Oznámenie č. 625/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

Čiastka 245/2002
Platnosť od 14.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

625

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

výnos z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu (oznámenie č. 394/2002 Z. z.).

Výnosom sa upresňuje definícia potraviny so zníženou energetickou hodnotou a potraviny so zníženým množstvom živín.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 22/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené