Zákon č. 534/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 5/2004 Z. z.(nepriamo), 577/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 210/2002
Platnosť od 25.09.2002
Účinnosť od 01.01.2009

534

ZÁKON

z 19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:

e) poistné na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.39a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 534/2002 Z. z.".

2. § 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Súčasťou platby poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39a) je oznámenie počtu vyplatených dávok nemocenského zabezpečenia a dní, za ktoré sa vyplatili tieto dávky.".


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.