Zákon č. 411/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c178/2002 Z. z., 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 161/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.11.2009
Redakčná poznámka

Ustanovenie čl. I § 154 ods. 4 stráca účinnosť 31. marca 2004.

411

ZÁKON

z 3. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „štátnej služby,".

2. V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Podpredsedu Úradu pre štátnu službu vymenúva a odvoláva predseda Úradu pre štátnu službu.".

Čl. III

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

㤠27a

(1) Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci18) a zamestnanci.19) Počet zamestnancov kancelárie schvaľuje verejný ochranca práv.

(2) Štátni zamestnanci v kancelárii a zamestnanci kancelárie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu20) a platového poriadku, ktorý je uvedený v prílohe. Súčasťou platového poriadku kancelárie sú katalógy činností štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie. Na odmeňovanie štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a na ich ďalšie náležitosti sa vzťahuje osobitný predpis,21) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Zvýšenie stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie sa každoročne upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.22) O túto výšku sa upravujú stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie. Zvýšenú stupnicu platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a termín jej platnosti určí služobný predpis.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 19, 20, 21 a 22 znejú:

18) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

20) Zákon č. 312/2001 Z. z.
Zákon č. 313/2001 Z. z.

21) Zákon č. 312/2001 Z. z.
Zákon č. 313/2001 Z. z.
Zákon č. 311/2001 Z. z.

22) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z.".


Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15 dní odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ustanovenie čl. I § 154 ods. 4 stráca účinnosť 31. marca 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu

č. 564/2001 Z. z.

PLATOVÝ PORIADOK

KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

KATALÓG ČINNOSTÍ

štátnych zamestnancov v Kancelárii verejného ochrancu práv

5. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: radca

Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

5.01 Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

5.02 Samostatná odborná čiastková činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám vo vecne vymedzených oblastiach.

5.03 Príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

5.04 Posudzovanie legislatívnych návrhov vo vecne vymedzených oblastiach.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: samostatný radca

Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

6.01 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

6.02 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám vo vecne vymedzených oblastiach.

6.03 Samostatná príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

6.04 Samostatné spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

6.05 Samostatné spracovávanie legislatívnych návrhov a stanovísk k nim vo vecne vymedzených oblastiach.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: odborný radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

7.01 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP.

7.02 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám.

7.03 Samostatná príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

7.04 Samostatné spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP.

7.05 Samostatné spracovávanie legislatívnych návrhov a stanovísk k nim.

7.06 Analytická činnosť na účely prípravy právnych rozhodnutí VOP.

7.07 Samostatná odborná činnosť vo vzťahu k tvorbe návrhov právnych predpisov.

7.08 Samostatná príprava odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP.

7.09 Samostatné komplexné spracovanie podkladov pre rozhodnutia VOP.

7.10 Prešetrenie sťažností a petícií.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: hlavný radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

8.01 Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP.

8.02 Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám.

8.03 Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

8.04 Koordinačné a metodické spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP.

8.05 Normotvorná činnosť vo vymedzenej oblasti.

8.06 Koordinačná a metodická činnosť na účely prípravy právnych rozhodnutí VOP.

8.07 Koordinačná a metodická činnosť pri príprave odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP.

8.08 Koordinačná a metodická činnosť pri komplexnom spracovaní podkladov pre rozhodnutia VOP.

8.09 Kontrolná činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií.

8.10 Koordinačná činnosť a tvorba právnych predpisov.

8.11 Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov vrátane odmeňovania.

8.12 Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností KVOP.

8.13 Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia VOP.

8.14 Koordinačná a koncepčná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtov.

8.15 Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia právomoc v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozvoja a materiálno-technického zabezpečenia KVOP.

8.16 Koncepčná, analytická a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami zo zahraničia a majetku štátu.

8.17 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ako aj ich priame vybavovanie.

8.18 Koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov.

8.19 Plnenie a zabezpečenie úloh spojených s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov.

8.20 Plnenie úloh spojených s organizačným zabezpečením činnosti služobného úradu.

8.21 Dôsledné dodržiavanie plnenia schválenej systemizácie, obsadzovania a uvoľňovania štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade.

8.22 Tvorba koncepcie zamestnaneckých vzťahov v štátnej a verejnej službe vrátane odmeňovania.

8.23 Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činnosti kancelárie VOP.

8.24 Koordinačná a kontrolná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.

8.25 Vnútorná kontrola plnenie úloh KVOP.

8.26 Kontrola hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh KVOP.

8.27 Kontrola vybavovania sťažností, oznámení, petícií a podnetov.

8.28 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.

8.29 Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov KVOP.

8.30 Kontrola plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

8.31 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: štátny radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

9.01 Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP s medzinárodným dosahom.

9.02 Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám s medzinárodným dosahom.

9.03 Koncepčná činnosť a tvorba zásadných legislatívnych opatrení.

9.04 Koordinačná a metodická činnosť pri príprave odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP s medzinárodným dosahom.

9.05 Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia VOP s medzinárodným dosahom.

9.06 Koncepčná, rozhodovacia a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami zo zahraničia a majetku štátu.

9.07 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ako aj ich priame vybavovanie s medzinárodným dosahom.

KATALÓG ČINNOSTÍ
zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu s prevahou duševnej práce vo verejnej službe

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

3.01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

3.02 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

3.03 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

3.04 Zabezpečovanie činnosti podateľne.

3.05 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

4.01 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy.

4.02 Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.

4.03 Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

4.04 Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.

4.05 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.

4.06 Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.

4.07 Pokladničná služba.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

5.01 Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.

5.02 Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.

5.03 Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca.

5.04 Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.

5.05 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.

5.06 Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej oblasti.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

6.01 Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.

6.02 Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.

6.03 Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.

6.04 Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky.

6.05 Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho zamestnanca odboru alebo sekcie.

6.06 Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.

6.07 Odborná práca v mzdovej učtárni, vo finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu.

6.08 Samostatná účtovnícka práca.

6.09 Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty v hotovosti a pod.

6.10 Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.

6.11 Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráca na vypracúvaní častí súborných podkladov.

6.12 Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.

6.13 Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.

6.14 Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.

6.15 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. pri údržbe verejnej zelene.

6.16 Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

7.01 Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného aplikačného programového vybavenia.

7.02 Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch pre oblasť hromadného spracúvania dát.

7.03 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

7.04 Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.

7.05 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára.

7.06 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.

7.07 Zabezpečovanie a vykonávanie prác zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti, alebo v oblasti hygieny.

7.08 Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu alebo na úseku materiálno-technického zásobovania.

7.09 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.

7.10 Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.

7.11 Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.

7.12 Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.

7.13 Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho využívania.

7.14 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. v údržbe, v službách.

7.15 Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s plnou hmotnou zodpovednosťou.

7.16 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a výpočtovej techniky, určovanie technologických postupov vrátane ich zabezpečenia.

7.17 Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov, príprava podkladov na využívanie archívnych dokumentov a na poskytovanie informácií.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

8.01 Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov.

8.02 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.

8.03 Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.

8.04 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.

8.05 Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.

8.06 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

8.07 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

8.08 Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej obnovy.

8.09 Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.

8.10 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

8.11 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.

8.12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.

8.13 Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie informácií.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

9.01 Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích jazykov.

9.02 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

9.03 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

9.04 Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.

9.05 Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti.

9.06 Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.

9.07 Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí.

9.08 Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.

9.09 Samostatné zabezpečovacie práce na úseku personálnej politiky.

9.10 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti.

9.11 Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.

9.12 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.

9.13 Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

9.14 Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu.

9.15 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.

9.16 Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.

9.17 Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.

9.18 Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.

9.19 Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.

9.20 Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie náročných informácií.

9.21 Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania informácií, ako aj priame zverejňovanie informácií.

9.22 Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.

9.23 Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

9.24 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

10.01 Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.

10.02 Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.

10.03 Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.

10.04 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.

10.05 Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného a programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy osobných počítačov.

10.06 Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni.

10.07 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.

10.08 Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.

10.09 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských vzťahov.

10.10 Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.

10.11 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.

10.12 Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu vrátane koncepčnej činnosti.

10.13 Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení.

10.14 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.

10.15 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, spracúvanie a aktualizácia registra investícií.

10.16 Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb.

10.17 Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.

10.18 Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.

10.19 Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.

10.20 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania a zverejňovania informácií.

10.21 Tvorivé spracovanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

11.01 Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.

11.02 Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových jazykov pre rôzne typy počítačových sietí a architektúr.

11.03 Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.

11.04 Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím.

11.05 Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.

11.06 Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

11.07 Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

11.08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.

11.09 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.

11.10 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.

11.11 Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.

11.12 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších celkov stavieb, technologických častí stavieb a pamiatkových súborov.

11.13 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu.

11.14 Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov príslušných orgánov štátnej správy pri obnove a rekonštrukcii historických objektov.

11.15 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácií technicko-prevádzkových činností v kancelárii verejného ochrancu práv.

11.16 Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu, aktívne tlmočenie činnosti verejného ochrancu práv smerom k verejnosti.

11.17 Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.

11.18 Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.

11.19 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Činnosti:

12.01 Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvania komplexných informácií na rozhodovanie vedenia kancelárie vrátane zastupovania kancelárie v konaní pred štátnymi orgánmi.

12.02 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technologicko-prevádzkových otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie kancelárie.

12.03 Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických častí stavieb a pamiatkových objektov.

12.04 Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia stavieb.

KATALÓG ČINNOSTÍ

zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

Činnosti:

1.01 Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel, vydávanie kľúčov.

1.02 Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.

1.03 Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.

1.04 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.

1.05 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

1.06 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

1.07 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení; čistenie okien, interiérov, exteriérov; výmena záclon a závesov.

1.08 Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.

1.09 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

Činnosti:

2.01 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

2.02 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.

2.03 Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.

2.04 Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.

2.05 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.

2.06 Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.

2.07 Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.

2.08 Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.

2.09 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

2.10 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.

2.11 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.

2.12 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.

2.13 Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania.

2.14 Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

2.15 Pomocná práca v autodielni.

2.16 Jednoduchá zámočnícka práca.

2.17 Jednoduchá stolárska práca.

2.18 Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.

2.19 Jednoduchá betonárska práca.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

Činnosti:

3.01 Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.

3.02 Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.

3.03 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.

3.04 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek.

3.05 Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.

3.06 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne.

3.07 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.

3.08 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

3.09 Domovnícka práca vrátane údržby objektu.

3.10 Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie, vykonávanie inventarizácií.

3.11 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.

3.12 Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.

3.13 Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.

3.14 Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.

3.15 Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

Činnosti:

4.01 Výsadba farebne zladených a usporiadaných do ornamentov kvetinových skupín podľa návrhu architekta.

4.02 Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.

4.03 Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.

4.04 Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.

4.05 Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.

4.06 Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.

4.07 Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.

4.08 Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky, účasť na inventarizácii.

4.09 Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel pre nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 060310, zhotovovanie tlakových expanzívnych nádrží zváraním.

4.10 Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového zariadenia tepelného hospodárstva.

4.11 Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predoohrievačov, ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.

4.12 Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

4.13 Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia reprezentačných miestností.

4.14 Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.

4.15 Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov.

4.16 Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.

4.17 Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

Činnosti:

5.01 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovanie písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia.

5.02 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.

5.03 Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania údržby kopírovacích strojov.

5.04 Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách.

5.05 Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok, samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 060310 a pod.

5.06 Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín.

5.07 Montáž, nastavovanie, zabezpečenie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského zariadenia, ozvučovacieho zariadenia, vonkajších a vnútorných televíznych okruhov, požiarnej signalizácie a jednotného času.

5.08 Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

Činnosti:

6.01 Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy z využitím výpočtovej techniky.

6.02 Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému.

6.03 Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie, akcie s medzinárodnou účasťou).

6.04 Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.

6.05 Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných obvodov, diaľkové meranie, registrácia ovládacích centier a meracích ústrední vrátane uvedenia do prevádzky, komplexného odskúšania a konečného nastavenia.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Platový stupeňPočet rokov praxePlatová trieda
123456789
1do 28 2008 8009 50010 30012 40013 20014 80015 90017 200
2do 48 7009 30010 10010 90013 10014 00015 70016 90018 200
3do 69 2009 80010 70011 50013 80014 80016 60017 90019 200
4do 99 70010 30011 30012 10014 50015 60017 50018 90020 200
5do 1210 20010 80011 90012 70015 20016 40018 40019 90021 200
6do 1510 70011 30012 50013 30015 90017 20019 30020 90022 200
7do 1811 20011 80013 10013 90016 60018 00020 20021 90023 200
8do 2111 70012 30013 70014 50017 30018 80021 10022 90024 200
9do 2412 20012 80014 30015 10018 00019 60022 00023 90025 200
10do 2812 70013 30014 90015 70018 70020 40022 90024 90026 200
11do 3213 20013 80015 50016 30019 40021 20023 80025 90027 200
12nad 3213 70014 30016 10016 90020 10022 00024 70026 90028 200

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY

Platový stupeňPočet rokov praxePlatová trieda
1234567891011121314
1do 25 0005 5006 0006 6007 2008 0008 8009 80010 80012 40013 40014 40015 40016 400
2do 45 2005 7006 2006 9007 5008 3009 10010 20011 20013 10014 10015 10016 10017 100
3do 65 4005 9006 4007 2007 8008 6009 40010 60011 60013 80014 80015 80016 80017 800
4do 95 6006 1006 6007 5008 1008 9009 70011 00012 00014 50015 50016 50017 50018 500
5do 125 8006 3006 8007 8008 4009 20010 00011 40012 40015 20016 20017 20018 20019 200
6do 156 0006 5007 0008 1008 7009 50010 30011 80012 80015 90016 90017 90018 90019 900
7do 186 2006 7007 2008 4009 0009 80010 60012 20013 20016 60017 60018 60019 60020 600
8do 216 4006 9007 4008 7009 30010 10010 90012 60013 60017 30018 30019 30020 30021 300
9do 246 6007 1007 6009 0009 60010 40011 20013 00014 00018 00019 00020 00021 00022 000
10do 286 8007 3007 8009 3009 90010 70011 50013 40014 40018 70019 70020 70021 70022 700
11do 327 0007 5008 0009 60010 20011 00011 80013 80014 80019 40020 40021 40022 40023 400
12nad 327 2007 7008 2009 90010 50011 30012 10014 20015 20020 10021 10022 10023 10024 100

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené