Zákon č. 438/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Čiastka 169/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.01.2003

438

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i), j) a k), ktoré znejú:

i) podieľa sa na poskytovaní predlekárskej pomoci a lekárskej pomoci a na odsune zranených a chorých,

j) vykonáva v rámci záchranných prác núdzové odstraňovanie stavieb a ľadových bariér a podieľa sa na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,

k) podieľa sa na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci.".

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) zariadenia zboru,

e) pracoviská zboru.".

3. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ministerstvo môže zriadiť alebo zrušiť zariadenia zboru i mimo svojho sídla.".

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

4. V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „ním zriadených pracoviskách" nahrádzajú slovami „ním zriadených zariadeniach zboru".

5. V § 17 odsek 3 znie:

(3) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu na účely tohto zákona vykonáva lekár zboru ustanovený prezidentom zboru alebo lekárska komisia zriadená prezidentom zboru. Odvolacím orgánom je hlavná lekárska komisia zriadená ministrom. Podrobnosti o ustanovení lekára zboru, o zriadení lekárskej komisie a hlavnej lekárskej komisie, o požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť a o spôsobe jej posudzovania ustanoví ministerstvo služobným predpisom.".

6. V § 25 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zo služobného hodnotenia podľa § 40 ods. 5 písm. a) vyplýva jeho spôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby.".

7. V § 33 ods. 2 písmeno d) znie:

d) pracovná košeľa alebo pracovné tričko,".

8. V § 33 odsek 6 znie:

(6) Rovnošatu, ostatné zložky výstroja a súčasti pracovnej rovnošaty a služobnej rovnošaty poskytuje príslušníkovi služobný úrad. Služobný úrad poskytuje príslušníčke raz za rok peňažný príspevok na nákup pančuchových nohavíc, poltopánok a čižiem.".

9. V § 35 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ak nie je takáto hodnosť pre funkciu plánovaná, príslušník sa vymenuje do najvyššej hodnosti, ktorá je pre túto funkciu plánovaná.".

10. V § 35 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak nie je takáto hodnosť pre funkciu plánovaná, príslušník sa vymenuje do najvyššej hodnosti, ktorá je pre túto funkciu plánovaná.".

11. V § 49 odsek 4 znie:

(4) Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a je zaradený na prezídiu zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako

a) vedúci oddelenia,

b) riaditeľ odboru,

c) viceprezident zboru,

d) prezident zboru.".

12. V § 49 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a je zaradený v zariadení zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako

a) veliteľ družstva,

b) veliteľ čaty,

c) veliteľ zmeny,

d) veliteľ hasičskej stanice,

e) vedúci oddelenia,

f) zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia,

g) riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia.".

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

13. V § 49 ods. 7 sa za slová „tri týždne" pripájajú slová „alebo v čase neobsadenia funkcie nadriadeného".

14. V § 50 ods. 3 sa slová „§ 76 písm. b) a c)" nahrádzajú slovami „§ 77 písm. b) až d)".

15. V § 57 odsek 1 znie:

(1) Príslušníka možno vyslať na služobnú cestu na získanie potrebných skúseností a praxe do iného miesta vykonávania štátnej služby alebo do iného služobného úradu na čas dlhší ako 90 dní v kalendárnom roku len s jeho súhlasom.".

16. V § 60 ods. 1 písmeno c) znie:

c) zdravotnú spôsobilosť podľa právoplatného rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie (§ 17 ods. 3).".

17. V § 69 ods. 6 sa za slová „umeleckú činnosť" vkladajú slová „plnenie úloh protipožiarnej asistenčnej hliadky podľa osobitných predpisov17a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 13 zákona č. 314/2001 Z. z.
§ 19 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.".

18. V § 103 ods. 2 sa slová „a j) až l)" nahrádzajú slovami „j) a l)".

19. V § 118 ods. 2 sa za slová „pod vodnou hladinou" vkladajú slová „alebo za vykonávanie činností s výbušninami".

20. § 118 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Príslušníkovi za vykonávanie činností s výbušninami pod vodnou hladinou patrí príplatok za každú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 1 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy; vtedy mu nepatrí príplatok podľa odseku 2. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.".

21. V § 132 odsek 1 znie:

(1) Príslušníkovi pri prvom skončení stálej štátnej služby z dôvodu, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie zdravotnú spôsobilosť vykonávať ďalej štátnu službu alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania, alebo sa podľa posudku alebo rozhodnutia Sociálnej poisťovne stal invalidným, ako aj pri prvom odchode do dôchodku, patrí odchodné, ak jeho započítané roky podľa odseku 2 dosiahli najmenej šesť rokov. Základná suma odchodného je jedennásobok posledného priznaného mesačného služobného platu. Táto výmera sa zvyšuje za každý ďalší započítaný rok podľa odseku 2 o jednu polovicu posledného priznaného služobného platu, najviac však do sumy desaťnásobku služobného platu príslušníka.".

22. V § 132 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Za započítané roky sa považuje čas

a) odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),

b) výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva na úseku požiarnej ochrany, inšpekcie požiarnej ochrany národných výborov alebo verejného požiarneho útvaru národného výboru,

c) výkonu zamestnania ako príslušník Zboru požiarnej ochrany alebo

d) výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v Mestskom požiarnom zbore mesta Košice a v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

23. V § 133 odsek 1 znie:

(1) Príslušníkovi, ktorému sa započítalo podľa § 132 ods. 2 najmenej 20 rokov a ktorý dosiahol vek 50 rokov a jeho služobný pomer sa skončil preto, že podľa rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu alebo akúkoľvek inú funkciu v zbore, ktorej vykonávanie by nebolo na ujmu jeho zdravia, a nemá nárok na dôchodok zo sociálneho zabezpečenia, poskytuje sa vyrovnávací príspevok do dosiahnutia veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok.".

24. V § 133 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Príslušník je povinný oznámiť služobnému úradu všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výpočet sumy vyrovnávacieho príspevku, a to najneskôr do desiatich dní pred termínom jeho výplaty.".

25. V § 138 písm. d) sa slová „(ďalej len „príslušný orgán")" umiestňujú na začiatok nového riadku.

26. § 151 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Na konanie sa vzťahuje zákon o správnom konaní,27a) ak tento zákon neustanovuje inak.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.".

27. V § 165 ods. 3 v prvej vete sa slová „praxe započítanej podľa § 106 a § 107 ods. 1 písm. b)" nahrádzajú slovami „započítaný podľa § 132 ods. 2".

28. V § 165 ods. 3 sa v druhej vete slová „započítanej praxe" nahrádzajú slovami „započítaných rokov podľa § 132 ods. 2".

29. Za § 194 sa vkladajú § 194a a 194b, ktoré znejú:

㤠194a

(1) Vojenské záchranné útvary civilnej ochrany (ďalej len „vojská civilnej ochrany") sa po transformácii od 1. januára 2003 stávajú súčasťou zboru ako jeho zariadenia.

(2) Profesionálny vojak vojsk civilnej ochrany v stálom služobnom pomere alebo v dočasnom služobnom pomere, zamestnanec vojsk civilnej ochrany alebo zamestnanec úradu civilnej ochrany ministerstva (ďalej len „zamestnanec ministerstva"), ktorí budú plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorí boli k 31. decembru 2002 profesionálnymi vojakmi vojsk civilnej ochrany alebo zamestnancami ministerstva počas najmenej dvoch bezprostredne predchádzajúcich rokov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní činnosti vojsk civilnej ochrany počas najmenej dvoch bezprostredne predchádzajúcich rokov a spĺňajú podmienky ustanovené v § 17 okrem podmienky osobitnej odbornej spôsobilosti, stávajú sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkmi v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona.

(3) Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy aj zamestnanec ministerstva uvedený v odseku 2, ktorý nespĺňa podmienku požadovaného vzdelania podľa § 19, ale svojou praxou preukázal znalosti potrebné na vykonávanie funkcie, ak dosiahol vek 45 rokov a bola mu zachovaná výnimka podľa osobitného predpisu.35a)

(4) Dĺžka štátnej služby príslušníka podľa odsekov 2 a 3 je najviac dva roky. Príslušník v dočasnej štátnej službe vymenovaný podľa odsekov 2 a 3 sa po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 24 až 27) stáva na základe vymenovania príslušníkom v stálej štátnej službe; ustanovenie § 30 ods. 2 v tomto prípade neplatí.

§ 194b

(1) Mestský Hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadený podľa doterajších predpisov sa od 1. januára 2003 stáva súčasťou zboru ako Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadený ministerstvom ako osobitné zariadenie zboru; na riadení tohto útvaru sa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava spolupodieľa.

(2) Zamestnanec obce, ktorý bol aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky k 31. decembru 2002 zamestnancom obce v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a po 1. apríli 2002 zamestnancom obce v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo verejnej službe (ďalej len „zamestnanec obce"), bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a spĺňa podmienky ustanovené v § 17, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v stálej štátnej službe.

(3) Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy aj zamestnanec obce uvedený v odseku 2, ktorý nespĺňa podmienku požadovaného vzdelania podľa § 19, ale svojou praxou preukázal znalosti potrebné na vykonávanie funkcie za podmienok ustanovených v § 194 ods. 3 písm. a).

(4) Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy aj zamestnanec obce uvedený v odseku 2, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem podmienky osobitnej odbornej spôsobilosti; ustanovenie § 194a ods. 4 platí rovnako.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 55 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z.
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov.".

30. V § 195 ods. 3 sa slová „§ 121 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 123 ods. 3".

31. Za § 195 sa vkladajú § 195a a 195b, ktoré znejú:

㤠195a

(1) Zamestnanec ministerstva, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorý bol k 31. decembru 2002 zamestnancom ministerstva, spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem osobitnej odbornej spôsobilosti a odpracoval menej ako dva bezprostredne predchádzajúce roky ako zamestnanec ministerstva, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v prípravnej štátnej službe.

(2) Zamestnanec ministerstva, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 ods. 1 písm. c) až e) a i) až k) a ktorý k 31. decembru 2002 bol zamestnancom ministerstva, spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem osobitnej odbornej spôsobilosti a požadovaného vzdelania, je zaradený do funkcie najvyššie pre 4. platovú triedu a na výkon funkcie potrebuje osobitné oprávnenie, odpracoval aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky ako zamestnanec ministerstva, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v prípravnej štátnej službe, ak nedosiahol vek 45 rokov a bola mu zachovaná výnimka podľa osobitného predpisu38a) až do získania kvalifikačných predpokladov na funkciu, do ktorej je vymenovaný, najdlhšie však na obdobie štyroch rokov.

§ 195b

(1) Zamestnanec obce, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorý bol k 31. decembru 2002 zamestnancom obce, spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem osobitnej odbornej spôsobilosti a odpracoval menej ako dva bezprostredne predchádzajúce roky v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v prípravnej štátnej službe.

(2) Zamestnanec obce, ktorý k 31. decembru 2002 odpracoval aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bude plniť úlohy uvedené v § 3 ods. 1 písm. c) až e), spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem požadovaného vzdelania, je zaradený do funkcie najvyššie pre 4. platovú triedu a na výkon funkcie potrebuje osobitné oprávnenie, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v prípravnej štátnej službe za podmienok ustanovených v § 195 ods. 2 a 3.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 55 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z.
§ 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 380/1997 Z. z.".

32. Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý znie:

㤠196a

Zamestnanec ministerstva alebo zamestnanec obce, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 alebo v § 12 ods. 3, bol k 31. decembru 2002 v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere k ministerstvu alebo bol v pracovnom pomere k obci na určitý čas, spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem osobitnej odbornej spôsobilosti, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v dočasnej štátnej službe. Služobný pomer v dočasnej službe sa v takom prípade končí uplynutím zvyšnej časti dohodnutého času.".

33. Za § 197 sa vkladá § 197a, ktorý znie:

㤠197a

(1) Pri vymenovaní zamestnanca ministerstva alebo zamestnanca obce uvedeného v § 194a, 194b, § 195a, 195b a § 196a sa postupuje podľa § 17 až 19, § 49, § 103 až 122.

(2) Veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vymenúva prezident zboru po dohode s mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

(3) Ak zamestnanec ministerstva alebo zamestnanec obce

a) nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby,

b) nie je vymenovaný do prípravnej štátnej služby,

c) nespĺňa predpoklady ustanovené v § 17 ods. 1 písm. a) až h),

d) odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú prísahu s výhradou, alebo sa nedostaví na zloženie služobnej prísahy bez písomného ospravedlnenia doručeného služobnému úradu, alebo

e) do 31. januára 2003 dovŕši vek 65 rokov,

skončí sa jeho pracovný pomer najneskôr do šiestich mesiacov od 1. januára 2003. V takom prípade patrí zamestnancovi vojsk civilnej ochrany, zamestnancovi úradu civilnej ochrany ministerstva alebo zamestnancovi obce náhrada mzdy v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.".

34. Za § 198 sa vkladá § 198a, ktorý znie:

㤠198a

(1) Zamestnanec ministerstva, ktorý bol k 31. decembru 2002 v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere k ministerstvu a ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona alebo pracovný pomer podľa osobitného predpisu,10) nestáva sa zamestnancom príslušného služobného úradu a jeho pracovnoprávne vzťahy sa spravujú osobitnými predpismi.38b)

(2) Zamestnanec obce, ktorý plnil úlohy uvedené v osobitnom predpise38c) a ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona, stáva sa zamestnancom ministerstva podľa osobitného predpisu.10)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 38b a 38c znejú:

38b) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 313/2001 Z. z.

38c) § 32 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.".

35. Za § 201 sa vkladá § 201a, ktorý znie:

㤠201a

Zamestnanca ministerstva, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona, možno vymenovať s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie a započítanú odbornú prax podľa § 106 najvyššie do hodnosti, ktorá je plánovaná pre funkciu, do ktorej má byť vymenovaný. Profesionálnemu vojakovi vojsk civilnej ochrany, ktorý bol vymenovaný do hodnosti nižšej, akú dosiahol počas služby vo vojskách civilnej ochrany, možno prepožičať takto dosiahnutú hodnosť do 31. decembra 2003.".

36. V § 203 ods. 2 v písmenách a) až c) sa vypúšťa číslo „0,5".

37. Za § 205 sa vkladajú § 205a až 205c, ktoré znejú:

㤠205a

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené do 31. decembra 2002 podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie podľa tohto zákona. Obsah rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie upraví služobný úrad v súlade s týmto zákonom.

§ 205b

(1) Štátna služba príslušníkov v služobnom pomere podľa tohto zákona sa nepovažuje za štátnu službu v služobnom pomere podľa osobitných predpisov.40a)

(2) Rovnošaty podľa doterajších predpisov používané do 31. decembra 2002 vo vojskách civilnej ochrany alebo v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa do 31. decembra 2003 považujú za rovnošaty príslušníka podľa tohto zákona. Spôsob označenia príslušnosti k zboru na týchto rovnošatách ustanoví ministerstvo služobným predpisom.

§ 205c

Na zamestnancov obce uvedených v § 194b a 195b platia ustanovenia § 201 ods. 5 a § 205 ods. 1 a 2 rovnako.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

40a) Napríklad § 63 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

38. § 207 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý užíval do 31. decembra 2002 Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zostáva v užívaní Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sumu úhrady za užívanie hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku ustanoví osobitná dohoda medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a ministerstvom.".

39. Za § 208 sa vkladá § 208a, ktorý znie:

㤠208a

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem vojská civilnej ochrany alebo vojenské záchranné útvary civilnej ochrany, rozumie sa tým Hasičský a záchranný zbor podľa tohto zákona.".

40. Doterajší text § 209 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Systemizáciu a organizačnú štruktúru Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 194b ods. 1 určí ministerstvo po dohode s mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.".

41. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE NADRIADENÝM V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE

1. Ministerstvo - Prezídium Hasičského a záchranného zboru &nbsp
Nadriadení Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
1.1 vedúci oddelenia 7 - 20
1.2 riaditeľ odboru 15 - 30
1.3 viceprezident zboru 20 - 36
1.4 prezident zboru 30 - 47
&nbsp
2. Ministerstvo - Zariadenia zboru &nbsp
Nadriadení Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
2.1 veliteľ družstva 4 - 9
2.2 veliteľ čaty 6 - 10
2.3 veliteľ zmeny 6 - 12
2.4 veliteľ hasičskej stanice 6 - 12
2.5 vedúci oddelenia 6 - 12
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia 7 - 20
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia 15 - 30
&nbsp
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a pracovisko zboru &nbsp
Nadriadení Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
3.1 veliteľ družstva 4 - 9
3.2 veliteľ zmeny 6 - 10
3.3 veliteľ hasičskej stanice 6 - 12
3.4 vedúci pracoviska 6 - 12
3.5 vedúci oddelenia 6 - 12
3.6 riaditeľ 15 - 30
&nbsp
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru &nbsp
Nadriadení Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
4.1 veliteľ družstva 4 - 9
4.2 veliteľ zmeny 6 - 10
4.3 veliteľ hasičskej stanice 6 - 12
4.4 vedúci oddelenia 6 - 12
4.5 riaditeľ 10 - 20“.

Čl. II

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa mení takto:

1. § 32 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.

2. V § 41 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.