Vyhláška č. 495/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

Čiastka 191/2002
Platnosť od 24.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

495

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy cenných papierov (ďalej len „burza") alebo na hlasovacích právach v burze vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode1) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo burzy, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach,

b) obchodné meno, sídlo žiadateľa a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

c) návrh personálnych zmien v predstavenstve burzy a dozornej rade burzy a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi burzy a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji burzy,

d) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má žiadateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo je ich prokuristom, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu,

e) údaje o akciách burzy a hlasovacích právach v burze, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu v Sk,

3. celkovú hodnotu v Sk,

4. podiel na základnom imaní burzy vyjadrený v percentách,

5. podiel na hlasovacích právach burzy vyjadrený v percentách,

f) údaje o akciách burzy a hlasovacích právach v burze, ktoré žiadateľ nadobudol v čase do podania žiadosti, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu v Sk,

3. celkovú hodnotu v Sk,

4. podiel na základnom imaní burzy vyjadrený v percentách,

5. podiel na hlasovacích právach burzy vyjadrený v percentách,

g) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach burzy vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode1) s inými akcionármi burzy a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,

h) písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik žiadateľa nie starší ako tri mesiace,

b) zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadateľa je najmenej 10 %, ak sú mu známe,

c) prehľadná štruktúra skupiny osôb s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj žiadateľ, doložená výpismi z obchodného registra alebo výpismi z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo výpismi z registra emitenta cenného papiera a grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny,

d) návrh strategického zámeru rozvoja burzy po nadobudnutí alebo prekročení podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze,

e) doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), napríklad výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera žiadateľa,

f) účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení schválené príslušným orgánom žiadateľa za posledné tri kalendárne roky,

g) doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré žiadateľ použije na nadobudnutie akcií, napríklad čestné vyhlásenie žiadateľa o dôveryhodnom pôvode finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie akcií,

h) písomné stanovisko k zámeru zahraničného žiadateľa nadobudnúť alebo zvýšiť podiel na základnom imaní burzy vydané orgánom, ktorý nad ním vykonáva dohľad, ako aj písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní úradu o skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť žiadateľa plniť svoje záväzky.

§ 2

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu na voľbu členov predstavenstva burzy a členov dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riaditeľa burzy a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a rodné číslo navrhovaných osôb,

c) písomné vyhlásenie žiadateľa a navrhovaných osôb, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi za každú navrhovanú osobu,

b) výpis z registra trestov navrhovaných osôb nie starší ako tri mesiace, pri zahraničnej fyzickej osobe sa predkladá obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, alebo štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov; ak takéto potvrdenia príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením zahraničnej fyzickej osoby,

c) čestné písomné vyhlásenia navrhovaných osôb o tom, že súhlasia s voľbou alebo vymenovaním a že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy obsahuje

a) obchodné mená, sídla a identifikačné čísla búrz, ktoré sa majú zlúčiť, splynúť alebo rozdeliť,

b) obchodné mená, sídla a identifikačné čísla iných právnických osôb, ktoré sa majú zlúčiť alebo splynúť s burzou,

c) obchodné mená, sídla a identifikačné čísla búrz, ktoré vznikli spôsobom podľa písmen a) a b),

d) zdôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia,

e) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu,

f) písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy,

b) zápisnice z rokovaní predstavenstiev búrz o návrhu rozhodnutí valných zhromaždení o zlúčení, splynutí alebo rozdelení burzy a v prípade zlúčenia burzy s inou právnickou osobou zápisnice z rokovaní štatutárnych orgánov alebo návrh štatutárnych orgánov iných právnických osôb na zlúčenie,

c) účtovné závierky overené audítorom za posledné tri kalendárne roky; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom žiadateľa.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť burzy (ďalej len „povolenie") obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo burzy, ktorá chce vrátiť povolenie,

b) zdôvodnenie vrátenia povolenia,

c) navrhovaný dátum zániku povolenia,

d) písomné vyhlásenie burzy, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

b) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu burzy o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia burzy o vrátení povolenia,

c) doklady preukazujúce, že ku dňu skončenia činnosti burzy sú alebo budú vyrovnané všetky na nej uzavreté burzové obchody.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo burzy, ktorá chce nadobudnúť majetkový podiel na základnom imaní právnických osôb prevyšujúci 33 % základného imania týchto právnických osôb,

b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, ktorej majetkový podiel prevyšujúci 33 % základného imania chce burza nadobudnúť, a údaj o výške majetkového podielu, ktorý chce burza nadobudnúť,

c) návrh personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade tejto právnickej osoby a informáciu o tom, či burza rokovala so súčasnými akcionármi právnickej osoby a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji právnickej osoby,

d) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní právnickej osoby vrátane vyhlásenia burzy, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi právnickej osoby a že neexistuje záväzok burzy rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,

e) písomné vyhlásenie burzy, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) návrh strategického zámeru rozvoja právnickej osoby po nadobudnutí alebo zvýšení majetkového podielu na jej základnom imaní burzou,

b) výpis z obchodného registra burzy, ktorá žiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 nie starší ako tri mesiace,

c) účtovné závierky právnických osôb, v ktorých chce burza nadobudnúť podiel podľa odseku 1, za posledné tri kalendárne roky overené audítorom, ak táto právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom tejto právnickej osoby.

§ 6

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 5 podávajú osoby konajúce v zhode,1) prílohou k žiadosti je aj plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti.

§ 7

Doklady uvedené v § 1 až 5 sa predkladajú v origináli, a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu je vyhotovená v cudzom jazyku, jej náležitosťou je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti do slovenského jazyka.

§ 8

Ak žiadateľ doklady uvedené v § 1 až 5 predložil úradu pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia úradu.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené