Vyhláška č. 595/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

Čiastka 228/2002
Platnosť od 12.10.2002 do15.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do15.12.2005
Zrušený 577/2005 Z. z. (nepriamo)

595

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. septembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 sa slová „a 2002“ nahrádzajú slovami „až 2003“.

2. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Podniky, ktoré skladujú dusičnan amónny s obsahom dusíka 34,4 % na hnojenie, kategorizujú sa podľa kategorizácie podnikov.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 4 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V prílohe č. 1 sa časť Dusíkaté hnojivá dopĺňa číslami typov 1.11 až 1.23, ktoré znejú:

Číslo typu Označenie typu Minimálny obsah živín Súčasti určujúce typ, formy a rozpustnosť živín Hodnotené súčasti a ďalšie požiadavky Zloženie, spôsob výroby Osobitné ustanovenia
1 2 3 4 5 6 7
1.11. dusičnan horečnatý 10 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík získaný chemicky; obsahujúci ako hlavnú zložku hexahydrát dusičnanu horečnatého ak je uvedený na trh vo forme kryštálov, môže sa uvádzať poznámka "v kryštalickej forme“
14 % MgO vodorozpustný oxid horečnatý vodorozpustný oxid horečnatý
1.12. síran amónny s inhibítorom nitrifikácie (dikyándiamid) 20 % N celkový dusík, amónny dusík, dikyándiamidový dusík celkový dusík; minimálny obsah amónneho dusíka 18 %; minimálny obsah dikyándiamidového dusíka 1,5 % získaný chemicky; obsahujúci síran amónny a dikyándiamid návod na použitie hnojiva s Inhibítorom
1.13. dusičnan amónny so síranom amónnym s inhibítorom nitrifikácie (dikyándiamid) 24 % N celkový dusík, dusičnanový dusík, amónny dusík, dikyándiamidový dusík celkový dusík; minimálny obsah dusičnanového dusíka 3 %; minimálny obsah dikyándiamidového dusíka 1,5 % získaný chemicky; obsahujúci dusičnan amónny a síran amónny a dikyándiamid návod na použitie hnojiva s inhibítorom
1.14. močovina so síranom amónnym 30 % N 12 % SO3 celkový dusík, amónny dusík, močovinový dusíkvodorozpustný oxid sírový dusík amónny a močovinový; minimálny obsah amónneho dusíka 4%; maximálny obsah biuretu 0,9 %; minimálny obsah síry vyjadrenej ako oxid sírový 12 % získaný chemicky z močoviny a zo síranu amónneho
1.15. močovinoformaldehyd 36 % N celkový dusík, močovinový dusík, ak jeho obsah tvorí aspoň 1 % hmotnosti; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode, dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode celkový dusík; aspoň 1/5 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť rozpustná v horúcej vode; aspoň 31 % dusíka z močovinoformaldehydu; maximálny obsah močovinoformaldehydového dusíka 5% získaný reakciou močoviny s formaldehydom, obsahujúci ako hlavné zložky molekuly močovinoformaldehydu ; polymér
1.16. dusíkaté hnojivo obsahujúce krotonylidéndimočovinu 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny a močovinový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; krotonylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 3 % dusíka vo forme amónneho a/alebo dusičnanového a/alebo močovinového ; aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z krotonylidéndimočoviny; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonylidéndimočovinového dusíka) x 0,026 získaný chemicky, obsahujúci krotonylidéndimočovinu a jednozložkové dusíkaté hnojivo zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.17 dusíkaté hnojivo obsahujúce izobutylidéndimočovinu 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny a močovinový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; izobutylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 3 % dusíka vo forme amónneho a/alebo dusičnanového a/alebo močovinového ; aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z izobutylidéndimočoviny; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + izobutylidéndimočovinového dusíka) x 0,026 získaný chemicky, obsahujúci izobutylidéndimočovinu a jednozložkové dusíkaté hnojivo zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.18 dusíkaté hnojivo obsahujúce močovinoformaldehyd 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny a močovinový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; močovinoformaldehydový dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode celkový dusík, aspoň 3 % dusíka vo forme amónneho a/alebo dusičnanového a/alebo močovinového ; aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z močovinoformaldehydu; močovinoformaldehydový dusík musí obsahovať aspoň 1/5 dusíka rozpustného v horúcej vode; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíka) x 0,026 získaný chemicky, obsahujúci močovinoformaldehyd a jednozložkové dusíkaté hnojivo zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.19 krotonylidéndimočovina 28 % N celkový dusík, močovinový dusík, ak jeho obsah je min. 1 % hmotnosti; krotonylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 25 % dusíka z krotonylidéndimočoviny; maximálny obsah močovinového dusíka 3 % získaný reakciou močoviny s krotónaldehydom; monomér
1.20 izobutylidéndimočovina 28 % N celkový dusík, močovinový dusík, ak jeho obsah je min. 1 % hmotnosti; izobutylidéndimočovinový dusík celkový dusík, aspoň 25 % dusíka z izobutylidéndimočoviny; maximálny obsah močovinového dusíka 3 % získaný reakciou močoviny s izobutylaldehydom; monomér
1.21 liadok vápenatý - suspenzia 8% N celkový dusík, dusičnanový dusík dusík celkový alebo ako dusičnanový a amónny; získaný suspendovaním dusičnanu vápenatého vo vode po označení typu môže nasledovať jeden z príslušných údajov:
14 % CaO oxid vápenatý rozpustný vo vode maximálny obsah amónneho dusíka 1 %; vápnik ako vodorozpustný CaO - na použitie na list,
- na výrobu živných roztokov a suspenzií,
- na hnojenie pôdy
1.22 dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydom (roztok) 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny, močovinový a močovinoformaldehydový dusík, ak ich obsah je min. 1 % celkový dusík, aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z močovinoformaldehydu ; z ktorého 3/5 musí byť rozpustného v horúcej vode; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíka) x 0,026 získaný chemicky alebo rozpustením močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2
1.23 dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydom (suspenzia) 18 % N celkový dusík, dusičnanový, amónny, močovinový a močovinoformaldehydový dusík, ak ich obsah je min. 1 %; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode celkový dusík, aspoň 1/3 uvádzaného obsahu celkového dusíka musí byť z močovinoformaldehydu ; z ktorého 3/5 musí byť rozpustného v horúcej vode; maximálny obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíka) x 0,026 získaný chemicky alebo suspendovaním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva zo zoznamu dusíkatých hnojív okrem výrobkov 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2“.

4. V prílohe č. 1 v časti Pestovateľské substráty v číslach typu 19.1.1 a 19.1.2 v stĺpci „Hodnoty ukazovateľov kvality“ sa slová „0,3 % N maximálne“ nahrádzajú slovami „0,6 % N maximálne“ a slová „pH 6 – 7,5“ sa nahrádzajú slovami „pH 5,0 – 7,5“.

5. Príloha č. 5 znie:

„NAJMENŠIE POČTY ČIASTKOVÝCH VZORIEK PODĽA DRUHU VÝROBKOV A VEĽKOSTI PARTIE
Druh a množstvo výrobkov Najmenší počet čiastkových vzoriek
TUHÉ VÝROBKY
voľne uložené tuhé výrobky nad 100 kg
počet vzoriek
partia do 2,5 t 7
partia od 2,5 t do 80 t druhá odmocnina z dvadsaťnásobku hmotnosti partie v tonách, zaokrúhlené na celé čísla
partia nad 80 t 40
balené tuhé výrobky v obaloch do obsahu 100 kg
balenie s obsahom väčším ako 1 kg počet balení
do 4 kusov všetky
5 až 16 kusov 4
17 až 400 kusov druhá odmocnina z počtu balení, zaokrúhlené na celé čísla
nad 400 kusov 20
balenie s obsahom do 1 kg 4
KVAPALNÉ VÝROBKY
voľne uložené kvapalné výrobky v cisternách nad 100 kg
počet vzoriek
partia do 2,5 t 7
partia od 2,5 t do 80 t druhá odmocnina z dvadsaťnásobku hmotnosti partie v tonách, zaokrúhlené na celé čísla
partia nad 80 t 40
balené kvapalné výrobky v nádobách do obsahu 100 kg
nádoby s obsahom väčším ako 1 kg počet nádob
do 4 kusov všetky
5 až 16 kusov 4
17 až 400 kusov druhá odmocnina z počtu balení, zaokrúhlené na celé čísla
nad 400 kusov 20
nádoby s obsahom do 1 kg 4“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Pavel Koncoš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.