Zákon č. 472/2002 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 595/2003 Z. z.(nepriamo), 191/2004 Z. z., 679/2004 Z. z.)

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002 do28.02.2007
Účinnosť od 01.07.2005 do28.02.2007
Zrušený 76/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 1 písm. b) a § 13 ods. 3 a 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii

472

ZÁKON

z 19. júna 2002

o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia a platenia daní medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní1)

a) na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) na základe zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a) medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní je vzájomná pomoc a vzájomná výmena informácií medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným úradom zmluvného štátu,

b) informácia je akýkoľvek údaj vrátane osobného údaja,2) ktorý možno zistiť pri správe daní, v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním a ktorý zabezpečí správne vyrubenie a platenie daní,

c) príslušný orgán Slovenskej republiky je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") alebo ním poverený daňový orgán,3) alebo ním poverený colný orgán,4)

d) zmluvný štát je každý štát, ktorý sa zúčastňuje na medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní podľa § 1,

e) príslušný úrad zmluvného štátu je úrad, ktorý požiada alebo je požiadaný príslušným orgánom Slovenskej republiky o medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní podľa § 1.

§ 3

Rozsah úpravy

(1) Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní podľa tohto zákona sa vzťahuje na

a) daň z príjmov,

b) daň z prevodu a prechodu nehnuteľností,

c) daň z pridanej hodnoty,

d) spotrebnú daň z liehu, spotrebnú daň z vína, spotrebnú daň z piva, spotrebnú daň z tabakových výrobkov, spotrebnú daň z minerálneho oleja,

e) daň z nehnuteľností,

f) dane ustanovené v zmluvnom štáte, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet ako dane v písmenách a) až e),

g) iné dane, ako sú uvedené v písmenách a) až f), ustanovené v zmluvnom štáte.

(2) Vo vzťahu k členským štátom Európskej únie sa ustanovenia tohto zákona použijú, len ak predpis spoločenstva4a) neustanovuje inak.

§ 4

Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní postupuje podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo môže poveriť daňový orgán alebo colný orgán poskytovaním medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.

(3) Poverený daňový orgán alebo poverený colný orgán postupuje pri medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)

(4) Príslušný orgán Slovenskej republiky je na účely tohto zákona oprávnený požadovať od správcu dane, ktorým je obec, informáciu týkajúcu sa dane, ktorú spravuje; obec je povinná bez zbytočného odkladu informáciu v požadovanom rozsahu príslušnému orgánu Slovenskej republiky poskytnúť.

§ 5

Rozsah poskytnutej informácie

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušnému úradu zmluvného štátu poskytnúť informáciu v rozsahu, v akom ju možno zisťovať, zhromažďovať, používať alebo sprístupňovať podľa osobitných predpisov.5)

§ 6

Poskytnutie informácie na požiadanie

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne informáciu na požiadanie príslušného úradu zmluvného štátu len v prípade, ak príslušný úrad zmluvného štátu v žiadosti vyhlási, že vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby bolo jej získanie ohrozené.

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky môže od príslušného úradu zmluvného štátu požadovať informáciu len vtedy, ak vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby bolo jej získanie ohrozené.

§ 6a

Oznamovanie

(1) Na žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu príslušný orgán Slovenskej republiky doručí podľa osobitného predpisu1) daňovému subjektu rozhodnutie alebo inú písomnosť súvisiacu s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov príslušného úradu zmluvného štátu vzťahujúcich sa na dane podľa § 3, vydané príslušným úradom zmluvného štátu, ak žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu obsahuje predmet rozhodnutia alebo inej písomnosti, označenie daňového subjektu, najmä meno a adresu, prípadne iné údaje, ktoré vedú k identifikácii daňového subjektu.

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému úradu iného zmluvného štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä oznámi dátum, kedy bolo rozhodnutie alebo iná písomnosť doručená.

(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený žiadať o doručenie jeho rozhodnutí alebo iných písomností daňovému subjektu príslušný úrad zmluvného štátu; na túto žiadosť sa vzťahuje postup podľa odsekov 1 a 2 primerane.

§ 7

Pravidelná výmena informácií

Ministerstvo môže podľa § 13 ods. 1 pre skupiny rovnakých prípadov dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu druh a rozsah informácie, ktorú budú príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný úrad zmluvného štátu pravidelne bez predchádzajúceho požiadania poskytovať alebo prijímať vrátane spôsobu a lehôt poskytnutia alebo prijatia takej informácie.

§ 7a

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje príslušnému úradu iného členského štátu Európskej únie každoročne do 30. júna informáciu o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úroku alebo inom výnose podľa osobitného predpisu.5a)

§ 8

Poskytnutie informácie z vlastného podnetu

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne informáciu, ktorá mu je známa, bez predchádzajúceho požiadania príslušného úradu zmluvného štátu, ak

a) možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto zmluvnom štáte,

b) je daňový subjekt oslobodený od dane alebo mu bola poskytnutá úľava na dani v Slovenskej republike a možno predpokladať, že toto oslobodenie od dane alebo úľava na dani viedla alebo by mohla viesť ku vzniku daňovej povinnosti alebo k jej zvýšeniu v tomto zmluvnom štáte,

c) finančné operácie a obchodný styk medzi daňovým subjektom zdaňovaným v Slovenskej republike a daňovým subjektom zdaňovaným v tomto zmluvnom štáte sú uskutočňované cez jeden alebo viacero štátov takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu dane v Slovenskej republike, alebo v tomto zmluvnom štáte, alebo v oboch štátoch,

d) by poskytnutá informácia umožnila získať údaj, ktorý by viedol k vzniku daňovej povinnosti alebo k zvýšeniu dane, alebo by mohla na takú skutočnosť upozorniť pri poskytnutí, požadovaní alebo prijímaní informácie v tomto zmluvnom štáte,

e) možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov.

(2) Ministerstvo oznamuje príslušným úradom zmluvných štátov a Komisii Európskych spoločenstiev ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní, zrušenie doterajších daní a dátum účinnosti zákonov, ktoré ustanovujú nové dane, menia alebo zrušujú doterajšie dane.

§ 9

Priama medzinárodná pomoc a spolupráca daňových správ

(1) Na účely poskytnutia informácie podľa § 6 až 8 môže príslušný orgán Slovenskej republiky v dohodnutom rozsahu (§ 13 ods. 1 a 2) povoliť prítomnosť zamestnanca príslušného úradu zmluvného štátu u príslušného správcu dane v Slovenskej republike, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.

(2) Zamestnanec príslušného úradu zmluvného štátu, ktorému bola povolená prítomnosť u príslušného správcu dane v Slovenskej republike, má v rozsahu určenom podľa odseku 1 postavenie zamestnanca príslušného správcu dane v Slovenskej republike.

(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný úrad zmluvného štátu o povolenie súčinnosti zamestnancov príslušného úradu zmluvného štátu.

§ 9a

Simultánna daňová kontrola

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže dohodnúť s príslušným úradom jedného alebo viacerých zmluvných štátov na vykonaní simultánnej daňovej kontroly u jedného alebo viacerých daňových subjektov. Príslušné orgány vykonajú daňovú kontrolu simultánne, a to každý na svojom území.

(2) Návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly jednotlivých daňových subjektov predkladá príslušný orgán Slovenskej republiky príslušnému úradu zmluvného štátu. V návrhu uvedie daňový subjekt a jeho identifikačné údaje, dôvod návrhu, súvisiace informácie a lehotu, počas ktorej sa má daňová kontrola vykonať.

(3) Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane návrh na simultánnu daňovú kontrolu od príslušného úradu iného zmluvného štátu, bez zbytočného odkladu potvrdí účasť na simultánnej daňovej kontrole alebo odmietne účasť na nej a zároveň oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu dôvody odmietnutia. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí svoju účasť na simultánnej daňovej kontrole, určí zástupcu zodpovedného za dohľad a koordináciu vykonávanej daňovej kontroly.

(4) Príslušný orgán Slovenskej republiky môže zúčastneným príslušným úradom zmluvných štátov poskytovať, požadovať alebo prijímať od nich informácie získané pri výkone simultánnej daňovej kontroly.

§ 10

Zaobchádzanie s informáciami

(1) Informácia prijatá od príslušného úradu zmluvného štátu môže byť sprístupnená len zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky, orgánom činným v trestnom konaní6) a orgánom preskúmavajúcim zákonnosť rozhodnutí v daňovom konaní.1) Tieto informácie možno uvádzať na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach, ak proti uvedeniu informácií príslušný orgán zmluvného štátu nenamietal v čase, keď ich prvýkrát poskytol. Prijaté informácie nemôžu byť poskytnuté na iné účely ako na účely správy daní alebo na účely súdneho konania týkajúceho sa daní uvedených v § 3. Ak sa informácia poskytuje zamestnancom správcu dane, môže byť sprístupnená len tým zamestnancom správcu dane, ktorí sa priamo zúčastňujú správy dane, ktorej sa poskytnutá informácia týka.

(2) Informácia poskytnutá príslušným úradom zmluvného štátu je chránená podľa osobitného predpisu.6a)

(3) Ak príslušný orgán Slovenskej republiky považuje informáciu prijatú od príslušného úradu zmluvného štátu za užitočnú aj pre príslušný úrad ďalšieho zmluvného štátu, môže informáciu odovzdať príslušnému úradu ďalšieho zmluvného štátu iba so súhlasom príslušného úradu toho zmluvného štátu, ktorý informáciu poskytol.

(4) Príslušný orgán Slovenskej republiky môže povoliť použitie poskytnutej informácie v zmluvnom štáte, ktorého príslušný úrad informáciu požadoval iba v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise.7)

§ 11

Lehoty na poskytnutie informácie

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne požadovanú informáciu príslušnému úradu zmluvného štátu bez zbytočného odkladu.

(2) Ak sa vyskytnú prekážky brániace informáciu poskytnúť alebo jej poskytnutie príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne, informuje o tom príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu príslušný úrad zmluvného štátu s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia informácie.

§ 12

Odmietnutie poskytnutia informácie

Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne poskytnutie informácie príslušnému úradu zmluvného štátu, ak

a) tento zákon alebo osobitný predpis1) ustanovujú prísnejšie podmienky na splnenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo, ako sú ustanovené v zmluvnom štáte,

b) príslušný úrad zmluvného štátu nevyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie,

c) by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva,8) k porušeniu daňového tajomstva,7) k porušeniu osobitných predpisov alebo ak by jej vyzradenie bolo v rozpore so záujmami Slovenskej republiky,9)

d) pri požadovaní obdobnej informácie od príslušného úradu zmluvného štátu nie je zabezpečená vzájomnosť.

§ 13

Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce

(1) Ministerstvo je oprávnené prerokovať a dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu podrobné podmienky a postupy pri medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

(2) Ministerstvo môže dohodnúť podľa odseku 1 priamu medzinárodnú pomoc a spoluprácu príslušného orgánu Slovenskej republiky s príslušným úradom zmluvného štátu, a to pre jednotlivé prípady alebo pre skupinu rovnakých prípadov.

(3) Rokovanie podľa odseku 1 s príslušným úradom zmluvného štátu môže prebiehať za účasti Komisie Európskych spoločenstiev a uskutoční sa vždy, ak o to Komisia Európskych spoločenstiev požiada. Ak sa predmetné otázky netýkajú dvojstranných záujmov, uskutoční sa rokovanie podľa odseku 1 aj vtedy, ak o to požiada príslušný úrad zmluvného štátu.

(4) Ak dôjde podľa odseku 1 k dvojstrannej dohode s príslušným úradom iného členského štátu Európskej únie a táto sa netýka riešenia jednotlivých prípadov, ministerstvo je povinné túto skutočnosť bez zbytočných odkladov oznámiť Komisii Európskych spoločenstiev.

(5) Ministerstvo sleduje dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní podľa tohto zákona vo vzťahu k členským štátom Európskej únie. Získané poznatky a skúsenosti predovšetkým v oblasti úpravy základu dane zahraničných závislých osôb10) ministerstvo poskytuje členským štátom Európskej únie a Komisii a v prípade potreby navrhuje alebo spolupracuje pri úprave postupov alebo predpisov týkajúcich sa medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.

§ 14

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15

Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri daniach, pri ktorých nezaniklo právo vyrubiť daň a ktoré boli platné v Slovenskej republike do 31. decembra 2003.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem čl. I § 1 písm. b) a § 13 ods. 3 a 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 472/2002 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Úradný vestník Európskej únie, L 48, 21. 2. 2003) a smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie, L 127, 29. 4. 2004).

2. Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov – články 8 a 9 (Úradný vestník Európskej únie, L 157, 26. 6. 2003).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3) § 2 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.

4) § 2 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

4a) Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré ruší nariadenie (EHS) č. 218/1992 (Úradný vestník Európskej únie, L 264, 15/11/2003).

5) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5a) § 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 679/2004 Z. z.

6) Trestný poriadok.

6a) Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z. § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 51 Obchodného zákonníka.

9) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.