VÝROBA NÁBYTKU; VÝROBA, I. N.
36.1Nábytok
36.11Kreslá a sedadlá
36.11.1Kreslá a sedadlá, ich časti a súčasti
36.11.11Sedadlá s prevažne kovovou kostrou9401[.l - .3 + .7]
36.11.12Sedadlá s prevažne drevenou kostrou9401 [.4 -.6]
36.11.13Ostatné sedadlá, i. n.9401.8
36.11.14Časti a súčasti sedadiel9401.9
36.11.2Čalúnenie kresiel a sedadiel
36.11.20Čalúnenie kresiel a sedadiel
36.11.9Opravy a údržba sedadiel
36.11.90Opravy a údržba sedadiel
36.11.99Priemyselné práce pri výrobe kresiel a sedadiel
36.12Ostatný nábytok do kancelárií a obchodov
36.12.1Ostatný nábytok do kancelárií a obchodov
36.12.11Kancelársky nábytok, kovový9403.1
36.12.12Kancelársky nábytok, drevený9403.3
36.12.13Nábytok do obchodov, drevený9403.60.3
36.12.9Priemyselné práce pri výrobe ostatného nábytku do kancelárií a obchodov
36.12.99Priemyselné práce pri výrobe ostatného nábytku do kancelárií a obchodov
36.13Kuchynský nábytok
36.13.1Kuchynský nábytok
36.13.10Kuchynský nábytok9403.4
36.13.9Priemyselné práce pri výrobe kuchynského nábytku
36.13.99Priemyselné práce pri výrobe kuchynského nábytku
36.14Ostatný nábytok
36.14.1Ostatný nábytok
36.14.11Kovový nábytok, i. n.9403.2
36.14.12Drevený nábytok do spálni, jedální a obývacích izieb9403[.5 + .60.1]
36.14.13Drevený nábytok, i. n.9403.60.9
36.14.14Nábytok z plastov a iných materiálov, vrátane nábytku z indickej trstiny, vŕbového prútia, bambusu alebo podobných materiálov9403[.7 + .8]
36.14.15Časti a súčasti nábytku9403.9
36.14.2Dokončovacie práce pri výrobe nábytku (okrem čalúnenia)
36.14.20Dokončovacie práce pri výrobe nábytku (okrem čalúnenia)
36.14.9Oprava, údržba a obnova nábytku
36.14.90Oprava, údržba a obnova nábytku
36.15Matrace
36.15.1Pružné vložky do postelí, matrace
36.15.11Pružné vložky do postelí9404. 1
36.15.12Matrace9404.2
36.15.9Priemyselné práce pri výrobe matracov
36.15.99Priemyselné práce pri výrobe matracov
36.2Zlatnícke a šperkárske výrobky
36.21Mince
36.21.1Mince
36.21.10Mince7118
36.21.9Priemyselné práce pri výrobe mincí
36.21.99Priemyselné práce pri výrobe mincí
36.22Zlatnícke a šperkárske výrobky, i. n.
36.22.1Zlatnícke a šperkárske výrobky, i. n.
36.22.11Pravé perly prírodné alebo umelo pestované, drahokamy a polodrahokamy, vrátane umelých alebo rekonštituovaných, opracované, ale nevsadené7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 7104.9
36.22.12Priemyselné diamanty, opracované; drvina a prášok z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov7102.29 + 7105
36.22.13Zlatnícke a šperkárske výrobky a ich časti a súčasti; výrobky zo zlata alebo striebra a ich časti a súčasti7113 + 7114
36.22.14Ostatné výrobky z drahých kovov; výrobky z perál prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov7115 + 7116
36.22.2Úprava drahokamov a šperkárskych výrobkov
36.22.20Úprava drahokamov a šperkárskych výrobkov
36.3Hudobné nástroje
36.30Hudobné nástroje
36.30.1Hudobné nástroje, ich časti a súčasti
36.30.11Klavíry, pianína a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou9201
36.30.12Ostatné strunové hudobné nástroje9202
36.30.13Píšťalové organy s klaviatúrou, harmónia a pod. nástroje, ťahacie harmoniky a pod. nástroje; fúkacie harmoniky9203 + 9204
36.30.14Dychové hudobné nástroje9205
36.30.15Hudobné klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva alebo musí sa zosilňovať elektricky9207
36.30.16Ostatné hudobné nástroje9206 + 9208
36.30.17Metronómy, ladičky vidlicové a píšťalové; mechanizmy hracích skriniek; struny pre hudobné nástroje9209[.l -.3]
36.30.18Časti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov9209.9
36.30.9Inštalácia, opravy a údržba hudobných nástrojov
36.30.91Inštalácie hudobných nástrojov
36.30.92Opravy a údržba hudobných nástrojov
36.30.99Priemyselné práce pri výrobe hudobných nástrojov
36.4Športové výrobky
36.40Športové výrobky
36.40.1Športové výrobky
36.40.11Lyže snehové a iné lyžiarske potreby; korčule a kolieskové korčule, ich časti a súčasti9506[.l + .7]
36.40.12Vodné lyže, vodné sane, windsurfing a iné potreby pre vodné športy9506.2
36.40.13Výrobky a potreby pre gymnastiku, fitnescentrá alebo pre atletiku9506.91
36.40.14Ostatné športové potreby alebo potreby pre hry pod šírym nebom, bazény a plytké bazény4203.21 + 9506[.3 - .6 + .99]
36.40.15Rybárske prúty a ostatné výrobky na chytanie rýb; potreby na rybárčenie a lov, i. n.9507
36.40.9Inštalácie, opravy a údržba športových potrieb
36.40.90Inštalácie, opravy a údržba športových potrieb
36.40.99Priemyselné práce pri výrobe športových potrieb
36.5Hry a hračky
36.50Hry a hračky
36.50.1Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti, hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti; ich časti alebo súčasti
36.50.11Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti9502.1
36.50.12Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti9503.4
36.50.13Časti, súčasti a príslušenstvo pre bábiky predstavujúce len ľudské bytosti9502.9
36.50.2Elektrické vláčiky a príslušenstvo k nim; ostatné zmenšené modely, stavebnice
36.50.20Elektrické vláčiky a príslušenstvo k nim; ostatné zmenšené modely, stavebnice9503[.l -.3]
36.50.3Ostatné hračky, vrátane hračiek predstavujúcich hudobné nástroje
36.50.31Detské vozidlá a vozidielka; kočíky pre bábiky9501
36.50.32Skladačky (puzzles)9503.6
36.50.33Ostatné hračky, i. n.9503[.5 + .7 - .9]
36.50.4Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry
36.50.41Hracie karty9504.4
36.50.42Videohry (použiteľné s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a iné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou9504.1
36.50.43Potreby pre biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky9504[.2 + .3 + .9]
36.50.9Inštalácie, opravy a údržba automatizovaných kolkových alebo bowlingovych zariadení a iných lunaparkových, stolových alebo spoločenských herných zariadení
36.50.90Inštalácie, opravy a údržba automatizovaných kolkových alebo bowlingovych zariadení a iných lunaparkových, stolových alebo spoločenských herných zariadení
36.50.99Priemyselné práce pri výrobe hier a hračiek
36.6Rozličné výrobky spracovateľského priemyslu, i. n.
36.61Bižutéria - imitácie šperkov
36.61.1Bižutéria - imitácie šperkov
36.61.10Bižutéria - imitácie šperkov7117
36.61.9Priemyselné práce pri výrobe šperkov
36.61.99Priemyselné práce pri výrobe šperkov
36.62Metly a kefy
36.62.1Metly a kefy
36.62.11Metly a kefy pre domácnosť9603[.l + .9]
36.62.12Kefársky tovar osobnej potreby; štetce a kefy pre umelcov, štetce na písanie; štetce na kozmetické účely; kefky na zuby9603[.2 + .3]
36.62.13Ostatné kefy, i. n.9603[.4 + .5]
36.62.9Priemyselné práce pri výrobe metiel a kief
36.62.99Priemyselné práce pri výrobe metiel a kief
36.63Ostatné výrobky spracovateľského priemyslu, i. n.
36.63.1Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie
36.63.10Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie9508
36.63.2Písacie potreby
36.63.21Guľôčkové perá; popisovače, značkovače alebo zvýrazňovače s plsteným alebo iným pórovitým hrotom; patentné ceruzky9608[.l + .2 + .4]
36.63.22Čínske perá; plniace perá, perá na rysovanie tušom a iné perá9608.3
36.63.23Súbory písacích potrieb, násadky na perá, držadlá na ceruzky a pod. výrobky; ich časti alebo súčasti9608[.5 - .9]
36.63.24Ceruzky, voskovky, tuhy, pastely, kresliace uhle, písacie alebo kresliace kriedy a krajčírske kriedy9609
36.63.25Bridlicové tabuľky a tabule na písanie alebo kreslenie; dátumové pečiatky, pečatidla alebo číslovačky; pásky do písacích strojov a pod. farbiace pásky; farbiace podušky9610-9612
36.63.3Dáždniky, palice, gombíky a formy na gombíky, ich časti a súčasti
36.63.31Dáždniky, slnečníky; palice a palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a pod. výrobky6601 +6602
36.63.32Časti, súčasti, výstroj a príslušenstvo pre dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, bičíky, jazdecké bičíky a pod. výrobky6603
36.63.33Spínacie gombíky, patentky, spínacie a ozdobné gombíky a ich časti a súčasti; gombíky, zipsy9606[.l + .2] +9607.1
36.63.34Formy na gombíky, ostatné časti a súčasti gombíkov; gombíkové polotovary, časti a súčasti zipsov9606.3 + 9607.2
36.63.4Linoleum
36.63.40Linoleum5904
36.63.5Výrobky z ľudských vlasov a zvieracích chlpov, podobné výrobky z textilných materiálov
36.63.50Výrobky z ľudských vlasov a zvieracích chlpov, podobné výrobky z textilných materiálov6703 + 6704
36.63.6Zapaľovače cigariet, iné zapaľovače, ich časti a súčasti; výrobky z horľavých materiálov; zápalky; tekuté palivá alebo palivá zo skvapalneného plynu
36.63.61Zapaľovače cigariet a iné zapaľovače; fajky, cigarové a cigaretové špičky, ich časti a súčasti: hrubo tvarované bloky na výrobu fajok9613[.l -.8] +9614
36.63.62Časti a súčasti zapaľovačov, pyroforické zliatiny; výrobky z horľavých materiálov3606.9 + 9613.9
36.63.63Zápalky3605
36.63.64Kvapalné palivá alebo palivá zo skvapalneného plynu v nádobách s objemom nepresahujúcim 300 cm33606.1
36.63.7Ostatné výrobky, i. n.
36.63.71Výrobky pre slávnosti, karnevaly alebo iné zábavy, vrátane kúzelníckych rekvizít a žartovných výrobkov9505
36.63.72Kočíky pre deti, ich časti a súčasti8715
36.63.73Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov a pod.; sponky do vlasov; natáčky; toaletné rozprašovače a ich rozprašovacie zariadenia; labutienky kozmetické9615 + 9616
36.63.74Nástroje, prístroje a modely, určené na predvádzacie účely9023
36.63.75Sviečky, sviece a podobné výrobky3406
36.63.76Umelé kvety, lístie a ovocie, ich časti a súčasti6702
36.63.77Ostatné rozličné výrobky, i. n.4206 + 6701 + 9601 + 9602 + 9604 + 9617 + 9618
36.63.9Preparovanie živočíchov
36.63.90Preparovanie živočíchov
37DRUHOTNÉ SUROVINY
37.1Druhotné kovové suroviny
37.10Druhotné kovové suroviny
37.10.1Druhotné kovové suroviny
37.10.10Druhotné kovové suroviny
37.10.2Rozoberanie lodí
37.10.20Rozoberanie lodí
37.2Druhotné nekovové suroviny
37.20Druhotné nekovové suroviny
37.20.1Druhotné nekovové suroviny
37.20.10Druhotné nekovové suroviny
EELEKTRICKÁ ENERGIA, PLYN, PARA A TEPLÁ VODA
40ELEKTRICKÁ ENERGIA, PLYN, PARA A TEPLÁ VODA
40.1Výroba a distribúcia elektriny
40.11Výroba elektriny
40.11.1Elektrická energia
40.11.10Elektrická energia2716
40.11.2Vyhoreté (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov
40.11.20Vyhoreté (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov2844.5
40.12Prenos elektriny
40.12.1Prenos elektriny
40.12.10Prenos elektriny
40.13Distribúcia a predaj elektriny
40.13.1Distribúcia a predaj elektriny
40.13.11Distribúcia elektriny
40.13.12Predaj elektriny
40.2Výroba plynu a distribúcia plynných palív potrubím
40.21Výroba plynu
40.21.1Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, okrem zemných plynov
40.21.10Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, okrem zemných plynov2705
40.22Distribúcia a predaj plynných palív potrubím
40.22.1Distribúcia a predaj plynných palív potrubím
40.22.11Distribúcia plynných palív potrubím
40.22.12Predaj plynných palív potrubím
40.3Dodávka pary a teplej vody
40.30Dodávka pary a teplej vody
40.30.1Dodávka pary a teplej vody
40.30.10Dodávka pary a teplej vody
41ÚPRAVA A DISTRIBÚCIA VODY
41.0Úprava a distribúcia vody
41.00Úprava a distribúcia vody
41.00.1Pitná a úžitková voda
41.00.11Pitná voda
41.00.12Úžitková voda (nepitná)
41.00.2Distribúcia vody
41.00.20Distribúcia vody
FSTAVEBNÉ PRÁCE
45STAVEBNÉ PRÁCE
45.1Úprava a príprava staveniska
45.11Demolácie a búranie budov; zemné práce
45.11.1Demolácie, úpravy staveniska, vyčisťovacie práce
45.11.11Demolačné práce
45.11.12Príprava staveniska a vyčisťovacie práce
45.11.2Výkopové a súvisiace zemné práce
45.11.21Výkopové a súvisiace zemné práce
45.11.22Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky)
45.11.23Rekultivačné práce
45.11.24Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce
45.11.3Príprava územia na ťažbu
45.11.30Príprava územia na ťažbu
45.12Prieskumné vrty a vrtné práce
45.12.1Prieskumné vrty a vrtné práce
45.12.10Prieskumné vrty a vrtné práce
45.2Práce na hrubej stavbe budov a inžinierskych stavieb
45.21Práce na hrubej stavbe budov a inžinierskych stavieb
45.21.1Práce na hrubej stavbe budov
45.21.11Práce na hrubej stavbe budov jednobytových a dvojbytových
45.21.12Práce na hrubej stavbe budov viacbytových
45.21.13Práce na hrubej stavbe budov pre priemysel a skladovanie
45.21.14Práce na hrubej stavbe komerčných budov
45.21.15Práce na hrubej stavbe budov, i. n.
45.21.2Práce na hrubej stavbe mostov, visutých diaľnic, tunelov a podzemných dráh
45.21.21Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic
45.21.22Práce na hrubej stavbe tunelov a objektov podzemných dráh
45.21.3.Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení (káblov)
45.21.31Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy
45.21.32Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení
45.21.33Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice
45.21.34Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení nadzemných
45.21.35Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení podzemných
45.21.36Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných nadzemných
45.21.37Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných
45.21.4Práce na stavbe miestnych potrubných vedení a káblov (vrátane doplnkových prác)
45.21.41Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)
45.21.42Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)
45.21.43Práce na stavbe miestnych vedení elektrických nadzemných (vrátane doplnkových konštrukcií)
45.21.44Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)
45.21.45Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných nadzemných (vrátane doplnkových prác)
45.21.46Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)
45.21.5Práce na hrubej stavbe objektov pre energetiku, výrobu a ťažbu
45.21.51Práce na hrubej stavbe energetických výrobných objektov
45.21.52Práce na hrubej stavbe objektov na ťažbu a výrobu
45.21.6Práce na hrubej stavbe ostatných objektov, i. n.
45.21.61Práce na hrubej stavbe štadiónov a športových ihrísk
45.21.62Práce na hrubej stavbe plaveckých bazénov
45.21.63Práce na hrubej stavbe ostatných objektov na šport a rekreáciu
45.21.64Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.
45.21.7Práce na montáži prefabrikovaných konštrukcií
45.21.71Práce na montáži prefabrikovaných budov obytných
45.21.72Práce na montáži prefabrikovaných budov neobytných
45.21.73Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií
45.22Práce na strešných konštrukciách a pokrývačské práce
45.22.1Strešné práce
45.22.11Práce na strešných konštrukciách
45.22.12Pokrývačské práce a nátery striech
45.22.13Klampiarske práce
45.22.2Izolačné práce proti vode
45.22.20Izolačné práce proti vode
45.23Práce na výstavbe diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk
45.23.1Stavebné práce na výstavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, železníc a letiskových dráh
45.23.11Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk
45.23.12Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk
45.23.13Stavebné práce na stavbe železníc
45.23.14Stavebné práce na stavbe letiskových dráh
45.23.15Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch
45.23.2Stavebné práce na stavbe plôch na šport a rekreáciu
45.23.21Stavebné práce na stavbe plôch štadiónov a športových ihrísk
45.23.22Stavebné práce na stavbe plôch na šport a rekreáciu, i. n.
45.24Práce na hrubej stavbe vodohospodárskych diel
45.24.1Práce na hrubej stavbe vodných ciest, prístavov, hrádzí a iných vodných diel
45.24.11Práce na hrubej stavbe pobrežných a prístavných objektov
45.24.12Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
45.24.13Práce na hrubej stavbe vzdúvadiel, stavidiel a ostatných hydromechanických objektov
45.24.14Bagrovacie a ostatné práce na vodohospodárskych objektoch
45.25Ostatné špecializované stavebné práce
45.25.1Lešenárske práce
45.25.10Lešenárske práce
45.25.2Špeciálne základové práce a vŕtanie vodných studní
45.25.21Špeciálne základové práce
45.25.22Vŕtanie vodných studní
45.25.3Betonárske práce
45.25.31Železobetonárske práce
45.25.32Ostatné betonárske práce
45.25.4Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií
45.25.41Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií budov
45.25.42Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií ostatných objektov
45.25.5Murovanie a murárske práce
45.25.50Murovanie a murárske práce
45.25.6Ostatné špecializované stavebné práce
45.25.61Práce na výstavbe priemyselných komínov
45.25.62Ostatné špecializované stavebné práce, i. n.
45.3Stavebno-inštalačné práce
45.31Elektroinštalačné práce v budovách a ostatných objektoch
45.31.1Elektroinštalačné práce
45.31.11Elektroinštalačné práce v budovách bytových
45.31.12Elektroinštalačné práce v budovách nebytových
45.31.13Elektroinštalačné práce v ostatných objektoch
45.31.2Inštalovanie protipožiarneho a poplachového systému a domácich antén
45.31.21Inštalovanie protipožiarneho systému
45.31.22Inštalovanie bezpečnostného systému
45.31.23Inštalovanie domových antén a bleskozvodov
45.31.3Montáž a inštalovanie výťahov a eskalátorov
45.31.30Montáž a inštalovanie výťahov a eskalátorov
45.31.4Ostatné elektroinštalačné práce v budovách
45.31.41Elektroinštalácie telekomunikačných zariadení
45.31.42Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách vrátane inštalácie solárnych kolektorov
45.32Izolačné práce
45.32.1Izolačné práce
45.32.11Tepelnoizolačné práce
45.32.12Ostatné izolačné práce
45.33Inštalačné práce - pre technické zariadenie budov
45.33.1Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45.33.11Inštalovanie ústredného kúrenia
45.33.12Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
45.33.2Inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch
45.33.20Inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch
45.33.3Inštalovanie rozvodu plynu v stavebných objektoch
45.33.30Inštalovanie rozvodu plynu v stavebných objektoch
45.34Ostatné Stavebno-inštalačné práce
45.34.1Montáž oplotenia a zábradlí
45.34.10Montáž oplotenia a zábradlí
45.34.2Elektroinštalačné práce, i. n.
45.34.21Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov
45.34.22Ostatné elektroinštalačné práce, i. n.
45.34.3Ostatné inštalačné práce
45.34.31Montáž roliet a plátenných striech
45.34.32Ostatné inštalačné práce, i. n.
45.4Dokončovacie práce
45.41Omietkarské práce
45.41.1Omietkarské práce
45.41.10Omietkarské práce
45.42Stolárske a zámočnícke práce
45.42.1Stolárske a zámočnícke práce
45.42.11Osadzovanie dverných zárubní a okenných rámov
45.42.12Ostatné zámočnícke práce kovové
45.42.13Ostatné stolárske práce
45.43Obkladanie stien, pokládka dlažieb a kladenie dlážkových krytín
45.43.1Obkladanie stien a pokládka dlažieb
45.43.11Vonkajšie obkladanie stien a pokládka dlažieb
45.43.12Vnútorné obkladanie stien a pokládka dlažieb
45.43.2Kladenie ostatných dlážkových krytín, ostatná povrchová úprava stien a tapetovanie
45.43.21Kladenie pružných dlážkových krytín
45.43.22Kladenie ostatných dlážkových krytín
45.43.23Ostatná povrchová úprava stien a tapetovanie
45.43.3Vnútorné dekoračné práce
45.43.30Vnútorné dekoračné práce
45.44Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45.44.1Sklenárske práce
45.44.10Sklenárske práce
45.44.2Maliarske a natieračské práce
45.44.21Vnútorné maliarske a natieračské práce v budovách
45.44.22Vnútorné maliarske a natieračské práce na budovách
45.44.23Maľby a nátery ostatných stavieb
45.45Ostatné stavebné dokončovacie práce
45.45.1Ostatné stavebné dokončovacie práce
45.45.11Ozdobné práce
45.45.12Čistenie vonkajších fasád budov
45.45.13Ostatné dokončovacie práce, i. n.
45.5Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
45.50Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
45.50.1Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
45.50.10Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
GVEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, MOTOCYKLOV, TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
50PREDAJ, ÚDRŽBA A OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV, MALOOBCHODNÝ PREDAJ POHONNÝCH LÁTOK
50.1Predaj motorových vozidiel
50.10Predaj motorových vozidiel
50.10.1Veľkoobchod s motorovými vozidlami
50.10.11Veľkoobchod s nákladnými autami, návesmi, prívesmi, kamiónmi a autobusmi
50.10.12Veľkoobchod s ostatnými motorovými vozidlami na prepravu osôb
50.10.13Veľkoobchod s karavanmi a ostatnými kempingovými vozidlami
50.10.14Veľkoobchod s ostatnými motorovými vozidlami a motorovými vozidlami na špeciálne účely
50.10.2Maloobchodný predaj motorových vozidiel
50.10.21Maloobchodný predaj nových osobných motorových vozidiel
50.10.22Maloobchodný predaj ojazdených osobných motorových vozidiel
50.10.23Maloobchodný predaj karavanov a iných kempingových vozidiel
50.10.3Predaj motorových vozidiel na základe odmeny alebo zmluvy
50.10.30Predaj motorových vozidiel na základe odmeny alebo zmluvy
50.2Údržba a opravy motorových vozidiel
50.20Údržba a opravy motorových vozidiel
50.20.1Údržba a opravy osobných motorových vozidiel
50.20.11Bežná údržba a opravy osobných motorových vozidiel, okrem opráv elektrického systému, pneumatík a karosérií
50.20.12Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
50.20.13Opravy pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
50.20.14Opravy karosérií a pod. (dvere, zámky, okná, prelakovanie, havarované karosérie) osobných motorových vozidiel
50.20.2Údržba a opravy ostatných motorových vozidiel
50.20.21Bežná údržba a opravy ostatných motorových vozidiel, okrem opráv elektrického systému a karosérií
50.20.22Opravy elektrického systému ostatných motorových vozidiel
50.20.23Opravy karosérií a pod. (dvere, zámky, okná, prelakovanie, havarované karosérie) ostatných motorových vozidiel
50.20.3Ostatné služby súvisiace s údržbou motorových vozidiel
50.20.31Umývanie motorových vozidiel a iné podobné služby
50.20.32Automobilová pohotovostná cestná služba
50.3Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
50.30Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
50.30.1Veľkoobchod so súčiastkami a s príslušenstvom pre motorové vozidlá
50.30.11Veľkoobchod s pneumatikami
50.30.12Veľkoobchod s ostatnými časťami, súčasťami a príslušenstvom pre motorové vozidlá
50.30.2Maloobchodný predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
50.30.21Maloobchodný predaj pneumatík
50.30.22Maloobchodný predaj ostatných častí, súčastí a príslušenstva pre motorové vozidlá
50.30.3Sprostredkovanie (voľný alebo zmluvný predaj) predaja častí, súčastí a príslušenstva pre motorové vozidlá
50.30.30Sprostredkovanie (voľný alebo zmluvný predaj) predaja častí, súčastí a príslušenstva pre motorové vozidlá
50.4Predaj, údržba a opravy motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50.40Predaj, údržba a opravy motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50.40.1Veľkoobchod s motocyklami, ich súčiastkami a príslušenstvom
50.40.10Veľkoobchod s motocyklami, ich súčiastkami a príslušenstvom
50.40.2Maloobchodný predaj motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50.40.20Maloobchodný predaj motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50.40.3Sprostredkovanie predaja (voľný alebo zmluvný predaj) motocyklov, ich častí, súčastí a príslušenstva
50.40.30Sprostredkovanie predaja (voľný alebo zmluvný predaj) motocyklov, ich častí, súčastí a príslušenstva
50.40.4Údržba a opravy motocyklov
50.40.40Údržba a opravy motocyklov
50.5Maloobchodný predaj pohonných látok
50.50Maloobchodný predaj pohonných látok
50.50.1Maloobchodný predaj pohonných látok
50.50.10Maloobchodný predaj pohonných látok
51VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
51.1Sprostredkovanie veľkoobchodu
51.11Sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
51.11.1Sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
51.11.11Sprostredkovanie predaja živých zvierat
51.11.12Sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych a textilných surovín a polotovarov
51.12Sprostredkovanie predaja paliva, rúd, kovov a priemyselných chemikálií
51.12.1Sprostredkovanie predaja paliva, rúd, kovov a priemyselných chemikálií
51.12.11Sprostredkovanie predaja paliva
51.12.12Sprostredkovanie predaja rúd a kovov
51.12.13Sprostredkovanie predaja priemyselných chemikálií
51.13Sprostredkovanie predaja dreva a stavebných materiálov
51.13.1Sprostredkovanie predaja dreva a stavebných materiálov
51.13.11Sprostredkovanie predaja dreva a výrobkov z dreva
51.13.12Sprostredkovanie predaja ostatných stavebných materiálov
51.14Sprostredkovanie predaja strojov, priemyselného zariadenia, lodí a lietadiel
51.14.1Sprostredkovanie predaja strojov, priemyselného zariadenia, lodí a lietadiel
51.14.11Sprostredkovanie predaja kancelárskych strojov a počítačového zariadenia
51.14.12Sprostredkovanie predaja ostatných strojov a priemyselného zariadenia
51.14.13Sprostredkovanie predaja lodí a lietadiel
51.15Sprostredkovanie predaja nábytku, zariadenia a predmetov pre domácnosť, železiarskeho tovaru
51.15.1Sprostredkovanie predaja nábytku, zariadenia a predmetov pre domácnosť, železiarskeho tovaru
51.15.10Sprostredkovanie predaja nábytku, zariadenia a predmetov pre domácnosť, železiarskeho tovaru
51.16Sprostredkovanie predaja textilu, odevov, obuvi a koženého tovaru
51.16.1Sprostredkovanie predaja textilu, odevov, obuvi a koženého tovaru
51.16.11Sprostredkovanie predaja textilu
51.16.12Sprostredkovanie predaja odevov a obuvi
51.16.13Sprostredkovanie predaja koženého tovaru
51.17Sprostredkovanie predaja potravinárskeho tovaru, nápojov a tabakových výrobkov
51.17.1Sprostredkovanie predaja potravinárskeho tovaru, nápojov a tabakových výrobkov
51.17.11Sprostredkovanie predaja potravinárskeho tovaru a nápojov
51.17.12Sprostredkovanie predaja tabakových výrobkov
51.18Sprostredkovanie predaja ostatného tovaru, i. n.
51.18.1Sprostredkovanie predaja ostatného tovaru, i. n.
51.18.11Sprostredkovanie predaja farmaceutických a lekárskych výrobkov a kozmetiky
51.18.12Sprostredkovanie predaja ostatného tovaru, i. n.
51.19Sprostredkovanie predaja zmiešaného tovaru
51.19.1Sprostredkovanie predaja zmiešaného tovaru
51.19.10Sprostredkovanie predaja zmiešaného tovaru
51.2Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a so živými zvieratami
51.21Veľkoobchod s obilninami, so semenami a s krmivami
51.21.1Veľkoobchod s obilninami, so semenami a s krmivami
51.21.11Veľkoobchod s obilninami
51.21.12Veľkoobchod so semenami (okrem olejnatých)
51.21.13Veľkoobchod s olejnatými semenami a olejnatými plodmi
51.21.14Veľkoobchod s krmivami
51.21.15Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktmi, i. n.
51.22Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
51.22.1Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
51.22.10Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
51.23Veľkoobchod so živými zvieratami
51.23.1Veľkoobchod so živými zvieratami
51.23.10Veľkoobchod so živými zvieratami
51.24Veľkoobchod s kožkami, so surovou a s vypracovanou kožou
51.24.1Veľkoobchod s kožkami, so surovou a s vypracovanou kožou
51.24.10Veľkoobchod s kožkami, so surovou a s vypracovanou kožou
51.25Veľkoobchod s nespracovaným tabakom
51.25.1Veľkoobchod s nespracovaným tabakom
51.25.10Veľkoobchod s nespracovaným tabakom
51.3Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51.31Veľkoobchod s ovocím a so zeleninou
51.31.1Veľkoobchod s ovocím a so zeleninou
51.31.11Veľkoobchod so zemiakmi
51.31.12Veľkoobchod s nespracovanou zeleninou, ovocím a orechmi
51.32Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51.32.1Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51.32.11Veľkoobchod s mäsom, hydinou a so zverinou
51.32.12Veľkoobchod s mäsovými výrobkami
51.33Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi
51.33.1Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi
51.33.11Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami
51.33.12Veľkoobchod s vajcami
51.33.13Veľkoobchod s jedlými olejmi a tukmi
51.34Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
51.34.1Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
51.34.11Veľkoobchod s ovocnými a so zeleninovými šťavami, s minerálnymi vodami a nealkoholickými nápojmi
51.34.12Veľkoobchod s pivom, vínom a ostatnými alkoholickými nápojmi
51.35Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51.35.1Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51.35.10Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51.36Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami
51.36.1Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami
51.36.11Veľkoobchod s cukrom
51.36.12Veľkoobchod s cukrovinkami a čokoládou
51.37Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51.37.1Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51.37.10Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51.38Veľkoobchod s inými potravinami, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
51.38.1Veľkoobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
51.38.10Veľkoobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
51.38.2Veľkoobchod s inými potravinami
51.38.21Veľkoobchod so spracovanou zeleninou, s ovocím a orechmi
51.38.22Veľkoobchod s pekárskymi výrobkami, vrátane prípravkov pre detskú výživu a diétnych prípravkov
51.38.23Veľkoobchod s krmivami pre domáce zvieratá
51.38.24Veľkoobchod s ostatnými potravinárskymi výrobkami
51.39Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51.39.1Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51.39.11Veľkoobchod s mrazenými potravinami, nešpecializovaný
51.39.12Veľkoobchod s nemrazenými potravinami, nápojmi a tabakom, nešpecializovaný
51.4Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
51.41Veľkoobchod s textilom
51.41.1Veľkoobchod s textilom
51.41.11Veľkoobchod s látkami na výrobu odevov
51.41.12Veľkoobchod s ostatnými látkami a textilom
51.41.13Veľkoobchod s galantérnym tovarom
51.41.14Veľkoobchod s posteľnou a so stolovou bielizňou
51.42Veľkoobchod s odevami a obuvou
51.42.1Veľkoobchod s odevami a obuvou
51.42.11Veľkoobchod s vrchným ošatením
51.42.12Veľkoobchod so spodnou bielizňou
51.42.13Veľkoobchod s kožušinovými výrobkami
51.42.14Veľkoobchod s obuvou
51.42.15Veľkoobchod s odevnými doplnkami
51.43Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
51.43.1Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
51.43.11Veľkoobchod s elektrickými spotrebičmi (zariadeniami) pre domácnosť
51.43.12Veľkoobchod s osvetľovacími zariadeniami
51.43.13Veľkoobchod s drôtmi, vypínačmi a iným elektrickým inštalačným materiálom na použitie v domácnosti
51.43.2Veľkoobchod s rozhlasovými a televíznymi prijímačmi a nahratými nosičmi zvukového záznamu a DVD diskov
51.43.21Veľkoobchod s rozhlasovými a televíznymi prijímačmi a videoprístrojmi
51.43.22Veľkoobchod s gramofónovými platňami, audio a video páskami, CD a DVD diskami
51.44Veľkoobchod s porcelánom a so sklom, s tapetami a čistiacimi prostriedkami
51.44.1Veľkoobchod s porcelánom a so sklom, s tapetami a čistiacimi prostriedkami
51.44.11Veľkoobchod s kovovými stolnými a kuchynskými predmetmi pre domácnosť
51.44.12Veľkoobchod so skleneným, s porcelánovým a hrnčiarskym tovarom
51.44.13Veľkoobchod s tapetami
51.44.14Veľkoobchod s čistiacimi prostriedkami
51.45Veľkoobchod s kozmetickým tovarom
51.45.1Veľkoobchod s kozmetickým tovarom
51.45.10Veľkoobchod s kozmetickým tovarom
51.46Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
51.46.1Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom, chirurgickými a ortopedickými nástrojmi a pomôckami
51.46.11Veľkoobchod s farmaceutickým a so zdravotníckym tovarom
51.46.12Veľkoobchod s chirurgickými a ortopedickými nástrojmi a pomôckami
51.47Veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť
51.47.1Veľkoobchod s nábytkom pre domácnosť, dlážkovými krytinami a s inými neelektrickými výrobkami pre domácnosť
51.47.11Veľkoobchod s nábytkom pre domácnosť
51.47.12Veľkoobchod s neelektrickými výrobkami pre domácnosť
51.47.13Veľkoobchod s košikárskym tovarom, tovarom z korku, debnárskymi výrobkami a inými výrobkami z dreva
51.47.14Veľkoobchod s dlážkovými krytinami
51.47.15Veľkoobchod s výrobkami a so zariadením pre domácnosť, i. n.
51.47.2Veľkoobchod s papierenským tovarom, knihami, novinami, časopismi a kancelárskymi potrebami
51.47.21Veľkoobchod s knihami, novinami a časopismi
51.47.22Veľkoobchod s papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami
51.47.3Veľkoobchod s ostatným spotrebným tovarom
51.47.31Veľkoobchod s hudobnými nástrojmi a hudobninami
51.47.32Veľkoobchod s fotografickým a optickým tovarom
51.47.33Veľkoobchod s hrami a hračkami
51.47.34Veľkoobchod s hodinami, hodinkami a klenotmi
51.47.35Veľkoobchod so športovým tovarom, vrátane bicyklov
51.47.36Veľkoobchod s koženým tovarom a cestovnými potrebami
51.47.37Veľkoobchod s rôznym spotrebným tovarom, i. n.
51.5Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktmi, odpadom a so šrotom
51.51Veľkoobchod s tuhými, kvapalnými a plynnými palivami a so súvisiacimi produktmi
51.51.1Veľkoobchod s tuhými, kvapalnými a plynnými palivami a podobnými výrobkami
51.51.11Veľkoobchod s tuhými palivami
51.51.12Veľkoobchod s pohonnými látkami pre motorové vozidlá, vrátane lietadiel
51.51.13Veľkoobchod s ostatnými kvapalnými a plynnými palivami a so súvisiacimi produktmi
51.52Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51.52.1Veľkoobchod s kovovými rudami
51.52.11Veľkoobchod so železnými rudami
51.52.12Veľkoobchod s neželeznými rudami
51.52.2Veľkoobchod s kovmi v primárnej forme
51.52.21Veľkoobchod so železom a s oceľou v primárnej forme
51.52.22Veľkoobchod s neželeznými kovmi v primárnej forme
51.53Veľkoobchod s drevom, so stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením
51.53.1Veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva po prvotnom spracovaní
51.53.11Veľkoobchod so surovým drevom
51.53.12Veľkoobchod s výrobkami z dreva po prvotnom spracovaní
51.53.2Veľkoobchod s farbami, plochým sklom, so sanitárnym zariadením a s inými stavebnými materiálmi
51.53.21Veľkoobchod so sanitárnym zariadením
51.53.22Veľkoobchod s farbami, lakmi a náterovými látkami
51.53.23Veľkoobchod s plochým sklom
51.53.24Veľkoobchod s ostatnými stavebnými materiálmi
51.54Veľkoobchod so železiarskym tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami
51.54.1Veľkoobchod so železiarskym tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami
51.54.11Veľkoobchod so železiarskym tovarom
51.54.12Veľkoobchod s inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami
51.54.13Veľkoobchod s ručným náradím
51.55Veľkoobchod s chemickými výrobkami
51.55.1Veľkoobchod so základnými priemyselnými chemikáliami, s hnojivami, umelými živicami a umelými hmotami v primárnej forme
51.55.11Veľkoobchod s hnojivami a agrochemikáliami
51.55.12Veľkoobchod so syntetickými živicami a plastmi v primárnej forme
51.55.13Veľkoobchod s ostatnými priemyselnými chemikáliami
51.56Veľkoobchod s inými medziproduktmi
51.56.1Veľkoobchod s inými medziproduktmi
51.56.11Veľkoobchod s papierom, kartónom a lepenkou
51.56.12Veľkoobchod s textilnými vláknami
51.56.13Veľkoobchod s medziproduktmi inými ako poľnohospodárskymi, i. n.
51.57Veľkoobchod s odpadom a so šrotom
51.57.1Veľkoobchod s odpadom a so šrotom
51.57.10Veľkoobchod s odpadom a so šrotom
51.8Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a s príslušenstvom
51.81Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51.81.1Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51.81.11Veľkoobchod s obrábacími strojmi na opracovanie dreva
51.81.12Veľkoobchod s obrábacími strojmi na opracovanie kovov
51.81.13Veľkoobchod s obrábacími strojmi na opracovanie ostatných materiálov
51.82Veľkoobchod so strojmi a zariadením na ťažbu, pre stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51.82.1Veľkoobchod so strojmi a zariadením na ťažbu, pre stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51.82.10Veľkoobchod so strojmi a zariadením na ťažbu, pre stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51.83Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51.83.1Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51.83.10Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51.84Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a so softvérom
51.84.1Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a so softvérom
51.84.10Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a so softvérom
51.85Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením
51.85.1Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením
51.85.11Veľkoobchod s kancelárskymi, písacími, kopírovacími a počítačovými strojmi
51.85.12Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
51.86Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami
51.86.1Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami
51.86.10Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami
51.87Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a so zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii
51.87.1Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a so zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii
51.87.11Veľkoobchod s dopravnými zariadeniami inými ako motorové vozidlá, motocykle a bicykle
51.87.12Veľkoobchod so zásobami pre stroje a zariadenia
51.87.13Veľkoobchod so zdvíhacími a manipulačnými zariadeniami
51.87.14Veľkoobchod so strojmi pre priemysel výroby potravín, nápojov a tabaku
51.87.15Veľkoobchod s profesionálnymi elektrickými strojmi a prístrojmi
51.87.16Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a zariadeniami na všeobecné alebo špeciálne použitie
51.88Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov
51.88.1Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov
51.88.11Veľkoobchod s poľnohospodárskymi traktormi
51.88.12Veľkoobchod s poľnohospodárskymi a lesnými strojmi (okrem traktorov), príslušenstvom a nástrojmi
51.9Ostatný veľkoobchod
51.90Ostatný veľkoobchod
51.90.1Ostatný veľkoobchod
51.90.10Ostatný veľkoobchod
52MALOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV; OPRAVA TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
52.1Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52.11Maloobchod so zmiešaným tovarom s prevahou potravín, nápojov alebo tabakových výrobkov
52.11.1Maloobchod so zmiešaným tovarom s prevahou potravín, nápojov alebo tabakových výrobkov
52.11.11Maloobchod so zmiešaným tovarom s predajom mrazených potravín
52.11.12Maloobchod so zmiešaným tovarom s predajom nemrazených potravín, s prevahou potravín, nápojov alebo tabakových výrobkov
52.12Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52.12.1Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52.12.10Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52.2Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52.21Maloobchod s ovocím a so zeleninou
52.21.1Maloobchod s ovocím a so zeleninou
52.21.10Maloobchod s ovocím a so zeleninou
52.22Maloobchod s mäsom (vrátane hydiny) a mäsovými výrobkami
52.22.1Maloobchod s mäsom (vrátane hydiny) a mäsovými výrobkami
52.22.10Maloobchod s mäsom (vrátane hydiny) a mäsovými výrobkami
52.23Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
52.23.1Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
52.23.10Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
52.24Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
52.24.1Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
52.24.11Maloobchod s chlebom a cukrárskymi výrobkami
52.24.12Maloobchod s cukrovinkami
52.25Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
52.25.1Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
52.25.10Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
52.26Maloobchod s tabakovými výrobkami
52.26.1Maloobchod s tabakovými výrobkami
52.26.10Maloobchod s tabakovými výrobkami
52.27Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52.27.1Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52.27.11Maloobchod s mliekarenskými výrobkami a vajcami
52.27.12Špecializovaný maloobchod s predajom potravín, i. n.
52.3Maloobchod s farmaceutickým a zdravotníckym tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami
52.31Maloobchod s farmaceutickým tovarom - lekárne
52.31.1Maloobchod s farmaceutickým tovarom - lekárne
52.31.10Maloobchod s farmaceutickým tovarom - lekárne
52.32Maloobchod so zdravotníckym a s ortopedickým tovarom
52.32.1Maloobchod so zdravotníckym a s ortopedickým tovarom
52.32.10Maloobchod so zdravotníckym a s ortopedickým tovarom
52.33Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami
52.33.1Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami
52.33.10Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami
52.4Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
52.41Maloobchod s textilom
52.41.1Maloobchod s textilom a galantérnym tovarom
52.41.11Maloobchod s textilom, okrem galantérneho tovaru
52.41.12Maloobchod s galantérnym tovarom
52.42Maloobchod s odevami
52.42.1Maloobchod s odevami
52.42.10Maloobchod s odevami
52.43Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
52.43.1Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
52.43.11Maloobchod s obuvou
52.43.12Maloobchod s koženým tovarom a cestovnými potrebami
52.44Maloobchod s nábytkom, so svietidlami a s predmetmi pre domácnosť, i. n.
52.44.1Maloobchod s nábytkom, so svietidlami a s predmetmi pre domácnosť, i. n.
52.44.11Maloobchod s nábytkom pre domácnosť
52.44.12Maloobchod s rôznymi potrebami pre domácnosť, nožiarskymi výrobkami, kameninou, so sklenenými a s porcelánovými výrobkami
52.44.13Maloobchod so svietidlami
52.44.14Maloobchod s bytovým textilom, so záclonami, závesmi a pod., s výrobkami z textilných materiálov
52.44.15Maloobchod s výrobkami z dreva, korku a prútia
52.44.16Maloobchod s neelektrickými prístrojmi pre domácnosť, výrobkami a so zariadeniami, i. n.
52.45Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
52.45.1Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
52.45.10Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
52.45.2Maloobchod s rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, hudobnými nástrojmi, nahrávkami a DVD
52.45.21Maloobchod s audio- a videozariadeniami
52.45.22Maloobchod s audio- a videopáskami (nahratými i nenahratými), DVD, CD
52.45.23Maloobchod s hudobnými nástrojmi a hudobninami
52.46Maloobchod so železiarskym tovarom, s farbami a so sklom
52.46.1Maloobchod so železiarskym tovarom, s farbami a so sklom
52.46.11Maloobchod so železiarskym tovarom
52.46.12Maloobchod s farbami, lakmi a náterovými látkami
52.46.13Maloobchod so sklom
52.46.14Maloobchod s potrebami pre domácich majstrov
52.46.15Maloobchod so sanitárnym vybavením
52.46.16Maloobchod so stavebným materiálom, i. n.
52.47Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami
52.47.1Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami
52.47.11Maloobchod s knihami
52.47.12Maloobchod s novinami a časopismi
52.47.13Maloobchod s kancelárskymi potrebami
52.48Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach
52.48.1Špecializovaný maloobchod s kancelárskym nábytkom a zariadením, počítačovým, optickým a fotografickým vybavením a telekomunikačným zariadením
52.48.11Maloobchod s kancelárskym nábytkom
52.48.12Maloobchod s potrebami a zariadením pre kancelárie
52.48.13Maloobchod s počítačovým zariadením a so softvérom nevyrobenými na objednávku
52.48.14Maloobchod s fotografickými, optickými a presnými prístrojmi
52.48.15Maloobchod s telekomunikačným zariadením
52.48.2Špecializovaný maloobchod s hodinami, hodinkami a klenotmi, so športovým tovarom, s hrami a hračkami
52.48.21Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenotmi
52.48.22Maloobchod so športovým tovarom, vrátane bicyklov
52.48.23Maloobchod s hrami a hračkami
52.48.3Špecializovaný maloobchod s nepotravinárskym tovarom, i. n.
52.48.31Maloobchod s čistiacimi potrebami, tapetami a dlážkovými krytinami
52.48.32Maloobchod so živými kvetmi, s rastlinami, so semenami a s hnojivami
52.48.33Maloobchod s drobnými domácimi zvieratami
52.48.34Maloobchod so suvenírmi
52.48.35Maloobchod s vykurovacím olejom, plynom vo fľašiach, uhlím a drevom
52.48.36Maloobchod so známkami a s mincami
52.48.37Maloobchod prevádzkovaný umeleckými galériami
52.48.38Maloobchod s nepotravinárskym tovarom, i. n.
52.5Maloobchod s použitým tovarom a so starožitnosťami v predajniach
52.50Maloobchod s použitým tovarom a so starožitnosťami v predajniach
52.50.1Maloobchod s použitým tovarom a so starožitnosťami v predajniach
52.50.11Maloobchod so starožitnosťami
52.50.12Maloobchod s použitými knihami v predajniach
52.50.13Maloobchod s iným použitým tovarom v predajniach
52.6Maloobchod mimo predajní
52.61Maloobchodná zásielková služba
52.61.1Maloobchodná zásielková služba
52.61.11Maloobchodná zásielková služba špecializovaná na textil a odevy
52.61.12Maloobchodná zásielková služba špecializovaná na ostatné druhy tovaru
52.61.13Maloobchodná zásielková služba nešpecializovaná
52.61.2Maloobchodná služba cez internet
52.61.20Maloobchodná služba cez internet
52.62Maloobchodný predaj v stánkoch a na trhoviskách
52.62.1Maloobchodný predaj v stánkoch a na trhoviskách
52.62.11Maloobchodný predaj potravín a potravinárskych výrobkov v stánkoch a na trhoviskách
52.62.12Ostatný maloobchod prevádzkovaný v stánkoch a na trhoviskách
52.63Ostatný maloobchod mimo predajní
52.63.1Ostatný maloobchod mimo predajní
52.63.10Ostatný maloobchod mimo predajní
52.7Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
52.71Oprava obuvi a iných výrobkov z kože
52.71.1Oprava obuvi a Iných výrobkov z kože
52.71.10Oprava obuvi a iných výrobkov z kože
52.72Oprava elektrických zariadení pre domácnosť
52.72.1Oprava elektrických zariadení pre domácnosť
52.72.11Oprava rozhlasových a televíznych prijímačov a iných audiovizuálnych zariadení a prístrojov
52.72.12Oprava ostatných elektrických zariadení pre domácnosť
52.73Oprava hodín, hodiniek a klenotov
52.73.1Oprava hodín, hodiniek a klenotov
52.73.10Oprava hodín, hodiniek a klenotov
52.74Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť, i. n.
52.74.1Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť, i. n.
52.74.11Oprava odevov a bytového textilu
52.74.12Oprava bicyklov
52.74.13Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť, i. n.
HHOTELOVÉ A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
55HOTELOVÉ A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
55.1Hotelové služby
55.10Hotelové služby
55.10.1Hotelové služby
55.10.10Hotelové služby
55.2Služby poskytované v kempingoch a iných zariadeniach na krátkodobé ubytovanie
55.21Služby poskytované v ubytovniach mládeže, turistických ubytovniach a horských chatách
55.21.1Služby poskytované v ubytovniach mládeže, turistických ubytovniach a horských chatách
55.21.10Služby poskytované v ubytovniach mládeže, turistických ubytovniach a horských chatách
55.22Služby poskytované v kempingoch a táboriskách vhodných i pre karavany
55.22.1Služby poskytované v kempingoch a táboriskách vhodných i pre karavany
55.22.10Služby poskytované v kempingoch a táboriskách vhodných i pre karavany
55.23Ostatné krátkodobé ubytovacie služby
55.23.1Ostatné krátkodobé ubytovacie služby, i. n.
55.23.11Služby poskytované v detských prázdninových táboroch
55.23.12Služby poskytované v prázdninových strediskách a domovoch
55.23.13Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch
55.23.14Služby poskytované v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a v iných dopravných prostriedkoch
55.23.15Ostatné ubytovacie služby, i. n.
55.3Reštauračné služby
55.30Reštauračné služby
55.30.1Reštauračné služby
55.30.11Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou
55.30.12Služby spojené s podávaním jedál v železničných jedálnych vozňoch alebo na lodiach
55.30.13Služby spojené s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach
55.30.14Ostatné služby spojené s podávaním jedál
55.4Služby spojené s podávaním nápojov
55.40Služby spojené s podávaním nápojov
55.40.1Služby spojené s podávaním nápojov
55.40.10Služby spojené s podávaním nápojov
55.5Služby jedální a dodávky hotových jedál
55.51Služby jedální
55.51.1Služby jedální
55.51.10Služby jedální
55.52Služby spojené s dodávkou hotových jedál
55.52.1Služby spojené s dodávkou hotových jedál
55.52.11Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti
55.52.12Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre spoločnosti prevádzkujúce dopravu
55.52.13Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre iné spoločnosti a zariadenia
IDOPRAVA, SKLADOVANIE A SLUŽBY PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
60POZEMNÁ A POTRUBNÁ DOPRAVA
60.1Železničná doprava
60.10Železničná doprava
60.10.1Medzimestská železničná doprava osôb
60.10.11Medzimestská železničná doprava osôb
60.10.12Medzimestská železničná doprava osôb a automobilov
60.10.2Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava nákladov
60.10.21Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava mrazeného alebo chladeného tovaru
60.10.22Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava ropných produktov
60.10.23Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava ostatných kvapalných materiálov alebo plynov
60.10.24Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava kontajnerových nákladov
60.10.25Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava poštových zásielok
60.10.26Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava voľne loženého suchého tovaru
60.10.27Železničná medzimestská, prímestská a mestská doprava ostatných nákladov
60.10.3Služby železničné vlečné a tlačné
60.10.30Služby železničné vlečné a tlačné
60.2Iná pozemná doprava
60.21Iná pozemná doprava osôb pravidelná
60.21.1Mestská a prímestská železničná doprava osôb
60.21.10Mestská a prímestská železničná doprava osôb
60.21.2Kombinovaná (zmiešaná) pozemná doprava
60.21.20Kombinovaná (zmiešaná) pozemná doprava
60.21.3Mestská a prímestská pravidelná doprava osôb okrem železničnej
60.21.31Mestská a prímestská pravidelná cestná doprava
60.21.32Mestská a prímestská pravidelná špeciálna doprava osôb
60.21.4Medzimestská doprava osôb iná ako železničná
60.21.41Medzimestská pravidelná doprava osôb iná ako železničná
60.21.42Medzimestská pravidelná špeciálna doprava osôb iná ako železničná
60.21.5Doprava osôb visutými a pozemnými lanovkami (dráhami), lyžiarskymi vlekmi a ostatná pravidelná osobná pozemná doprava
60.21.51Doprava osôb visutými a pozemnými lanovkami (dráhami) a lyžiarskymi vlekmi
60.21.52Ostatná pozemná doprava osôb
60.22Taxislužba a služby spojené s prenájmom osobných vozidiel s obsluhou
60.22.1Taxislužba a služby spojené s prenájmom osobných vozidiel s obsluhou
60.22.11Taxislužba
60.22.12Služby spojené s prenájmom osobných vozidiel s obsluhou
60.23Iná pozemná doprava osôb nepravidelná a služby s ňou spojené
60.23.1Iná pozemná doprava osôb nepravidelná a služby s ňou spojené
60.23.11Služby spojené s prenájmom autobusov a autokarov s obluhou
60.23.12Služby spojené s vyhliadkovými jazdami autobusov
60.23.13Doprava osôb v dopravných prostriedkoch ťahaných ľuďmi alebo zvieratami
60.23.14Ostatná nepravidelná doprava osôb, i. n.
60.24Cestná doprava nákladov
60.24.1Služby cestnej nákladnej dopravy poskytované špeciálnymi vozidlami
60.24.11Doprava nákladov vozidlami určenými na mrazený a chladený tovar
60.24.12Doprava špeciálnymi vozidlami na prepravu ropných produktov
60.24.13Doprava špeciálnymi vozidlami na ostatné kvapalné produkty a plyny
60.24.14Doprava kontajnerových nákladov cestnými dopravnými prostriedkami
60.24.15Sťahovanie nábytku cestnými vozidlami
60.24.16Doprava voľne loženého suchého tovaru cestnými vozidlami
60.24.17Doprava špeciálnymi druhmi vozidiel, i. n.
60.24.2Služby cestnej nákladnej dopravy poskytované inými ako špeciálnymi vozidlami
60.24.21Cestná doprava poštových zásielok
60.24.22Cestná doprava ostatných nákladov
60.24.3Prenájom nákladných vozidiel s obsluhou
60.24.30Prenájom nákladných vozidiel s obsluhou
60.3Potrubná doprava
60.30Potrubná doprava
60.30.1Služby spojené s potrubnou dopravou
60.30.11Doprava ropy a ropných produktov
60.30.12Doprava prírodného plynu
60.30.13Potrubná doprava ostatných produktov
61VODNÁ DOPRAVA
61.1Námorná a pobrežná doprava
61.10Námorná a pobrežná doprava
61.10.1Námorná a pobrežná doprava osôb
61.10.11Doprava osôb kompami
61.10.12Ostatná osobná doprava
61.10.2Námorná a pobrežná doprava nákladov
61.10.21Doprava mrazeného alebo chladeného tovaru
61.10.22Doprava ropy
61.10.23Doprava iných kvapalín alebo plynov
61.10.24Doprava kontajnerových nákladov
61.10.25Doprava poštových zásielok
61.10.26Doprava voľne loženého suchého tovaru
61.10.27Doprava ostatných nákladov
61.10.3Služby spojené s prenájmom námorných lodí s posádkou, služby vlečných a tlačných lodí
61.10.31Služby spojené s prenájmom námorných lodí s posádkou
61.10.32Služby vlečných a tlačných lodí
61.2Vnútrozemská vodná doprava
61.20Vnútrozemská vodná doprava
61.20.1Vnútrozemská vodná doprava osôb
61.20.11Doprava osôb kompami
61.20.12Ostatná osobná doprava
61.20.2Vnútrozemská vodná doprava nákladov
61.20.21Doprava mrazeného alebo chladeného tovaru
61.20.22Doprava ropy
61.20.23Doprava iných kvapalín alebo plynov
61.20.24Doprava kontajnerových nákladov
61.20.25Doprava ostatných nákladov
61.20.3Služby spojené s prenájmom iných ako námorných lodí s posádkou, služby vlečných a tlačných lodí
61.20.31Služby spojené s prenájmom iných ako námorných lodí s posádkou
61.20.32Služby vlečných a tlačných lodí
62VZDUŠNÁ DOPRAVA
62.1Pravidelná letecká doprava
62.10Pravidelná letecká doprava
62.10.1Pravidelná letecká doprava osôb
62.10.10Pravidelná letecká doprava osôb
62.10.2Letecká doprava nákladov pravidelná
62.10.21Letecká doprava poštových zásielok pravidelná
62.10.22Letecká doprava kontajnerových nákladov pravidelná
62.10.23Letecká doprava ostatných nákladov pravidelná
62.2Nepravidelná letecká doprava
62.20Nepravidelná letecká doprava
62.20.1Nepravidelná letecká doprava osôb
62.20.10Nepravidelná letecká doprava osôb
62.20.2Nepravidelná letecká doprava nákladov
62.20.20Nepravidelná letecká doprava nákladov
62.20.3Služby spojené s prenájmom lietadiel s posádkou
62.20.30Služby spojené s prenájmom lietadiel s posádkou
62.3Kozmická doprava
62.30Kozmická doprava
62.30.1Kozmická doprava
62.30.10Kozmická doprava
63VEDĽAJŠIE A POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVE, SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
63.1Manipulácia s nákladom, skladovanie a služby s tým spojené
63.11Manipulácia s nákladom
63.11.1Manipulácia s nákladom
63.11.11Služby spojené s manipuláciou s kontajnermi
63.11.12Služby spojené s manipuláciou s inými druhmi nákladov
63.12Skladovanie a uskladňovanie
63.12.1Skladovanie a uskladňovanie
63.12.11Skladovanie mrazeného alebo chladeného tovaru
63.12.12Skladovanie kvapalín alebo plynov
63.12.13Skladovanie obilia
63.12.14Skladovanie ostatného tovaru
63.2Iné vedľajšie služby v doprave
63.21Iné vedľajšie služby v pozemnej doprave
63.21.1Pomocné služby spojené so železničnou dopravou
63.21.10Pomocné služby spojené so železničnou dopravou a služby železničných staníc
63.21.2Pomocné služby spojené s cestnou dopravou
63.21.21Služby autobusových staníc
63.21.22Služby spojené s prevádzkou cestnej siete
63.21.23Služby spojené s prevádzkou mostov a tunelov
63.21.24Parkovacie služby
63.21.25Ostatné pomocné služby v cestnej doprave, i. n.
63.22Iné vedľajšie služby vo vodnej doprave
63.22.1Iné vedľajšie služby vo vodnej doprave
63.22.11Služby spojené s prevádzkou prístavov, osobných prístavísk a vodných ciest (okrem manipulácie s nákladom)
63.22.12Služby lodivodov
63.22.13Služby prístavné
63.22.14Služby a pomoc pri navigácii
63.22.15Služby záchranárske a vyslobodzovacie
63.22.16Ostatné pomocné služby vo vodnej doprave
63.23Iné vedľajšie služby vo vzdušnej doprave
63.23.1Iné vedľajšie služby vo vzdušnej doprave
63.23.11Služby spojené s prevádzkou letiska (okrem manipulácie s nákladom)
63.23.12Služby spojené s riadením letovej prevádzky
63.23.13Ostatné pomocné služby v leteckej doprave
63.3Služby cestovných kancelárií, agentúr; turistické služby, i. n.
63.30Služby cestovných kancelárií, agentúr a cestovných dopravcov, turistické služby, i. n.
63.30.1Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby, i. n.
63.30.11Služby spojené s organizáciou turistických zájazdov
63.30.12Predaj cestovných lístkov, ubytovania a zájazdov podľa dohody
63.30.13Informačné služby pre turistov
63.30.14Sprievodcovské služby
63.4Služby iných dopravných agentúr
63.40Služby iných dopravných agentúr
63.40.1Služby v nákladnej doprave
63.40.11Služby dopravných sprostredkovateľov (ship-broker)
63.40.12Služby ostatných dopravných agentov
63.40.2Ostatné podporné a pomocné služby v oblasti dopravy
63.40.20Ostatné podporné a pomocné služby v oblasti dopravy
64SLUŽBY PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ (POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY)
64.1Poštové a doručovateľské služby
64.11Služby štátnej pošty
64.11.1Poštové služby
64.11.11Poštové služby súvisiace s distribúciou novín a časopisov
64.11.12Poštové služby súvisiace s distribúciou listov
64.11.13Poštové služby súvisiace s distribúciou balíkov
64.11.14Služby pri poštových priehradkách
64.11.15Ostatné poštové služby
64.12Doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou
64.12.1Doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou
64.12.11Doručovateľské služby s použitím rôznych druhov spojenia
64.12.12Ostatné doručovateľské služby
64.2Služby telekomunikácií
64.20Služby telekomunikácií
64.20.1Služby spojené s prenosom údajov a informácií
64.20.11Verejná miestna telefónna služba
64.20.12Verejná diaľková telefónna služba
64.20.13Mobilná telefónna služba
64.20.14Služby poskytované účastníckym podnikateľským sieťam
64.20.15Služby poskytované prideleným podnikateľským sieťam
64.20.16Služby poskytované údajovým sieťam
64.20.18Služby súvisiace s napojením na internet
64.20.2Ostatné telekomunikačné služby
64.20.21Služby spojené s televíznym vysielaním a prenosom televízneho signálu
64.20.22Služby spojené s rozhlasovým vysielaním a prenosom rozhlasového signálu
64.20.23Prepojovacie služby
64.20.28Ostatné telekomunikačné služby
64.20.3Služby spojené s káblovou televíziou a rozhlasom po drôte
64.20.30Služby spojené s káblovou televíziou a rozhlasom po drôte
JFINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
65FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE, OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA
65.1Peňažné sprostredkovanie a súvisiace služby
65.11Služby centrálnych bánk
65.11.1Služby centrálnych bánk
65.11.10Služby centrálnych bánk
65.12Služby ostatných peňažných inštitúcií
65. 12.1Služby ostatných peňažných inštitúcií
65.12.10Služby ostatných peňažných inštitúcií
65.2Ostatné finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené
65.21Služby finančného leasingu
65.21.1Služby finančného leasingu
65.21.10Služby finančného leasingu
65.22Ostatné poskytovanie úverov a služby s tým spojené
65.22.1Ostatné poskytovanie úverov a služby s tým spojené
65.22.10Ostatné poskytovanie úverov a služby s tým spojené
65.23Ostatné finančné sprostredkovanie, i. n. a služby s tým spojené, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65.23.1Ostatné finančné sprostredkovanie, i. n. a služby s tým spojené, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65.23.10Ostatné finančné sprostredkovanie, i. n. a služby s tým spojené, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
66POISTENIE A DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE, OKREM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
66.0Poistenie a dôchodkové zabezpečenie, okrem povinného sociálneho zabezpečenia a služby s tým spojené
66.01Životné poistenie
66.01.1Životné poistenie
66.01.11Životné poistenie a služby s tým spojené
66.01.12Zaisťovacie služby súvisiace so životným poistením
66.02Dôchodkové zabezpečenie
66.02.1Dôchodkové zabezpečenie a služby s tým spojené
66.02.11Dôchodkové zabezpečenie a služby s tým spojené
66.02.12Zaisťovacie služby súvisiace s dôchodkovým zabezpečením
66.03Neživotné poistenie
66.03.1Úrazové a zdravotné poistenie a služby s tým spojené
66.03.11Úrazové poistenie a služby s tým spojené
66.03.12Zdravotné poistenie a služby s tým spojené
66.03.13Trvalé zdravotné poistenie a služby s tým spojené
66.03.2Poistenie motorových vozidiel a služby s tým spojené
66.03.21Poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škody a služby s tým spojené
66.03.22Ostatné služby poistenia motorových vozidiel a služby s tým spojené
66.03.3Dopravné poistenie a poistenie nákladu a služby s tým spojené
66.03.31Námorné, letecké, dopravné poistenie a služby s tým spojené
66.03.32Poistenie nákladu
66.03.4Poistenie proti požiaru a inému poškodeniu majetku a služby s tým spojené
66.03.40Poistenie proti požiaru a inému poškodeniu majetku a služby s tým spojené
66.03.5Všeobecné poistenie zákonnej zodpovednosti a služby s tým spojené
66.03.50Všeobecné poistenie zákonnej zodpovednosti a služby s tým spojené
66.03.6Úverové poistenie, záručné poistenie a služby s tým spojené
66.03.60Úverové poistenie, záručné poistenie a služby s tým spojené
66.03.7Poistenie finančnej podpory, výdavkov právnej ochrany, finančnej straty a služby s tým spojené
66.03.71Poistenie finančnej podpory a služby s tým spojené
66.03.72Poistenie výdavkov právnej ochrany a služby s tým spojené
66.03.73Poistenie rôznych finančných strát a služby s tým spojené
66.03.8Ostatné neživotné poistenie a služby s tým spojené
66.03.80Ostatné neživotné poistenie a služby s tým spojené
66.03.9Zaisťovacie služby súvisiace s neživotným poistením
66.03.90Zaisťovacie služby súvisiace s neživotným poistením
67POMOCNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM
67.1Pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67.11Správa finančných trhov a služby s tým spojené
67.11.1Správa finančných trhov a služby s tým spojené
67.11.10Správa finančných trhov a služby s tým spojené
67.12Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67.12.1Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67.12.10Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67.13Ostatné pomocné služby spojené s finančným sprostredkovaním, i. n.
67.13.1Ostatné pomocné služby spojené s finančným sprostredkovaním, i. n.
67.13.10Ostatné pomocné služby spojené s finančným sprostredkovaním, i. n.
67.2Pomocné služby spojené s poistením a dôchodkovým zabezpečením
67.20Pomocné služby spojené s poistením a dôchodkovým zabezpečením
67.20.1Pomocné služby spojené s poistením a dôchodkovým zabezpečením
67.20.10Pomocné služby spojené s poistením a dôchodkovým zabezpečením
67.20.2Poisťovacie služby, služby maklérov a agentúr
67.20.20Poisťovacie služby, služby maklérov a agentúr
KNEHNUTEĽNOSTI, PRENÁJOM A OBCHODNÉ SLUŽBY
70SLUŽBY V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
70.1Služby v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastných nehnuteľností
70.11Služby spojené s rozvojom a predajom nehnuteľností
70.11.1Služby spojené s rozvojom a predajom nehnuteľností
70.11.11Služby spojené s rozvojom a predajom obytných nehnuteľností
70.11.12Služby spojené s rozvojom a predajom neobytných nehnuteľností
70.12Nákup a predaj vlastných nehnuteľností
70.12.1Nákup a predaj vlastných nehnuteľností
70.12.11Nákup a predaj obytných budov, vrátane pozemkov
70.12.12Nákup a predaj nezastavaných stavebných pozemkov
70.12.13Nákup a predaj neobytných budov (nebytových priestorov), vrátane pozemkov
70.12.14Nákup a predaj nestavebných pozemkov
70.2Prenájom vlastných nehnuteľností
70.20Prenájom vlastných nehnuteľností
70.20.1Prenájom vlastných nehnuteľností
70.20.11Služby spojené s prenájmom a leasingom vlastných obytných nehnuteľností
70.20.12Služby spojené s prenájmom a leasingom vlastných neobytných nehnuteľností
70.3Služby v oblasti nehnuteľností na základe zmluvy
70.31Služby realitných kancelárií na základe zmluvy
70.31.1Služby realitných kancelárií na základe zmluvy
70.31.11Služby spojené s predajom obytných budov, vrátane pozemkov na základe zmluvy
70.31.12Služby spojené s predajom nezastavaných pozemkov na základe zmluvy
70.31.13Služby spojené s predajom neobytných budov, vrátane pozemkov na základe zmluvy
70.31.14Služby spojené s predajom nestavebných pozemkov na základe zmluvy
70.31.15Služby oceňovania na základe zmluvy
70.32Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe zmluvy
70.32.1Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe zmluvy
70.32.11Služby realitných kancelárií pri správe obytných nehnuteľností na základe zmluvy
70.32.12Služby realitných kancelárií pri správe neobytných nehnuteľností na základe zmluvy
70.32.13Služby realitných kancelárií pri správe zariadení a upratovacie služby
71SLUŽBY SPOJENÉ S PRENÁJMOM STROJOV A ZARIADENÍ BEZ OBSLUHY, PRENÁJOM TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
71.1Prenájom automobilov a služby s tým spojené
71.10Prenájom automobilov a služby s tým spojené
71.10.1Služby spojené s leasingom a prenájmom osobných automobilov a ľahkých dodávkových vozidiel do 3,5 t bez obsluhy
71.10.10Služby spojené s leasingom a prenájmom osobných automobilov a ľahkých dodávkových vozidiel do 3,5 t bez obsluhy
71.2Prenájom iných dopravných prostriedkov a služby s tým spojené
71.21Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov a služby s tým spojené
71.21.1Služby spojené s leasingom a prenájmom iných pozemných dopravných prostriedkov bez obsluhy
71.21.11Služby spojené s leasingom a prenájmom nákladných dopravných prostriedkov bez obsluhy
71.21.12Služby spojené s leasingom a prenájmom koľajových vozidiel
71.21.13Služby spojené s leasingom a prenájmom kontajnerov
71.21.14Služby spojené s leasingom a prenájmom motocyklov, karavanov a kempingových vozidiel
71.21.15Služby spojené s leasingom a prenájmom ostatných pozemných dopravných zariadení bez obsluhy
71.22Prenájom vodných dopravných prostriedkov a služby s tým spojené
71.22.1Služby spojené s leasingom a prenájmom lodí bez obsluhy
71.22.10Služby spojené s leasingom a prenájmom lodí bez obsluhy
71.23Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov a služby s tým spojené
71.23.1Služby spojené s leasingom a prenájmom lietadiel bez obsluhy
71.23.10Služby spojené s leasingom a prenájmom lietadiel bez obsluhy
71.3Prenájom iných strojov a zariadení a služby s tým spojené
71.31Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení a služby s tým spojené
71.31.1Služby spojené s leasingom a prenájmom poľnohospodárskych strojov a zariadení bez obsluhy
71.31.10Služby spojené s leasingom a prenájmom poľnohospodárskych strojov a zariadení bez obsluhy
71.32Prenájom stavebných strojov a služby s tým spojené
71.32.1Služby spojené s leasingom a prenájmom stavebných strojov a zariadení bez obsluhy
71.32.10Služby spojené s leasingom a prenájmom stavebných strojov a zariadení bez obsluhy
71.33Prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov a služby s tým spojené
71.33.1Služby spojené s leasingom a prenájmom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov bez obsluhy
71.33.11Služby spojené s leasingom a prenájmom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy
71.33.12Služby spojené s leasingom a prenájmom počítačov
71.34Prenájom ostatných strojov a zariadení, i. n. a služby s tým spojené
71.34.1Služby spojené s leasingom a prenájmom ostatných strojov a zariadení bez obsluhy
71.34.10Služby spojené s leasingom a prenájmom ostatných strojov a zariadení bez obsluhy
71.4Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť, i. n. a služby s tým spojené
71.40Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť, i. n. a služby s tým spojené
71.40.1Služby spojené s leasingom a prenájmom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
71.40.11Služby spojené s leasingom a prenájmom televíznych a rozhlasových prijímačov, videorekordérov a podobných prístrojov a zariadení
71.40.12Služby spojené s leasingom a prenájmom videonahrávok a DVD
71.40.13Služby spojené s leasingom a prenájmom nábytku a ostatného vybavenia a prístrojov pre domácnosť
71.40.14Služby spojené s leasingom a prenájmom predmetov a zariadení na rekreačné účely a zábavné účely
71.40.15Služby spojené s leasingom a prenájmom hudobných nástrojov
71.40.16Služby spojené s leasingom a prenájmom ostatných predmetov osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
72POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE SLUŽBY
72.1Hardvérové poradenstvo
72.10Hardvérové poradenstvo
72.10.1Hardvérové poradenstvo
72.10.10Hardvérové poradenstvo
72.2Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
72.21Nakladateľstvo v oblasti softvéru
72.21.1Softvérové balíky
72.21.11Systémy a nástroje užívateľského softvéru
72.21.12Publikovanie aplikačného softvéru
72.21.2Nahrané nosiče na automatické spracovanie údajov
72.21.20Nahrané nosiče na automatické spracovanie údajov8524[.31+.4+.6+.9]
72.22Ostatné softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
72.22.1Softvérové poradenstvo a dodávateľské služby, i. n.
72.22.11Systémové a technické poradenstvo
72.22.12Vývoj softvéru na objednávku
72.22.13Systémová analýza a programovanie
72.22.14Služby pri údržbe systémov
72.22.15Ostatné odborné služby
72.3Spracovanie údajov a služby s tým spojené
72.30Spracovanie údajov a služby s tým spojené
72.30.1Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
72.30.10Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
72.30.2Počítačové spracovanie údajov a služby s tým spojené
72.30.21Služby súvisiace so spracovaním údajov a ich tabeláciou
72.30.22Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov
72.30.23Služby weboveho servera
72.30.24Ostatné služby súvisiace so spracovaním údajov
72.30.3Predaj internetovej reklamnej plochy webovými servermi
72.30.30Predaj internetovej reklamnej plochy webovými servermi
72.4Služby súvisiace s databázami
72.40Služby súvisiace s databázami; on-line publikovanie
72.40.1Služby súvisiace s databázami
72.40.11On-line publikovanie
72.40.12Služby weboveho vyhľadávania
72.40.13Ostatné databázové služby
72.40.2Predaj internetovej reklamnej plochy, i. n.
72.40.20Predaj internetovej reklamnej plochy, i. n.
72.5Údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov a služby s tým spojené
72.50Údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov a služby s tým spojené
72.50.1Údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov a služby s tým spojené
72.50.11Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov a služby s tým spojené
72.50.12Údržba a oprava počítačov
72.6Ostatné služby súvisiace s počítačmi
72.60Ostatné služby súvisiace s počítačmi
72.60.1Ostatné služby súvisiace s počítačmi
72.60.10Ostatné služby súvisiace s počítačmi
73VÝSKUM A VÝVOJ A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ
73.1Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti prírodných a technických vied
73.10Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti prírodných a technických vied
73.10.1Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti prírodných a technických vied
73.10.11Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom fyzikálnych vied
73.10.12Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom chemických a biologických vied
73.10.13Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom strojárstva a technológií
73.10.14Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom poľnohospodárskych vied
73.10.15Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom lekárskych vied a farmácie
73.10.16Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom ostatných prírodných vied
73.2Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti humanitných a spoločenských vied
73.20Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti humanitných a spoločenských vied
73.20.1Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti humanitných a spoločenských vied
73.20.11Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti kultúry, sociológie a psychológie
73.20.12Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti ekonomických vied
73.20.13Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti právnych vied
73.20.14Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti lingvistiky a jazykov
73.20.15Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti ostatných humanitných a spoločenských vied
74INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY
74.1Služby súvisiace s právnym, daňovým a podnikateľským poradenstvom, audítorskou službou, službou účtovnej evidencie, vedením účtových kníh, revíziami účtov, prieskumom trhu a verejnej mienky, holdingmi
74.11Právne služby
74.11.1Právne služby
74.11.11Právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach trestných
74.11.12Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach všeobecného charakteru
74.11.13Právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach štatutárnych
74.11.14Poradenská služba v oblasti patentov a autorských práv
74.11.15Notárske služby
74.11.16Aukčné služby
74.11.17Ostatné právne poradenské a informačné služby
74.12Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo a služby s tým spojené
74.12.1Účtovná evidencia, vedenie a kontrola účtov, audítorské služby
74.12.11Finančné audítorské služby
74.12.12Preverovanie účtov
74.12.13Služby spojené so zostavením účtovej uzávierky
74.12.14Ostatné účtovnícke služby
74.12.2Vedenie účtových kníh, okrem daňových priznaní
74.12.20Vedenie účtových kníh, okrem daňových priznaní
74.12.3Služby daňového poradenstva
74.12.30Služby daňového poradenstva
74.13Služby prieskumu trhu a verejnej mienky
74.13.1Služby prieskumu trhu a verejnej mienky
74.13.11Prieskum trhu a podobné služby
74.13.12Služby spojené s prieskumom verejnej mienky
74.14Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a služby s tým spojené (podnikateľské poradenstvo)
74.14.1Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a služby s tým spojené (podnikateľské poradenstvo)
74.14.11Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia podniku
74.14.12Poradenské služby v oblasti finančného riadenia podniku (okrem dane zo zisku)
74.14.13Poradenské služby v oblasti marketingu
74.14.14Poradenské služby v oblasti pracovných síl
74.14.15Poradenské služby v oblasti riadenia výroby
74.14.16Poradenské služby v oblasti styku s verejnosťou
74.14.17Poradenské služby v iných oblastiach riadenia
74.14.2Ostatné služby v oblasti riadenia, i. n.
74.14.21Projektovacie služby, okrem stavebných projektov
74.14.22Ostatné služby v oblasti riadenia, i. n.
74.15Služby týkajúce sa riadenia holdingových spoločností
74.15.1Služby týkajúce sa riadenia holdingových spoločností
74.15.10Služby týkajúce sa riadenia holdingových spoločností
74.2Architektonické služby a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
74.20Architektonické služby a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
74.20.1Plány, projekty, výkresy na architektonické účely, inžinierske účely, atď.
74.20.10Plány, projekty, výkresy na architektonické účely, inžinierske účely atď.4906
74.20.2Služby architektonické
74.20.21Poradenské a predbežné návrhárske architektonické služby
74.20.22Návrhárske architektonické služby
74.20.23Ostatné architektonické služby
74.20.3Služby inžinierske
74.20.31Technická expertíza, poradenstvo a konzultačné služby
74.20.32Inžinierske služby spojené s návrhom konštrukcie základov a konštrukcie budov
74.20.33Inžinierske služby spojené s návrhom technického zariadenia budov a elektroinštalácie
74.20.34Inžinierske služby spojené s návrhom konštrukcie stavebných objektov iných ako budov
74.20.35Inžinierske služby spojené s návrhom priemyselnej výstavby
74.20.36Inžinierske služby spojené s navrhovaním, i. n.
74.20.37Ostatné inžinierske služby
74.20.4Jednotné (integrované) inžinierske služby na dodanie stavby „na kľúč"
74.20.40Jednotné (integrované) inžinierske služby na dodanie stavby „na kľúč"
74.20.5Architektonické a súvisiace služby pri vypracovaní plánov mestskej a územnej zástavby
74.20.51Architektonické a súvisiace služby pri vypracúvaní plánov mestskej zástavby
74.20.52Architektonické a súvisiace služby pri vypracúvaní plánov územnej zástavby
74.20.6Manažérske služby súvisiace so stavebníctvom
74.20.60Manažérske služby súvisiace so stavebníctvom
74.20.7Inžinierske služby súvisiace s vedeckým a technickým poradenstvom
74.20.71Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumové služby
74.20.72Služby podzemného prieskumu
74.20.73Služby povrchového prieskumu
74.20.74Služby kartografické - zostavovanie máp
74.20.75Technické konzultačné služby, okrem inžinierskych
74.3Technické skúšky a analýzy a služby s tým spojené
74.30Technické skúšky a analýzy a služby s tým spojené
74.30.1Technické skúšky a analýzy a služby s tým spojené
74.30.11Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
74.30.12Skúšky a analýzy fyzikálnych vlastností
74.30.13Skúšky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
74.30.14Služby automobilovej technickej kontroly
74.30.15Služby ostatnej technickej kontroly
74.30.16Ostatné technické skúšky a analýzy
74.4Reklamné služby
74.40Reklamné služby
74.40.1Reklamné služby
74.40.11Predaj reklamnej plochy alebo času za províziu
74.40.12Plánovanie, stvárnenie a umiestnenie reklamy
74.40.13Ostatné reklamné služby
74.40.2Predaj reklamnej plochy alebo času, i. n.
74.40.20Predaj reklamnej plochy alebo času, i. n.
74.5Nábor a zabezpečovanie pracovných síl
74.50Nábor a zabezpečovanie pracovných síl
74.50.1Služby spojené s rozmiestňovaním personálu
74.50.11Služby konzultačných firiem na výber zamestnancov
74.50.12Služby spojené s rozmiestňovaním pomocného administratívneho personálu a iných zamestnancov
74.50.2Služby spojené s ponukou zamestnancov
74.50.21Služby spojené s ponukou pomocných administratívnych zamestnancov
74.50.22Služby spojené s ponukou zamestnancov na výpomoc v domácnosti
74.50.23Služby spojené s ponukou zamestnancov pre komerčné alebo priemyselné odvetvia
74.50.24Služby spojené s ponukou opatrovateľských zamestnancov
74.50.25Služby spojené s ponukou ostatných zamestnancov
74.6Pátracie a bezpečnostné služby
74.60Pátracie a bezpečnostné služby
74.60.1Pátracie a bezpečnostné služby
74.60.11Pátracie služby
74.60.12Bezpečnostné konzultačné služby
74.60.13Monitorovanie poplachových zariadení
74.60.14Služby obrnených vozidiel
74.60.15Služby poskytované ochrankou (strážne služby)
74.60.16Ostatné druhy bezpečnostných služieb
74.7Služby priemyselného čistenia
74.70Služby priemyselného čistenia
74.70.1Služby priemyselného čistenia
74.70.11Služby dezinfekčné a hubiace
74.70.12Služby umývania okien
74.70.13Služby tradičného čistenia
74.70.14Služby špeciálneho čistenia
74.70.15Služby čistenia pecí, kotlov, komínov
74.70.16Ostatné služby čistenia
74.8Rôzne obchodné služby, i. n.
74.81Fotografické služby
74.81.1Fotografické dosky, filmy iné ako kinematografické, exponované
74.81.11Fotografické dosky, filmy exponované ale nevyvolané3704
74.81.12Fotografické dosky, filmy exponované a vyvolané, pre ofsetovú reprodukciu3705.1
74.81.13Mikrofilmy, exponované a vyvolané3705.2
74.81.14Ostatné fotografické dosky, filmy exponované a vyvolané3705.9
74.81.2Portrétne fotografické a podobné služby
74.81.22Portrétne fotografické služby
74.81.23Reklamné a súvisiace fotografické služby
74.81.24Akčné fotografické služby
74.81.25Letecké fotografické služby
74.81.26Ostatné špeciálne fotografické služby
74.81.3Vyvolávanie a ostatné fotografické služby
74.81.31Vyvolávanie a vyhotovovanie fotografií
74.81.32Vyvolávanie kinematografických filmov, okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov
74.81.33Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
74.81.34Ostatné fotografické služby
74.82Baliace služby
74.82.1Baliace služby
74.82.10Baliace služby
74.85Sekretárske a prekladateľské služby
74.85.1Kancelárske a sekretárske služby
74.85.11Služby cez telefón
74.85.12Kopírovacie a rozmnožovacie služby
74.85.13Prekladateľské služby
74.85.14Tlmočnícke služby
74.85.15Ostatné sekretárske služby
74.85.2Poštové zásielkové služby
74.85.20Poštové zásielkové služby
74.86Služby stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centra
74.86.1Služby stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centra
74.86.10Služby stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centra
74.87Ostatné obchodné služby
74.87.1Ostatné obchodné služby
74.87.11Služby súvisiace s poskytovaním informácií o úveroch
74.87.12Služby inkasných stredísk
74.87.13Služby špecializovaných návrhárov
74.87.14Služby obchodných maklérov a odhadcov, iné ako pre obchod s nehnuteľnosťami
74.87.15Služby spojené s organizovaním výstav, trhov a kongresov
74.87.16Konzultačné služby, iné ako technické, i. n.
74.87.17Ostatné obchodné služby, i. n.
LVEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
75VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ
75.1Štátna správa, hospodárska a sociálna politika štátu
75.11Všeobecná verejná správa
75.11.1Všeobecná verejná správa
75.11.11Výkonná a zákonodarná služba
75.11.12Finančná a rozpočtová služba
75.11.13Všeobecné hospodárske a sociálne plánovanie a štatistické služby
75.11.14Účasť vlády na základnom výskume
75.11.15Ostatné administratívne služby štátnej správy, i. n.
75.12Administratívne služby zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
75.12.1Administratívne služby zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie, kultúrne a iné sociálne služby, okrem sociálneho zabezpečenia
75.12.11Administratívne vzdelávacie služby
75.12.12Administratívne služby zdravotnej starostlivosti
75.12.13Administratívne služby v oblasti bývania a všeobecného rozvoja spoločnosti
75.12.14Administratívne služby v oblasti rekreačnej, kultúrnej a náboženskej
75.13Administratívne služby na efektívnejšie riadenie iných odvetví ekonomických činností
75.13.1Administratívne služby na efektívnejšie riadenie iných odvetví ekonomických činností
75.13.11Administratívne služby v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva
75.13.12Administratívne služby v oblasti palív a energetiky
75.13.13Administratívne služby v oblasti baníctva a nerastného bohatstva, spracovateľského priemyslu a stavebníctva
75.13.14Administratívne služby v oblasti dopravy a telekomunikácií
75.13.15Administratívne služby v oblasti distribučnej a zásobovacej činnosti obchodu, hotelov a reštaurácií
75.13.16Administratívne služby v oblasti cestovného ruchu
75.13.17Administratívne služby v oblasti rozvoja viacúčelových projektov
75.13.18Všeobecné administratívne služby v oblasti ekonomiky, obchodu a pracovných záležitostí
75.14Vedľajšie služby pre vládu ako celok
75.14.1Vedľajšie služby pre vládu ako celok
75.14.11Všeobecné osobné (personálne) služby pre vládu
75.14.12Ostatné všeobecné služby pre vládu, i. n.
75.2Služby pre štát ako celok
75.21Zahraničné veci
75.21.1Zahraničné veci
75.21.11Administratívne služby zahraničných vzťahov, diplomatické a konzulárne služby v zahraničí
75.21.12Služby spojené so zahraničnou hospodárskou pomocou
75.21.13Služby spojené so zahraničnou vojenskou pomocou
75.22Obrana
75.22.1Obrana
75.22.11Služby vojenskej obrany
75.22.12Služby civilnej obrany
75.23Spravodlivosť a súdnictvo
75.23.1Spravodlivosť a súdnictvo
75.23.11Administratívne služby súdov a prokuratúr
75.23.12Administratívne služby spojené s väzbou alebo rehabilitáciou delikventov
75.24Bezpečnosť a poriadok
75.24.1Bezpečnosť a poriadok
75.24.11Policajná služba
75.24.12Ostatné služby spojené so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti
75.25Protipožiarna ochrana a ostatné záchranárske služby
75.25.1Protipožiarna ochrana a ostatné záchranárske služby
75.25.11Boj s požiarmi a prevencia
75.25.12Ostatné záchranárske služby
75.3Povinné sociálne zabezpečenie
75.30Povinné sociálne zabezpečenie
75.30.1Povinné sociálne zabezpečenie
75.30.11Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa dávky v chorobe, materstve alebo dočasnej práceneschopnosti
75.30.12Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa systémov dôchodkového zabezpečenia (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok)
75.30.13Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa podpory v nezamestnanosti
75.30.14Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa rodinných prídavkov a prídavkov na deti
MŠKOLSTVO
80ŠKOLSTVO
80.1Základné školstvo
80.10Poskytovanie predškolskej výchovy a základného vzdelania
80.10.1Poskytovanie predškolskej výchovy a základného vzdelania
80.10.11Poskytovanie predškolskej výchovy
80.10.12Poskytovanie základného vzdelania
80.2Stredné školstvo
80.21Poskytovanie stredného všeobecného vzdelania
80.21.1Poskytovanie stredného všeobecného vzdelania
80.21.11Poskytovanie stredného všeobecného vzdelania 1. stupňa
80.21.12Poskytovanie stredného všeobecného vzdelania 2. stupňa
80.22Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelania
80.22.1Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelania
80.22.10Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelania
80.3Vyššie školstvo
80.30Poskytovanie vyššieho vzdelania
80.30.1Poskytovanie vyššieho vzdelania
80.30.11Poskytovanie vyššieho technického a odborného vzdelania
80.30.12Poskytovanie ostatného vyššieho vzdelania
80.4Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie
80.41Služby autoškôl a iných škôl
80.41.1Služby autoškôl a iných škôl
80.41.11Služby autoškôl
80.41.12Služby škôl lietania a plachtenia
80.42Poskytovanie vzdelávania pre dospelých a ostatného vzdelávania, i. n.
80.42.1Poskytovanie vzdelávania pre dospelých, i. n.
80.42.10Poskytovanie vzdelávania pre dospelých, i. n.
80.42.2Poskytovanie ostatného vzdelávania
80.42.20Poskytovanie ostatného vzdelávania
NZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
85ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
85.1Zdravotníctvo
85.11Služby nemocníc
85.11.1Služby poskytované v nemocniciach
85.11.11Chirurgická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
85.11.12Interná starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
85.11.13Gynekologická a pôrodnícka starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
85.11.14Rehabilitačná starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
85.11.15Psychiatrická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
85.11.16Ostatné nemocničné služby
85.12Služby ambulantnej lekárskej praxe
85.12.1Ambulantná zdravotná starostlivosť
85.12.11Lekárske prehliadky a ošetrenia u všeobecných lekárov
85.12.12Lekárske prehliadky a ošetrenia u odborných lekárov a chirurgov
85.13Služby zubnej lekárskej praxe
85.13.1Stomatologická starostlivosť
85.13.11Ortodontická starostlivosť
85.13.12Ostatná stomatologická starostlivosť
85.14Ostatné služby v zdravotníctve
85.14.1Ostatné služby v zdravotníctve
85.14.11Služby pôrodných asistentiek
85.14.12Služby zdravotných sestier
85.14.13Služby poskytované fyzioterapeutmi a inými zdravotníkmi (vrátane homeopatov a pod.)
85.14.14Služby sanitných vozidiel
85.14.15Ubytovacia a liečebná starostlivosť mimonemocničných zariadení
85.14.16Služby zdravotníckych laboratórií
85.14.17Služby krvných, spermiových a orgánových bánk
85.14.18Ostatné služby v zdravotníctve, i. n.
85.2Veterinárne služby
85.20Veterinárne služby
85.20.1Veterinárna starostlivosť
85.20.11Veterinárna starostlivosť o domáce zvieratá
85.20.12Ostatná veterinárna starostlivosť
85.3Služby sociálnej pomoci
85.31Služby sociálnej pomoci s ubytovaním
85.31.1Sociálna pomoc s ubytovaním
85.31.11Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb starým osobám
85.31.12Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb osobám fyzicky alebo mentálne postihnutým
85.31.13Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb deťom a mládeži
85.31.14Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb ostatným osobám
85.31.15Ostatné služby sociálnej pomoci s ubytovaním
85.32Služby sociálnej pomoci bez ubytovania
85.32.1Sociálna pomoc bez ubytovania
85.32.11Celodenná pomoc o deti, okrem starostlivosti o zdravotne postihnuté deti
85.32.12Celodenná pomoc o zdravotne postihnuté deti a mládež
85.32.13Poradenské a výchovné služby zamerané na deti a mládež
85.32.14Sociálna pomoc neposkytovaná ústavmi sociálnej starostlivosti
85.32.15Služby profesionálnej adaptácie postihnutým alebo nezamestnaným
85.32.16Ostatná sociálna pomoc bez ubytovania, i. n.
OOSTATNÉ SPOLOČENSKÉ, SOCIÁLNE A OSOBNÉ SLUŽBY
90ODSTRAŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD A ODPADOV, HYGIENICKÉ A PODOBNÉ SLUŽBY
90.0Čistenie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné služby
90.01Odvádzanie a úprava odpadových vôd
90.01.1Odvádzanie a úprava odpadových vôd
90.01.11Odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie
90.01.12Čistenie žúmp a septikov
90.01.2Splaškové kaly
90.01.20Splaškové kaly3825.20
90.02Zber a spracovanie ostatného odpadu
90.02.1Odstraňovanie odpadov
90.02.11Zber odpadov
90.02.12Spaľovanie odpadov
90.02.13Ostatné služby spracúvania odpadov
90.02.14Služby špeciálneho spracúvania odpadov
90.02.2Komunálny odpad
90.02.20Komunálny odpad3825.10
90.03Asanačné, ozdravovacie a pod. služby
90.03.1Asanácia a likvidácia znečistenej pôdy a vody
90.03.11Asanácia a likvidácia znečistenej pôdy a podzemnej vody
90.03.12Likvidácia znečistenej povrchovej vody
90.03.13Asanácia a podobné služby
91SLUŽBY ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, I. N.
91.1Služby podnikateľských, zamestnávateľských a profesných organizácií
91.11Služby podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91.11.1Služby podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91.11.10Služby podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91.12Služby profesných organizácií
91.12.1Služby profesných organizácií
91.12.10Služby profesných organizácií
91.2Služby odborových zväzov
91.20Služby odborových zväzov
91.20.1Služby odborových zväzov
91.20.10Služby odborových zväzov
91.3Služby ostatných členských organizácií
91.31Služby cirkevných organizácií
91.31.1Služby cirkevných organizácií
91.31.10Služby cirkevných organizácií
91.32Služby politických strán
91.32.1Služby politických strán
91.32.10Služby politických strán
91.33Služby ostatných členských organizácií, i. n.
91.33.1Služby ostatných členských organizácií, i. n.
91.33.11Služby členských organizácií vedúce k zlepšeniu občianskej a spoločenskej vybavenosti
91.33.12Služby členských organizácií na ochranu osobitných skupín
91.33.13Služby mládežníckych združení
91.33.14Ostatné služby členských organizácií, i. n.
92REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
92.1Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov
92.11Tvorba filmov a videozáznamov
92.11.1Kinematografické filmy, exponované a vyvolané
92.11.11Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, so šírkou 35 mm a viac3706.1
92.11.12Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, so šírkou menšou ako 35 mm3706.9
92.11.2Magnetické pásky so zvukovým záznamom a obrazovým záznamom
92.11.20Magnetické pásky so zvukovým záznamom a obrazovým záznamom8524[.39+.53]
92.11.3Tvorba filmov, videozáznamov, DVD a príbuzné služby
92.11.31Tvorba filmov, videozáznamov, DVD a príbuzné služby
92.11.32Ostatné služby spojené s tvorbou filmov, videozáznamov, DVD a príbuzné služby
92.12Distribúcia filmov, videozáznamov alebo DVD
92.12.1Distribúcia filmov a videozáznamov
92.12.10Distribúcia filmov, videozáznamov alebo DVD
92.13Premietanie filmov
92.13.1Premietanie filmov
92.13.11Premietanie filmov v kinách
92.13.12Premietanie videozáznamov alebo DVD
92.2Prevádzka rozhlasu a televízie
92.20Prevádzka rozhlasu a televízie
92.20.1Prevádzka rozhlasu a televízie
92.20.11Prevádzka rozhlasu
92.20.12Prevádzka televízie
92.20.2Predaj televízneho/rozhlasového reklamného času
92.20.20.Predaj televízneho/rozhlasového reklamného času
92.3Ostatné služby v kultúre a zábave
92.31Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia
92.31.1Umelecké diela
92.31.10Umelecké diela
92.31.2Umelecká a literárna tvorba a jej Interpretácia
92.31.21Umelecká služba divadelných producentov, speváckych zborov a skupín, orchestrov
92.31.22Umelecké služby autorov, skladateľov, sochárov, estrádnych, kabaretných a iných samostatných umelcov
92.32Prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení
92.32.1Prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení
92.32.10Prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení
92.33Služby lunaparkov a zábavných parkov
92.33.1Služby lunaparkov a zábavných parkov
92.33.10Služby lunaparkov a zábavných parkov
92.34Ostatné zábavné služby, i. n.
92.34.1Ostatné zábavné služby, i. n.
92.34.11Služby cirkusov
92.34.12Služby tanečných a diskotékových sál a služby tanečných majstrov
92.34.13Rôzne zábavné služby, i. n.
92.4Služby tlačových kancelárií
92.40Služby tlačových kancelárií
92.40.1Služby tlačových kancelárií
92.40.10Služby tlačových kancelárií
92.5Služby knižníc, archívov, múzeí a iných kultúrnych zariadení
92.51Služby knižníc a archívov
92.51.1Služby knižníc a archívov
92.51.11Služby knižníc
92.51.12Služby archívov
92.52Služby múzeí a pamiatková starostlivosť
92.52.1Služby múzeí a pamiatková starostlivosť
92.52.11Služby múzeí
92.52.12Pamiatková starostlivosť
92.53Služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92.53.1Služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92.53.11Služby botanických a zoologických záhrad
92.53.12Služby prírodných rezervácií vrátane ochrany divokej zveri
92.6Športové služby
92.61Prevádzka športových zariadení
92.61.1Prevádzka športových zariadení
92.61.10Prevádzka športových zariadení
92.62Ostatné služby v oblasti športu
92.62.1Ostatné služby v oblasti športu
92.62.11Služby na podporu a propagáciu športu
92.62.12Služby spojené s organizovaním športových podujatí
92.62.13Ostatné služby spojené so športom
92.7Ostatné rekreačné služby
92.71Služby herní a stávkových kancelárií
92.71.1Služby herní a stávkových kancelárií
92.71.10Služby herní a stávkových kancelárií
92.72Ostatné rekreačné služby, i. n.
92.72.1Ostatné rekreačné služby, i. n.
92.72.11Prevádzka rekreačných parkov a pláží
92.72.12Ostatné rekreačné služby, i. n.
93OSTATNÉ SLUŽBY
93.0Ostatné služby
93.01Pranie a chemické čistenie
93.01.1Pranie a chemické čistenie
93.01.11Zber a rozvoz bielizne
93.01.12Čistenie odevov v samoobslužných automatoch
93.01.13Iné pranie a čistenie textílií a kožušín
93.01.14Chemické čistenie
93.01.15Žehlenie
93.01.16Farbenie a tónovanie textílií
93.02Kadernícke služby a služby ostatných salónov krásy
93.02.1Ľudské vlasy, nespracované, zbavené tuku, odpad vlasov
93.02.10Ľudské vlasy, nespracované, zbavené tuku, odpad vlasov0501
93.02.2Služby kadernícke a služby ostatných salónov krásy
93.02.21Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
93.02.22Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
93.02.23Služby kozmetické, manikúra a pedikúra
93.03Pohrebné a súvisiace služby
93.03.1Pohrebné a súvisiace služby
93.03.11Prevádzka cintorínov a krematórií
93.03.12Prevádzka pohrebných ústavov
93.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
93.04.1Služby týkajúce sa telesnej pohody
93.04.10Služby týkajúce sa telesnej pohody
93.05Ostatné služby, i. n.
93.05.1Ostatné služby, i. n.
93.05.11Starostlivosť o domáce zvieratá
93.05.12Ostatné služby, i. n.
PSLUŽBY DOMÁCNOSTÍ
95SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV DOMÁCEHO PERSONÁLU
95.0Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
95.00Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
95.00.1Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
95.00.10Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
96NEROZLÍŠENÉ SLUŽBY V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE
96.0Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
96.00Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
96.00.1Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
96.00.10Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
97NEROZLÍŠENÉ SLUŽBY V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
97.0Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
97.00Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
97.00.1Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
97.00.10Nerozlíšené služby v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
QEXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA
99EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA
99.0Služby exteritoriálnych organizácií a združení
99.00Služby exteritoriálnych organizácií a združení
99.00.1Služby exteritoriálnych organizácií a združení
99.00.10</> Služby exteritoriálnych organizácií a združení

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené